Eesti Linnade ja Valdade Liit | Otsi | Sisukaart   
  Aktuaalset  | Seadusandlus  | Brüsseli esindus  | Välissuhted  | Andmebaasid  | Uurimused/käsiraamatud  | Linke
Aktuaalset
 
Uudised
  Arhiiv
  ELL-uudis (listi uudiskirjad)
  Brüsselist memod
    2018 Brüssel
    2017 Brüssel
    2016 Brüssel
    2015 Brüssel
    2014 Brüssel
    2013 Brüssel
    2012 Brüssel
    2011 Brüssel
    2010 Brüssel
    2009 Brüssel
    2008 Brüssel
    2007 Brüssel
    2006 Brüssel
    2005 Brüssel
Pressiteated
Omavalitsusliitude läbirääkimised
Seisukohad
Linnade ja Valdade Päevad
Konverentsid, seminarid
Liitu meilinglistiga
Huvitavaid fakte
KOV ja kliima
Kalender
 


LVP_2015_logo
Linnade ja Valdade Päevad 2018
14.-15. märts Original Sokos Hotel Viru konverentsikeskuses


31. märtsil 2012 a. toimunud Linnade ja Valdade Üldkogu materjalid

Eesti Regionaalse ja Kohaliku Arengu Sihtasutus




Esilehekülg > Aktuaalset > Uudised > Brüsselist memod > 2012 Brüssel


02.-04. aprill 2012 nr. 12
Print

E-nädalakiri 12/2012

Sisukord

1. Komisjoni teatis läänemere strateegia kohta.

2. Uurimus „ Kohalikud omavalitsused kriitilisel ajal: poliitikad kriisi, taastumise ja jätkusuutliku tuleviku jaoks“.

3. Tööpuudus Euroopas on jätkuvalt suurenenud.

4. Komisjon algatas avaliku arutelu, et koguda arvamusi ELi seitsmenda keskkonnaalase tegevusprogrammi kohta.

5. Komisjon analüüsib piiriüleste töötajate maksustamist.

6. Ettevalmistused Balti riikide delegatsioonide kohtumiseks Võrumaal.

7. Eelolevad üritused.

1. Komisjoni teatis läänemere strateegia kohta.

Euroopa Komisjon avaldas esimese aruande ELi Läänemere strateegia kohta 2011. aasta suvel ning pärast seda ilmusid ka nõukogu järeldused.

Esimeses aruandes kirjeldatud kogemuste põhjal olid komisjoni soovitused järgmised:

 • Tugevdada strateegia terviklikku olemust läbi tihedama kooskõlastamise Euroopa 2020. aasta strateegia teemade ja juhtprojektidega;

 • Tagada strateegia euroopalik olemus, pidades selle üle regulaarselt aru eri poliitikavaldkondade nõukogudes;

 • Pidada oluliseks sihtide seadmist, et muuta strateegia põhieemärgid sihipärasemaks ja konkreetsemaks;

 • Teha kõik võimalik selleks, et kooskõlastada ühtekuuluvuspoliitika ja muud piirkonna rahastamisvahendid strateegia eesmärkidega;

 • Tugevdada rakendusstruktuure (eelkõige prioriteetsete valdkondade koordinaatorid ja nende juhtrühmad) nii rahaliselt kui ka personali osas.

 • Tuleks luua riiklikud koordineerimiskomiteed ning määratleda iga prioriteetse valdkonna siseriiklikud kontaktpunktid. Struktuurid peavad moodustama ministeeriumite ja/või muude asjaomaste organite lahutamatu osa;

 • Välja tuleb töötada teavitusalgatus, mis tagaks ulatuslikuma osalemise strateegias ja teavitaks üldsust selle saavutustest.

Liikmesriigid ja komisjon on ühte meelt, et prioriteetsetele valdkondadele keskendumiseks ning strateegia hilisemaks hindamiseks ja selleteemaliseks teabevahetuseks on vaja konkreetseid näitajaid ja eesmärke.

