Eesti Linnade ja Valdade Liit | Otsi | Sisukaart   
  Aktuaalset  | Seadusandlus  | Brüsseli esindus  | Välissuhted  | Andmebaasid  | Uurimused/käsiraamatud  | Linke
Aktuaalset
 
Uudised
  Arhiiv
  ELL-uudis (listi uudiskirjad)
  Brüsselist memod
    2018 Brüssel
    2017 Brüssel
    2016 Brüssel
    2015 Brüssel
    2014 Brüssel
    2013 Brüssel
    2012 Brüssel
    2011 Brüssel
    2010 Brüssel
    2009 Brüssel
    2008 Brüssel
    2007 Brüssel
    2006 Brüssel
    2005 Brüssel
Pressiteated
Omavalitsusliitude läbirääkimised
Seisukohad
Linnade ja Valdade Päevad
Konverentsid, seminarid
Liitu meilinglistiga
Huvitavaid fakte
KOV ja kliima
Kalender
 


LVP_2015_logo
Linnade ja Valdade Päevad 2018
14.-15. märts Original Sokos Hotel Viru konverentsikeskuses


31. märtsil 2012 a. toimunud Linnade ja Valdade Üldkogu materjalid

Eesti Regionaalse ja Kohaliku Arengu Sihtasutus
Esilehekülg > Aktuaalset > Uudised > Brüsselist memod > 2009 Brüssel


06.-11. detsember 2009
Print

E-nädalakiri 33/2009

Sisukord:

1. Omavalitsuspoliitikute koolitus Brüsselis 06-08.12.2009.
2. Euroopa Kohalike ja Regionaalsete Omavalitsuste Nõukogu hakkab koostama oma ettepanekuid CDLR 2010-2013 aasta tegevusprogrammi kohta, et tagada hea valitsemine kohalikul ja regionaalsel tasandil.
3. Hispaania, Belgia ja Ungari kui järgmiste Euroopa Liidu eesistujariikide tegevusprogramm
4. Regioonide Komitee ühtekuuluvuspoliitika komisjoni esimees avaldab rahulolematust Euroopa Komisjoni konsultatsiooni dokumendi EU2020 suhtes
5. Lissaboni leping muudab Regioonide Komitee subsidiaarsuse järelevalvajaks
6. Euroopa Kohalike ja Regionaalsete Omavalitsuste Nõukogu (CEMR) tööandjate platvormi koosolek 10. detsembril
7. Regioonide Komitee kultuuri-, haridus- ja teaduskomisjoni koosolek 11.detsembril

1. Omavalitsuspoliitikute koolitus Brüsselis 06-08.12.2009.

Pühapäeval, 6.detsembril tutvuti Eesti ja Rootsi üleriigiliste omavalitsusliitude Brüsseli esinduse tööga. Rootsi liidu tegevusest ja rootsi omavalitsussüsteemist andis ülevaate Brüsseli esinduse juht Tommy Holm.

Järgneval kahel päeval kuulasid osalejad Euroopa Komisjoni esindajate ettekandeid 
- uue Lissaboni lepingu jõustumisest,
- Läänemere Strateegiast,
- Lissaboni strateegiast peale 2010 aastat,
- majandus- ja finantskriisist ja selle mõjudest ning
- sotsiaalse dimensiooni arvestamisest avalikes hangetes.

Lisaks toimusid kohtumised
- Euroopa Komisjoni voliniku Siim Kallasega,
- Euroopa Komisjoni Teadus-ja tehnoloogia direktoraadi biotehnoloogia, põllumajanduse ja toidu osakonna direktori Maive Rutega,
- Euroopa Komisjoni teabevahetuse direktoraadi temaatilise toetuse osakonna juhi Paavo Palgiga ning
- Eesti suursaadikuga EL juures Raul Mälguga. (programm lisatud).

Omavalitsuspoliitikute koolitus Brüsselis sai teoks Euroopa Komisjoni Eesti esinduse ja Eesti üleriigiliste omavalitsusliitude Brüsseli esinduse koostöös.  Euroopa Komisjon kattis osalejate sõidu- ja majutuskulud.

