Eesti Linnade ja Valdade Liit | Otsi | Sisukaart   
  Aktuaalset  | Seadusandlus  | Brüsseli esindus  | Välissuhted  | Andmebaasid  | Uurimused/käsiraamatud  | Linke
Aktuaalset
 
Uudised
  Arhiiv
  ELL-uudis (listi uudiskirjad)
  Brüsselist memod
    2018 Brüssel
    2017 Brüssel
    2016 Brüssel
    2015 Brüssel
    2014 Brüssel
    2013 Brüssel
    2012 Brüssel
    2011 Brüssel
    2010 Brüssel
    2009 Brüssel
    2008 Brüssel
    2007 Brüssel
    2006 Brüssel
    2005 Brüssel
Pressiteated
Omavalitsusliitude läbirääkimised
Seisukohad
Linnade ja Valdade Päevad
Konverentsid, seminarid
Liitu meilinglistiga
Huvitavaid fakte
KOV ja kliima
Kalender
 


LVP_2015_logo
Linnade ja Valdade Päevad 2018
14.-15. märts Original Sokos Hotel Viru konverentsikeskuses


31. märtsil 2012 a. toimunud Linnade ja Valdade Üldkogu materjalid

Eesti Regionaalse ja Kohaliku Arengu Sihtasutus




Esilehekülg > Aktuaalset > Uudised > Brüsselist memod > 2010 Brüssel


01.-05. november 2010
Print
   
E-nädalakiri 29/2010

Sisukord
1.    12. novembril 2011 toimub Brüsselis konverents “ Eelarve reform, Euroopa muutmine”.
2.    Euroopa Komisjon plaanib suurendada usaldust ühtse turu vastu, soodustades majanduskasvu ja edendades kodanike õigusi.
3.    Uue euroopa energia efektiivsuse tegevuskava projekti põhiideed.
4.    Euroopa uus energiastrateegia aastateks 2011-2020.
5.    Euroopa Ülemkogu kutsub ühtse majandus- ja rahandusliidu soovituste kiirele seadusandlikule rakendamisele.
6.    Kolm liikmesriiki peavad maksma trahvi piimakvootide ületamise eest.
7.    Regioonide Komitee rahandus- ja halduskomisjoni koosolek.
8.    NEEBOR poolt koostatud seisukohad Euroopa naabruspoliitika ja partnerluspoliitika tuleviku kohta.
9.    Euroopa Komisjoni juhend sotsiaalse dimensiooni arvestamiseks avalikes hangetes.
10.    Ürituste kava.

1.    12. novembril 2011 toimub Brüsselis konverents “ Eelarve reform, Euroopa muutmine”.

12. novembril 2011 toimub Brüsselis konverents “ Eelarve reform, Euroopa muutmine”-  http://ec.europa.eu/budget/reform/conference/programme_en.htm.

Konverentsi ülekannet on võimalik jälgida ka veebi vahendusel- click on the icons  in the programme.

Soovitan nendel, kel võimalik, seda ülekannet jälgida, sest sellel konverentsil saavad sõna nii Euroopa Komisjoni president, Euroopa Parlamendi president, euroopa eelarve reformi eest vastutav Euroopa Komisjoni volinik ja samuti mitmete oluliste  huvigruppide esindajad ning teadlased. Juba praegu on konverentsi kodulehel võimalik tutvuda esitamisele tulevate ettekannetega.

2.    Euroopa Komisjon plaanib suurendada usaldust ühtse turu vastu, soodustades majanduskasvu ja edendades kodanike õigusi.

Euroopa Liidu ühtne turg on üle 60 aasta kestva Euroopa integratsiooni nurgakivi.  Samas peab tõdema, et nii ettevõtjate kui ka kodanike õiguste kasutamisel esineb endiselt takistusi. Euroopa Komisjon on kahes oktoobri lõpus avaldatud aruandes esitanud hulga konkreetseid lahendusi, mille eesmärk on suurendada usaldust ühtse turu vastu. Aruandes ELi kodakondsuse kohta tutvustab komisjon meetmeid, millega soovitakse lihtsustada kodanike jaoks selliste ELi õiguste kasutamist nagu abiellumine, maja ostmine või auto registreerimine mõnes teises liikmesriigis.

