Eesti Linnade ja Valdade Liit | Otsi | Sisukaart   
  Aktuaalset  | Seadusandlus  | Brüsseli esindus  | Välissuhted  | Andmebaasid  | Uurimused/käsiraamatud  | Linke
Aktuaalset
 
Uudised
  Arhiiv
  ELL-uudis (listi uudiskirjad)
  Brüsselist memod
    2018 Brüssel
    2017 Brüssel
    2016 Brüssel
    2015 Brüssel
    2014 Brüssel
    2013 Brüssel
    2012 Brüssel
    2011 Brüssel
    2010 Brüssel
    2009 Brüssel
    2008 Brüssel
    2007 Brüssel
    2006 Brüssel
    2005 Brüssel
Pressiteated
Omavalitsusliitude läbirääkimised
Seisukohad
Linnade ja Valdade Päevad
Konverentsid, seminarid
Liitu meilinglistiga
Huvitavaid fakte
KOV ja kliima
Kalender
 


LVP_2015_logo
Linnade ja Valdade Päevad 2018
14.-15. märts Original Sokos Hotel Viru konverentsikeskuses


31. märtsil 2012 a. toimunud Linnade ja Valdade Üldkogu materjalid

Eesti Regionaalse ja Kohaliku Arengu Sihtasutus
Esilehekülg > Aktuaalset > Uudised > Brüsselist memod > 2012 Brüssel


10.-14. detsember 2012 nr. 35
Print

E-nädalakiri 35/2012

Sisukord:

1. ELAN võrgustiku koosolek.
2. 2013. aasta majanduskasvu analüüs näitab teed majanduskasvu taastumise poole.
3. Euroopa Komisjoni tegevuskava tiheda ja toimiva majandus- ja rahaliidu loomiseks.

4. Tuleviku linnad- parema koostöö ja innovatsiooni suunas.
5. Eurisy konverents „Euroopa 2020 eesmärkide saavutamine: linnade, regioonide ja VKEde toetuspoliitikate koordineerimine“, “ et parandada juurdepääsu satelliitteenustele.

6. Konverents „Greening European Regions – Biodiversity as a boost for local and regional economy“.
7. Regioonide Komitee majandus- ja sotsiaalpoliitika komisjoni (ECOS) koosolek.

8. Euroopa Kohalike ja Regionaalsete Omavalitsuste Nõukogu (CEMR) ühtekuuluvuspoliitika fookusgrupi koosolek.

1. ELAN võrgustiku koosolek.

11. detsembril toimunud aasta viimasel ELAN võrgustiku koosolekul anti ülevaade 2012 aastal toimunud lobby tööst erinevates valdkondades (kokkuvõte, millised õppetunnid saadi ning mis läks hästi ja mis halvasti)

 • Ühtekuuluvuspoliitika

 • Avalikud hanked

 • Kontsessioonid

 • Vesi

 • Sõprusomavalitsused, EL kodakondsus

 • Omavalitsuste laenamine (Basel III/MIFID)

 • Energia efektiivsus

 • Andmete avalikustamine

Kokkuvõtvalt võib öelda, et jäädi tehtud tööga ja saavutustega enam-vähem rahule. Selleks, et olla edukam on vaja koguda konkreetseid näiteid selle kohta mida konkreetne ettepanek kohtadel tähendab (ka rahalises mõistes). Samuti leiti, et tuleks tõhustada kommunikatsiooni ja koostööd pressiga. Sõnumid peavad olema selgesõnalised, et neid saaks meediale müüa. Näiteks riigihangete direktiivi osas takerdus meie tegevus ebaausale lobbyle ja Euroopa Komisjoni poolsetele trikkidele. Oluliseks peeti nn ennetustööd, kus enne komisjoni poolsete ettepanekutega välja tulemist korraldati juba vastava teemaline seminar või kohtumine.