Grupi suurus oli 20 inimest, nendest Eesti Linnade Liidu poolt:
1. Kalmer Lain- Jõgeva linnapea
2. Mihhail Kõlvart- Tallinna volikogu liige
3. Jaak Juske- Tallinna volikogu liige
4. Toomas Marrandi- Türi linnavolikogu esimees
5. Heli Kirsi- Rakvere linnavolikogu liige
6. Urmas Sukles- Haapsalu linnapea
7. Ain Suurkaev- Rakvere abilinnapea
8. Rannu Eimla – Rakvere linnavolikogu liige
9. Aleksander Holst- Rakvere linnavolikogu liige
10. Orm Valtson- Saue linnapea

ja  Eesti Maaomavalituste Liidu poolt:
1. Taavi Viil- Taebla vallavolikogu liige
2. Koit Oras- Aseri vallavolikogu liige
3. Maia Uibo- Ülenurme vallavolikogu liige
4. Leo Aadel- Haljala vallavanem
5. Rein Riga- Saue vallavolikogu esimees
6. Rene Metsla- Rägavere vallavolikogu esimees
7. Raivo Raja- Paide vallavolikogu esimees
8. Margus Mägi- Kaarma vallavanem
9. Sirje Jõgiste- Tahkuranna vallavolikogu liege
10. Ott Kasuri- EMOL tegevdirektor

2. Euroopa Kohalike ja Regionaalsete Omavalitsuste Nõukogu (CEMR) hakkab koostama oma ettepanekuid CDLR 2010-2013 aasta tegevusprogrammi kohta, et tagada hea valitsemine kohalikul ja regionaalsel tasandil.

Euroopa Nõukogu kohalike ja regionaalsete omavalitsuste eest vastutavad ministrid (CDLR) määratlesid Utrechti kavas (vt http://www.minconf16.com/) põhilised väljakutsed, et saavutada oma eesmärk hea kohaliku ja regionaalse valitsemise tagamisel. Enim hääli said järgmised eesmärgid:

a. Finants- ja majanduskriisiga toimetulek (82)
b. Demokraatliku osaluse parandamine kohalikul ja regionaalsel tasandil(72)
c. Kohalike ja regionaalsete omavalitsuste süsteemi lihtsustamine ja efektiivsuse tõstmine (kulude vähendamine) (66)
d. Kohalike ja regionaalsete omavalitsuste administratiivse suutlikkuse ja kvaliteedi tõstmine (64)
e. Demograafiliste/migratsiooni suundumustega toimetulek(53)
f. Avalike teenuste kättesaadavuse parandamine kohalikul ja regionaalsel tasandil (52)
g. Kohalike ja regionaalsete omavalitsuste piiriülese koostöö  lihtsustamine (47)

Selleks, et leida õiged lahendused nende eesmärkide saavutamiseks, on välja töötatud küsimustik, millele oodatakse vastuseid. Saadud vastuste põhjal koostab sekretariaat tegevuste programmi eelnõu, mida CDLR juhatus hakkab oma 25.jaanuari 2010 toimuval koosolekul arutama.  Lõplik kava peab valmima 2010 aasta kevadeks.

Euroopa Kohalike ja Regionaalsete Omavalitsuste Nõukogu (CEMR) palub oma liikmetel täita lisatud küsimustik ning tagastada see täidetult 8.jaanuriks 2010 Boris Tonhauserile (boris.tonhauser@CCRE-cemr.org), et CEMR võiks omalt poolt koostada ettepanekud CDLR tegevuste programmi kohta.

3. Hispaania, Belgia ja Ungari kui järgmiste Euroopa Liidu eesistujariikide tegevusprogramm

Selle aasta lõpus saab läbi Rootsi kui Euroopa Liidu eesistujariigi roll ja uue perioodi võtab üle Hispaania. Järgmise aasta 18 kuu jooksul saavad eesistujariikideks esimesena Hispaania, siis Belgia ja kolmandana Ungari.