Majanduskasvu ja sotsiaalse arengu soodustamiseks kutsutakse Euroopa ühtse turu aktis üles muutma kõikide turul osalejate – ettevõtjate, tarbijate ja töövõtjate – elu lihtsamaks.
Kodanike elu hõlbustamine

Kõige esimeses aruandes ELi kodakondsuse kohta käsitletakse kodanike igapäevaprobleeme ELi õiguste piiriülesel kasutamisel. Tähelepanu keskpunktis on reisimine, õppimine, töötamine, abiellumine ning maja või auto ostmine mõnes teises liikmesriigis. Aruandes on esitatud 25 meedet, mida komisjon kavatseb Euroopa kodanike elu hõlbustamiseks võtta eeloleva kolme aasta jooksul. Täpsem teave: memo

Programmi „Kodanike Euroopa” uuendamine
Praegu vaadatakse läbi programmi „Kodanike Euroopa”, millega toetatakse sõpruslinnade liikumist ja kodanike projekte. Komisjon algatas avaliku konsultatsiooni, et inimesed saaksid avaldada arvamust programmi raames toimuva tegevuse järgmise etapi kohta. Konsultatsioonil saab osaleda kõigis 23 ELi keeles komisjoni avalike konsultatsioonide veebilehel.

Majanduskasvu ja usaldust edendav ühtne turg
Ligikaudu 20 miljonit ettevõtjat, kes annavad tööd 175 miljonile inimesele, mängivad majanduskasvu taastamisel olulist rolli. Ühtse turu aktiga soovitakse lihtsustada VKEde tegevust, kuna viimased moodustavad üle 99% kõigist Euroopa ettevõtetest. Aga Euroopa heaolu ja majanduskasv ei sõltu ainult ettevõtjatest. Hea sotsiaalsüsteem, kvaliteetne haridus ning konkurentsivõimelised töökohad ja palgad on vähemalt sama tähtsad. Sotsiaalse turumajanduse tugevdamiseks paigutatakse ühtse turu keskmesse inimesed kui tarbijad, maksumaksjad, töövõtjad, investorid, ettevõtjad, patsiendid või pensionärid.

Ühtse turu toimimapanek
Ühtne turg ei toimiks ilma tõhusa jõustamiseta. ELi liikmesriigid peavad Euroopa õigusaktid õigeaegselt ja nõuetekohaselt üle võtma. Lisaks tavapärastele jõustamismeetmetele kavatseb komisjon alustada liikmesriikidega ka korrapärast dialoogi näiteks ELi õigusaktide vastastikuse hindamise ja vaidluste lahendamise alternatiivsete võimaluste üle. Samuti algatab komisjon kõikide huvitatud sidusrühmadega üleeuroopalise arutelu ühtse turu akti üle. Tulevikus lubab komisjon veelgi tugevdada oma arutelusid ja dialoogi kodanikuühiskonnaga. Eelkõige avab komisjon oma eksperdirühmad tarbijaorganisatsioonidele, ametiühingutele, ettevõtjatele ja kohalikele ametiasutustele.

Lisateave ühtse turu akti kohta:
http://ec.europa.eu/internal_market/smact/index_en.htm
komisjoni teatis EL põhiõiguste harta rakendamise kohta.

3. Uue euroopa energia efektiivsuse tegevuskava projekti põhiideed.

Uus energia efektiivsuse tegevuskava peaks kõige varasemalt avalikustatama järgmise aasta veebruaris. Käesoleva eelnõu kohaselt nähakse ette viis põhilist tegevusvaldkonda:
- hooned,
- transport,
- tööstus,
- energia sektor ja
- avalik sektor.
Täpsem info artiklis: uudised.

Euroopa parlamendi omaalgatuslik raport

CEMR extranetis (juurdepääs vaid inimestele, kellel vastav parool) on loodud uus kohver (keskkonna all) - on “financing local and regional climate actions” , mis võimaldab CEMR liikmete vahelist infovahetust kohalike omavalitsuste poolt rakendatud innovaatiliste lahenduste kohta. Sektsioonidesse section on the 6th Environment Action programme ja section on the international negotiations on climate on samuti lisandunud uued alajaotused, kus liikmetel on võimalik teavet saada või kaasa rääkida.

4. Euroopa uus energiastrateegia aastateks 2011-2020.

Euroopa Komisjon tutvustas avaliku konsultatsiooni käigus saadud vastuseid euroopa energia strateegia 2011-2020 kohta.