Positiivne näide toodi energia efektiivsuse alasest lobby tööst, kus saavutati, et 3% renoveerimise nõue kehtib ainult riigiasututele ja ei laiene munitsipaalsektorile (see saavutati tänu liitude omavahelisele heale koostööle ja oma liikmesriikide ministrite survestamisele). Puudujäägiks peeti ebapiisavat koostööd teiste liitudega. Angelika CEMRist ütles, et hetkel töötatakse välja oma nähtavause suurendamise strateegiat.

Euroopa komisjon kavatseb järgmisel aastal välja tulla teatisega „Smart Cities“
http://eu-smartcities.eu/
.

Leiti, et CEMR peaks rohkem selles võrgustikus osalema.

CEMR on kaasatud koostöösse OECDga, kes on huvitatud CEMR panusest oma ülevaadete koostamisel.

Anti ülevaade 2012 aasta Avatud Päevadel osalemisest. Järgmise aasta Avatud Päevade teemad ja osalemise reeglid leiab:
http://ec.europa.eu/regional_policy/conferences/od2013/doc/OD2013_Information_Pack.pdf

Samuti anti ülevaade ELAN kavandatud reformi tulemustest. Välja on töötatud käsiraamat ELAN võrgustiku töö tõhustamiseks (lisatud). Loodud on kolmik, kes juhib võrgustiku tööd kuue kuu jooksul.

Lahtiseks jäi kes, kus ja millal korraldab uue nn. „sotsiaalse kohtumise“, mis toimub väljaspool tööaega ja ruume, et sõbralikus ja sundimatus keskkonnas arutada päevakajalisi probleeme.

Järgmine koosolek toimub 15. jaanuaril.

2. 2013. aasta majanduskasvu analüüs näitab teed majanduskasvu taastumise poole.

Euroopa Komisjon poolt vastu võetud 2013. aasta majanduskasvu analüüs, milles on esitatud viis prioriteeti, millest liikmesriigid saaksid juhinduda kriisi läbimisel, et majandus hakkaks taas kasvama. Iga-aastane majanduskasvu analüüs juhatab sisse majanduspoliitika koordineerimise Euroopa poolaasta, mille eesmärk on tagada, et liikmesriigid viiksid oma eelarve- ja majanduskavad kooskõlla stabiilsuse ja kasvu pakti ning strateegiaga „Euroopa 2020”.

Need viis prioriteeti on:

1. diferentseeritud ja majanduskasvu soodustav eelarve konsolideerimine;

2. tavapärase majandusele laenuandmise taastamine;

3. majanduskasvu ja konkurentsivõime edendamine tänase ja homse jaoks;

4. võitlus tööpuudusega ja kriisi sotsiaalsete tagajärgedega ning

5. avaliku halduse moderniseerimine.

Järgnevatel nädalatel ja kuudel võetakse iga-aastane majanduskasvu analüüs arutusele nõukogu erinevates koosseisudes ning nende arutelude tulemused esitatakse märtsis toimuvale Euroopa Ülemkogu kohtumisele, kus võetakse vastu asjakohased poliitikasuunised liikmesriikidele. Neid suuniseid tuleks arvesse võtta liikmesriikide eelarve- ja majanduskavades, mis saadetakse komisjonile aprillis. Pärast nende programmide analüüsimist annab komisjon riigipõhised soovitused, milles ta juhindub iga-aastase majanduskasvu analüüsi prioriteetidest, välja maikuus, et need saaks juunis toimuval Euroopa Ülemkogu kohtumisel heaks kiita. Liikmesriigid peaksid seejärel järgima neid poliitikasuuniseid oma aastaeelarvetes ja valdkondlikes õigusaktides.

- Täpsem info: pressiteade

- 2013 aasta majanduskasvu analüüs: Euroopa Komisjoni teatis

3. Euroopa Komisjoni tegevuskava tiheda ja toimiva majandus- ja rahaliidu loomiseks.

Tihedas ja toimivas majandus- ja rahaliidus koordineeritaks liikmesriikide kõiki tähtsamaid majanduslikke ja eelarvepoliitilisi valikuid Euroopa tasandil paremini ning need kinnitataks ja nende üle teostataks järelevalvet. Tegevuskavas esitatakse tiheda ja toimiva majandus- ja rahaliidu kava, mis sisaldab täiendavaid lühiajalisi, keskpika perioodi ja pikemaajalisi meetmeid. Osa tegevuskavast on võimalik ellu viia praeguste aluslepingute põhjal, kuid osa nõuab aluslepingu muutmist.

