Eesti Linnade ja Valdade Liit | Otsi | Sisukaart   
  Aktuaalset  | Seadusandlus  | Brüsseli esindus  | Välissuhted  | Andmebaasid  | Uurimused/käsiraamatud  | Linke
Aktuaalset
 
Uudised
Pressiteated
Omavalitsusliitude läbirääkimised
Seisukohad
  Eesti Linnade Liit (ELL)
  Õigusaktide eelnõude kooskõlastamine (ELL)
  KOV koalitsioonileppes (2007)
  KOV koalitsioonileppes (2005)
  KOV R3 koalitsioonileppes (2003)
  Riigikontrolli otsus OV eelarvete osas (2000)
  Riigikontroll riigimaa munitspailiseerimisest (2004)
  Riigikontrolli ülevaade KOV infoühiskonnas (2006)
  Õiguskantsleri otsused
  Kohalikust demokraatiast Eestis (CLRAE)
Linnade ja Valdade Päevad
Konverentsid, seminarid
Liitu meilinglistiga
Huvitavaid fakte
KOV ja kliima
Kalender
 


LVP_2015_logo
Linnade ja Valdade Päevad 2018
14.-15. märts Original Sokos Hotel Viru konverentsikeskuses


31. märtsil 2012 a. toimunud Linnade ja Valdade Üldkogu materjalid

Eesti Regionaalse ja Kohaliku Arengu Sihtasutus
Esilehekülg > Aktuaalset > Seisukohad > Eesti Linnade Liit (ELL)


11.05.2010: ELL pöördumine Riigikogu juhatuse ja õiguskantsleri poole kohalike omavalitsuste tegutsemistingimusi oluliselt mõjutavate eelnõude ettevalmistamise ja menetluse korraldamise küsimustes
Print

Riigikogu juhatus

Õiguskantsler                            11.05.2010 nr 1-7/80

ELL pöördumine Riigikogu juhatuse ja õiguskantsleri poole kohalike omavalitsuste tegutsemistingimusi oluliselt mõjutavate eelnõude ettevalmistamise ja menetluse korraldamise küsimustes


Austatud Riigikogu juhatus, austatud õiguskantsler. Pöördume Teie poole, uskudes, et praeguseks kujunenud keeruliste majandus- ja sotsiaalsete protsesside taustal, kus kujundatakse uusi poliitikaid ja poliitikate kujundamise praktikat riigi ja rahva kriisiga toimetulekuks ning kriisist väljumiseks, on tänuväärne aeg, pööramaks enamat tähelepanu Eesti õigusloome protsessi praktika parandamisele, eelnevale analüüsile ning kaasamise heade tavade rakendamisele. Uskudes, et õigusloome protsessi erinevate tasandite praktika joondub suurel määral Riigikogu poolt aktsepteeritavat ja rakendatavat seadusloome praktikat järgides, peame eriti oluliseks, et Riigikogu hoiaks õigusloome hea taseme saavutamise suunda.

Vaadates tagasi pingeliste protsesside lahendusteede kujunemisele möödunud aastal ning märgates nende jätkumist, oleme võinud täheldada õigusloomes liigse kiirustamise ja ebapiisava analüüsi märke ning hädavajalikust parlamentaarsest miinimumist laiema toetuse taotlemise püüde vähesust. Probleemsete näidetena märgime esmajärjekorras üldisi tegutsemistingimusi kujundatavate seaduste, sealhulgas Riigi 2009. aasta I lisaeelarve ja sellega seonduvate seaduste, Riigi 2009. aasta II lisaeelarve seaduse, ettevalmistamise ja vastuvõtmise korraldust. Mööndes mõningatel juhtudel kiiretest majandusmuutustest tingitud ajadefitsiidi mõju ning vähendamata Riigikogu ja Valitsuse põhiseadusliku õiguse, kohustuse ja vastutuse kaalu, kujundada majanduslikele ja sotsiaalsetele protsessidele vastav adekvaatne õigusruum, tõdeme, et seaduseelnõude ettevalmistamise, ühiskondliku dialoogi ja otsuste vastuvõtmise korraldus on jätnud paremat soovida ning kutsunud esile proteste. Sotsiaalselt tundlikumad ühiskonna liikmed on sellele avalikkuse tähelepanu juhtinud, püüdes saavutada dialoogi kui euroopaliku väärtuse enamat sisulist tunnustamist.