Ülevaade on leitav: konsultatsiooni tulemused.
CEMR poolt esitatud vastusega on võimalik tutvuda: CEMR vastus

Uus strateegia peaks avalikustatama 17.novembril. Strateegia põhiteemad:
- energia efektiivsus,
- integreeritud energiaturg,
- tehnoloogilised uuendused,
- turvaline ja kindel energiavarustus,
- tugev rahvusvaheline koostöö.

Eelolevate kuude tegevuskava:
·    Energiastrateegia 2011-2020 vastuvõtmine;
·    Energia infrastruktuuri pakett aastateks 2011-2020;
·    Energia efektiivsuse alane tegevuskava
·    2050 aasta teeviidad - avalik konsultatsioon kestab 27.oktoobrist kuni 8.detsembrini 2010 - http://ec.europa.eu/clima/consultations/0005/index_en.htm.

CEMR hakkab ka omapoolset vastust koostama. Oma osalemissoovist tuleb teada anda Marie Bullet´ile- marie.bullet@ccre-cemr.org
·    Teatis energiapoliitika välisdimensiooni kohta.

5.    Euroopa Ülemkogu kutsub ühtse majandus- ja rahandusliidu soovituste kiirele seadusandlikule rakendamisele.

Euroopa Ülemkogu toetab rakkerühma (Task Force) ettepanekuid majanduse juhtimise tõustamiseks- ülemkogu otsused ning kutsub üles vastavaid õiguslalseid akte kiirendatud korras  vastu võtma ning soovib jõuda vastavate kokkulepeteni juba 2011 aasta suveks.
Ülemkogu kiirustab  nõukogu ka pensionireformiga kiiremini edasi liikuma.

Herman VAN ROMPUY kõne:
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ec/117489.pdf

President Van Rompuy ja president Barroso ühine pöördumine Seoulis toimuvaks G20 kohtumiseks - kiri. Oma kirjas ütlevad nad, et G20 kohtumine on pöördepunktiks - kus peab selguma kas G20 suudab täita oma  rolli globaalse foorumina majanduslikuks koostööks ja pakkuda lahendusi nii kriisidele kui ka ennetustööks. Kirjas tehakse ka  ettepanekud järgmistes  rasketes valdkondades ühise arusaamise leidmiseks:
·    Kõik peavad aru saama, et majanduslik ebakindlus on kõigi ühine mure ja vaja on luua ühine raamistik majanduskasvu saavutamiseks;
·    Rahvusvaheliste finantsinstitutsioonide reformimine;
·    Finantsregulatsioonide reform;
·    Arengumaade toetamine;
·    Kliimamuutustega toimetulek;
·    Energia
·    Korruptsiooni vastane võitlus.

6.    Kolm liikmesriiki peavad maksma trahvi piimakvootide ületamise eest.

Taani, Madalmaad ja Küpros on liikmesriigid, kes 2009/2010. kvoodiaastal ületasid neile eraldatud piimakvoote. Euroopa Komisjoni oktoobri lõpus avaldatud esialgsete andmete põhjal moodustab lisamaks kokku 19 miljonit eurot. Eelmisel aastal oli sama näitaja 99 miljonit eurot ning aasta varem 340 miljonit eurot. Pärast ühise põllumajanduspoliitika 2008. aasta läbivaatamise alusel kokku lepitud kvootide suurendamist jäi Itaalia toodang esmakordselt kvoodi piiresse.

Pärast rasvasisalduse korrigeerimissüsteemi muutmist olid tarned vähemalt 10% võrra riiklikust kvoodist väiksemad viieteistkümnes liikmesriigis (Bulgaaria, Tšehhi Vabariik, Eesti, Iirimaa, Kreeka, Läti, Leedu, Ungari, Malta, Rumeenia, Sloveenia, Slovakkia, Soome, Rootsi ja Ühendkuningriik).

Täpsem info: pressiteade

7.    Regioonide Komitee rahandus- ja halduskomisjoni koosolek 5. nov.

Koosolekul osales Regioonide Komitee liige Uno Silberg ja üleriigiliste omavalitsusliitude esindaja Brüsselis Ille Allsaar.

Põhiline arutelu teema oli kulude kokkuhoid lennupiletite arvelt. Praegune kord võimaldab komitee liikmetel katta äriklassi (business class) piletite maksumuse.

