Eesti Linnade ja Valdade Liit | Otsi | Sisukaart   
  Aktuaalset  | Seadusandlus  | Brüsseli esindus  | Välissuhted  | Andmebaasid  | Uurimused/käsiraamatud  | Linke
Aktuaalset
 
Uudised
Pressiteated
Omavalitsusliitude läbirääkimised
Seisukohad
  Eesti Linnade Liit (ELL)
  Õigusaktide eelnõude kooskõlastamine (ELL)
  KOV koalitsioonileppes (2007)
  KOV koalitsioonileppes (2005)
  KOV R3 koalitsioonileppes (2003)
  Riigikontrolli otsus OV eelarvete osas (2000)
  Riigikontroll riigimaa munitspailiseerimisest (2004)
  Riigikontrolli ülevaade KOV infoühiskonnas (2006)
  Õiguskantsleri otsused
  Kohalikust demokraatiast Eestis (CLRAE)
Linnade ja Valdade Päevad
Konverentsid, seminarid
Liitu meilinglistiga
Huvitavaid fakte
KOV ja kliima
Kalender
 


LVP_2015_logo
Linnade ja Valdade Päevad 2018
14.-15. märts Original Sokos Hotel Viru konverentsikeskuses


31. märtsil 2012 a. toimunud Linnade ja Valdade Üldkogu materjalid

Eesti Regionaalse ja Kohaliku Arengu Sihtasutus
Esilehekülg > Aktuaalset > Seisukohad > Eesti Linnade Liit (ELL)


2013. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (278 SE)
Print

Eesti Linnade Liit ja Eesti Maaomavalitsuste Liit soovivad juhtida tähelepanu 2013. aasta riigieelarve eelnõu võimalikule vastuolule põhiseadusega.

Riigikogu rahanduskomisjon                                     Meie 01.11.2012 nr 10-2/183


2013. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (278 SE) 

Eesti Linnade Liit ja Eesti Maaomavalitsuste Liit soovivad juhtida tähelepanu 2013. aasta riigieelarve eelnõu võimalikule vastuolule põhiseadusega.

2013. aasta riigieelarve seaduse eelnõus on toodud eraldiseisva osana edasiantavad maksud, mida riik maksuhalduri kaudu kogub. Selle tulemusena on  riigieelarves muutunud riigieelarve tuludeks ja kuludeks kohalikele omavalitsuste tulubaasi osaks olevad maksud – tulumaks, maamaks ja keskkonnatasud, mis seaduste alusel  (maamaksuseaduse § 6, tulumaksuseaduse § 5, keskkonnatasude seaduse § 4 ja 13) kohaliku omavalitsuse eelarve tuludena peaksid laekuma kohalike omavalitsuste eelarvetesse.

Leiame, et Riigikogu menetlusse jõudnud 2013. aasta riigieelarve seaduse eelnõu ülalviidatud osas on vastuolus põhiseadusega järgmistel põhjustel.

1.Eelnõu on vastuolus põhiseadusega tagatud kohalike omavalitsuste eelarvelise iseseisvusega.
Põhiseaduse § 157 kohaselt on kohalikul omavalitsusel iseseisev eelarve, mille kujundamise alused ja korra sätestab seadus. Selles väljendub kohaliku omavalitsuse iseseisvuse põhiseaduslik garantii. Kohaliku eelarve iseseisvus tähendab, et valla- või linnaeelarve on riigieelarvest lahutatud ning valla- ja linnaeelarved ei moodusta osa riigieelarvest.
Eelnõuga muudetakse kohalike omavalitsuste eelarve tulud riigieelarve tuludeks ja kinnitatakse riigieelarve koosseisus.  Kohalikule omavalitsusele laekuvate maksude käsitlemisel riigieelarve tuludena asetatakse otseselt kahtluse alla kogu kohaliku eelarve iseseisvuse põhimõte ja koos sellega kohaliku omavalitsuse finantsautonoomia ja enesekorraldusõigus.
Kõigi kohalike omavalitsuste tulubaasi kuuluvate maksude (peale kohalike maksude) kajastamine riigieelarves riigi tuluna ja selle kaudu kohaliku omavalitsuse eelarve mahu määratlemine, viib kohalikud omavalitsused täielikult sõltuvusse riigieelarvest laekuvatest rahadest ning väheneb seni veel kohalike omavalitsuste omatuludena käsitletav tulu olematuks.
Riikliku maksuhalduri administreeriva tegevuse kaudu ei saa kohaliku omavalitsuse tulu muutuda maksuhalduri tuluks ja selle kaudu riigieelarve tuluks.

