Eesti Linnade ja Valdade Liit | Otsi | Sisukaart   
  Aktuaalset  | Seadusandlus  | Brüsseli esindus  | Välissuhted  | Andmebaasid  | Uurimused/käsiraamatud  | Linke
Aktuaalset
 
Uudised
Pressiteated
Omavalitsusliitude läbirääkimised
Seisukohad
  Eesti Linnade Liit (ELL)
  Õigusaktide eelnõude kooskõlastamine (ELL)
  KOV koalitsioonileppes (2007)
  KOV koalitsioonileppes (2005)
  KOV R3 koalitsioonileppes (2003)
  Riigikontrolli otsus OV eelarvete osas (2000)
  Riigikontroll riigimaa munitspailiseerimisest (2004)
  Riigikontrolli ülevaade KOV infoühiskonnas (2006)
  Õiguskantsleri otsused
  Kohalikust demokraatiast Eestis (CLRAE)
Linnade ja Valdade Päevad
Konverentsid, seminarid
Liitu meilinglistiga
Huvitavaid fakte
KOV ja kliima
Kalender
 


LVP_2015_logo
Linnade ja Valdade Päevad 2018
14.-15. märts Original Sokos Hotel Viru konverentsikeskuses


31. märtsil 2012 a. toimunud Linnade ja Valdade Üldkogu materjalid

Eesti Regionaalse ja Kohaliku Arengu Sihtasutus
Esilehekülg > Aktuaalset > Seisukohad > Eesti Linnade Liit (ELL)


Omavalitsusliitude ettepanekud valitsusliidu läbirääkimisteks 2011
Print

ELL ja EMOL kiri Eesti Reformierakonna ja Isamaa ja Res Publica Liidu esimeestele.


Lp. Andrus Ansip
Eesti Reformierakonna esimees

Lp. Mart Laar
Isamaa ja Res Publica Liidu esimees
                                                                                            Meie: 09.03.2011 nr. 1-7/23


Omavalitsusliitude  ettepanekud valitsusliidu läbirääkimisteks 2011

Eesti Linnade Liit ja Eesti Maaomavalitsuste Liit teevad valitsuskoalitsiooni läbirääkimistel osalevatele erakondadele ettepaneku kajastada valitsusliidu programmis omavalitsuspoliitika põhisuunad ja arenguväljavaated.

Ettepanekud valitsusliidu programmi kavandamiseks:

Kohaliku omavalitsuse tugevdamine


Omavalitsuspoliitika kavandamisel ja kohalike omavalitsuste tegutsemistingimuste kujundamisel lähtutakse Euroopa kohaliku omavalitsuse hartas ning Eesti Vabariigi Põhiseaduse XIV peatükis sätestatud põhimõtetest ja väärtustest.

Sellest tulenevalt seatakse eesmärgiks:

·    otsustusõiguse riikliku tsentraliseerimise vähendamine ja kodanikuühiskonna tugevdamine;
·    kohaliku omavalitsuse osakaalu, otsustusõiguse ja vastutuse suurendamine ühiskonnaelu juhtimisel ja korraldamisel, kohalike omavalitsuste poolt osutatavate avalike teenuste kättesaadavuse parandamine ja kvaliteedi tõstmine;
·    linnadele ja valdadele stabiilse, seadusele põhineva tulubaasi kindlustamine, mis tagaks kohalikule omavalitsusele seadusega ja seaduse alusel pandud ülesannete täitmiseks vajaliku tulubaasi ning võimaldaks kohalikuks arenguks vajalikud investeeringud ja omavalitsuste jätkusuutliku arengu.

Partnerlussuhete arendamine

Tugevdatakse keskvalitsuse ja kohaliku omavalitsuse partnerlussuhteid ja koordinatsiooni, kaasajastatakse Valitsuskomisjoni ja Omavalitsusliitude Koostöökogu eelarveläbirääkimiste õigusruum.

Analüüsitakse ning kavandatakse koostöös omavalitsusliitudega tegevused Riigikohtu lahendis, CLRAE raportis ning OECD raportis kohaliku omavalitsuse arengu strateegiliste ettepanekute realiseerimise osas.
 
Riigi ja kohaliku omavalitsuse koostöö ja partnerluse tugevdamiseks moodustatakse Riigikogu kohaliku omavalitsuse ja regionaalarengu komisjon või määratakse kohaliku omavalitsuse arengu strateegiliste küsimuste arutamiseks Riigikogu põhiseaduskomisjon.
Kohalike omavalitsuste ja regionaalarengu küsimuste koordineerimine viiakse Rahandusministeeriumi valitsemisalasse.

Töötatakse välja kohalike omavalitsuste ühistegevust ja ühinemist soodustav seadusandlus ja finantstoetuste süsteem.

Kohalike omavalitsuste ülesanded ja finantsid

Kohalike omavalitsuste tulubaasi tingimuste kujundamisel arvestatakse kohalikele omavalitsustele seadusega ja seaduse alusel pandud ülesannete täitmiseks vajalike kulutuste katmise vajadusega.