Administratsioon on läbi viinud analüüsi erinevate lennukompaniide poolt pakutavate teenuste osas, et leida võimalusi kulude kokkuhoiuks, säilitades samal ajal mugavuse ja paindlikkuse. Kulutusi on võimalik kokku hoida väga kallite äriklassi piletite vähendamise arvelt (2009 aastal moodustas äriklassi piletite arv 70% kõigist kompenseerimisele esitatud piletitest).

Võrreldes äriklassi piletite maksumust paindliku turistiklassi piletite hinnaga, on võimalik saavutada kokkuhoidu 547 200 kuni 912 000 eurot.

Administratsiooni poolt on ette valmistatud kolm võimalikku stsenaariumi:
a)    liikmed, kes kasutavad ainult paindlikke turistiklassi pileteid (või sooritavad oma reisi auto või rongiga) , nende reisipäevaraha suurendatakse 10% võrra (säästetav summa oleks ligikaudu  440000-805000 eurot);

b)    jätkub sõidukulude huvitamine senise korra alusel, kuid täiendavad lisakulud ( nagu tellimuse tühistamine, muutmine või äriklassi puhkeruumi kasutamine) katmine toimub tegelike kulude alusel. Sel juhul jääks kokkuhoitav summa  353 tuhande  kuni 717 tuhande euro vahele ;

c)    jätkuvalt on lubatud äriklassi piletite kasutamine juhul, kuid praegust reisipäevaraha vähendataks 50%.

Lisaks võib otsida teisigi võimalusi, nagu sõidukulude hüvitamise seadmine sõltuvusse lennuajast, mitte aga muu transpordiviisi kasutamisel läbitud vahemaast.

Stahl ütles, et selle punkti arutelu on seotud küsimustega mille tõstatasid liikmed kinnisvarapoliitikat arutades. Administratsioon on seisukoha, et tingimused liikmete jaoks peaksid olema sellised, et liikmete töö komitees ja osalemine ei kannataks.

Toimus esimene arutelu selle teema osas. Otsuseid veel ei langetatud.

Teine oluline teema oli Regioonide Komitee kinnisvarapoliitika. Komiteede käsutuses on hetkel kuus hoonet (viis pikaajalise rendilepinguga) kogupindalaga 106 000 m², millest 79 452 m² moodustavad büroo-, konverentsi- ja koolitusruumid, liikmete ala jne.

Konverentsiruumid asuvad JDE, VMA ja TRE hoonetes. Hetkel on kahel komiteel kokku 1661 töölauda (ei ole arvestatud täitmata töökohti).

Arvestades asjaolusid,
- et komiteed kasvasid ametikohtade poolest väga vähe,
- et liikmetele soovitakse pakkuda rohkem teenuseid,
- et 2015. aastaks võib EL laieneda, et komitee on teinud algatuse suurendada lähetatud ekspertide arvu ja
- et ta soovib kaasata kohalike omavalitsuste ametnikud komiteede töösse,
on komiteel kõigeks selleks alates 2011.–2012. aastast vaja uut hoonet.

Samuti tuleks meeles pidada, et komiteel on vaja tagavararuume, et ta saaks alustada renoveerimistöid BvS hoones.

Seoses tulevaste laienemistega on ette näha personali arvu kasvu ja seetõttu vajavad kaks komiteed 2012 aastaks uut administratiivhoonet. Regioonide Komitee vajaks uut hoonet, mis majutaks hinnanguliselt 150 töötajat. Uus hoone peaks asuma olemaolevate lähedal.

Jostmeier ütles, et tuleb rakendada kokkuhoiupoliitikat kui arutatakse täiendavaid kulusid ja mõelda kust on võimalik kokku hoida. See ei käi mitte ainult selle punkti vaid kõikide teiste päevakorrapunktide kohta samuti.

Durdu on uue hoone ülevõtmise osas üsna skeptiline. Ta nõustub Jostmeieri seisukohtadega kokkuhoiu suhtes - ta kahtleb kas on võimalik jätkata senist personalipoliitikat. Konverentsikeskuse osas ei ole komitee oma seisukohta muutnud- meie eeslitus on jätkuvalt Euroopa Parlamendi koosolekuruumide kasutamine täiskogu istungiteks.

Wilcox oli eelnevate sõnavõtjatega võrreldes täiesti erineval seisukohal. Ta ütles, et töötajate ruumid on enam kui külluslikud ja tundub, et see ettepanek on esitatud ajal, kus internet on veel leiutamata.  Ta arvab, et uutesse hoonetesse investeerimine on suur viga.