Suurim prioriteet on Lissaboni Strateegia uuendamine. Eesmärgiks on uue strateegilise poliitilise raamistiku loomine, mis aitaks Euroopal kriisist väljuda ja  tagada jätkusuutlik majanduskasv ning tööhõive, aga samuti ka innovaatilisus, konkurentsivõime, tugevdades sotsiaalset, majanduslikku ja territoriaalset ühtekuuluvust. Strateegia peab aitama võidelda kliimamuutustega ning tagama energia varustuse turvalisuse.

Teine prioriteet on võimalik energia ja kliimapaketi rakendamine ja võimalik uuendamine.

Kolm eesistujariiki pööravad ka suurt tähelepanu uue mitmeaastase Stockholmi programmi efektiivsele rakendamisele (vabadus, turvalisus ja õiglus).

Jätkub ka EL laienemine vastavalt saavutatud konsensusele. Tulipunktis on ühinemisläbirääkimiste lõpuleviimine Horvaatiaga ja ühinemislepingu ratifitseerimine.

Jätkatakse jõupingutusi Türgi suunas. Eesistujariigid käsitlevad kolme riigi (Albaania, Island ja Montenegro)  taotlusi EL liikmeks saamiseks  vastavalt asutamislepingu sätetele.

EL nõukogule esitatud programmi leiate nädalakirja lisast.

4. Regioonide Komitee ühtekuuluvuspoliitika komisjoni esimees avaldab rahulolematust Euroopa Komisjoni konsultatsiooni dokumendi EU2020 suhtes

Regioonide Komitee ühtekuuluvuskomisjoni esimees Michael Schneider (DE/EPP) leiab, et Euroopa Komisjoni poolt hiljuti avaldatud konsultatsiooni dokumendis EU2020 on häiresignaaliks asjaolu, et selles puudub viide ühtekuuluvuspoliitikale.

Schneider on ka Regioonide Komitee poolseks raportööriks arvamuse koostamisel ühtekuuluvuspoliitika tuleviku kohta. Pressiteade lisatud.

5. Lissaboni leping muudab Regioonide Komitee subsidiaarsuse järelevalvajaks

Esimest korda Euroopa ajaloos võivad Euroopa piirkondliku ja kohaliku tasandi valitud esindajad vaidlustada Euroopa Kohtus uued ELi õigusaktid, kui on alust arvata, et nendega rikutakse subsidiaarsuse põhimõtet. Subsidiaarsuse põhimõtte kohaselt tuleb otsused langetada kodanikele võimalikult lähedasel tasandil. Regioonide Komitee on seda õigust taotlenud viisteist aastat ning lõpuks on Lissaboni lepinguga selle saanud.

Vaid mõni päev pärast uue ELi lepingu jõustumist töötas komitee välja vajalikud rakendussätted. 3.–4. detsembril 2009 Brüsselis toimunud täiskogu istungjärgul otsustasid komitee liikmed, et tulevikus võib Regioonide Komitee lihthäälteenamusega otsustada esitada hagi Euroopa Kohtusse subsidiaarsuse põhimõtet rikkuvate ELi õigusaktide asjus.

* Esimest korda ajaloos tunnustab Euroopa Liit majandusliku ja sotsiaalse ühtekuuluvuse kõrval ELi põhieesmärgina selgesõnaliselt territoriaalset ühtekuuluvust.

* Teine oluline muutus on see, et kohaliku ja piirkondliku omavalitsuse õigus on nüüd kirjas ELi lepingus. Uute ELi õigusaktide koostamisel tuleb arvesse võtta kohalike ja piirkondlike omavalitsuste pädevusi ning nende seisukohad tuleb ära kuulata varases etapis laiaulatuslike konsultatsioonide raames. Uue lepinguga tagatakse ka liikmesriikide parlamentide ja seadusandlike volitustega piirkondlike parlamentide kohaldatav suurem subsidiaarsuse järelevalve (nn kollase kaardi menetlus). 