 • Lühiajaliselt (6–18 kuu jooksul) tuleks esmatähtsaks pidada juba kokkulepitud (majanduse juhtimise pakett) või peagi kokkulepitavate (teine majanduse juhtimise pakett) majanduse juhtimise reformide rakendamist. Liikmesriigid peaksid aasta lõpuks saavutama kokkuleppe pankade ühtse järelevalvemehhanismi küsimuses;

 • Keskpika perioodi jooksul (18 kuud kuni 5 aastat) tuleks paralleelselt tugevdatud fiskaalvõimekusega veelgi tõhusamalt ühiselt ellu viia eelarve- ja majanduspoliitikat, sealhulgas maksu- ja tööhõivepoliitikat. Euroala ühtne fiskaalvõimekus peaks põhinema omavahenditel ja andma piisavat toetust surve all olevatele suurtele majandusjõududele oluliste struktuurireformide elluviimiseks;

 • Pikemaajaliselt (rohkem kui 5 aasta pärast) peaks olema võimalik koostada euroala autonoomne eelarve, mille aluseks on suveräänsuse, vastutuse ja solidaarsuse piisav koondamine Euroopa tasandil, ning millega nähakse ette majandus- ja rahaliidu fiskaalvõimekus, et toetada liikmesriike, keda mõjutavad majandusvapustused. Tihedalt integreeritud majandusjuhtimise ja eelarvehalduse raamistik peaks võimaldama riigivõlainstrumentide ühtset emiteerimist, mis parandaks turgude toimimist ja rahapoliitika elluviimist. See oleks majandus- ja rahaliidu viimane etapp.


Tegevuskava on komisjoni panus nelja juhi aruandesse, mis käsitleb edasisi meetmeid seoses majandus- ja rahaliiduga. Aruande lõpliku versiooni koostab Euroopa Ülemkogu eesistuja koostöös president Barroso, Euroopa Keskpanga presidendi ja eurorühma esimehega ning seda arutatakse 13.–14. detsembril toimuval Euroopa Ülemkogu kohtumisel.

- Pressiteade: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-1272_et.htm

- Martti Lutsari, Euroopa Komisjoni Eesti esinduse nõuniku, artikkel: arvamus

Euroopa Liidu rahandusministrid leppisid 13.detsembri pärastlõunal alanud ja 14.detsembri varahommikul lõppenud kohtumisel kokku ühtse pangandusjärelevalve loomises üleb meie rahandusminister Ligi oma artiklis: kokkulepped ülemkogul. Samuti lepiti kokku järgmises rahasüstis Kreekale.

- Veel ülevaateid toimunud Ülemkogult: http://www.delfi.ee/teemalehed/herman-van-rompuy

- Euroopa Ülemkogu lõppjäreldused: http://europa.eu/rapid/press-release_DOC-12-11_en.htm

4. Tuleviku linnad- parema koostöö ja innovatsiooni suunas.

Seminar tuleviku linnade teemal ning Helsingi kui Soome pealinna 200nda aastapäeva tähistamiseks.

Avasõnad ütles Helsingi linna välissuhete juht Matti Ollikari, millele järgnes Euroopa Komisjoni Teaduse- ja innovatsiooni peadirektoraadi
http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=dg
asedirektori Anneli Pauli ülevaade järgmise rahastamisperioodi raames olemasolevatest rahastamisvõimalustest teaduse ja innovatsiooni toetamiseks linnades, alates programmist HORIZON 2020.

Linnad pistavad rinda mitmete suurte probleemidega nii sotsiaal- kui ka keskkonna teemal. Vaja on suuremal määral keskenduda innovatsioonile ja uutele lahendustele. Järgmisel finantsperioodil on palju võimalusi saada rahastust erinevatele tegevustele, tuleb lihtsalt ise aktiivne olla. Kavandatakse uut Euroopa pealinna tiitli loomist „Euroopa teaduse ja innovatsiooni pealinn“.