Lebrun ütles, et meie töötajaskond kasvab juba tänu uuele Lissaboni lepingule, kuid peame piirama oma kulutusi.

Knape arust on küsimus kus täiskogu istungeid peetakse väga oluline küsimus. Järgmisele CAFA koosolekule tuleks kutsuda Euroopa Parlamendi esindajad, et saada välja diskussioonide surnud ringist.

Stahl ütles, et komiteed peavad oma tegevusi efektiivsemaks muutma, vaja on läbi viia enesehinnanguid, et leida kõik võimalused kulude kontrolli all hoidmiseks. Samas ei tohi unustada, et on lisandunud ka uusi ülesandeid ning eelseisvaid laienemisi.

Selle päevakorrapunkti aruteluks kulus üle tunni, kus administratsiooni esindajad kordasid ja põhjendasid detailideni üle oma ettepanekud. Väga kaval on rääkida pikalt detailidest ja jätta suurem pilt tahaplaanile.

Võeti teadmiseks toimunud arutelu konverentsikeskust/istungitesaali ja 5. korruse aatriumi lae osas ja kõik olid seda meelt, et 9 000 euro pärast (5.korruse aatriumi lae ekspertkulud) ei ole mõistlik kohtusse minna, et oma kulusid tagasi saada.

Uue hoone suhtes otsustati teha Regioonide Komitee juhatusele ettepanek anda peasekretärile volitus teavitada eelarvepädevaid institutsioone vajadusest lisahoone järele, võttes arvesse eelnevaid ja eeldatavaid tulevasi arenguid seoses peasekretariaadis töötavate inimeste arvuga. Samuti otsustati, et peasekretär uurib võimalusi olemasolevate ruumide paremaks ja efektiivsemaks kasutamiseks. Rääkida tuleb ka Euroopa Parlamendiga seoses nende ruumide kasutamisega komitee täiskogu istungiteks.

2009 aasta eelarve täitmine

Kontrollikojal on kavas esitada 2009. aasta auditi aruanne Euroopa Parlamendile 10. novembril 2010. Komisjon võttis teadmiseks esitatud aruande ning arutas kahte lisadokumenti:
1.    majanduslike huvide deklaratsiooni mudel
2.    Regioonide Komitee presidendi kirja kavand Euroopa Parlamendi presidendile

2010 aasta eelarve täitmine. Komitee rahaliste kohustuste täitmise protsent on sel aastal kõrgem kui kahel eelneval aastal samal perioodil. 30. septembri 2010. aasta seisuga on Regioonide Komitee 2010. aasta eelarve kulukohustused täidetud 96,4 % ulatuses ja maksed täidetud 67,2 % ulatuses.

Eelarvet on vaja täiendada järgnevatel põhjustel:
-    tuhapilve tekitatud probleemidest ja koosolekute ärajäämisest tulenenud täiendavad kulud;

-    komisjonide avakoosolekute korraldamine pärast veebruaris 2010 toimunud kahepäevalist täiskogu istungjärku tõi kaasa täiendavad kulud osalejatele makstud ühe koosolekupäevaraha tõttu (eelmise ametiaja vahetumisel 2006. aastal toimus täiskogu avaistung esimesel ja komisjonide avakoosolekud teisel päeval);

-    lennukipiletite 5 % hinnatõus võrreldes 2009. aastaga;

-    täiskogu istungjärgul ning juhatuse, komisjonide ja fraktsioonide koosolekutel osalemise määr on kasvanud. Eelmise aastaga võrreldes on komisjonide koosolekutel osalemise määr kasvanud 6 % ja täiskogu istungjärkudel osalemise määr isegi 12 %.

Selline kasv ei tulene üksnes asjaolust, et 2010. aasta tähistab uue ametiaja algust…Võrreldes eelmise ametiaja algusega 2006. aastal on täiskogu istungjärkudel osalemise määr kasvanud 9 %.

5% reservi kasutamise kohta liikmete poliitilise- teavitustegevuseks otsustati eraldada  teabevahetuse- ja pressidirektoraadi juba kavandatud vahenditele lisaks reservist täiendavad vahendid uue komiteed tutvustava video tegemiseks uue teabevahetusstrateegia ja selle suuniste kohaselt.

2010 aasta paranduseelarve ja 2011 aasta eelarvemenetlus
Tänaseks on  selge, et hoolimata märkimisväärsest lobitööst ei ole Regioonide Komitee saanud nõukogu toetust 2010. aasta paranduseelarves taotletud täiendavate inimressursside ja rahaliste vahendite saamiseks, et Lissaboni lepingu rakendamist ellu viia.