* Lissaboni lepingu kohaselt konsulteerivad Regioonide Komiteega mitte üksnes komisjon ja nõukogu, vaid ka Euroopa Parlament. Lisaks antakse uue lepinguga Regioonide Komiteele õigus, mille kohaselt konsulteerivad nimetatud kolm institutsiooni komiteega uutes poliitikavaldkondades, nagu energia ja kliimamuutused. Et viia Regioonide Komitee koosseisu ametiaja pikkus kooskõlla teiste ELi institutsioonide ametiaja pikkusega, pikendatakse komitee liikmete ametiaega neljalt aastalt viiele.

(CdR pressiteade)

6. Euroopa Kohalike ja Regionaalsete Omavalitsuste Nõukogu (CEMR) tööandjate platvormi koosolek

Koosolek toimus 10.detsembril. Esimest korda osalesid koosolekul ka Horvaatia esindajad.

Ettekandega esines David Anciaux (CEEP), kes andis ülevaate kahest projektist, mille eesmärgiks oli avalike teenuste kaardistamine ja muutused avalike teenuste osutamises.

Projekti eesmärgiks on kirjeldada milline on sotsiaalse dialoogi roll avaliku teenuste osutamise ümberkorraldamisel ja välja pakkuda partnerite kaasamise võimalikku struktuuri.

Tutvustati projekt “Respect” (kaudne vägivald töökohal) lõppkonverentsi väljundit (lisatud). Ametiühingud soovisid edasi minna siduvate kokkulepetega, kuid tööandjate esindajate soov oli edasi liikuda mittesiduva raamistiku väljatöötamisega. Vaja oleks teada kas CEMR tööandjate platvorm on endiselt seda meelt või on vahepeal keegi meelt muutnud.

Osalejad andsid ülevaate kuidas igas riigis tööohutuse küsimustega tegeletakse ja millised on sõlmitud kokkulepped töövõtjatega. Liikmesriigiti on olukord erinev- näiteks Rootsis, Inglismaal, Norras on välja töötatud spetsiaalsed juhised.  Norras läbi viidud uuring näitab, et avaliku sektori töötajate hulgas esineb vägivalda töökohal kolm korda sagedamini kui erasektoris. Kõige enim kannatavad sotsiaaltöötajad, tervishoiutöötajad ja õpetajad. Juhised õpetavad kuidas vägivalda ära tunda ja kuidas selle vastu paremini võidelda.

Soomes on olukord sarnane olukorraga Norras- on olemas seadusandlus, mis reguleerib tööohutust. Küsimus on selles kuivõrd selle teemaga on tegeletud ja milliseid konkreetseid samme astutud. Kindlasti on vaja selle teemaga edasi tegeleda.  Olukord on erinev uutes liikmesriikides, kus on küll olemas üldine seadusandlus, mis reguleerib ohutust ja tervishoidu töökohal, kuid enamasti puudub vastav statistika kaudse vägivalla juhtude kohta töökohal ja ei ole ka vastu võetud juhendmaterjale liitude tasandil.

Küsimus on ka –kes see on kõige olulisem küsimus millega me hetkel peame tegelema?

Samas on selge, et me peame mingeid järgnevaid samme kavandama- see võiks olla edaspidiste tegevuste programm, kus oluline roll on heade praktikate levitamisel. Kuna paljud on juba oma juhised välja töötanud või välja töötamas, siis ei oleks õige sundida neid kogu tegevust otsast alustama. Edaspidisteks läbirääkimisteks moodustati delegatsioon, kuhu kuulusid töörühma esimees, Rootsi liidu esindaja, Inglismaa liidu esindaja ning CEMR  büroo vastava valdkonna eest vastutav töötaja. Kevin tegi ettepaneku, et delegatsiooni tegemistesse kaastakse keegi ka uute liikmesriikide esindajatest. Konkreetset isikut veel ei määratud.

