Eesti Linnade ja Valdade Liit | Otsi | Sisukaart   
  Aktuaalset  | Seadusandlus  | Brüsseli esindus  | Välissuhted  | Andmebaasid  | Uurimused/käsiraamatud  | Linke
Aktuaalset
 
Uudised
Pressiteated
Omavalitsusliitude läbirääkimised
Seisukohad
  Eesti Linnade Liit (ELL)
  Õigusaktide eelnõude kooskõlastamine (ELL)
  KOV koalitsioonileppes (2007)
  KOV koalitsioonileppes (2005)
  KOV R3 koalitsioonileppes (2003)
  Riigikontrolli otsus OV eelarvete osas (2000)
  Riigikontroll riigimaa munitspailiseerimisest (2004)
  Riigikontrolli ülevaade KOV infoühiskonnas (2006)
  Õiguskantsleri otsused
  Kohalikust demokraatiast Eestis (CLRAE)
Linnade ja Valdade Päevad
Konverentsid, seminarid
Liitu meilinglistiga
Huvitavaid fakte
KOV ja kliima
Kalender
 


LVP_2015_logo
Linnade ja Valdade Päevad 2018
14.-15. märts Original Sokos Hotel Viru konverentsikeskuses


31. märtsil 2012 a. toimunud Linnade ja Valdade Üldkogu materjalid

Eesti Regionaalse ja Kohaliku Arengu Sihtasutus
Esilehekülg > Aktuaalset > Seisukohad > Eesti Linnade Liit (ELL)


ELL, EMOL kooskõlastus Vabariigi Valitsuse määruse „„2012. aasta riigieelarve seaduses” kohaliku omavalitsuse üksustele määratud tasandus- ja toetusfondi jaotus ning jaotamise ulatus, tingimused ja kord” eelnõule
Print

Sama tekst on leitav:
http://eelnoud.valitsus.ee/main/mount/docList/f1714fa4-080b-448a-9938-106b30221073#4hrRaG34

Eesti Linnade Liit
Eesti Maaomavalitsuste Liit

Rahandusministeerium

Teie 13.02.2012 nr 1.1-10/2528
Meie 5.03.12 nr 5-1/51

Vabariigi Valitsuse määruse eelnõu kooskõlastamine

Eesti Linnade Liit ja Eesti Maaomavalitsuste Liit kooskõlastavad Vabariigi Valitsuse määruse
„„2012. aasta riigieelarve seaduses” kohaliku omavalitsuse üksustele määratud tasandus- ja
toetusfondi jaotus ning jaotamise ulatus, tingimused ja kord” eelnõu üksnes alljärgnevate
märkuste ja seisukohtade täielikul arvestamisel.

I Üldised märkused.

1. Vabariigi Valitsuse määruse eelnõu ettevalmistusprotsessi erinevatel etappidel eelnõu
üksikasjade osas seisukohtade kujundamisel on kohalikud omavalitsused ja omavalitsusliidud
saanud lähtuda olemasolevast õigusruumist ja teadmisest, et kohalike omavalitsuste
tegutsemistingimused ja -võimalused sõltuvad olulisel määral Riigikogu poolt 2012. aasta
riigieelarve seadusega kohalikele omavalitsustele nende ülesannete täitmiseks määratud
vahendite mahtudest ja vastavate vahendite kasutamiseks määratletud tingimustest. Seda ka
kohaliku omavalitsuse üksustele määratud tasandus- ja toetusfondi osas. Sealjuures on
kohalikud omavalitsused saanud eeldada, et riigieelarves kohalikele omavalitsustele
kavandatud vahendid, tagamaks põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse ja selle alusel antud
õigusaktidega pandud kohustuste täitmise, vastavas mahus eraldatakse ning eraldamise
tingimuste kujundamisel arvestatakse Valitsuskomisjoni ja Omavalitsusliitude Koostöökogu
eelarveläbirääkimiste lõpp-protokollis, mis allkirjastati 20.09.2011, kokku lepitud
tingimustega.

2. Tulenevalt 2012. aasta riigieelarve seadusega sätestatud põhimõtetest ja eelarve seletuskirjas
esitatud selgitustest on kohalikud omavalitsused omanud ülevaadet sellest, et riigieelarvest
toetatakse kohaliku omavalitsuse üksusi üldiste ning sihtotstarbeliste toetuste kaudu.
Riigieelarve seletuskirjas on selgitatud, et sihtotstarbelised toetused on mõeldud
projektipõhiseks rahastamiseks.