Siiani on nõukogu täielikult ignoreerinud Lissaboni lepingu mõju Regioonide Komitee tegevusele ka 2011. aasta eelarve projektis.

Kuna eelarvepädevad institutsioonid (nõukogu ja parlament) ei jõudnud 2011. aasta eelarve esimesel lugemisel kokkuleppele ning praeguste hinnangute kohaselt jääb seis samaks pärast parlamendi täiskogu hääletust, siis jõuab 2011. aasta eelarvemenetlus nüüd lepitusmenetluse etappi. Ametlikult algab lepitusmenetlus 27. oktoobril 2010 ning lõpeb sellega, kui novembris 2010 võtavad parlament ja nõukogu lepituskomitees 2011. aasta eelarve vastu.

2011 aasta koosolekute kalender:
CFAA   
Esmaspäev, 31.01. 2011   
Esmaspäev, 14.03. 2011   
Esmaspäev, 30.05. 2011   
Esmaspäev, 26.09. 2011   
Esmaspäev, 21.11. 2011   

Juhatus(tavapärased koosolekud)
30.3.2011
10.5.2011
29.6.2011
7.10.2011
13.12.2011

Regioonide Komitee väljaspool Brüsselit toimuvad ja erakorralised üritused 2011.aastal.


Ürituste valik on peab olema kooskõlas 1. juulil 2007 jõustunud Regioonide Komitee tööorganite, fraktsioonide ja liikmete koosolekute korraldamise eeskirjaga nr 4/2007:
a)    kavandatud ürituse seos Regioonide Komitee ja Euroopa Komisjoni poliitiliste prioriteetidega,
b)    taotletav poliitiline eesmärk,
c)    ürituse strateegiline tähtsus,
d)    Regioonide Komitee loodav lisaväärtus.

2011.aasta 2.poolaastal on ürituste kavas ka õppekülastus Eestis (Viimsis ) „Maaelu arendamise viisid ja võimalused linnalähedastes piirkondades LEADERi meetme abil” (esialgne pealkiri), mille korraldajaks on NAT komisjon. Ettepaneku esitasid Kadri Tillemann ja Kaido Kaasik.

Rahandus- ja halduskomisjoni liikmed kiitsid esitatud üritused heaks.

Kokkuvõte selle aasta Avatud Päevadest

Üritus OPEN DAYS 2010 (www.opendays.europa.eu) oli rekordiline osalenud partnerite (280), korraldatud seminaride (130) ja kohaliku tasandi ürituste (263), kõnelejate (800) ja osalejate arvu (5 500, lisaks sellele Regioonide Komitee ja Euroopa Parlamendi liikmed) ning kõrvalürituste poolest, nagu Doonau piirkonna riikide konverents ning rohkem kui 140 piirkondliku konkurentsivõime ja tööhõive piirkonna deklaratsiooni raames toimunud üritust.

Sellel aastal kulutas Regioonide Komitee 609,0 tuhat eurot, mis on 88,5% plaanitust.

Edasiste tegevuste ajakava:
·    novembri keskpaik: osalejate, kõnelejate, piirkondlike partnerite ja ajakirjanike hinnangut käsitlev lõplik aruanne;
·    30. november: lõpparuanne ja arutelu Regioonide Komitee juhatuse koosolekul;
·    detsembri algus: toimetised (200 lehekülge) veebis, mõjuanalüüs tehakse kättesaadavaks.

Temaatiline kava peab valmima novembri teise poole jooksul, nii et Regioonide Komiteel ja regionaalpoliitika peadirektoraadil oleks aega novembri lõpus või detsembri alguses otsus langetada. OPEN DAYS 2011 ettevalmistustega alustatakse 8. detsembril 2010.

Regioonide Komitee arengukava rakendamine
Juhatus kinnitas arengukava oma 8. juuni 2010 koosolekul. Regioonide Komitee arengukava rakendamise projekti juhina usaldas peasekretär üldise koordineerimise ülesande oma nõunikule Hans-Jürgen Schmehrile.

