Eesti Linnade ja Valdade Liit | Otsi | Sisukaart   
  Aktuaalset  | Seadusandlus  | Brüsseli esindus  | Välissuhted  | Andmebaasid  | Uurimused/käsiraamatud  | Linke
Aktuaalset
 
Uudised
Pressiteated
Omavalitsusliitude läbirääkimised
Seisukohad
  Eesti Linnade Liit (ELL)
  Õigusaktide eelnõude kooskõlastamine (ELL)
  KOV koalitsioonileppes (2007)
  KOV koalitsioonileppes (2005)
  KOV R3 koalitsioonileppes (2003)
  Riigikontrolli otsus OV eelarvete osas (2000)
  Riigikontroll riigimaa munitspailiseerimisest (2004)
  Riigikontrolli ülevaade KOV infoühiskonnas (2006)
  Õiguskantsleri otsused
  Kohalikust demokraatiast Eestis (CLRAE)
Linnade ja Valdade Päevad
Konverentsid, seminarid
Liitu meilinglistiga
Huvitavaid fakte
KOV ja kliima
Kalender
 


LVP_2015_logo
Linnade ja Valdade Päevad 2018
14.-15. märts Original Sokos Hotel Viru konverentsikeskuses


31. märtsil 2012 a. toimunud Linnade ja Valdade Üldkogu materjalid

Eesti Regionaalse ja Kohaliku Arengu Sihtasutus
Esilehekülg > Aktuaalset > Seisukohad > Eesti Linnade Liit (ELL)


Riigikontrolli kontrolliaruande eelnõu „Kohalike teede hoiu korraldamine“ kohta
Print

Riigikontroll                                                            Teie: 09.2010 nr 2-2.9/10/50039/33
                                                                          Meie: 20.09.2010 nr1-7/127
Kontrolliaruande eelnõu
„Kohalike teede hoiu korraldamine“

Eesti Linnade Liit peab oluliseks ja tänuväärseks, et kohalike omavalitsuste tegevusvaldkonna olulises lõigus, millega elanikud igapäevaselt kokku puutuvad, on auditi raames läbiviidav analüüs ette võetud. Kindlasti aitab auditi protsessis tehtud töö kaasa parema ülevaate saamisele kohalike teede hoolde ja teede investeeringute valdkonnas ning lisab samuti eeldusi riigi ja kohaliku omavalitsuse tasandi ülesannete jaotusest parema ülevaate saamiseks, seda enam, et paljud sõlmküsimused ei ole olnud ega ole ka edaspidi vaid ühepoolselt lahendatavad.

Linnade Liit, tutvunud Teie poolt saadetud kontrolliaruande „Kohalike teede hoiu korraldamine“ eelnõuga, nõustub aruandes toodud järgmiste järelduste ja hinnangutega:

- teehoid on valdkond, kus omavalitsustel tuleb toimida üsna täpsete riigi antud juhiste järgi;
-  ohutu liiklemise võimaldamine  teedel peaks olema ühetaoline avalik teenus asukohast 
   sõltumata  ning ühtsed nõuded on selle saavutamise eelduseks;
kohalike teede hoiu rahastamisvajadus on Eestis kindlaks tegemata.

2010. aasta 1. jaanuari seisuga oli kohalike teede (koos erateedega) ja linnatänavate osakaal kogu Eesti teedevõrgust 71,8 % ning  riigimaanteede osakaal 28,2 %.  Teehoiu rahastamiseks nähakse riigieelarves ette vahendid üldsummas, mille suurus vastab vähemalt 75%-le kütuseaktsiisist (va erimärgistatud kütused) ja 25%le erimärgistatud kütuste aktsiisi kavandatud laekumisest. Teedele ettenähtud ressursi jaotus riigimaanteede ja kohalike teede hoiuks määratakse teeseadusega. Kuni 2009. aastani oli kohalike teede hooldeks eraldatavate vahendite minimaalne maht kavandatud seadusega sätestatud miinimumprotsendina (10%) laekunud kütuseaktsiisi vahenditest, alates 2009. aastast on selline regulatsioon tühistatud ja kohalike teede hoiuks eraldatavate vahendite maht määratakse ühekordse otsusega ehk igaks eelarveaastaks eraldi. Siinkohal tasub seaduses sätestatud põhimõtte osas märkida, et kindlasti ei ole teede hoole ühekordne ülesanne, mille ressurssi indikatsioon määratakse üheks aastaks, vaid järjepidev protsess, mille ressursikatte perspektiiv peaks olema määratletud pikemaks perioodiks kui aasta.

2011. aasta riigieelarve eelnõus on kohalike teede hoiuks kavandatud  riigieelarvelisi eraldisi 198 miljonit  krooni, mis lähtub 5% määrast teehoiu rahastamiseks riigieelarves kavandatud kütuseaktsiisi laekumisest. Teede olemit kõrvutades osutub, et kohalikele teedele ja tänavatele eraldatakse 1 kilomeetri kohta 4 724 krooni, riigimaanteedele 68 235 krooni.

