Eesti Linnade ja Valdade Liit | Otsi | Sisukaart   
  Aktuaalset  | Seadusandlus  | Brüsseli esindus  | Välissuhted  | Andmebaasid  | Uurimused/käsiraamatud  | Linke
Aktuaalset
 
Uudised
Pressiteated
Omavalitsusliitude läbirääkimised
Seisukohad
  Eesti Linnade Liit (ELL)
  Õigusaktide eelnõude kooskõlastamine (ELL)
  KOV koalitsioonileppes (2007)
  KOV koalitsioonileppes (2005)
  KOV R3 koalitsioonileppes (2003)
  Riigikontrolli otsus OV eelarvete osas (2000)
  Riigikontroll riigimaa munitspailiseerimisest (2004)
  Riigikontrolli ülevaade KOV infoühiskonnas (2006)
  Õiguskantsleri otsused
  Kohalikust demokraatiast Eestis (CLRAE)
Linnade ja Valdade Päevad
Konverentsid, seminarid
Liitu meilinglistiga
Huvitavaid fakte
KOV ja kliima
Kalender
 


LVP_2015_logo
Linnade ja Valdade Päevad 2018
14.-15. märts Original Sokos Hotel Viru konverentsikeskuses


31. märtsil 2012 a. toimunud Linnade ja Valdade Üldkogu materjalid

Eesti Regionaalse ja Kohaliku Arengu Sihtasutus
Esilehekülg > Aktuaalset > Seisukohad > Eesti Linnade Liit (ELL)


Vabariigi Valitsuse määruse „Põhikooli ja gümnaasiumi õpetajate töötasu alammäär“ eelnõu mittekooskõlastamine
16.12.2013
Eesti Linnade Liit ja Eesti Maaomavalitsuste Liit, mõistes õpetajate palgatõusu ootusi, ei sea kahtluse alla üldhariduskoolide õpetajate töötasu (sh arvestuste aluseks oleva alammäära) tõstmise vajadust, kuid ei pea võimalikuks kooskõlastada esitatud Vabariigi Valitsuse määruse „Põhikooli ja gümnaasiumi õpetajate töötasu alammäärad“ eelnõud järgmistel põhjustel


Kohalike omavalitsuste ettepanekud Riigikogule 2014.aasta riigieelarve osas
07.11.2013
Uskudes, et 2009. aastal kriisiotsuseid vastu võttes ei olnud Riigikogu tahe hoida kohalike omavalitsuste tulubaas pikaajalises madalseisus, nagu tänaseks on kujunenud, esitame Riigikogu rahanduskomisjonile ja fraktsioonidele arutamiseks järgmised ettepanekud


Üldhariduse rahastamismudelist
06.02.2013
Üldhariduse rahastamismudeli osas kiire tagasiside saamiseks koostasime küsitluse ja saatsime selle 22.01.2013 välja oma liikmetele, et saada arvamusi,  millises osas kehtivat rahastamismudelit täiendada, et muuta see kõigile partneritele paremini arusaadavamaks. Küsitlusele laekus jaanuarikuu lõpuks 97 vastust.


Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise seaduse eelnõu SE 340 arutelu
11.06.2013
ELL ja EMOL arvamus Riigikogu kultuurikomisjoni 06.06.2013 istungile (HTM PGS §82 täiendavate muudatuste arutelu) Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt täiendava materjalina esitatud rakendusakti kavandi “Valdadele ja linnadele hariduskuludeks ette nähtud sihtotstarbeliste eraldiste jaotamise ja kasutamise tingimused ja kord” osas.


ELL ja EMOL seisukohad põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise seaduse eelnõu (340 SE) §82 täiendavate muudatusettepanekute osas
11.06.2013
ELL ja EMOL seisukohad Riigikogu menetluses oleva Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise seaduse eelnõu (340SE) Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt esitatud §82 täiendavate muudatusettepanekute osas.


"Koolitöötajate miinimumkoosseis" määruse mittekooskõlastamine
15.04.2013
Eesti Linnade Liit ei kooskõlasta haridus- ja teadusministri 8. detsembri 2010. a määruse nr 74 „Koolitöötajate miinimumkoosseis“ muutmise määruse eelnõu esitatud kujul eelkõige haridus- ja teadusministri vastava volitusnormi puudumise tõttu seaduses.