Arutati ka selle üle kas liidud soovivad, et avalike hangete sotsiaalne aspekt oleks siduva iseloomuga või mitte.  Näiteks kui Kreeka toetas, et sotsiaalne aspekt avalikes hangetes oleks siduva iseloomuga, siis teised riigid olid enamasti selle vastu. Angelika sõnul tuleb olla väga täpne selles osas mis on tööandjate platvormi roll avalike hangete sotsiaalse aspekti käsitlemise osas. Ei tohi juhtuda, et CEMR erinevad töörühmad on ühes ja samas küsimuses eri meelt. Selle teemaga peaks tegelema põhiliselt avalike teenuste ja -hangete töörühm, kuid tööandjate platvorm võib nende küsimustesse aruteludesse anda oma panuse. 

Angelika soovitab mõelda kas see teema peab olema ikka selle töögrupi prioriteetsete teemade hulgas järgmisel aastal.

Horvaatia esindaja tegi ettekande olukorrast riigis ning informeeris sellest, et valitsus kavatseb vähendada töötajate palkasid nii riigi kui kohalike omavalitsuste töötajate osas. Horvaatia on mures, et valitsus ei järgi Kohalike Omavalituse Harta põhimõtteid ja on vähendamas omavalitsuste otsustusõigust olla partner sotsiaaldialoogis ilma kohustusi vähendamata. Nad on pöördunud juba erinevate rahvusvaheliste organisatsioonide poole ja palusid ka CEMR saata vastavasisuline kiri nende valitsusele. CEMR on valmis oma toetuskirja saatma kui nad saavad täiendavat informatsiooni õigusliku situatsiooni kohta Horvaatias.

CEMR järgmise aasta tööplaani arutelu. Seoses uue CEMR peasekretäri valimisega ei ole teada millised on tema prioriteedid. Järgmiseks aastaks ei ole liikmemaksu tõusu ette nähtud ja võib juhtuda, et mõned astuvad ka liidust välja. Ilmselt ootab järgmine aasta ees ka CEMR töötajaskonna arvu vähendamine. On vaja selgemalt määratleda mida liikmed CEMRilt ootavad ja mida nad ei oota mitte. Angelika on ettevalmistanud ettepanekud CEMR poliitika ümberkujundamiseks. CEMR peab statistikat selle üle mida nad teevad ja kavatsevad anda tegevuseülevaate eelmiste aastate kohta. Aina olulisemaks on muutunud eesmärk siduda suuremal määral erinevate töörühmade töö.

Teine element, mis puudutab eriti tööandjate platvormi, siis on see töörühm olnud edukas uute liikmesriikide kaasamisel, kuid samal ajal ei ole esindatud kõik vanad liikmesriigid. Aina olulisemaks on muutunud küsimus meie tegevuse lisandväärtuse osas ja me peame olema suutelised näitama mida töörühm on konkreetselt saavutanud. 2010 aasta lõpus valitakse uued töörühmade juhid, arvestades nii geograafilist, poliitilist kui soolist esindatust. Tulevikus peaks töörühm oma töö korraldamisel rohkem kasutama moodsaid tehnoloogilisi vahendeid, et vähendada vajadust sõita Brüsselisse.

Demograafiliste muutuste juhtimine teemal tegi ettekande Jorma Palola Soome liidust, tähelepanuga rahvastiku vananemisel. See on tõeline väljakutse kohaliku omavalitsuse tasandil pakkuda vanemaealistele vajalikke teenuseid. Lisaks EK rahvastiku prognoosidele aastaks 2060 on komisjon avaldanud rea dokumente, mis hindavad demograafiliste muutuste mõju riikide rahandusele ja majandusele. Lisaks analüüsis ta ka Soome valitsuse poolseid samme selles küsimuses - juba kaheksakümnendatel moodustas Soome valitsus vastava komisjoni. Läbi on viidud pensionireform, tervishoiusüsteemis- et ennetada haigusi, sotsiaalkindlustuse parem seostatus tööga, elukestva õppe printsiipide rakendamine jne.