2.Eelnõu on vastuolus põhiseaduse §-ga 3, mille kohaselt riigivõimu teostatakse üksnes põhiseaduse ja sellega kooskõlas olevate seaduste alusel.
Eelnõu kohaseks kohalike omavalitsuste tulude kajastamiseks, on riigieelarve seaduse ning ülalviidatud maamaksuseaduse, tulumaksuseaduse ja keskkonnatasude seaduse sätteid  muudetud rahandusministri 2. jaanuari 2006. a määruse nr 1 „Eelarveklassifikaator ja riigieelarve kassalise teenindamise eeskiri“ muudatustega (RT I 30.08.2012,1), muutes nende sisu ja tähendust. Tehnilise rakendusakti alusel ei saa muuta seaduste sisu ja tähendust ega kohalike eelarvete tulusid riigieelarve tuludeks.
Põhiseaduse § 94 kohaselt annab minister seaduse alusel ja täitmiseks määrusi. Nimetatud rahandusministri määruse muudatused on vastuolus põhiseaduse ja seadustega ning seega riigieelarve koostamise aluseks ei saa olla.

3. Eelnõu esitatud kujul seadusena jõustumine loob koostoimes teiste seadustega õigusliku ebaselguse ja senikehtivate seaduste regulatsioonide tähenduse muutmise võimaluse, mis võib tähendada põhiseadusevastast sekkumist kohaliku omavalitsuse autonoomiasse. Eelnõu ei ole koostatud riigieelarve seaduse kohaselt.

Riigieelarve seaduse § 2 lg 1 kohaselt on riigieelarve sisuks eelarveaastal riigile laekuvate tulude ning nende arvel riigi ülesannete täitmiseks ettenähtud kulude määramine vastavalt seadusele. Lõige 2 kohaselt riigieelarve koosneb riigi eelarveaasta kõigist tuludest ja kuludest ning finantseerimistehingutest.

Riigieelarve suhted kohalike omavalitsusüksuste eelarvetega on sätestatud riigieelarve seaduse §-s 9, mille kohaselt seadusega kohaliku omavalitsuse üksustele pandud riiklike kohustustega seotud kulud kaetakse eraldistega riigieelarvest (lg 1) ning riigieelarvest tehakse eraldisi kohaliku omavalitsuse üksuse eelarvesse eelarvete tasandusfondi kaudu ja sihtotstarbeliste eraldistena. Lõike 1 aluseks on põhiseaduse § 154, mille kohaselt seadusega kohalikule omavalitsusele pandud riiklike kohustustega seotud kulud kaetakse riigieelarvest.

Riigieelarve seaduses puudub mõiste „edasiantav maks“, mistõttu ka selle õiguslik tähendus ja  seonduvad tagajärjed ei selgu seadusest. Ainus seaduse regulatsioon nende osas on eelnõu §-s 16, mille lg-tes 1 ja 2 on sätestatud valitsusasutuste ja valitsusasutuste hallatavate riigiasutuste kohustus, kuid ka õigus eelarve liikide 50-59 Edasiantav maks tuluna laekunud vahendite suhtes, mis viib järeldusele, et nimetatud asutustel on õigus neid vahendeid ka kasutada. 

Arvestades ülaltoodut, ei ole selge, missugune kohalike omavalitsuste rahastamise korraldus 2013. aasta riigieelarve uuenduste alusel tekib ja kas see on kooskõlas põhiseadusega. Põhiseadusega kooskõlas ei ole aga kindlasti rahastamise korraldus, millest ei selgu omavalitsusüksustele kohaliku elu küsimuste otsustamiseks ja korraldamiseks ettenähtud raha ning riiklike kohustuste täitmiseks mõeldud raha (Riigikohtu otsus 3-4-1-8-09) ning mis seab seaduse alusel kohaliku omavalitsuse eelarvesse laekuva tulu sõltuvusse riigi täitevvõimu volist.

Kohaliku omavalitsuse rahastamise korralduse põhiseaduslikkust hinnates on  Riigikohtu üldkogu oma otsuses nr 3-4-1-8-09, märkinud muuhulgas järgmist:
Seadusandja peab omavalitsuslike ülesannete rahastamissüsteemi kujundamisel tagama ka selle, et omavalitsusülesannete täitmiseks eraldatav raha oleks eristatav riiklike kohustuste täitmiseks eraldatavatest vahenditest. See võimaldab omavalitsusüksustel aru saada, millised vahendid on mõeldud kohaliku elu küsimuste otsustamiseks ja korraldamiseks. See omakorda võimaldab otsustada, kuidas kasutada raha, mis on eraldatud kohaliku elu küsimuste lahendamiseks. (p 56)

                                                                                                                                                                                                           
Lugupidamisega


/allkirjastatud digitaalselt/                           /allkirjastatud digitaalselt/
Jüri Võigemast                                           Ott Kasuri
Eesti Linnade Liidu tegevdirektor                   Eesti Maaomavalitsuste Liidu tegevdirektor

Sama: Riigikogu fraktsioonid
         Õiguskantsler
         Vabariigi Presidendi Kantselei

01.11.2012

 
 Struktuur Meedia Tagasiside | © Eesti Linnade Liit