Avaliku teenistuse seaduse rakendamine / ELL ja EMOL ühiskiri justiitsministrile
05.03.2013
1.aprillil 2013 jõustuva uue avaliku teenistuse seaduse (edaspidi ATS) rakendamise ettevalmistamise käigus on kohalikel omavalitsustel tõusetunud rida küsimusi. Osa küsimusi on leidnud vastused, sh seni toimunud koolituste käigus, kuid on küsimusi, mis vajavad edasist lahendamist.


Märkused ja ettepanekud menetluses oleva 365 SE kohta
05.03.2013
Riigikogu sotsiaalkomisjon on võtnud menetlusse avaliku teenistuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse (365 SE), mille seletuskiri sisaldab eksitavat kinnitust, et kooskõlastusringil on Eesti Linnade Liit eelnõu kooskõlastanud.


Vabariigi Valitsuse määruse „Põhikooli ja gümnaasiumi õpetajate töötasu alammäärad“ eelnõu mittekooskõlastamine
02.01.2013
Eesti Linnade Liit ja Eesti Maaomavalitsuste Liit, mõistes õpetajate palgatõusu ootusi, ei vaidlusta üldhariduskoolide õpetajate töötasu tõstmise vajadust ning ei pea seetõttu võimalikuks kooskõlastada esitatud Vabariigi Valitsuse määruse „Põhikooli ja gümnaasiumi õpetajate töötasu alammäärad“ eelnõud, arvestades 2013. aasta riigieelarves kohalikele omavalitsusele haridustoetuseks ettenähtud vahendite mahtu ja arvestusliku jaotuse kava.


Kiri Riigikogus esindatud erakondade juhtidele
27.11.2012
ELL taotlus 2014-2020 Euroopa Liidu eelarve vahenditest rahastatavate eesmärkide elluviimise lahendusteede valiku osas.


ELL ja EMOL ühiskiri Riigikogu keskkonnakomisjonile
13.11.2012
Eesti Jäätmekäitlejate Liidu (EJKL) 1.10.2012 Riigikogu keskkonnakomisjonile saadetud ettepanekust jäätmeseaduse muutmiseks, mis on suunatud korraldatud jäätmeveo lakkamisele.


2013. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (278 SE)
01.11.2012
Eesti Linnade Liit ja Eesti Maaomavalitsuste Liit soovivad juhtida tähelepanu 2013. aasta riigieelarve eelnõu võimalikule vastuolule põhiseadusega.


Arvamus tulumaksu jaotamise kohta erinevate elukohtade vahel
30.10.2012

Maamaksuseaduse ja tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu kooskõlastamine
21.08.2012

Eesti Linnade Liidu märkustega kooskõlastus „Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõule“
21.08.2012

ELL, EMOL kooskõlastus Vabariigi Valitsuse määruse „„2012. aasta riigieelarve seaduses” kohaliku omavalitsuse üksustele määratud tasandus- ja toetusfondi jaotus ning jaotamise ulatus, tingimused ja kord” eelnõule
06.03.2012

Kohalike omavalitsusüksuste kõige olulisemad küsimused avaliku teenistuse seaduse eelnõu kohta
08.02.2012
Eesti Linnade Liit, Eesti Maaomavalitsuste Liit ning Tallinna ja Tartu linn koondasid justiitsministri palvel neli omavalitsusüksuste jaoks (edaspidi KOV) kõige olulisemat küsimust, mis tuleb lahendada enne avaliku teenistuse seaduse vastu võtmist.


ELL ja EMOL mittekooskõlastus VV korralduse eelnõule „Üldharidussüsteemi arengukava aastateks 2007–2013” täiendused perioodiks 2011-2013 ja 2011-2013 rakendusplaani heakskiitmine”
10.10.2011
Eesti Linnade Liit ja Eesti Maaomavalitsuste Liit ei pea võimalikuks kooskõlastada Vabariigi Valitsuse korralduse „Üldharidussüsteemi arengukava aastateks 2007–2013” täiendused perioodiks 2011-2013 ja 2011-2013 rakendusplaani heakskiitmine” eelnõud käesolevas etapis.


Riigikogu rahanduskomisjoni menetluses olev koduomanike maamaksust vabastamise seaduse eelnõu (51 SE) kohta
06.06.2011
ELL + EMOL kiri Riigikogu rahanduskomisjoni esimehele ja rahandusministrile


Omavalitsusliitude ettepanekud valitsusliidu läbirääkimisteks 2011
10.03.2011
ELL ja EMOL kiri Eesti Reformierakonna ja Isamaa ja Res Publica Liidu esimeestele.


