Eesti Linnade ja Valdade Liit | Otsi | Sisukaart   
  Aktuaalset  | Seadusandlus  | Brüsseli esindus  | Välissuhted  | Andmebaasid  | Uurimused/käsiraamatud  | Linke
Aktuaalset
 
Uudised
Pressiteated
Omavalitsusliitude läbirääkimised
Seisukohad
  Eesti Linnade Liit (ELL)
  Õigusaktide eelnõude kooskõlastamine (ELL)
  KOV koalitsioonileppes (2007)
  KOV koalitsioonileppes (2005)
  KOV R3 koalitsioonileppes (2003)
  Riigikontrolli otsus OV eelarvete osas (2000)
  Riigikontroll riigimaa munitspailiseerimisest (2004)
  Riigikontrolli ülevaade KOV infoühiskonnas (2006)
  Õiguskantsleri otsused
  Kohalikust demokraatiast Eestis (CLRAE)
Linnade ja Valdade Päevad
Konverentsid, seminarid
Liitu meilinglistiga
Huvitavaid fakte
KOV ja kliima
Kalender
 


LVP_2015_logo
Linnade ja Valdade Päevad 2018
14.-15. märts Original Sokos Hotel Viru konverentsikeskuses


31. märtsil 2012 a. toimunud Linnade ja Valdade Üldkogu materjalid

Eesti Regionaalse ja Kohaliku Arengu Sihtasutus
Esilehekülg > Aktuaalset > Seisukohad > Eesti Linnade Liit (ELL)


Maamaksuseaduse ja tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu kooskõlastamine
Print

Eelnõude infosüsteemis:
https://eelnoud.valitsus.ee/main/mount/docList/4f181c05-7b06-4845-8c13-4033cc8bfd10

Rahandusministeerium                    Teie:  27.07.2012 nr 1.1-10/11344
                                                Meie: 17.08.2012 nr 5-1/162


Maamaksuseaduse ja tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu kooskõlastamine

Eesti Linnade Liit kooskõlastab Rahandusministeeriumi poolt esitatud Maamaksuseaduse ja tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu märkuste arvestamisel:

Märgime, et kohaliku omavalitsuse üksuste tulu suurendamine eelnõus  kavandatavas ulatuses ei korva maamaksuvabastustest tingitud kohalike omavalitsuste tulubaasi, eelarvetulu ja kohapealse otsustusõiguse vähenemist.


Samuti märgime, et esitatud eelnõus on kavandatud lisaks 16. juunil 2011.a vastu võetud maamaksuseaduse muutmise seadusele, millega kehtestati maksusoodustused elamumaale, täiendavalt vabastada maamaksust  riigi omandis oleva ühiskondlike ehitiste sihtotstarbega maa.

Kodualuse maa maksuvabastuse ja riigi omandis oleva ühiskondlike ehitiste sihtotstarbega maa maksuvabastuste rakendumisel väheneb kohalike omavalitsuste tulubaas, kaob täielikult kohaliku volikogu senine otsustusõigus maamaksu taseme määratlemisel kõnealuste maade osas ning väheneb kohaliku omavalitsuse üksustele maamaksust laekuv tulu.

Eelnõu kohaselt kavandatakse kompenseerida riigi poolsest maamaksu vabastustest tingitud kohalike eelarvete tulu vähenemist. Käsitletava eelnõuga kavandatakse suurendada kohaliku omavalitsuse üksustele laekuva tulumaksu osa: alates 01.01.2013.a. 0,17 protsendi-punkti võrra  kuni 11,57% -ni ja alates 01.01.2014.a. 0,03 protsendipunkti võrra kuni 11,60%- ni. Eelnõu koostajad on lähtutud arvestusest, et elamumaa maamaksuvabastuse tõttu laekub 2013. aastal kohaliku omavalitsuse üksustele vähem 13 miljonit eurot.