Samuti on selgitatud, et üldised toetused jagunevad kaheks, milleks on tasandusfond ja
toetusfond. Tasandusfond on ette nähtud tulude ja kulude tasandamiseks, et tagada väiksema
tulukusega kohaliku omavalitsuse üksustele vahendid neile pandud ülesannete täitmiseks.
Toetusfondi vahendid on ette nähtud hariduskulude katmiseks, toimetulekutoetuste
väljamaksmiseks, sotsiaaltoetuse- ja teenuste osutamise toetuseks, sündide ja surmade
registreerimise kulude hüvitamiseks ning saarvaldade ja saarelise osaga valdade toetuseks.
Toetusfondi vahendite jaotuse kehtestab Vabariigi Valitsus.

Riigieelarvest kohalikele eelarvetele vahendite eraldamisel on selgitatud, et toetusfondi
vahendeid tuleb kasutada vastavalt seatud eesmärkidele, kuid kohaliku omavalitsuse
üksustele on antud õigus otsustada vahendite kasutamise viisi üle.


Eeltoodust tulenevalt on kohalikud omavalitsused saanud eeldada, et toetusfondi vahendite
eraldamisel kohalike omavalitsuste tegevustingimused võrreldes eelarve kinnitamisel kehtinud
regulatsiooniga ei halvene.

3. Linnade Liit ja Maaomavalitsuste Liit on esitanud omapoolsed seisukohad ja kaalutlused
(ELL ja EMOL ühine kiri 21.12.2011 nr 5-2/126) Haridus- ja Teadusministeeriumi (HTM)
poolt määruse eelnõu kujundamiseks esitatud ettepanekute osas. Kohalikud omavalitsused ei
saa nõustuda lähenemisnurgaga, kus HTM poolsete prioriteetide muutumine 2012. aasta
riigieelarve seaduse vastu võtmise järgselt asetaks kohaliku omavalitsuse eelarvetele täiendava
katmata kulu, vähendaks riigieelarve seadusega kohalikele omavalitsustele eraldatud
toetusfondi mahtu või piiraks täiendavate tingimustega seadusega määratud vahendite
kasutamise võimalusi. Seetõttu ei nõustu omavalitsusliidud HTM-i taotlusega arvestada
gümnaasiumiõpilase eest statsionaarses õppes alates 1. septembrist 2012 pearaha vaid siis kui
gümnaasiumiastmes õpib vähemalt 75 õpilast (25 õpilast keskmiselt klassis). Samuti ei ole
omavalitsusliidud nõus HTM taotlusega tugispetsialistide kulude katmise võimaluse välja
arvamisega toetusfondi vahenditest kaetava kulu hulgast ning ei nõustu palgakuludega
kaasnevate maksude välja arvamisega tööjõukulude vahenditest kaetavast kulust.

II Konkreetsed ettepanekud ja seisukohad määruse eelnõu osas

1.Jätkata haridustoetuse reservist täiendavate vahendite kasutamise võimalust määruse eelnõus
nimetatud kulude kõrval ka hariduskorralduslike muudatuste ja koolireformi tulemusel
tekkivate pedagoogide koondamiskulude katteks
. Varasematel aastatel, sealhulgas 2011.
aastal, on haridustoetuse vahendite reservi moodustamisel ja reservi jaotuse aluste
kujundamisel arvestatud vajadusega katta reservi vahenditest koolivõrgu korrastamisega seotud
pedagoogide koondamiskuludeks vajalikud rahalised vahendid. Valitsuskomisjon on
Omavalitsusliitude Koostöökogu ja Valitsuskomisjoni eelarveläbirääkimiste lõpp-protokollis
20.09.2011 pidanud oluliseks rõhutada, et kohalikud omavalitsused, kes tegelevad koolivõrgu
ümberkorraldustega, saavad võimaluse riigi poolsest toetusest katta ka koolivõrgu
optimeerimisega seotud täiendavad kulud. Koolivõrgu korrastamisega seonduvate kulude
katmise kitsendamine võrreldes 2011. aastal kehtinud tingimustega ei toeta Haridus- ja
Teadusministeeriumi poolt kohalikele omavalitsustele üldhariduse arengukavas deklareeritud
koolivõrgu korrastamise suunda.

Haridusvõrgu korrastamisega kaasnevate pedagoogide koondamiskuludeks on eelnevatel
aastatel olnud võimalus eraldada reservist täiendavaid vahendeid, kui vabanenud
palgavahenditest ei piisa nende kulude tasumiseks (nt koondatakse aasta lõpus).