UNICA on Euroopa pealinnade ülikoolide võrgustik, kuhu kuulub 44 ülikooli 33st pealinnast (kuhu kuulub ka Tallinn)- http://www.unica-network.eu/.

Sõnumeid ümarlaualt:

 • Ülikoolid on aktiivsed partneid, et parandada elukvaliteeti linnades;

 • Ülikoolid on võtmetegelased protsesside juhtimisel;

 • Ülikoolid on partneriks sotsiaalsete ja institutsionaalsete innovaatiliste lahenduste rakendamisel.

Ülevaade tuleviku linnade teemalisest uuringust:

http://ec.europa.eu/regional_policy/conferences/citiesoftomorrow/index_en.cfm

Huvitava ja ülevaatliku ettekande tegi Timo Cantell, Helsingi linna teadusdirektor. Ettekanne annab hea ülevaate Helsingi arengutest nii demograafilises, majanduslikus kui ka tuleviku mõistes (ettekanne lisatud). Samuti on ettekandes toodud kavandatavad koostöövaldkonnad ülikoolidega. Ettekanne mainib ka Tallinna ja Helsingi vahelist koostööd.

5. Eurisy konverents „Euroopa 2020 eesmärkide saavutamine: linnade, regioonide ja VKEde toetuspoliitikate koordineerimine“, et parandada juurdepääsu satelliitteenustele.

Konverents toimus 11. detsembril Regioonide Komitee peamajas Brüsselis.
konverentsi programm

Eurisy (mittetulunduslik kosmoseagentuuride- ja ühenduste assotsiatsioon) liikmed ja partnerid liige on Eestist EAS http://www.eas.ee/et, kes pakub ettevõtetele toetusi

http://www.eas.ee/en/for-the-entrepreneur/innovation/estonian-space-office/general-information

Konverentsil leiti, et on vaja senisest paremini tutvustada olemasolevaid võimalusi uute tehnoloogiate kasutamiseks.

Kohalike ja piirkondlike omavalitsuste ning VKE-de esindajad keskendusid satelliit-teenuste kasulikule rollile erinevate sektorpoliitikate arendamisel. Konverentsil esines avakõnega Kadri Tillemann, kes esindas EL Regioonide Komitee ENVE komisjoni. Oma ettekandes tõi ta välja satelliit-teenuste potentsiaalsed kasutegurid keskkonnaseisundi, eriti õhukvaliteedi jälgimisel. Satelliit-teenustel põhinevad õhukvaliteedi seiresüsteemid võimaldavad kohalikel ja piirkondlikel omavalitsustel senisest paremini langetada ruumiotsuseid, mis aitavad kaasa mitmete terviserikete realiseerumisele. Samuti võimaldavad need monitooringusüsteemid tõhusamalt rakendada keskkonnamõjude hindamisega seotud EL direktiive (EIA ja SEA direktiivid).

6. Konverents „Greening European Regions – Biodiversity as a boost for local and regional economy“.

12. detsembril toimus EL Regioonide Komitee toetusel Hollandis, Oisterwijkis konverents „Greening European Regions – Biodiversity as a boost for local and regional economy“.

Mitmete oluliste keskkonnaalaste institutsioonide (Euroopa Komisjoni Keskkonnapeadirektoraat, IUCN, UNEP jt) seas esindas konverentsil EL Regioonide Komitee ENVE komisjoni Kadri Tillemann, kes osales konverentsi käigus toimunud paneeldiskussioonis. Oma sõnavõtus rõhutas ta ENVE komisjoni püüdlusi tähtsustada elurikkuse aspekti mitmetes EL algatustes (Linnapeade Pakt, Rohelised Pealinnad jne) ning poliitikadokumentides (EL LIFE programmi edasiarendus, 7. keskkonnaalane tegevusprogramm).

Samuti jagas ta auditooriumile kogemusi, mis on seotud rohevõrgustiku kontseptsiooni rakendamisega Eesti kohalike omavalitsuste poolt, mis on eriti oluline seoses EL rohelise infrastruktuuri strateegia käimasoleva EL institutsioonides.