Regioonide Komitee arengukava projektijuht peab moodustama tulemustabeli, kus dokumenteeritakse ja ajakohastatakse korrapäraselt kõikide meetmete ja projektide hetkeseis. Sellele järgnevad korrapärased aruanded meeskondadelt ja meetmete eest vastutavatelt isikutelt. Teabe terviklikkuse ja sidususe tagamiseks on neile saadetud ankeedid. Eri projektide hetkeseisu kohta tervikpildi andmiseks on veel liiga vara, kuna enamik neist on alles käivitamisetapis. Ka süstemaatilise aruandlusega alustatakse alles novembri alguses. Sellest lähtudes lükkasid peasekretär ja juhtkond 12. oktoobril 2010 käima meetmete ja projektide arendamistöö.

8. NEEBOR poolt koostatud seisukohad Euroopa naabruspoliitika ja partnerluspoliitika tuleviku kohta.

NEEBOR (Euroopa Liidu idapiiri äärsete regioonide võrgustik) on koostanud seisukohad Euroopa naabruspoliitika ja partnerluspoliitika tuleviku kohta (lisatud).

Siseministeeriumist Krista Kampus saatis eesti seisukohad piiriülese koostöö kohta. Tema sõnul võib koostatud seisukohtadega suuresti nõustuda.  Nad ei toeta üldse CBC (k.a. ENPI CBC) programmide otsest sidumist EL 2020 strateegiaga, sest piiriregioonidel on oma spetsiifilised eripärad, probleemid ja vajadused, mida ei ole võimalik unifitseerida ja üldistada. CBC  puhul peab esmajärjekorras lähtuma kohapõhisest (place-based) põhimõttest.    

Kui rääkida EL välispiiri- piiriülesest koostööst  näiteks Eesti ja Venemaa vahel, siis  siin vajavad regioonid (eriti vene poolel, aga ka meie omad) kõigepealt investeeringuid elementaarsesse kohalikku  infrastruktuuri et üldse majandusarengule kui sellisele vajalikud eeldused luua,  teadmistepõhise majanduse toetamine on praegu  küll liiga ambitsioonikas (mis ei tähenda, et  ENPI CBC programmi omal vabal valikul ei tegeleks näiteks tööhõive või ümberõppe jms teemadega – aga EL 2020 kohustuslikuks rakendamist CBC  programmides me ei toeta).

Ka on EL 2020 on siiski EL sisene strateegia.

Meie kommentaare ja ettepanekuid oodatakse hiljemalt 19.novembriks.

9.    Euroopa Komisjoni juhend sotsiaalse dimensiooni arvestamiseks avalikes hangetes.

Euroopa Komisjon avalikustas töödokumendi sotsiaalse dimensiooni arvestamiseks avalikes hangetes (lisatud). See juhend aitab tõsta avalikke hankeid läbiviivate asutuste teadlikkust sotsiaalse dimensiooni arvestamise lisandväärtusest ja kirjeldab milliseid võimalusi see pakub.

Kuigi käesolevas juhendis olevat teavet on  hoolikalt kontrollitud, ei võta  Euroopa Komisjon endale mingit vastutust seoses teatud juhtude kirjeldamisega juhendis. 

Komisjoni juhendis rõhutatakse, et see on soovituslik ja seda ei saa pidada mingil moel komisjoni jaoks siduvaks. Juhendi kasutamine sõltub heade praktikate arengust ja Euroopa Kohtu kohtupraktikast.

10.    Ürituste kava.

·    Konverents “The 5th Cohesion Report: First reactions from regional and local stakeholders” 16.11.2010 Brüssel (teave)
·    Jäätmete vähendamine, European Week for Waste Reduction, 20.–28.11.2010 (teave)
·    Kolmas Euroopa demograafia alane foorum , Demographic Dimension of the Europe 2020 Strategy, 22.–23.11.2010 Brüssel (teave)
·    Foorum “Ühisturg- mida see tähendab Euroopa regioonidele ja linnadele” 30.11.2010 Brüssel (teave)  
·    URBACT Aastakonverents 30.11.–1.12.2010 Liège, Belgia (teave)
·    Konverents "The power of the Baltic Sea macro-region" 30.11.–1.12.2010 Jyväskylä (teave)
·    Ühtekuuluvus Euroopas: Regioonide võimalused 7.12.2010 Brüssel (teave)
·    Euroopa energianädal  11.–15.4.2011- http://www.eusew.eu/

Aruande koostas
Ille Allsaar
Üleriigiliste omavalitsusliitude esindaja Brüsselis

25.11.2010

 
 Struktuur Meedia Tagasiside | © Eesti Linnade Liit