Komisjoni poolt 23.märtsil välja antud teatises komisjoni teatis kirjeldatakse, kuidas komisjon kavatseb lisada strateegias osalevate riikide vahelist koostööd. Strateegia eesmärk on suurendada ELi vahendite mõju, et seeläbi saavutada ühised eesmärgid, näiteks vee kvaliteedi paranemine kogu piirkonnas.

Teatises tehakse ettepanek parandada strateegilist fokuseerimist, viia poliitika vastavusse rahastamisega, tuua selgemalt välja erinevate osaliste vastutus ja parandada kommunikatsiooni.

Teatises pakutakse koostööle välja kolm uut keskset suunda: kaitsta Läänemerd, ühendada piirkond ja suurendada heaolu. Tekstis esitatakse neil suundadel põhinevad ja kogu strateegiat hõlmavad konkreetsed eesmärgid ja näitajad ning soovitatakse iga sektori jaoks panna paika veelgi täpsemad eesmärgid. Lisaks kirjeldatakse teatises, kuidas kõik asjaosalised saavad tõhustada ühiseid jõupingutusi, viies poliitilised otsused ja kasutada olevad vahendid paremini vastavusse. Ühtlasi selgitatakse kõigi asjaosaliste ülesandeid ja vastutusalasid, et strateegia oleks 2014.–2020. aasta programmiperioodiks kindlalt valmis.

2013. aastal annab komisjon Euroopa Ülemkogu palvel hinnangu makropiirkondliku lähenemise lisaväärtusele.

Allpool mõned näited strateegia kolme üldise eesmärgi puhul kasutatavatest näitajatest.

Läänemere kaitse

 • Keskkonnasõbralik laevandus: heite ebaseaduslik merrejuhtimine kõrvaldatakse aastaks 2020.

 • Ohutu laevandus: õnnetusjuhtumite arvu vähendatakse 20% aastaks 2020 (võrreldes 2010. aasta tasemega).

 • Tihedam koostöö mereseireasutuste vahel, et suurendada aastaks 2015 merendusalast teadlikkust ja merenduse tõhusust.

Piirkonna ühendamine

 • Läänemere piirkonna riikide gaasi- ja elektriturgude täielik ja keskkonnasäästlik ühendamine aastaks 2015 vastavalt energiaturgude sidumise kavale.

Heaolu suurendamine

 • Piirkonnasisese kaubavahetuse ja piiriüleste teenuste kasv 15% aastaks 2020.

Taustteave:

Euroopa Liidu Läänemere piirkonna strateegia

Läänemeremaade Arengu Foorumi tippkohtumine ja ELi Läänemere strateegia 2012. aasta foorum Taanis 18. juunil.

2. Uurimus „ Kohalikud omavalitsused kriitilisel ajal: poliitikad kriisi, taastumise ja jätkusuutliku tuleviku jaoks“.

Dokument sisaldab hinnanguid majanduslanguse mõjule kohaliku omavalitsuse tasandile Euroopas., mida esitleti ja võeti vastu 3-4. Novembril 2011 aastal Kiievis toimunud kohalike ja regionaalsete omavalitsuste valdkonna eest vastutavate ministrite 17.ndal Euroopa Nõukogu Konverentsil.

Ministrid nõustusid, et valitsused peavad võtma vastutuse majanduskriisi mõju vähendamiseks ja majanduskriisi ületamiseks, sest kriisil on potentsiaalselt väga destruktiivne mõju sotsiaalsele ühtekuuluvusele ja see süvendab pingeid ühiskonnas. Kõik tegevused peavad toimuma kooskõlas Euroopa Kohalike Omavalitsuste Hartaga ja liikmesriikide kohustustega harta raames.

Tunnustati vajadust valitsemise ja avalike kulutuste juhtimise parendamiseks, et suurendada avaliku sektori efektiivsust ja koostööd kõikide huvigruppide, keskvalitsuse ja kohalike ja regionaalsete omavalitsuste, samuti nende liitude vahel.