Seaduseelnõude ettevalmistamisel ja menetlemisel on ühelt poolt viidatud kiiret sekkumist ning operatiivset otsustamist nõudvatele oludele, kuid selle tulemusel Riigi 2009. aasta I lisaeelarve ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse ettevalmistamise ja vastuvõtmise korraldus ning rakendamise tulemused sundisid kohalikku omavalitsust otsima selgust Riigikohtult. Tõsiseid proteste kutsus esile ka alamate õigusaktide menetlemise, kooskõlastusprotsessist hoidumise ja kaasamise heast tava moonutatud kujul rakendamise praktika (Lisa).

Riigi 2009. aasta II lisaeelarve seaduse eelnõu menetluse käigus lisandunud käibemaksu tõstmise otsuse rakendamise rutakas korraldus nõudis õiguskantsleri institutsiooni korrigeerivat sekkumist.

Teisalt peab tõdema, et ka nende otsuste puhul, kus tegemist on oluliste, valimisperioodide kestvust ületavate, pikaajalise mõjuga otsustega nagu seda oli ja on riigi eelarvestrateegia dokumendi kujundamine või pensionikindlustuse seaduse muutmine, kaaluti majanduslike ja sotsiaalsete mõjude ning rahaliste kulude koormuse ümberjaotamise aspekte pigem valikuliselt, püüdmata saavutada võimalikult laia kaasatust ja konsensust reformide suhtes, kus selle saavutamise vajadust Euroopa Liidu vastavates poliitikaeesmärkides selgelt deklareeritakse.

Tulenevalt eeltoodust, pöördub Linnade Liidu juhatus Teie poole palvega hoida enama tähelepanu all ühiskondliku dialoogi püsimise küsimusi, mis reformide protsessis ühiskonna sidusust ja olulisi euroopalikke väärtusi edasi kannavad. Peame oluliseks, et õigusaktide ettevalmistamisel järgitaks sisuliselt õigusaktide eelnõude normitehnika eeskirjas sätestatud olulisi analüüsi aspekte ning korralduslikke etappe, sealhulgas eelneva kooskõlastuse osas. Ühiskonnal on seda keerulistele küsimustele adekvaatsete ja toimivate lahenduste saamiseks hädasti vaja. Majanduslike ja sotsiaalsete mõjude analüüsi ning kulukoormuse jaotuse või ümberjaotuse aspektidest eelneva ülevaate omamine peaks eriti keeruliste küsimuste lahendamisel olema sisuline ja adekvaatne, sest pealiskaudne ja formaalne lähenemine ei aita paremate lahenduste saamisele kuidagi kaasa vaid suurendab vääriti mõistmist ja segadust veelgi.


Lugupidamisega(allkirjastatud digitaalselt)
Jüri Võigemast
Tegevdirektor


Lisa: Eelnõude kooskõlastamise korraldus – 3 lehel

Lisa
11.05.2010

Eelnõude kooskõlastamise korraldus

1. e-õiguses avaldatud eelnõu 19.12.2008:
Käesolev kiri annab teada, et Haridus-ja Teadusministeerium on avalikustanud eelnõu ""Munitsipaalkooli õpetajate ametijärkude palga alammäärade kehtestamine"" ning ootab Teiepoolset kommentaari ja kooskõlastust hiljemalt 07.01.2009.
Antud kuupäevaks mittevastamise korral loetakse eelnõu Teie poolt kooskõlastatuks.

Tegelik käik:
Vabariigi Valitsuse istung 30.detsember 2008. Vastu võetud VV määrus 30. detsember 2008 nr 186 “Munitsipaalkoolide õpetajate ametijärkude palga
alammäärade kehtestamine.”

