Eesti Linnade ja Valdade Liit | Otsi | Sisukaart   
  Aktuaalset  | Seadusandlus  | Brüsseli esindus  | Välissuhted  | Andmebaasid  | Uurimused/käsiraamatud  | Linke
Aktuaalset
 
Uudised
Pressiteated
Omavalitsusliitude läbirääkimised
Seisukohad
  Eesti Linnade Liit (ELL)
  Õigusaktide eelnõude kooskõlastamine (ELL)
  KOV koalitsioonileppes (2007)
  KOV koalitsioonileppes (2005)
  KOV R3 koalitsioonileppes (2003)
  Riigikontrolli otsus OV eelarvete osas (2000)
  Riigikontroll riigimaa munitspailiseerimisest (2004)
  Riigikontrolli ülevaade KOV infoühiskonnas (2006)
  Õiguskantsleri otsused
  Kohalikust demokraatiast Eestis (CLRAE)
Linnade ja Valdade Päevad
Konverentsid, seminarid
Liitu meilinglistiga
Huvitavaid fakte
KOV ja kliima
Kalender
 


LVP_2015_logo
Linnade ja Valdade Päevad 2018
14.-15. märts Original Sokos Hotel Viru konverentsikeskuses


31. märtsil 2012 a. toimunud Linnade ja Valdade Üldkogu materjalid

Eesti Regionaalse ja Kohaliku Arengu Sihtasutus
Esilehekülg > Aktuaalset > Seisukohad > Eesti Linnade Liit (ELL)


Kohustuslike kohaliku omavalitsuse ülesannete ja kohaliku omavalitsuse üksuste täidetavate riiklike ülesannete piiritlemisest
Print

Lp Siim-Valmar Kiisler                
Regionaalminister                    

                             Teie: 12.05.2010 nr 2-1/3295
                             Meie: 04.06.2010 nr 1-7/95

Kohustuslike kohaliku omavalitsuse ülesannete ja
kohaliku omavalitsuse üksuste täidetavate riiklike
ülesannete piiritlemisestTäname Teid väga võimaluse eest olla kaasatud kohaliku omavalitsuse tegevuse jätkusuutlikkuse tagamise suhtes olulisse protsessi, mis puudutab kohaliku omavalitsuse ülesannete piiritlemist, nende iseloomu ning olemuse selgemat määratlemist ning vastavalt ülesannete määratlusele nende täitmise kulude tuludega adekvaatse katmise korralduse kujundamist.

Samas soovime juhtida tähelepanu asjaolule, et 16.märsti 2010 riigikohtu lahendi nr. 3-4-1-8-09 täitmise protsessi algpunkti positsiooni määratlemine on ebatäpne. Kohaliku omavalitsuse funktsioonide määratlemisel ei saa piirduda vaid ühe osa ehk riiklike funktsioonide kaardistamisega. Kaardistamist vajaks omavalitsuse poolt täidetavate ülesannete spekter.

Siseministeeriumi poolt edastatud materjalist võib välja lugeda, et kujuneb  ministeeriumi poolt välja töötatud kaalutlustest lähtuv võimalike ülesannete loetelu, mida kohalik omavalitsus Eestis täna täidab. Esimest tüüpi on see mitmekesine ülesannete spekter, mille täitmise on omavalitsused vabatahtlikult endale võtnud. Teise ja kolmandasse tüüpi liigituvate funktsioonide grupp on omavalitsusele kohustusliku iseloomuga, erinevus on kohustuse täitmise ressursilise katte korralduses.

Kohalik omavalitsus saab talle pandud ülesandeid edukalt täita vaid juhul, kui tal on nende ülesannete  täitmiseks piisavalt vahendeid. Seadusega kehtestatud kohaliku omavalitsuse finantseerimine on olnud aastaid ebapiisav, kusjuures järjepidevalt on lisandunud uusi kohustusi ning nõudeid, mille  täitmiseks ei ole riigi poolt adekvaatse tulubaasi kujundamiseks vahendeid arvestatud või riigieelarvest eraldatud. Finantseerimise küsimuse terviklikuks lahendamiseks on vajalik eelnevalt kogu funktsioonide paketi kaardistamine.
 
Omavalitsusliitude Koostöökogu  ja Valitsuskomisjoni läbirääkimiste vaheprotokolli läbirääkimiste eesmärgi ja lähtealuste osas oleme ühiselt fikseerinud suuna, et põhieesmärk on kohalikele omavalitsustele stabiilse, seadustele ning Euroopa kohaliku omavalitsuse hartale  põhineva tulubaasi kindlustamine, mis tagaks kohalikule omavalitsusele seadustega ja seaduste alusel pandud ülesannete täitmiseks
vajaliku tulubaasi ning võimaldaks kohalikuks arenguks vajalikud investeeringud ja omavalitsuste jätkusuutliku arengu.

Suhtes kohaliku omavalitsuse poolt täidetavate ülesannetega on pooled  lähtealustes fikseerinud järgmised suunad:
1.    kohaliku omavalitsuse osakaalu, otsustusõiguse ja vastutuse suurendamine ühiskonnaelu juhtimisel ja korraldamisel, kohalike omavalitsuste poolt osutatavate avalike teenuste kättesaadavuse parandamine ja kvaliteedi tõstmine;

2.    riiklikult kehtestatud valdkondlike toetuste võimalusel integreerimine kohalike omavalitsuste tulubaasi maksutulude kui ka tasandusfondi suurendamise kaudu;

3.    kohalike omavalitsuste poolt täidetavate riiklike ülesannete kaardistamine ning  nende kulupõhine rahastamine riigieelarvest vastavalt kokkuleppele omavalitsusliitudega; kohalike omavalitsuste poolt täidetavate ülesannete kaardistamine ja nende rahastamise põhimõtete täpsustamine;

Kokkuvõtteks, koondades eelpool toodu, saame praeguse seisuga välja tuua olemuslikult kaht erinevat tüüpi kohustusi – ühed on need, mida riik on erinevate seaduste või muude õigusaktidega omavalitsustele pannud ning mis moodustavad suure enamuse kohalike omavalitsuste poolt täidetavatest ülesannetest. Teise ja mahult väiksema  osa moodustavad need ülesanded, mille kandmise on kohalikud omavalitsused oma õlule võtnud vabatahtlikult, lähtuvalt kohapealsetest vajadustest ja eripäradest. Enamus kohaliku omavalitsuse poolt täna täidetavaid ülesandeid on riiklikult määratletud iseloomu, mahu ja tasemega ning selles vaates on oluline, et ülesannete täitmiseks tehtavate kulutuste rahastamise korraldus, mis riigi poolt on kehtestatud, vastaks sisuliselt kulutuste vajalikule mahule, hoolimata sellest, kas ülesanne on defineeritud riikliku või omavalitsusliku kohustusena.

Funktsionaalselt adekvaatne korraldus eeldab, et kõigi kehtestatud kohustuste ja antud tööülesannete täitmiseks on korraldatud ka kõigi selleks vajalike ressursside, õiguste ja regulatsioonimehhanismide olemasolu sisulises ja mahulises vastavuses.

Lugupidamisega


/allkirjastatud digitaalselt/
Jüri Võigemast
Tegevdirektor

07.06.2010

 
 Struktuur Meedia Tagasiside | © Eesti Linnade Liit