Eesti Linnade ja Valdade Liit | Otsi | Sisukaart   
  Aktuaalset  | Seadusandlus  | Brüsseli esindus  | Välissuhted  | Andmebaasid  | Uurimused/käsiraamatud  | Linke
Uurimused/käsiraamatud
 
Teadustööd
Uurimistööd
Analüüsid
Käsiraamatud
Haldusreform
 


LVP_2015_logo
Linnade ja Valdade Päevad 2018
14.-15. märts Original Sokos Hotel Viru konverentsikeskuses


31. märtsil 2012 a. toimunud Linnade ja Valdade Üldkogu materjalid

Eesti Regionaalse ja Kohaliku Arengu Sihtasutus
Esilehekülg > Uurimused/käsiraamatud > Teadustööd


Kohalike omavalitsuste reformikavad ja reformid (1918-1939)
Print

Tartu Ülikool
Õigusteaduskond
Avaliku õiguse instituut
Külliki Kiiver
Magistritöö
Juhendaja: prof. E.-J. Truuväli
Tallinn 2010

Magistritöö esimeses peatükis käsitletakse kohaliku omavalitsuse süsteemi ülesehitamist ja arengut 20.sajandi alguses, vabadusvõitluse perioodil, kohalike omavalitsuste alast seadusandlust 1920.a Põhiseadusele eelnenud perioodil, 1920.a Põhiseaduse vastavat regulatsiooni ja omavalitsusüksuste liikide ülevaadet, et paremini mõista järgnevates peatükkides käsitletud reformikavasid. Töö mahu piiratuse tõttu tuuakse seejuures välja vaid teemasse puutuvad olulisemad aspektid, mis otseselt seonduvad töös käsitletud problemaatikaga.

Teise peatükki on koondatud aastatel 1921-1933.a aset leidnud reformi ettevalmistavate sündmuste, eriti reformikavade analüüs. Just reformikavasid käsitlevas osas on oluline paralleeli tõmbamine tollaste reformisuunitluste ja kaasaja võimalike taoliste püüdluste vahel. Omavalitsussüsteemi põhiliste puuduste kontekstis reformikavade peamisi ajendeid ja eesmärke välja tuues hinnatakse esitatud kavade kooskõla tegeliku elu vajadustega ning selgitatakse, kuivõrd need olid mõjutatud reformivälistest elementidest.

Kolmandas peatükis käsitletakse muudatusi riigivõimu teostamises aastatel 1934-1937, omavalitsusreformi läbiviimise kindlustamiseks loodud juriidilist baasi, omavalitsuste ümberkujundamist 1937-1938.a omavalitsusseaduste alusel ning 1938.aastaks lõpule jõudnud valdade haldusterritoriaalset reformi.

SISUKORD

SISUKORD................................................................................................... 3

EESSÕNA..................................................................................................... 5

Kohaliku omavalitsuse haldus- ja territoriaalne reform................................. 6

Eesmärk ja uurimismeetodid........................................................................ 13

Struktuur ja allikmaterjalid........................................................................... 15

I KOHALIKU OMAVALITSUSE KORRALDUS, SEADUSANDLUS JA
OMAVALITSUSÜKSUSED 1917-1920 ....................................................................20


1.1.      Kohaliku omavalitsuse korraldus Vene Ajutise Valitsuse ajal ja Eesti Vabariigis enne 1920.a
põhiseaduse jõustumist.................................................................................. 20

1.2.    Eelnõu „Eesti omavalitsuse korraldus1' ja Asutava Kogu omavalitsuskomisjoni eelnõu „Eesti
omavalitsuse seadus" .................................................................................... 27

1.3.    Kohalik omavalitsus Eesti 1920.a põhiseaduses............................................. 34

1.4.    Omavalitsusüksused: omavalitsusknrraldus ja territoriaalne süsteem.................. 38
    1.4.1.    Maakonnad...................................................................................... 38
    1.4.2.    Linnad.............................................................................................. 40
    1.4.3.    Alevid.............................................................................................. 42
    1.4.4.    Vallad.............................................................................................. 43

II KOHALIKU OMAVALITSUSE REFORMIKAVAD JA EELNÕUD NING NENDE
ELLUVIIMINE 1921 - 1933.AA................................................................................ 47


2.1.    Eesti Omavalitsusse aduse eelnõu....................................................................... 47

2.2.    Vabariigi Valitsuse poolt 1922.aastal esitatud linna-, valla- ja maakonnaseaduse eelnõu..... 50

    2.2.1.    Linnaseaduse eelnõu.................................................................................... 58
    2.2.2.    Vallaseaduse eelnõu..................................................................................... 64
    2.2.3.    Maakonnaseaduse eelnõu.............................................................................. 66
    2.2.4.    Reaktsioon ll.novembril 1922.a. Riigikogule esitatud eelnõudele................................... 68