Riigi eelarvestrateegia dokumendis kajastatakse kohalike omavalitsuste tulubaasiga seonduv informatsioon ja tuuakse välja ministeeriumide haldusalade raames riigieelarvest kohalikele eelarvetele suunatavate vahendite mahud, mis võimaldaks kohalikel omavalitsustel täita kohalike omavalitsuste finantsjuhtimise seadusega pandud kohustust keskpikaks planeerimiseks.

Kohalike omavalitsuste finantsautonoomia tagamiseks:

·    taastatakse üksikisiku brutotulust tulumaksuna kohalikku eelarvesse laekuva osa määr kohalikele omavalitsustele laekuva osa erakorralise vähendamise eelsele tasemele;
·    taastatakse tasandusfondist kohalikele eelarvete ühtlustamiseks eraldatavate vahendite maht kohalikele omavalitsustele eraldatava osa erakorralise vähendamise eelsele tasemele;
·    vaadatakse üle ja korrastatakse kohalike maksude süsteem et suurendada omavalitsuste õigust, võimet ja vastutust oma maksutulude kujundamisel;

·    suurendamaks kohalike omavalitsuste initsiatiivi ettevõtluse arendamisel, analüüsitakse ettevõtlusega seotud maksudest osa eraldamist omavalitsuste tulubaasi täiendamiseks;

·    viiakse kütuseaktsiisist  teehoiuks kavandatavatest vahenditest omavalitsustele eraldatava osa maht järkjärgult vastavaks teede olemiga, eesmärgiga integreerida teehoiu vahendid kohalike omavalitsuste tulubaasi;

·    korraldatakse kehtiva tasandusfondi valemi põhjalik analüüs ja kaasajastamine muutunud majanduslikus situatsioonis;

·    töötatakse välja ühtne metoodika omavalitsusüksuste avalike teenuste osutamiseks vajaliku infrastruktuuri olemi tagamiseks, põhivara kulumi korvamiseks ja kohalikuks arenguks vajalike investeeringute katmiseks ning nende kulude katteks vajalike vahendite omavalitsusüksuste tulubaasi lisamise küsimuste lahendamiseks.

Infotehnoloogia avalikus halduses

Arvestatakse täiendavate võimaluste loomise vajadusega avalike teenuste kättesaadavuse edasiseks parendamiseks, eesmärgiga suurendada e-teenuste osakaalu.
 
Ühiste põhimõtete väljatöötamine riskide maandamiseks avalike teenuste  pakkumisel infotehnoloogiliste kanalite kaudu.

Kavandatakse kohalikele omavalitsustele täiendavad rahalised vahendid ISKE rakendamiseks.

Maa küsimused

Arvestatakse 1940. aasta 16. juuni seisuga kohaliku omavalitsuse üksuste omandis olnud maade, mis on jäänud riigi omandisse, kohalikele omavalitsustele tagastamisega või hüvitatakse vastava väärtusega riigimaa andmisega munitsipaalomandisse.

Jätkatakse omavalitsusliitudega läbirääkimisi võimaluse seadustamiseks, et reformimata riigimaa, mis ei pea kuuluma riigi maareservi, antakse kohalikele omavalitsustele pandud ülesannete täitmiseks, s.h arendustegevusteks ja ettevõtluse soodustamiseks, mis aitaks kaasa uute töökohtade loomisele.

Jätkatakse omavalitsusliitudega läbirääkimisi süsteemi loomiseks, et katta omavalitsuste kulutused seoses eraomanikelt avalike ülesannete täitmiseks ostetava maaga (teede, tänavate, parkide, mänguväljakute ja kalmistute rajamine).

Euroopa Liidu struktuuritoetused

Kaasatakse üleriigilised omavalitsusliidud Euroopa Liidu struktuuritoetuste perioodi 2014-2020 planeerimis- ja otsustamisprotsessi. Euroopa Liidu struktuuritoetuste kavandamisel arvestatakse kohaliku sotsiaalse ja tehnilise infrastruktuuri investeeringuprogrammide jätkamise vajadusega.

Euroopa Liidu 2007-2013 struktuurifondide perioodi valdkondlike rakenduskavade muutmisel konsulteeritakse omavalitsusliitudega kavandatavate muudatuste osas.

Kasvuhoonegaaside kvootide müügi vahendite kasutamine

Riigi kasvuhoonegaaside lubatud heitkoguse ühikutega kauplemisest saadavate rahaliste vahendite suunamise ja jaotamise protsess muudetakse transparentsemaks.


Lugupidamisega(allkirjastatud digitaalselt)                (allkirjastatud digitaalselt)
Taavi Aas                                      Jüri Landberg
ELL juhatuse esimees                        EMOL esimees
10.03.2011

 
 Struktuur Meedia Tagasiside | © Eesti Linnade Liit