Teeseaduse § 16 lg 3 muutmise ettepanek
24.01.2011
ELL kiri Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumile, Rahandusministeeriumile, Riigikogu fraktsioonidele


ELL ja EMOL: Ettepanek eelnõu 2. lugemine katkestada
15.12.2010
14. dets. saatsid ELL ja  EMOL Riigikogu majanduskomisjonile kirja, tuletades meelde Riigikogule kohaliku omavalitsusega konsulteerimise vajadust ning tegi ettepaneku läbirääkimiseks jäätmekorralduse reguleerimise asjus.


Pöördumine Riigikogu poole seoses Riigihangete seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõuga (860 SE)
14.12.2010
29. nov. saadetud kirjas tegi ELL ettepaneku jätta Riigikogu poolt vastu võetud jäätmeseaduse muudatused jõusse osas, mis tagavad kohalikele omavalitsustele alates 01.01.2011 võimaluse osutada vajadusel ise jäätmeveo teenust.


Eesti Linnade Liidu volikogu ettepanek Presidendile kohaliku omavalitsuse ja regionaalarengu ümarlaud arutelu teema osas
01.12.2010
Linnade Liidu volikogu teeb ettepaneku võtta võimalusel Euroopa Nõukogu Regionaalsete ja Kohalike Omavalitsuste Kongressi (CLRAE) 26-28.10.2010 Eesti kohaliku demokraatia raportis toodud soovituste rakendamisega seotud küsimus kohaliku omavalitsuse ja regionaalarengu ümarlauda päevakorda.


Kiri Rahandusministeeriumile - tulubaasi stabiliseerimise 2010. aasta toetuse vahendite jääk
12.11.2010

Riigikogu rahanduskomisjonile seisukoht SE 836 osas (2007–2013 struktuuritoetuse seaduse ja halduskoostöö seaduse muutmise seaduse eelnõu)
11.11.2010

ELL ja EMOL seisukohad EL ühtekuuluvuspoliitika tuleviku osas
19.10.2010
Kiri, mille ELL ja EMOL esindajad andsid üle EL regionaalpoliitika volinikule hr. Johannes Hahn'ile kohtumisel, mis toimus 14. oktoobril Tallinnas.


Riigikontrolli kontrolliaruande eelnõu „Kohalike teede hoiu korraldamine“ kohta
21.09.2010

Täiendava eelarveläbirääkimiste vooru taotlus
17.09.2010
ELL ja EMOL teevad valitsuskomisjoni esimehele ettepaneku operatiivselt eelarve-läbirääkimiste täiendava vooru kokkukutsumiseks, et kohalike omavalitsuste tulubaasi taastamise küsimust sisuliselt arutada. Samuti palume valitsuskabinetil veelkord kohalike omavalitsuste tulubaasi taastamise küsimust konstruktiivselt arutada.


Kohalike omavalitsuste tulubaasi taastamise taotlus
07.09.2010

Maapõue kasutamise ja kaitse alused - ELL panus aruteludesse
07.09.2010

Eesti Linnade Liit ei pea võimalikuks kiita heaks majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse eelnõud
07.06.2010

Kohustuslike kohaliku omavalitsuse ülesannete ja kohaliku omavalitsuse üksuste täidetavate riiklike ülesannete piiritlemisest
07.06.2010

04.06.2010: "Vabariigi Valitsuse 18. veebruari 2010. a määruse nr 23 „„2010. aasta riigieelarve seaduses” kohaliku omavalitsuse üksustele eelarvete tasandusfondi määratud toetuste jaotus ning jaotamise ulatus, tingimused ja kord”
07.06.2010
ELL märkused ja ettepanekud


11.05.2010: ELL pöördumine Riigikogu juhatuse ja õiguskantsleri poole kohalike omavalitsuste tegutsemistingimusi oluliselt mõjutavate eelnõude ettevalmistamise ja menetluse korraldamise küsimustes
12.05.2010

13.04.2010: ELL pöördumine EV Presidendi poole / liigne kiirustamine õigusloomes
13.04.2010

13.04.2010: Seisukohad ja ettepanekud kaubandustegevuse registreerimiskohustuse kaotamisettepaneku kohta
13.04.2010

01.04.2010 ELL ja EMOL kiri Vabariigi Valitsusele / Taotlus kohalike teede hoiu täiendavaks rahastamiseks
08.04.2010

31.03.2010 ELL kiri Siseministeeriumile / Kohaliku omavalitsuse ülesannetest majanduskriisi tingimustes
08.04.2010

 
 Struktuur Meedia Tagasiside | © Eesti Linnade Liit