Töötajaskond Soome kohalikes omavalitsustes  on suhteliselt “vana”. Samaaegselt toimub omavalitsussüsteemis suuri reforme ning finants- ja majanduskriis ei muuda seda kergemaks. Soomes on kolm suurt sektorit- haridus, tervishoid ja sotsiaalvaldkond, kus töötab kõige rohkem inimesi. Liidu poolt on ette valmistatud juhiseid omavalitsustele kuidas selles situatsioonis paremini toime tulla. Korraldatud on ühiseid koolitusi ametiühingutega. Loodud on ühised töörühmad/komisjonid valitsusega.

Tina Weber tutvustas CEEP raamatut “Valuing age. A guide for public services employers managing demographic change in the workplace”.

Järgmine tööandjate platvormi koosolek toimub 3.veebruaril 2010, millele järgneb sotsiaaldialoogi komitee istung (lõplik kinnitus nende kuupäevade kohta tuleb hiljem).

7. Regioonide Komitee kultuuri-, haridus- ja teaduskomisjoni (EDUC) koosolek

EDUC komisjoni koosolekul toimus reedel, 11. detsembril 2009. Koosolekul osalesid Sirje Tobreluts ja Mihkel Juhkami ning üleriigiliste omavalitsusliitude esindaja Brüsselis Ille Allsaar.

Määrati kaks uut raportööri- arvamuse “Digitaalse dividendi muutmine sotsiaalseks kasuks ja majanduskasvuks” ning “Võtmetehnoloogiate ühise strateegia väljatöötamine Elis”.

Kinnitamisel on
- EDUCi komisjoni 2010. aasta tööprogramm (CdR 296/2009), 
- EDUCi komisjoni 2010. aasta uurimisprogramm ja
- 2010 aasta koosolekute ajakava.

Ametlik kinnitamine toimub 2010 aasta märtsis toimuval koosolekul. Järgmise aasta koosolekute ajakava
- 11. veebruar (BRU),
- 4. märts (BRU),
- 10-11 mai Ateenas ja
peale selle 3 koosolekut Brüsselis.

2010 aasta peamiste prioriteetide hulgast on EDUCi komisjoni tegevuse keskmes panuse andmine ELi jõupingutustesse saavutada majanduslik ja sotsiaalne elavnemine Lissaboni strateegia järgsel perioodil. EDUCi komisjon on arvamusel, et nende probleemide lahendamise võti keskpikas perspektiivis võib olla haridus- ja koolituspoliitika loominguline kasutamine uute oskuste edendamiseks. EL peab veelgi julgustama kohalikke ja piirkondlikke omavalitsusi tegema ambitsioonikaid pikaajalisi investeeringuid haridusse, koolitusse, teadusesse, innovatsiooni ja kultuuri.

EDUCi komisjon korraldab 10.–11. mail 2010 Kreekas Ateenas koosoleku ja seminari teemal „Kohalike omavalitsuste, ülikoolide ning kohalike sotsiaal- ja majandusvaldkonna osalejate koostöö”. Seminaril keskendutakse ideele panna alus kohalike omavalitsuste, kohalike sotsiaal- ja majandusvaldkonna osalejate ning ülikoolide vahelisele pidevale koostööle. Oskusteadmiste levitamise kaudu ja teadustööst välja kasvanud teadmiste toetusel peaks see viljakas pikaajaline koostöö viima projektideni, mis suurendavad inimeste elukvaliteeti nende enda linnades ja külades.

EDUCi komisjon jätkab konverentside ja seminaride korraldamisel tihedat koostööd asjaomaste kohalike ja piirkondlike omavalitsuste Euroopa tasandi ja riiklike liitudega ning julgustab teabevahetust ühist huvi pakkuvates valdkondades. Arendatakse edasi praegust head koostööd ja kontakte selliste organisatsioonidega nagu Eurocities, Kohalike ja Piirkondlike Omavalitsuste Nõukogu (CEMR), Euroopa Mereliste Äärealade Konverents (CPMR) jt, sealhulgas kohalike ja piirkondlike omavalitsuste võrgustikega, mis on spetsialiseerunud EDUCi komisjoni pädevusvaldkonda kuuluvates küsimustes.