7. Regioonide Komitee majandus- ja sotsiaalpoliitika komisjoni (ECOS) koosolek.

ECOS komisjoni koosolek toimus 14. detsembril Regioonide Komitee peahoones Brüsselis. Koosolekul osalesid Uno Silberg ja Kadri Tillemann.

Koosolekul kinnitati päevakord ja eelmise koosoleku protokoll ECOS 14.12.12, kus päevakorrast arvati välja sotsiaaldialoogi punkt, mis on järgmise koosoleku päevakorras.

Kuna esimene komisjoni aseesimees Mrs Christine CHAPMAN (UK/PES) lahkus Regioonide Komiteest omal soovil, siis määrati uueks aseesimeheks Henk Kool, kes jääb edasi ka PES fraktsiooni poliitiliseks koordinaatoriks .

Otsustati määrata raportöörid järgmiste arvamuste koostamiseks:

 • Arvamus Euroopa Komisjoni teatise „CARS 2020: Euroopa konkurentsivõimelise ja jätkusuutliku autotööstuse tegevuskava” kohta, COM(2012) 636 final- raportööriks määrati Christian Buchmann- Graz, Austria (EA);

 • Arvamus Euroopa Komisjoni ettepaneku kohta „Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, milles käsitletakse soolise tasakaalu parandamist börsil noteeritud äriühingute tegevjuhtkonda mittekuuluvate juhtorgani liikmete seas ja sellega seotud meetmed”, COM(2012) 614 final; Sloveenia esindaja Andreja POTOČNIK (ALDE);

 • Omaalgatusliku arvamuse ettepanek teemal „Ühenduse suunised raskustes olevate ettevõtete päästmiseks ja ümberkorraldamiseks antava riigiabi kohta”; Christophe ROUILLON Prantsusmaalt (PES);

 • Omaalgatusliku arvamuse ettepanek teemal „Piirialatöötajad: hinnang olukorrale kakskümmend aastat pärast siseturu loomist: probleemid ja väljavaated"- Karl-Heinz LAMBERTZ Belgiast (PES).

Nõustuti esitatud ettepanekutega arvamust mitte koostada ning kinnitati ECOSe komisjoni 2013. aasta tööprogramm.

ECOSe komisjoni sekretariaadile oli esitatud üks ettepanek väljaspool Brüsselit toimuva koosoleku ja konverentsi korraldamiseks 2013. aastal : „Konkurentsivõimeline ja jätkusuutlik autotööstus piirkondades”, mis toimub 27.–28. juunil 2013 Graz (Steiermark, AT).

Markkula ütles, et Regioonide Komitee arvamuste nähtavus on väga tähtis ja tuleb suuremat tähelepanu osutada arvamuste vastuvõtmise järgsele tegevusele. Tuleks suurendada Regioonide Komitee vastava üksuse töötajate arvu ning koordineerida selle üksuse tööd kõikide komisjonidega. Vaja on parandada koostööd Euroopa Parlamendiga.

Arvamus teemal „Kohalike ja piirkondlike omavalitsuste roll majanduskasvu edendamisel ja töökohtade loomise tugevdamisel”. Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele „Töövõimalusterohke majanduse taastumine”, COM(2012) 173 final ning Eesistujariigi Küprose konsulteerimistaotlus arvamuse koostamiseks teemal „ELi uue majanduskasvu kava: kohalike ja piirkondlike omavalitsuste roll”
Raportöör: Maria Luisa Coppola (IT/EPP), CdR 1186/2012 rev. 2 – ECOS-V-033.

Euroopa tööhõivestrateegia: strateegia

Raportöör on kriitiline komisjoni ettepaneku suhtes ja märgib, et kuigi komisjon rõhutab vajadust viia riigi tasandil läbi struktuurireformid, eelkõige teenuste ja tööturu liberaliseerimiseks, piirdub ta siiski vaid ülespuhutud ettepanekutega rohelise majanduse tööhõive kohta, selle asemel, et pakkuda konkreetseid meetmeid, eelkõige tööstuspoliitika valdkonnas. Tema hinnangul on viimastel aastatel liikmesriikide (ning piirkondade) vaheline majanduslik ja sotsiaalne lõhe vähenemise asemel laienemas. Praegused ja tulevased tööhõiveprobleemid ei ole mitte ainult noorte, vaid ka üle 55-aastaste, puuetega inimeste, sisserändajate ja naiste töötus ning pikaajaliste töötute arvu suurenemine.