Eesti Linnade Liit on seisukohal, et maamaksu vabastamistest tulenev kohalike omavalitsusüksuste tulubaasi vähenemine on suurem kui 13 miljonit eurot ning mõjude hindamisel  tuleb:

1.  Lähtuda kehtivatest maksumääradest ning arvesse võtta kogu maa, millele laienevad maksuvabastused.
-    Eelnõus on  arvestuse  aluseks võetud  2011. aastal kehtinud maamaksumäärad. Kodualuse maa potentsiaalse maamaksu leidmiseks on korrutatud tuletatud maksustamishind vastava kohaliku omavalitsuse 2011. aastal rakendatud üldmaa kaalutud keskmise maksumääraga (Eesti keskmine 1,65%) ning lahutatud  maha kohalike omavalitsuste poolt rakendatud maksusoodustused.  2011.a. maamaksu-määradest lähtuv arvestus ei kajasta elamumaa maamaksuvabastustest tulenevat kohalike omavalitsuste tulubaasi vähenemist õigesti. Eelnõu koostajad eeldavad ka, et esimestel aastatel ei rakendu maksuvabastus ca 30%  isikute osas (inimese elukoht ja omand ei ühti; üks isik omab mitut elamumaad; osa elamispinda asub ärimaadel jne.).  Mida peavad kohalikud omavalitsused tegema siis, kui need eeldused ei täitu? Näiteks: Tallinna Linnavalitsuse spetsialistide andmetel vähenes 2012.a. Tallinna linna tulu elamumaa maamaksusoodustuse tõttu ca 8,9 miljonit eurot, kusjuures avalduse maksuvabastuse saamiseks esitas ca 70 % prognoositud isikute arvust. Kuna 2013.aastal toimub maksuvabastuste määramine automaatselt (isik ei pea ise enam avaldust esitama), siis on maksuvabastuste saajate arv võrdne maksuvabastuse tingimusele vastavate isikute arvuga. Hinnangute kohaselt on siis Tallinnas eelarvetulu vähenemine ca 11,5 miljonit eurot.

-    Alahinnatud on riigi omandis oleva ühiskondlike ehitiste maa sihtotstarbega maa maamaksust vabastamise mõju kohaliku omavalitsuse üksuste tulubaasile. Seletuskirja kohaselt on selle mõju tulubaasile  0,3 miljonit eurot. Tallinna Linnavalitsuse andmeil on üksnes Tallinnas  maamaksu registris riigi omandis ühiskondlike ehitiste maa sihtotstarbega maakasutusi ca 176, mis on maksustatud maamaksuga summas 289 330 eurot.

-    Eelnõu seletuskirjas märgitud maksvabastuste mõjud kokku (maksuvabastused elamumaalt ja riigi omandis olevalt maalt)  on 13,3 miljonit eurot. Riigi eelarvestrateegia dokumendis (RES 2013-2016)  toodud kohalikele omavalitsustele laekuva üksikisiku tulumaksu prognoosi kohaselt  kompenseeriks  kohaliku omavalitsuse üksustele laekuva tulumaksu osa suurendamine  kuni 11,60%- ni  maamaksu vähenemise seletuskirjas toodud mahus alles 2015. aastal.
 

Kohalikele omavalitsustele laekuv tulumaks (eurot)

(RES 2013-2016)

 

2013 prognoos

2014 prognoos

2015 prognoos

2016 prognoos

 

 

 

 

 

Tulumaks (11,4% )

707 000 000

751 000 000

798 000 000

852 000 000

Tulumaks (11,57%)

717 542 982

x

x

x

       Kasv

10 542 982

 

 

 

Tulumaks (11,6 %)

x

764 175 439

812 000 000

866 947 368

       Kasv

 

13 175 439

14 000 000

14 947 368

 

 

 

 


-    Selgusetuks jääb ka riigi omandis oleva maa mõiste, seega ka maksuvabastusega maa täpne ulatus. Eelnõu §1 p. 1 kohaselt ei arvestata maamaksu “riigi omandis olevalt ühiskondlike ehitiste maa sihtotstarbega maalt.”

Seletuskirjas  märgitakse: “Lisatava punkti 9 kohaselt on maamaksust vabastatud riigi omandis olev ühiskondlike ehitiste maa sihtotstarbega maa. Ühiskondlike ehitiste maa on kasumi saamise eesmärgita ehitise ja ehitiste kompleksi alune maa ning ehitisi teenindav maa, sh riigi ja kohaliku omavalitsuse ametiasutuste büroo- ja administratiivhoonete maa.”