Omavalitsusliitude Koostöökogu on aastaid taotlenud, et Teeseaduses sätestataks kohalike teede hoiuks eraldatavate vahendite järk-järguline suurendamine, mis enam vastaks teede olemi jaotusele, eesmärgiga viia see 30 %  teehoiuvahenditest.  Arvestades eraldatavate vahendite jaotuse proportsioone, on kohalike teede hoiu alarahastamine põhjuseks, miks kohalike teede olukord tervikuna ei näita paranemise tendentsi ning miks kohalikel omavalitsustel ei piisa vahendeid oma ülesannete kompleksseks täitmiseks (sh teede kohta kõigi andmete registrisse kandmiseks, seisundi järjepidevaks kontrollimiseks jne.). Kohalikud omavalitsused rahastavad praegu elementaarset teehoidu muude ülesannete ressursi arvel.

Üleriigilisi omavalitsusliite puudutavate soovituste osas märgime järgmist.
38.  Riigikontrolli soovitus majandus- ja kommunikatsiooniministrile, Eesti Linnade Liidule ja Eesti Maaomavalitsuste Liidule:
Analüüsida omavahelises koostöös kohalike teede seisundile kehtestatud nõuete järgimisega seotud probleeme ning hinnata nõuete muutmisvajadust.  

Käesoleval ajal kehtivad kõigile avalikult kasutatavate teede omanikele tee seisundinõuded, mis on kinnitatud majandus- ja kommunikatsiooniministri 17.12.2002. a määrusega nr 45 02.12.2005.a. redaktsioonis. Tee seisund peab vastama vähemalt nimetatud määrusega kehtestatud tasemele ning kehtestatud nõuete täitmine nii suvel kui talvel on seotud küllaltki suurte kulutustega tee omanikule.

2008. aasta kevadel töötati Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumis välja uus tee seisundinõuete eelnõu, kuid see jäi eelarvekärbete tõttu vastu võtmata. Eesti Linnade Liit oma arvamuses uue tee seisundinõuete osas juhtis ministeeriumi tähelepanu samuti asjaolule, et senisest rangemad nõuded (eeldaks vastavate kaasnevate kulude ja võimaliku kulukatte kujunemise arvestuse olemasolu) nõuavad teehoiuks enamaid  vahendeid, millega kohalike omavalitsuste tulubaasi kujundamise reeglistikus arvestatud ei ole.

2009/2010 aasta erakordselt lumerohke talve tõttu kulus kohalikel omavalitsustel teede talihoolduseks võrreldes eelmiste baasaastatega enam vahendeid. Omavalitsuste poolt tõstatati küsimus tulubaasi kärbete ning majanduslanguse tõttu maksutulude vähenemise olukorras, vaadata läbi tee seisundinõuded ning võimalusel neid leevendada.

Üleriigiliste omavalitsusliitude poolt esitati vastav ettepanek 2011. aasta riigieelarve ettevalmistamisega seotud läbirääkimiste käigus Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumile. Poolte vahel saavutati kokkulepe, mille kohaselt Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium vaatab läbi omavalitsuste konkreetsed ettepanekud tee seisundinõuete leevendamise osas.

61.  Riigikontrolli soovitus majandus- ja kommunikatsiooniministrile, Eesti Linnade Liidule ja Eesti Maaomavalitsuste Liidule:

Töötada omavahelises koostöös välja metoodika kohalike teede investeeringute vajaduse hindamiseks.  

Eesti Linnade Liit on seisukohal, et  teede kui tehnilise infrastruktuuri igapäevast ja järjepidevat, funktsionaalset toimimist eeldava mahuka põhivara investeeringute vajadus on üks osa terviklikust kompleksist. Seetõttu oleks otstarbekas vaadelda tervikut - mitte ainult investeeringute vajadust ühe lõiguna, vaid luua alused teehoiu rahastamisvajaduse hindamiseks tervikuna, aga samuti minimaalsed standardid omavalitsuste poolt täidetavate funktsioonide osas. Kohalike teede investeerimisvajadusi saab analoogiat rakendades hinnata ka tulenevalt olemasoleva tee liigist, klassist, kattest, normatiividest seisundi kohta ja hoolde kohustuslikust või arvestuslikust perioodilisusest, arenguvajadusest ja arvestuslikust tööde maksumusest. Hindamise aluseks saaks võtta vastavad kulud riigiteedel.

Aastaid on Omavalitsusliitude Koostöökogu tõstatanud eelarveläbirääkimistel küsimuse kaardistada omavalitsusüksustele seadustega pandud ülesanded ja hinnata nende täitmise maksumus. Eesti Linnade Liidul nagu ka Eesti Maaomavalitsusliidul puudub ressursipotentsiaal nimetatud uurimuse läbiviimiseks ning standardite  väljatöötamiseks. Taotlus vastavat tööd projektipõhiselt rahastada ei ole leidnud toetust. Teiste riikide praktika kohaselt on standardid välja töötatud koos vastavate ministeeriumitega ning  nendest tulenevaid hinnanguid kulutuste osas ka keskvalitsus aktsepteerib omavalitsustele riigieelarvest eraldatavate toetuste eraldamisel ja/või tulubaasi kujundamisel. Kahjuks on vajaliku majandusarvestuse osa seni veel Eesti jaoks nõrk lüli.


Lugupidamisega


(allkirjastatud digitaalselt)
Jüri Võigemast
Eesti Linnade Liidu tegevdirektor


6943414
Tiit Kirss

21.09.2010

 
 Struktuur Meedia Tagasiside | © Eesti Linnade Liit