Majanduskriisi tõttu on oluline keskenduda mitte ainult uute töökohtade loomisele ja struktuurimuutuste läbiviimise innustamisele, vaid ka olemaolevate hoidmisele.

Selle arvamuse eelnõu kohta oli esitatud 44 muudatusettepanekut, nendest 7 Uno Silbergi poolt. Kõik ülalpool toodud väited said kriitikanooli ka järgnenud sõnavõttudes.

De Vits ütles, et neil on kahju, et komisjon pöörab palju tähelepanu makromajanduslike tingimuste täitmisele, kuid kui küsimus on tööhõive suurendamises, on komisjon liiga üldsõnaline ja ei tule välja konkreetse tegevuskavaga.

Kreeka esindaja ütles, et nad teevad suuri kärpeid avalikus sektoris ja nende mured on suured. Selleks, et probleemi lahendada, on vaja käsitleda küsimust globaalses plaanis. Nad näevad ka ohtu demokraatiale, sest demokraatia on kallis.

Krochmal ütles, et vaja on süstemaatilist lähenemist, et probleemi lahendada. ESF ei ole kasutatud piisavalt, et luua uusi töökohti ja pakkuda vajalikku täiendkoolitust.

Kõik Uno poolt esitatud ettepanekud võeti arvesse. Kogu raport võeti vastu ühehäälselt.

Arvamuse, mis võeti vastu ühehäälselt, vastuvõtmine on kavas täiskogu istungjärgul, mis toimub 31. jaanuaril – 1. veebruaril 2013.

Arvamus teemal „Ühtse turu parem juhtimine”. Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele „Ühtse turu parem juhtimine”COM(2012) 259 final,
Raportöör: Markku Markkula (FI/EPP), CdR 1529/2012 rev. 1 – ECOS-V-036.

Komisjon esitab teatises kava meetmetest ühtse turu arendamiseks ja strateegia „Euroopa 2020” eesmärkide saavutamiseks.

Komisjon teeb teatises teatis ettepaneku uuendada kohustust muuta ühtne turg tegelikku majanduskasvu andvaks. Ettepanek koosneb kahest eraldi osast, milleks on:

a. strateegia, mis aitaks saavutada kiiret edu suurima kasvupotentsiaaliga esmatähtsates valdkondades;

b. konkreetsed meetmed, mille abil täiustada ühtse turu eeskirjade väljatöötamise, rakendamise, kohaldamise ja jõustamise korda.

Teatise keskpunktis on riikliku elluviimise tõhustamine ja liikmesriikide pühendumuse tugevdamine.

Võtmevaldkondade määratlemisel tuleb esikohale seada valdkonnad, mis tagavad head võimalused innovatsiooniks ja kvaliteetsete töökohtade loomiseks. Kohaliku omavalitsuse seisukohalt on esmatähtsate valdkondade valik olnud edukas. Teenused tervikuna ja digitaalne turg on olulised prioriteedid. Liikmesriikidel tuleb teha veel palju arendustööd, et tagada digitaalsete turgude toimimine. Kohalikud ja piirkondlikud omavalitsused võivad seda arengut mõjutada näiteks riigihangete kaudu.

raport Eesti kohta

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-587_et.htm

Kõik arvamuse eelnõu kohta esitatud muudatusettepanekud võeti vastu. Kogu arvamus võeti vastu ühehäälselt. Vastuvõtmine on kavas täiskogu istungjärgul, mis toimub 11.–12. aprillil 2013.

Arvamus teemal „Tugevam Euroopa tööstus majanduse kasvuks ja taastumiseks”. Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele „Tugevam Euroopa tööstus majanduse kasvuks ja taastumiseks”, COM(2012) 582 final.
Raportöör: Claude Gewerc (FR/PES), CdR 2255/2012 – ECOS-V-037.