2.3.    Kohalike omavalitsuste eelarve ja maksude reformi lähtekohad ning teostamine.....................74

2.4.    Vallaomavalitsuste reformikavad 1928-1930.......................................................................... 81
    2.4.1.    Siseminister J.Hünersoni 20.märtsi 1928.a vallaomavalitsuse seaduseelnõu lähtekohad...................... 81
    2.4.2.    Kohtu-ja siseminister T.Kalbuse 31.jaanuari 1930.a vallaomavalitsuse seaduse põhimõtted ja
                kohtu-ja siseminister A.Anderkopi 19.augustil 1930.a vallaomavalitsuse seaduse eelnõu.......... 86

2.5.    Maaomavalitsuste reformikavad 1931 -1933....................................................................... 91
    2.5.1.    EML 19.septembri 1931.a nn põhilaused maaomavalitsuste kui teise astme omavalitsuse kohta........... 91
    2.5.2.    Kohtu- ja siseminister A.Anderkopi 1932.a esitatud maakonnaseaduse eelnõu............................. 93
    2.5.3.    EML 1933.a esitatud eelnõud...................................................................................... 96
    2.5.4.    Kohtu- ja siseminister V.Roobergi 21.septembril 1933.a Vabariigi Valitsusele esitatud
                maakonnaomavalitsuse kaotamise seaduse eelnõu.............................................................. 99

III KOHALIKU OMAVALITSUSE REFORMI KAVAD JA REFORMIDE
TEOSTAMINE 1934-1939   

3.1.    Kohalik omavalitsus Eesti Vabariigi 1920.a põhiseaduse muutmise seaduses (1933)................... 103
    3.1.1.    1933.a põhiseaduse muudatuste elluviimine maaomavalitsuste alal.............. 105
    3.1.2.    Muudatused seadusandluses.......................................................................... 108
    3.1.3.    1937.a vallaseadus........................................................................................ 114

3.2.    Eesti Vabariigi 1937.a põhiseadus ja selle alusel kehtestatud omavalitsusseadused................................... 121
    3.2.1.    Maakonnaseadus......................................................................................... 121
    3.2.2.    Linnaseadus................................................................................................. 125

3.3.    Valdade haldusterritoriaalne reform.................................................................. 128
    3.3.1.    Valdade haldusterritoriaalse reformi põhimõtted ja eesmärgid................... 130
    3.3.2.    Valdade haldusterritoriaalse reformi läbiviimise käik................................ 139
 
LÕPPSÕNA................................................................................................................ 149

SUMMARY................................................................................................................ 153
 
KASUTATUD MATERJALIDE LOETELU........................................................... 157

 
Kasutatud kirjandus..................................................................................................... 157
Kasutatud seadusandlik materjal 1918-1940............................................................... 163
1992-2003................................................................................................................... 167
Kasutatud arhiivimaterjalid......................................................................................... 167
Kasutatud kohtupraktika............................................................................................... 168
Kasutatud avaldamata käsikirjad................................................................................. 169
 
KASUTATUD LÜHENDID........................................................................................ 170

LISAD........................................................................................................................ 172

Valitsusjuhid , sise- (ja kohtu-)ministrid ning nende parteiline kuuluvus.................... 173
Andmed maakondade pindala, elanike arvu ja tiheduse kohta 1928.a seisuga............ 176
Maakondade piirimuudatused 1919-1934................................................................... 177
Maakonna volikogude ülesanded................................................................................. 178
Maakonnavalitsuste tulude ja kulude jaotumine eelarves 1923.................................... 182
Linnarahvastiku juurdekasv ja vähenemine aastatel 1923-1930 (protsentides)............ 184
Linnade rahvastik aastatel 1930 ja 1931..................................................................... 185
Alevite tulude ja kulude jaotumine eelarves 1923.a.................................................... 186
Eesti haldusjaotus 1905............................................................................................... 188
Eesti valdade skeemiline kaart 1926........................................................................... 189
Valdade territooriumid ja piirid Eestis enne 1938.a reformi....................................... 190
Valdade territooriumid ja piirid Eestis peale 1938.a reformi..................................... 191
Eesti haldusjaotus 1939............................................................................................... 192
Eesti haldusjaotus 1939............................................................................................... 192
Ülevaade vallapiiride muutmiste kohta aastatel 1919-1940........................................ 193
Vallaomavalitsuste tulude ja kulude jagunemine eelarves 1922.a............................... 211
Ülevaade Riigikogu valimistulemustest....................................................................... 214
Valdade liigitus elanike arvu järgi 1922.a................................................................... 215
Alla 2000 elanikuga valdade arv protsentuaalselt vastava maakonna valdade üldarvust 1935.a seisuga
.................................................................................................................................... 216
Üksikute tulu-ja kululiikide summa 1 elaniku kohta (sentides) valdades rahvastiku arvu järgi 1932/33.
.................................................................................................................................... 217
Ule- ja puudujäägiga tegutsenud valdade arv 1929-1932............................................ 219
Vallakaartide olemasolu liikide kaupa........................................................................ 220
Vallaomavalitsuste aastaeelarvete kujunemine eelarvete üleriigiliste tulude-kulude tasakaalu
kokkuvõttesummade alusel.......................................................................................... 221