Esitatud Euroopa Nõukogu teksti on toimetanud  Kenneth Davey. http://www.ccre.org/docs/Local_Government_in_critical_times.EN.pdf

http://www.coe.int/t/dgap/localdemocracy/

CEMR pressiteade: http://www.ccre.org/en/actualites/view/2231

3. Tööpuudus Euroopas on jätkuvalt suurenenud.

Eurostat andmetel oli 2012 aasta veebruaris Euroopa Liidus 24, 550 miljonit töötut, nendest 17,134 miljonit euroala riikides. Võrreldes 2012 aasta jaanuariga, on töötute hulk suurenenud kogu Euroopa Liidus 167 000 inimese võrra.

2011 aasta veebruariga võrreldes on töötute arv Euroopa liidus suurenenud 1,874 miljoni võrra ja euroala riikides 1,476 miljoni võrra.

Võrreldes 2011 aastaga on töötuse tase vähenenud kaheksas liikmesriigis ja suurenenud 18s (Rumeenias on tase jäänud samaks). Kõige rohkem on tööpuudus vähenenud Leedus (17,5%- 14,3%ni), Lätis (17,0- 14,6%ni) ja Eestis (13,9- 11,7%ni).

Tööpuudus on kõige rohkem suurenenud Kreekas (14,3- 21,0%ni) ja Hispaanias (20,6-23,6%ni).

2012 aasta veebruaris oli alla 25 aastaste noorte tööpuudus  Euroopa Liidus 22,4% ja euroala riikides 21,6% (2011 aastal vastavalt 21,0% ja 21,5%)  Arvuliselt oli 2012 aasta veebruaris EL tööta 5,462 noort inimest.

Täpsem info: pressiteade

4. Komisjon algatas avaliku arutelu, et koguda arvamusi ELi seitsmenda keskkonnaalase tegevusprogrammi kohta.

Komisjon algatas avaliku arutelu, et koguda arvamusi ELi seitsmenda keskkonnaalase tegevusprogrammi kohta. Programmiga nähakse ette esmatähtsad eesmärgid, mis tuleb saavutada enne 2020. aastat. Arutelu on avatud kuni 1. juunini.

Komisjon on viimastel kuudel vastu võtnud mitu strateegilist algatust keskkonnapoliitika valdkonnas. Nendeks on ressursitõhususe tegevuskava KOM/2011/0571 lõplik, bioloogilise mitmekesisuse 2020. aasta strateegia KOM/2011/0244/lõplik ning komisjoni teatis KOM/2012/00951/lõplik ELi õigusaktide parema rakendamise kohta. Algatused on aruka, jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu strateegia „Euroopa 2020” http://ec.europa.eu/europe2020/index_en.htm lahutamatu osa ning nende eesmärk on parandada Euroopa konkurentsivõimet ja suurendada ökoloogilist vastupanuvõimet.

Seitsmes keskkonnaalane tegevusprogramm peaks andma nende strateegiliste algatuste jaoks üldise ja ühtse raamistiku. Selles kehtestatakse esmatähtsad eesmärgid ja näidatakse selgelt, kuidas keskkonnapoliitikaga saab toetada keskkonnasäästlikku majanduskasvu ja tuua kaasa parema tervise ja heaolu. Programm peaks tagama, et kõik asjaosalised (ELi institutsioonid, liikmesriigid, piirkondlikud ja kohalikud omavalitsused, ettevõtjad ja erasektori sidusrühmad) pühenduvad ühise tegevuskava elluviimisele.

Eelkõige tuleks seitsmenda keskkonnaalase tegevusprogrammiga tagada järgmiste kohustuste täitmine:

 • tõhustada parema keskkonna tagamiseks ELi keskkonnaalaste eeskirjade rakendamist ja jõustamist;

 • tagada, et ka muude ELi meetmetega toetatakse kliima- ja keskkonnaeesmärke;

 • tagada juurdepääs usaldusväärsele tõendusmaterjalile ja uusimatele teadusandmetele, mida saaks kasutada keskkonnapoliitika kujundamisel ja rakendamisel;

 • kõrvaldada olulised puudused poliitikas, kui see on värskete teadusandmete alusel põhjendatud, ning teha seda ettevaatuspõhimõttest lähtuvalt.