Arvestades ülaltoodut, teeme ettepaneku muuta määruse eelnõu § 14 lõikeid 2 ja 3
alljärgnevalt:

“(2) I taotlusvoorus on võimalik täiendavaid vahendeid taotleda koolivõrgu korrastamisega
seotud pedagoogide koondamiskuludeks
ning klassikomplektide või õpilaste arvu ja
õppevormi muutustest tingitud suurenenud palgakulude toetuseks. I taotlusvoorus eraldatakse
täiendavaid vahendeid kuni 8 kuu kulude ulatuses.”

“(3) II taotlusvoorus on võimalik täiendavaid vahendeid taotleda koolivõrgu korrastamisega
seotud pedagoogide koondamiskuludeks
, pärimuskultuurialase õppe toetuseks, pedagoogmetoodikute
arvu suurenemisest tingitud kulude suurenemise katteks ning klassikomplektide
või õpilaste arvu ja õppevormi muutustest tingitud suurenenud tööjõukulude, täiendkoolituse,
õpilaskodu, koolilõuna ning õppevahendite soetamise kulude katteks.”

2. Haridustoetuse reservi mahu kujundamisel ja kulude planeerimisel ei ole võetud arvesse
tegelikke kulusid ja inflatsiooni ning seetõttu teeme ettepaneku haridustoetuse reservi
vähendada ning suurendada selle arvelt 165 927 € võrra õpikute ja õppevahendite
soetamiseks kavandatud vahendeid
, et katta õpikute ja õppevahendite kallinemisest ja
inflatsioonist tulenevate kulude suurenemist; 10 882 € võrra suurendada õpilaste- ja
noorteürituste korraldamise kulusid
, viies nad vähemalt 2011 aasta tasemele (sama tase juba
kolm aastat), et katta inflatsioonist tingitud kulude suurenemist; 9 523 € võrra suurendada
õpetajate ainesektsioonide tegevuse kulude katteks määratavaid vahendeid
ja viia need
vähemalt 2011. aasta tasemele, et hüvitada inflatsioonist tingitud kulude kasvu.

Valitsuskomisjoni ja Omavalitsusliitude Koostöökogu delegatsiooni läbirääkimiste
lõppprotokollis 2012. aasta riigieelarve osas (Riigikogule esitatud 2012. aasta riigieelarve
seaduse lisa 2 / 99SE) on fikseeritud järgmine kokkulepe: „Jätkatakse ainesektsioonide ja
maakondlike ühisürituste korraldamise toetamist 2011.a. mahus. Jätkatakse
läbirääkimisi toetuse sihtotstarbelise kasutamise põhimõtete üle. 2011. aastal on
ainesektsioonide ja aineolümpiaadide korraldamiseks arvestatud kokku vahendeid
summas 0,5 mln €. Õpilas- ja noorteürituste läbiviimiseks on arvestatud kokku
vahendid summas 0,69 mln €.“


Teeme ettepaneku viia sisse vastavad muudatused määruse eelnõu § 13 lõi getesse 2,3 ja 7 ning
§ 14 lõikesse 1.

3. Hariduskulude vaba jääk, mis võib tekkida lisataotluste vähesuse korral, jagada teise
taotlusvooru järgselt omavalitsuste vahel PGS tuleneva õpikeskkonna muutmise ja muude
hariduskulude katmiseks. Teeme ettepaneku täiendada määruse § 14 uue lõiguga ja sätestada
täiendavate vahendite ülejäägi korral selle jaotamine omavalitsuste vahel proportsionaalselt
selle määrusega eraldatud vahenditele ja anda võimalus kasutada neid PGS-st tuleneva
õpikeskkonna arendamise kohustuse täitmiseks.

Arvestades ülaltoodut teeme ettepaneku täiendada määruse § 14 uue lõiguga 10 järgmises
sõnastuses:

“(10) Lõikes 1 nimetatud hariduskulude vahendite vaba jääk jaotatakse kohaliku
omavalitsuse üksuste vahel §-s 4 toodud pearaha määrade suurendamise kaudu.
Hariduskulude vahendite vaba jäägi jaotamise korralduse eelnõu valmistab ette ja esitab
Vabariigi Valitsusele otsustamiseks Rahandusministeerium.”