2. Kohaliku omavalitsuse üksusi käsitleda võrdselt.

-    Eelnõu  ei suhtu võrdselt kohalikesse omavalitsusüksustesse ning riivab nende   enesekorraldusõigust võttes kompenseerimise ulatuse arvestamisel aluseks 2011.a. maamaksumäärad. Maamaksuseaduse paragrahv 5 kohaselt maamaksumäär on 0,1 kuni 2,5 protsenti maa maksustamishinnast aastas ning selle kehtestab kohaliku omavalitsusüksuse volikogu hiljemalt maksustamisaasta 31. jaanuariks. Seega on volikogul õigus määrata, sh tõsta maamaksumäär 2,5 %-ni  ning kohalikul omavalitsusüksusel  õigustatud ootus kavandada tulubaasi maamaksu osa seadusega ettenähtud maksimaalses ulatuses. 2011. aastal olid maksimaalse maamaksumäära kehtestatud 38 % linnadest ja valdadest. Alates 2013. aastast maamaksu maksimaalsele  tasemele tõstmine enam kodualuselt maalt täiendavat eelarvetulu ei too ning seda ka ei korvata  esitatud eelnõu kohaselt kohalikele omavalitsustele.

Eesti Linnade Liit jääb 2013.a eelarve läbirääkimiste raames Vabariigi Valitsusele esitatud ettepaneku juurde kompenseerida maamaksust vabastav tulubaasi vähenemine lähtudes pindalast ning maamaksuseaduses sätestatud maksimaalsest maamaksu määrast (2,5 %).

Arvestades punktides 1 ja 2 toodut teeb Eesti Linnade Liit  ettepaneku  näha ette kohaliku omavalitsuse üksustele laekuva tulumaksu protsendi suurendamine mahus, mis kompenseeriks maamaksuvabastamistest tingitud tegeliku tulubaasi  vähenemise.
Juhul, kui riigil puuduvad rahalised vahendid maamaksuvabastamistest tuleneva kohaliku omavalitsuse üksuste tulubaasi tegeliku vähenemise kompenseerimiseks 2013. aastal tuleks:

-    jätta riigi omandis oleva ühiskondlike ehitiste maa sihtotstarbega maa maamaksust vabastamata;

-    näha ette 2013. aasta riigieelarve eelnõus vahendite reserv, mis võimaldaks kompenseerida tulude märgatava vähenemise seoses maamaksuseaduses tehtud muudatustega. (Rahandusministeeriumi poolt esitatud analüüsis ei ole arvestatud inimeste rahvastikuregistri aadressidega ning seetõttu võib tegelik maksuvabastuste mõju olla kohalike omavalitsuste  lõikes erinev analüüsis esitatust. Täpsed andmed selguvad alles  2013. a jaanuari lõpuks.)

Ühtlasi märgime, et esitatud maamaksuseaduse ja tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõus kavandatav  kohaliku omavalitsuse üksustele laekuva tulumaksu osa suurendamine alates 01.01.2014. 11,60%-ni ei korva 2009. aasta veebruari kriisiotsustega tehtud kohaliku omavalitsuse tulubaasi kärpeid.

Eesti Linnade Liit jääb juba mitmetel aastatel esitatud seisukohtade juurde, et vajalik on kohalike omavalitsuste tulubaasi taastamine  majanduslanguse  eelse perioodi tasemele, sealhulgas taastada kohalikele eelarvetele laekuva tulumaksu osa kärbe 0,53% ulatuses (11,93%  11,4% kärbitud taseme asemel) ning kohalike omavalitsuste tulude ühtlustamise kärbe 19 077 627 euro ulatuses (üldmaht 91 393 657 eurot).

Üksikasjalikult on kohalike omavalitsuste ettepanekud kajastatud 23. aprillil 2012.a. allkirjastatud Valitsuskomisjoni ja Omavalitsusliitude Koostöökogu delegatsiooni läbirääkimiste vaheprotokollis  2013. aasta riigieelarve ja riigieelarvestrateegia 2013-2016.osas:
http://www.siseministeerium.ee/public/Labiraakimiste_vaheprotokoll_2013_23042012.pdf

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)
Jüri Võigemast
Tegevdirektor

koopia: Riigikogu rahanduskomisjon

21.08.2012

 
 Struktuur Meedia Tagasiside | © Eesti Linnade Liit