Raportöör tegi ettepaneku koostada arvamus järgmistest küsimustest lähtuvalt:

I. Kohalikud omavalitsused majandustegevuses osalejatena. Leitakse, et on hädavajalik tagada omavalitsuste juurdepääs rahastamisele, et nad saaksid jätkuvalt investeerida tulevikku, toetades tööstuse muutusi kohalikul tasandil, ning edendades uute toodete, teenuste ja menetluste arengut, et vastata elanikkonna vajadustele (laenutooted, era- ja avaliku sektori partnerlused, paindlikumad riigihankemenetlused)

II. Piirkonnad tehnoloogilise innovatsiooni võimendajatena;

III. Piirkonnad usaldusväärse keskkonnana võrgustike rajamiseks:

IV. Territoriaalne juhtimine tööstuspoliitika sidususe ja tõhususe tasandina.

Eesmärgi saavutamiseks on vaja igakülgset visiooni, mis keskenduks investeeringutele ja innovatsioonile, kuid mobiliseeriks Euroopa ettevõtete konkurentsivõime suurendamiseks ka kõik ELi tasandil võimalikud poliitilised hoovad, eelkõige ühtse turu, kaubanduspoliitika, VKEde poliitika, konkurentsipoliitika, keskkonna- ja teaduspoliitika.

Komisjon teeb oma teatisega ettepaneku ELi, liikmesriikide ja tööstuse partnerluseks, et märgatavalt suurendada investeeringuid uutesse tehnoloogiatesse ning anda Euroopale konkurentsieelis uues tööstusrevolutsioonis- Euroopa Komisjoni teatis

Esimene arutamine ja vastuvõtmine on kavas ECOSe komisjoni koosolekul, mis toimub 20. veebruaril 2013. Vastuvõtmine on kavas täiskogu istungjärgul, mis toimub 11.–12. aprillil 2013.

Järgmine koosolek toimub 20. veebruaril 2013 Brüsselis.

8. Euroopa Kohalike ja Regionaalsete Omavalitsuste Nõukogu (CEMR) ühtekuuluvuspoliitika fookusgrupi koosolek.

Põhiettekanne oli Iiri alalise esinduse EL juures Frank Maugham poolt. Tema sõnul on Iiri eesistumise esimene eesmärk saada euroopa tagasi rööbastele, mis tähendab majanduskasvu tagamist ja uute töökohtade loomist, samuti Euroopa konkurentsivõime parandamist. Samuti soovitakse saavutada kokkulepet MFF osas. Oluline on ka väliskaubanduse küsimused.

Ühtekuuluvuspoliitika

• On võtmetähtsusega eelarve küsimuses

• On ainuke instrument mis tegeleb ühtekuuluvusega

• Uued innovaatilised lahendused võimaldavad Euroopal sekkuda erinevate fondide kaudu

Rompuy esitab veebruari ülemkogule uue MFF ettepaneku. Tema hinnangul peaks üldine regioonide jaotus säilima, samuti vahendite jaotamise alus ja kaasfinantseerimise määrad. Tulevaste läbirääkimiste fookuses on abi intensiivsuses, piirmäära reeglites, turvavõrgud.

Spetsiaalsed vahendite eraldamise sätted. Üle vaadatakse makromajanduslikud tingimused, tegevusreserv, eelfinantseerimine.

Euroopa Komisjon valmistab ette territoriaalse arengu juhiseid. Kuna komisjon on nende juhiste koostamisega hädas, siis ootab ta CEMR poolt ettepanekuid ja hea praktika näiteid. Varsti saadab CEMR välja sellekohase kirja koos konkreetsete küsimustega.

Järgmine koosolek toimub orienteeruvalt 15.jaanauril 2013.


Aruande koostas
Ille Allsaar
Üleriigiliste omavalitsusliitude esindaja Brüsselis


19.12.2012

 
 Struktuur Meedia Tagasiside | © Eesti Linnade Liit