EESSÕNA

Omavalitsuslik korraldus on endale teed rajanud läbi aastakümnete. Omavalitsustel oli Eesti Vabariigi loomisel määrav osa, olles ainsateks võimustruktuurideks, kus eestlased said enne iseseisvumist tegutseda. Omaaegne omavalitsustegelane H.Kiiver on öelnud: „Meil kui noorel riigil ei ole ju eriti selleks ettevalmistatud riigimehi, omavalitsus on see ülikool olnud, kust meie oma algteadmised oleme ammutanud, mida nüüd käsitame.“1 1.väljaandes “Põhiseadus ja Põhiseaduse Assamblee” märgitakse, et omavalitsusliku alge tugevus meie ühiskonna korralduses on ilmselt üheks faktoriks, mis on lubanud Eestil ajaloo keeristormides üldse püsima jääda.2 Pärast iseseisvumist hõlmati kohalik kogukondlik omavalitsus riigi poliitilisse süsteemi.

Ehkki eestlased on elanud kogukondlikus iseorganiseerumises kui ühiselu struktuuris kauem kui enamus Euroopa rahvaid, peetakse kaasajal just nimetatud fakti üheks võimalikuks põhjuseks kohaliku omavalitsuse sattumises meie ajaarvamise kolmanda aastatuhande alguses „…Eesti poliitika, halduskorralduse ja ka diskussioonide murelapseks“.3 Eesti riigi haldussuutlikkust ebapiisavaks hinnates on selle põhjustamises tõsine roll omistatud omavalitsustele, kes ei suuda täita vastuvõetaval tasemel kõiki neile pandud või neile traditsiooniliselt omaseid ülesandeid.

Igal arenguetapil on omad väärtused ja puudused. Vaatamata muudatustele kohaliku omavalitsuse pädevuses ja funktsioonides, peetakse omavalitsusmehhanismi tervikuna oma loomu poolest küllaltki püsivaks ja stabiilseks. Kuni 1940.a oli omavalitsuste käsitlus riigikeskne, alates 1992.a on see kogukonnakeskne, kusjuures nimetatud teooriate kindlapiiriline rakendamine on kaasajal asendunud teooriate sünteesiga, mis annab tunnistust teoreetiliste aluste mitmekesistumisest. Rakendatav teooria mõjutab otseselt omavalitsuste kohta riigis, ehkki kogukondliku ja riikliku teooria põhimõtetele omistatakse seejuures rohkem kriteeriumide tähendus faktilise olukorra teoreetilisel üldistamisel ning ühiskonnas toimuvate protsesside hindamisel.4 Ka Eesti Vabariigi 1992.a põhiseaduses5 (edaspidi: PS) sätestatu põhjal on omavalitsuse alusteooria jäetud lahtiseks. Selline regulatsioon võimaldab luua sõltuvalt kujunevatest arusaamadest omavalitsuse õiguslikud alused ilma põhiseadust muutmata kas kogukonna- või riigikeskselt. Taoline liberaalne suhtumine tagab ühelt poolt vabaduse kohaliku omavalitsuse õiguslikul sisustamisel, teiselt poolt annab võimaluse võtta põhiseaduslikul alusel omaks tsentraliseeritud süsteem. Tulenevalt põhiseaduslikul alusel läbi viidava haldus- ja territoriaalse reformi eeldustest, Euroopa kohaliku omavalitsuse harta6 (edaspidi: EKOH) regulatsioonist ja Euroopa Liidu (edaspidi: EL) liikmesriigi staatusest peaks viimase väite näol olema tegemist pigem teoreetilise võimalusega.

1 H.Kiiver. Omavalitsuste kaitseks. - Maaomavalitsus, 1927, nr 3, lk 42.
2 Põhiseadus ja Põhiseaduse Assamblee. Tallinn, 1997, lk 56.
3 P.Schöber. Kohalik omavalitsus. Tänapäevase kohaliku omavalitsuse idee. Eesti Keele Sihtasutus. Tallinn, 2003, lk 5. - Edaspidi: P.Schöber. Kohalik omavalitsus…. (2003).
4 A.Almann. Kohaliku omavalitsuse teoreetilised alused ja õigusliku korralduse areng Eestis. Doktoritöö. Tallinn, 1999, lk 58. Edaspidi: A.Allmann. Kohaliku omavalitsuse …(1999).
5 RT 1992, 26, 349; 2007, 33, 210.
6 RT II 1994, 26, 95.
-  -  -  -
Töö on kaitstud Tartu Ülikoolis 2.juulil 2010.a.

Töö asub Tartu Ülikooli raamatukogu aadressil:
http://dspace.utlib.ee/dspace/handle/10062/15066
03.11.2010

 
 Struktuur Meedia Tagasiside | © Eesti Linnade Liit