Keskkonnaalaseid tegevusprogramme on ELi keskkonnapoliitika kujundamisel järgitud alates 1970ndate algusest. Lisaks arutelu tulemustele võtab komisjon seitsmendat keskkonnaalast tegevusprogrammi käsitleva ettepaneku väljatöötamisel arvesse Euroopa Keskkonnaameti 2010. aasta keskkonnaseisundi aruandes http://www.eea.europa.eu/soer ja kuuenda keskkonnaalase tegevusprogrammi lõpphindamise järeldustes KOM/2011/0531/lõplik esile tõstetud probleeme ning samuti muude ELi institutsioonide arvamust kuuenda keskkonnaalase tegevusprogrammi tulemuste kohta.

Küsitlusvorm on leitav: http://ec.europa.eu/environment/consultations/7eap_en.htm

Komisjonil on kavas ettepanek esitada enne käesoleva aasta lõppu.

5. Komisjon analüüsib piiriüleste töötajate maksustamist.

Komisjon hindab kogu 2012. aasta jooksul põhjalikult liikmesriikide otseseid makse, et määrata kindlaks, kas nendega luuakse ebaõiglaselt ebasoodne olukord töötajatele, kes elavad ühes liikmesriigis ning töötavad teises. Juhul kui tuvastatakse diskrimineerimist või ELi põhivabaduste rikkumist, teatab komisjon neist liikmesriikide ametiasutustele ning nõuab vajalike muudatuste tegemist. Kui probleemid püsivad, algatab komisjon asjaomase liikmesriigi suhtes rikkumismenetluse.

Oma hiljutise algatuse raames analüüsib komisjon põhjalikult järgmist:

· kas kodanikke, kes teenivad enamuse oma tulust teises liikmesriigis, maksustatakse kõrgemalt kui sama liikmesriigi kodanikke. Selle raames kontrollib komisjon, et kõik isiklikke ja perekondlikke asjaolusid arvestavad mahaarvamised, mida saavad kasutada residendid, on tegelikult kättesaadavad ka kõnealustele mitteresidentidele;

· kas liikmesriigid eristavad oma kodanikke ja neid teiste liikmesriikide kodanikke, kes ajutiselt töötavad nende territooriumil, eelkõige seoses kulude mahaarvamise õigusega ning eri maksumäärade kohaldamisega.

Komisjon ei vaata üksnes töötavate ja sõltuvate töötajate olukorda, vaid olukorda ka füüsilisest isikust ettevõtjate ja pensionäride puhul.

Peamised põhimõtted, mida tuleb kohaldata piiriüleste töötajate maksustamise suhtes, on kehtestatud Euroopa Liidu Kohtu mõne pretsedenti loova otsusega, näiteks Schumacker (C-279/93), Wielockx (C-80/94), Turpeinen (C-520/04) ja Gerritse (C-234/01).

Maksunduse ja tolliliidu, auditi ja pettusevastase võitluse voliniku Algirdas Šemeta koduleht: http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/semeta/index_en.htm

6. Ettevalmistused Balti riikide delegatsioonide kohtumiseks Võrumaal.

12.-13.aprillil kohtuvad Balti riikide Regioonide Komitee delegatsioonid Võrumaal. Seekord on võõrustajaks Kurmet Müürsepp ( Hotell Kubija (Männiku 43a, Võru 65603, Estonia)- kava lisatud.

Kohtumise põhiteemadeks on järgmine finantsperiood (2014-2020) ja arutelud Regioonide Komitees, siis valmistame koos Läti delegatsiooni koordinaatori Agita Kaupuzaga ette ülevaated seni toimunud aruteludest ja nende tulemustest.

Mina panin kokku ülevaate üldmääruse ja ERDF senistest aruteludest ja nende tulemustest (lisatud). Agita koostab ülevaate aruteludest põllumajanduspoliitika, maaelu arengu ja sotsiaalfondi üle.

7. Eelolevad üritused:


Aruande koostas
Ille Allsaar
Üleriigiliste omavalitsusliitude esindaja Brüsselis


05.04.2012

 
 Struktuur Meedia Tagasiside | © Eesti Linnade Liit