Eesti Linnade ja Valdade Liit | Otsi | Sisukaart   
  Aktuaalset  | Seadusandlus  | Brüsseli esindus  | Välissuhted  | Andmebaasid  | Uurimused/käsiraamatud  | Linke
Aktuaalset
 
Uudised
Pressiteated
Omavalitsusliitude läbirääkimised
Seisukohad
  Eesti Linnade Liit (ELL)
  Õigusaktide eelnõude kooskõlastamine (ELL)
  KOV koalitsioonileppes (2007)
  KOV koalitsioonileppes (2005)
  KOV R3 koalitsioonileppes (2003)
  Riigikontrolli otsus OV eelarvete osas (2000)
  Riigikontroll riigimaa munitspailiseerimisest (2004)
  Riigikontrolli ülevaade KOV infoühiskonnas (2006)
  Õiguskantsleri otsused
  Kohalikust demokraatiast Eestis (CLRAE)
Linnade ja Valdade Päevad
Konverentsid, seminarid
Liitu meilinglistiga
Huvitavaid fakte
KOV ja kliima
Kalender
 


LVP_2015_logo
Linnade ja Valdade Päevad 2018
14.-15. märts Original Sokos Hotel Viru konverentsikeskuses


31. märtsil 2012 a. toimunud Linnade ja Valdade Üldkogu materjalid

Eesti Regionaalse ja Kohaliku Arengu Sihtasutus
Esilehekülg > Aktuaalset > Seisukohad > Eesti Linnade Liit (ELL)


Teeseaduse § 16 lg 3 muutmise ettepanek
Print

ELL kiri Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumile, Rahandusministeeriumile, Riigikogu fraktsioonidele

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Rahandusministeerium

Riigikogu fraktsioonid  
                                            
                                                                                            Meie 24.01.2011 nr 5-1/9

Teeseaduse § 16 lg 3 muutmise ettepanek


2010. aasta 1. jaanuari seisuga oli kohalike teede (koos erateedega) ja linnatänavate osakaal kogu Eesti teedevõrgust 71,8 % ning  riigimaanteede osakaal 28,2 %.  
Kohalike teede korrashoid on üks põhilistest omavalitsuse ülesannetest, mille täitmist kohaliku omavalitsuse korralduse seadusega ning teeseadusega vallalt või linnalt nõutakse. Analoogiliselt paljude teiste omavalitsusele pandud ülesannetega on seadnud teehoiu korraldamisele õigusaktidega konkreetsed ja üksikasjalikud nõuded. Teeseaduse § 25 lg 3 kohaselt valla- või linnavalitsus korraldab teehoidu kohalikel teedel ja on kohustatud nendel teedel looma tingimused ohutuks liiklemiseks. Teehoidu kavandades peab järgima liiklusohutuse, keskkonnakaitse ja tee seisundi nõudeid.

Kohalike teede korrashoidu kui seadusega kohalikule omavalitsusele pandud kohalikku ülesannet peab rahastama kohalik omavalitsus. Seadusandja on  juba 1999. aasta veebruaris vastu võetud teeseaduses väljendanud tahet arvestada  kohalike maanteede ja tänavate hoiuks sihtotstarbelise toetuse vajadusega riigieelarvest. Seaduse seletuskirjas on seejuures märgitud, et Eesti territooriumi ning teedevõrgu kompaktsuse tõttu tuleb käsitleda riigi, kohalikke ja erateid ning tänavaid kui ühtset tervikut.(Teeseadus, eelnõu nr 1057 SE)

Aastatel 2005–2008 oli teeseaduses kindlaks määratud omavalitsustele kütuseaktsiisi laekumistest eraldatava osa minimaalne suurus (algselt vähemalt 5%, hiljem vähemalt  10%), mis 2009. aastal riigieelarve kulude kärpimiseks tühistati.  Alates 2009. aastast raha jaotus riigimaanteede hoiuks ning kohalike teede hoiuks määratakse igaks eelarveaastaks riigieelarves. Selle tulemuseks on riigi eelarvest teehoolduseks eraldatavate vahendite hulk tunduvalt vähenenud - 633 miljonilt kroonilt 2008. aastal 198 miljoni kroonini 2011. aastal.  Teede olemit kõrvutades osutub, et kohalikele teedele ja tänavatele eraldatakse 2011. aastal 1 kilomeetri kohta 4724 krooni, riigimaanteedele 68 235 krooni. Erinevus on ligi 15 korda.

Siinkohal tuleb seaduses sätestatud põhimõtte osas märkida, et kindlasti ei ole teede hoole ühekordne ülesanne, mille ressursi indikatsioon määratakse üheks aastaks, vaid järjepidev protsess, mille ressursikatte perspektiiv peaks olema määratletud pikemaks perioodiks kui aasta.

Teehoiukulud on kohalike omavalitsuste väljaminekute hulgas ühed suurimad, mida on viimastel aastatel edestanud vaid haridusasutuste ülalpidamise kulud. Aastatel 2006- 2008 moodustasid kulud teehoiuks keskmiselt 8,5 % kogukuludest. Alates 2009. aastast kui kärbiti kohalike omavalitsuste tulubaasi ning vähendati oluliselt riigieelarvest eraldisi teehoiuks on kohalike omavalitsuste poolt teehoiuks tehtavad kulutused vähenenud 4,5 %-le. Samas  tuleb märkida, et erakordselt lumerohkete talvede tõttu kulus kohalikel omavalitsustel teede talihoolduseks 2009. ja 2010 aastal võrreldes eelmiste baasaastatega enam vahendeid. Näiteks Maanteeamet kulutas 2009 aastal 198,6 miljonit krooni riigiteede talihooleks. Arvestades kohalike maanteede ja tänavate suuremat pikkust ja täiendavalt riigiteede puhastamiseks tehtud kulutusi, hädavajadust lume äraveoks ja eritehnikaga teede laiendamiseks, on valdade ja linnade kulud oluliselt suuremad kui Maanteeametil.

Omavalitsusliitude Koostöökogu on aastaid taotlenud kohalike teede hoiuks eraldatavate vahendite järk-järgulist suurendamist, mis enam vastaks teede olemi jaotusele ning selle sätestamist teeseaduses.

Eesti Linnade Liidu juhatus arutas teehoiuga seonduvais küsimusi 11. jaanuaril 2011. aastal ning arvestades eelpool toodut teeb ettepaneku Riigikogule, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumile, Rahandusministeeriumile muuta teeseaduse § 16 lg 3 järgmiselt:
“(3) Raha jaotus riigimaanteede hoiuks ning kohalike teede hoiuks määratakse igaks eelarveaastaks riigieelarves. Kohalike teede hoiuks nähakse riigieelarves ette kulud üldsummas, mille suurus vastab vähemalt  30  protsendile käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud määras kütuste aktsiisi kavandatavast laekumisest.”

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)
Jüri Võigemast
Eesti Linnade Liidu tegevdirektor

24.01.2011

 
 Struktuur Meedia Tagasiside | © Eesti Linnade Liit