4. Eesti Linnade Liit ja Eesti Maaomavalitsuste Liit toetavad Vabariigi Valitsuse määruse
„„2012. aasta riigieelarve seaduses” kohaliku omavalitsuse üksustele määratud tasandus- ja
toetusfondi jaotus ning jaotamise ulatus, tingimused ja kord“ rakendamist kujul, mis
kindlustaks kohalike omavalitsuste seaduse ja muude õigusaktidega pandud kohustuste täitmise
ning säilitaks objektiivseid ja toimivaid senised põhimõtteid. Eelarveaasta kestel põhimõtete
muutmine ei ole lubatav.

Arvestades ülaltoodut ja üldmärkustes kajastatut, peame vajalikuks jätkata hariduskuludeks
määratud eraldiste summast üldhariduskoolide õpetajate, direktorite, õppealajuhatajate ning
tugispetsialistide tööjõukulude, mille hulgas on ka riigimaksud ja täiendkoolituse kulude
toetamise katmist vastavalt PGSga pandud kohustusele.

Töötasu kulude katmist saab käsitleda kohalikele omavalitsustele riigieelarves ettenähtud
vahendite kontekstis ning seaduste ja muude õigusaktide koostoimes ja rakendamiseks üksnes
tööjõukuluna, mille hulka kuuluvad ka sotsiaalmaks ja töötuskindlustus. Nõustume
Rahandusministeeriumi poolt eelnõus kajastatu ja seletuskirjas märgituga. Vastasel juhul ei ole
tagatud riigi poolt pandud kohustuste, sh palga alammäärade rakendamise, täitmine ning
riigieelarve seaduses ettenähtud vahendite eraldamine kohalikele omavalitsustele.

5. Lähtuvalt põhiseadusest, 2012. aasta riigieelarve seadusest, kohaliku omavalitsuse
korralduse seadusest, põhikooli- ja gümnaasiumiseadusest ning nende alusel antud
õigusaktidest on hariduskuludes ette nähtud ka toetus tugispetsialistide tööjõukulude ja
täienduskoolituse kuludeks.

Seega nõustume Rahandusministeeriumi 13.02.2012 kirjaga nr 1.1-10/2528 esitatud määruse
eelnõu § 3 lg 2 redaktsiooniga.

Kohalikele omavalitsustele seadusega ja selle alusel pandud tugispetsialistide palkamise
kohustuse täitmine ilma vastavate vahendite eraldamiseta, ei ole tagatav. Seoses sellega nähti
alates 2011. aastast hariduskulude koosseisus ette ka vahendid tugispetsialistide tööjõukulude
katmiseks ning on kavandatud ka selle aasta riigieelarves vastavad vahendid, järgides eelmisel
aastal kokkulepitut.

Valitsuskomisjoni ja Omavalitsusliitude Koostöökogu delegatsiooni läbirääkimiste
lõppprotokollis 2012. aasta riigieelarve osas (Riigikogule esitatud 2012. aasta riigieelarve
seaduse lisa 2 / 99SE) on fikseeritud järgmine kokkulepe “2012. aasta riigieelarves
jätkame tugispetsialistide rahastamist 2011.a. kokkulepitud põhimõtete alusel. 2011.
aastal on tugispetsialistide ja õpiabirühmade toetamiseks arvestatud 3,5 protsendipunkti
lõtkust/4,6 mln €.”


6. Eelnõu § 15 lg 5 kohaselt toimetulekutoetuse täiendavate vahendite taotlemiseks esitab
kohaliku omavalitsuse üksus vastava taotluse Rahandusministeeriumile 14. oktoobriks 2012
ning Rahandusministeerium teeb Vabariigi Valitsusele ettepaneku kohaliku omavalitsuse
üksustele toimetulekutoetuse täiendavate vahendite eraldamiseks põhjendatuks hinnatud mahus
hiljemalt 14. detsembriks 2012. a.

Kuna toimetuleku toetuse taotlemise osas võib seoses ebakindlusega majanduslikus olukorras
oodata kulude kasvu, siis teeme ettepaneku toimetulekutoetuse täiendavate vahendite
taotlemise ja täiendava eraldise määramise tähtajad viia ühe kuu võrra varasemaks
(aluseks
võtta II kvartali seis).

Lugupidamisega
/allkirjastatud digitaalselt/
Jüri Võigemast
Eesti Linnade Liidu tegevdirektor

/allkirjastatud digitaalselt/
Ott Kasuri
Eesti Maaomavalitsuste Liidu tegevdirektor

06.03.2012

 
 Struktuur Meedia Tagasiside | © Eesti Linnade Liit