Sisu: Õpetajate palga alammäärad tõusevad 2009 aastal 8 % võrreldes 2008. aastaga. Määrust rakendatakse 1. jaanuarist 2009. a.

Märkused: Puuduvad kooskõlastuskirjad.

Riigikantselei märgib, et täitmata on ülesanne “Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse” § 45 lõike 1 muutmise kohta sätestamaks üheselt Vabariigi Valitsuse pädevus klassijuhatamise eest makstava lisatasu määramiseks.2. Vabariigi Valitsuse istung 22.01.2009.
Vastu võetud VV korraldus 27. jaanuar 2009 nr 24 “Avalikult  kasutatavate kohalike teede hoiuks eraldatud raha jaotuse kinnitamine omavalitsusüksuste kaupa 2009. aastal.”

Sisu: Teede hoolde vahendite jaotus kohalike omavalitsuste vahel üldsummas 378 miljonit krooni.


3. e-õiguses avaldatud eelnõu 17.02.2009:
Käesolev kiri annab teada, et Haridus-ja Teadusministeerium on avalikustanud eelnõu ""Munitsipaalkoolide õpetajate ametijärkude palga alammäärade kehtestamine"" ning ootab Teiepoolset kommentaari ja kooskõlastust hiljemalt 04.03.2009.
Antud kuupäevaks mittevastamise korral loetakse eelnõu Teie poolt kooskõlastatuks.

Tegelik käik:
Vabariigi Valitsuse istung 19.02.2009, vastu võetud VV määrus 26. veebruar 2009 nr 44 “Munitsipaalkoolide õpetajate ametijärkude palga alammäärade kehtestamine”

Sisu: Eelnõuga kehtestatakse uued õpetajate palga alammäärad vastavalt atesteerimisel omistatud ametijärkudele. Algselt 2009. aastaks kehtestatud valituse määrus, millega õpetaja palga alammäär tõusis 8% võrreldes 2008. aastaga, tunnistatakse kehtetuks. Määrust rakendatakse 1. jaanuarist 2009.

Märkused: Puuduvad kooskõlastuskirjad.

Riigikantselei märgib, et eelnõu § 2 lõikes 2 sätestatud määruse tagasiulatuv rakendamine 1. jaanuarist 2009.a ei saa anda alust Vabariigi Valitsuse 30. detsembri 2008. a määruse nr 186 „Munitsipaalkoolide õpetajate ametijärkude palga alammäärade kehtestamine” alusel väljamakstud palkade tagasi nõudmiseks.


4. e-õiguses avaldatud eelnõu 25.02.2009:
Käesolev kiri annab teada, et Rahandusministeerium on avalikustanud eelnõu
"Vabariigi Valitsuse määruse ""2009. aasta riigieelarve seaduses" kohaliku omavalitsuse üksustele tasandusfondi määratud eraldiste jaotus ning jaotamise ulatus, tingimused ja kord"" ning ootab Teiepoolset kommentaari ja kooskõlastust
hiljemalt 11.03.2009.
Antud kuupäevaks mittevastamise korral loetakse eelnõu Teie poolt kooskõlastatuks.

Täiendavas e-kirjas lisatud taotlus, esitada märkused 26. veebruaril 2009.

Asjade käik:
Vabariigi Valitsuse istung 05.03.2009. Vastu võetud VV määrus 5. märts 2009 nr 49 „2009. aasta riigieelarve seaduses” kohaliku omavalitsuse üksustele tasandusfondi määratud eraldiste jaotus ning jaotamise ulatus, tingimused ja kord.

Sisu: Tasandusfondist kohalikele omavalitsustele 2009. aasta riigieelarve seadusega (korrigeeritud riigi 2009. aasta lisaeelarve kärbete alusel) eraldatud vahendite jaotus ja vastavad korrad.


5. e-õiguses avaldatud eelnõu 03.03.2009:
Käesolev kiri annab teada, et Rahandusministeerium on avalikustanud eelnõu "Kohaliku omavalitsuse üksuse ja temast sõltuva üksuse poolt võetavate kohustuste täpsem loetelu, kohustuste võtmise kooskõlastamise taotluse esitamise ning taotluse hindamise tingimused ja kord ning peatatud vahendite tagastamise kord" ning ootab Teiepoolset kommentaari ja kooskõlastust hiljemalt 17.03.2009.
Antud kuupäevaks mittevastamise korral loetakse eelnõu Teie poolt kooskõlastatuks.

Tegelik käik:
Vabariigi Valitsuse istung 05.03.2009. Vastu võetud VV määrus 9. märts 2009 nr 50 “Kohaliku omavalitsuse üksuse ja temast sõltuva üksuse poolt võetavate kohustuste täpsem loetelu, kohustuste võtmise kooskõlastamise taotluse esitamise ning taotluse hindamise tingimused ja kord ning peatatud vahendite tagastamise kord.”

Sisu: kohalike omavalitsuste täiendavate laenupiirangute rakendamine.

*

Euroopa kohaliku omavalitsuse harta

Euroopa kohaliku omavalitsuse harta ratifitseerimise seadus (Riigikogu seadus nr 495) vastu võetud 28. septembril 1994. a, jõustus 01-04-1995.

Vastu võetud: 28-09-1994
Jõustumise kuupäev: 01-04-1995

Mitteametlik tõlge avaldatud RT2 1994, 26, 95


Artikkel 4. Kohaliku omavalitsuse võimupiirid

6. Kohalike võimuorganitega konsulteeritakse õigeaegselt ja sobival viisil kõigi neid otseselt puudutavate küsimuste planeerimise ja otsustamise osas niipalju kui võimalik.

VABARIIGI VALITSUSE REGLEMENT

Vastu võetud Vabariigi Valitsuse 11.06.1996. a määrusega nr 160 (RT I 1996, 43, 844), jõustunud 26.06.1996.


25. Enne eelnõu Vabariigi Valitsusele esitamist või ministri poolt allakirjutamist tuleb eelnõu kooskõlastada teiste ministeeriumidega, Riigikantseleiga ja ministritega, kes ei juhi ministeeriumi, kui neile on eelnõus ette nähtud kohustusi või esitatav eelnõu puudutab nende valitsemisala või peaministri korraldusega neile pandud ülesandeid. Samuti tuleb eelnõu kooskõlastada kohalike omavalitsuste üleriigiliste liitudega, kui eelnõu puudutab kohalike omavalitsuste üldisi huve. Vajaduse korral esitatakse eelnõu arvamuse saamiseks ka teistele asjaomastele institutsioonidele ja isikutele. Ministeeriumi sisemist töökorraldust reguleerivaid ministri määruse eelnõusid ei pea kooskõlastamiseks esitama.

Seaduse, Riigikogu otsuse, Vabariigi Valitsuse määruse ja ministri määruse eelnõu kooskõlastamiseks tehakse eelnõu koos kõigi lisadega kättesaadavaks Justiitsministeeriumi hallatavas eelnõude kooskõlastamise infosüsteemis (edaspidi e-õigus) ning infosüsteem saadab teate eelnõu kooskõlastamiseks esitamise kohta kõigile ministeeriumidele, Riigikantseleile, ministritele, kes ei juhi ministeeriumi, ja kohalike omavalitsuste üleriigilistele liitudele nende ametlikel e-posti aadressidel.

[RT I 2005, 71, 558 – jõust. 1.01.2006]

Kooskõlastaja annab eelnõule ja selle seletuskirjale hinnangu eelkõige lähtudes oma ülesannetest ja pädevusest.

30. Vabariigi Valitsusele otsustamiseks esitatavad materjalid koosnevad:
1) eelnõust;
2) seletuskirjast;
3) seletuskirja lisana vormistatud märkuste ja ettepanekutega arvestamise tabelist, kui eelnõu vajas kooskõlastamist enne Vabariigi Valitsusele otsustamiseks esitamist;
4) vajaduse korral seletuskirja muudest lisadest;
5) kooskõlastuskirjadest;
6) muudest dokumentidest, mida on vaja konkreetse asja otsustamiseks.12.05.2010

 
 Struktuur Meedia Tagasiside | © Eesti Linnade Liit