EDUCi komisjoni pädevusvaldkondades edendatakse jätkuvalt dialoogi Euroopa Nõukogu Kohalike ja Piirkondlike Omavalitsuste Kongressiga (CLRAE) ning Euroopa Piirkondade Assambleega (AER).

Koosolekul arutleti järgmiste arvamuste üle:
Arvamus teatise kohta „ELi noorsoostrateegia: investeerimine ja mobiliseerimine”
KOM(2009) 200 lõplik, CdR 97/2009 rev. 1 – EDUC-IV-038.
Raportöör: Anton Rombouts (NL/EPP)

Arvamuses leitakse, et kohalikud ja piirkondlikud omavalitsused on lastele, noortele, nende hooldajatele, noorsoohariduse, tervishoiu ja hoolduse infrastruktuurile ning kodanikuühiskonnale lähim valitsustasand, ja seepärast rõhutab vajadust kohalike ja piirkondlike omavalitsuste otsese kaasamise ja osalemise järgi kesksete osalejatena ELi strateegia väljatöötamiseks väljapakutud avatud koordineerimismeetodi kõigil etappidel.

Raportöör kutsub liikmesriike üles toetama avatud koordineerimismeetodit kohalike ja piirkondlike kavade kaudu ja vastupidi ning aitama tagada, et kohalikke ja piirkondlikke kavasid võetaks arvesse riiklikes kavades ja et nende kohta sõlmitakse kirjalikud mitmetasandilised kokkulepped.

Arvamuses soovitakse, et Euroopa Komisjon kindlustaks kohaliku ja piirkondliku tasandi sidusrühmadele ligipääsu kõigile asjakohastele ELi fondidele ja edendaks nende programmide nähtavust ja atraktiivsust, vähendades selliste ELi fondidega nagu programmiga „Aktiivsed noored” seonduvat halduskoormust.

Samuti kutsutakse arvamuses  liikmesriike üles eraldama kohalikele ja piirkondlikele omavalitsustele ning sidusrühmadele ühiste eesmärkide elluviimiseks noorte vabatahtliku tegevuse valdkonnas piisavalt rahalisi vahendeid.

Euroopa Komisjoni esindaja ütles oma sõnavõtus, et noorsoopoliitika on väga oluline ja hiljuti on avaldatud andmed noorte tööpuuduse kohta, mille andmed on murettekitavad. Toetab Regioonide  Komitee arvamuse avaldatud seisukohti, et eriti tähtis on noorsootöö alane töö kohalikul tasandil ja koostöö erinevate haldustasandite vahel.

Toimus arvamuse eelnõu esimene arutelu. Selle arvamuse eelnõu kohta oli esitatud 11 muudatusettepanekut. Meie delegatsiooni poolt ei olnud esitatud ühtegi muudatusettepanekut. Heaks kiideti 9 muudatusettepanekut, 2 võeti tagasi ja 1 lükati tagasi. Arvamus võeti vastu ühe vastuhäälega.
Vastuvõtmine on kavas 10.–11. veebruaril 2010 toimuval täiskogu istungjärgul.

Omaalgatuslik arvamus „Kirjaoskamatuse likvideerimine – ambitsioonikas strateegia tõrjutuse vältimiseks ja isikliku eneseteostuse soodustamiseks”,
CdR 193/2009 rev. 1 – EDUC-IV-042. 
Raportöör: Mireille Lacombe (FR/PES)

OECD juhtimisel läbiviidud PISA lugemisoskuse uuringud näitavad, et vähese lugemisoskusega noorte arv Euroopa Liidus kasvab. Kõnealune arv on suurenenud 21,3 %-lt 2000. aastal 24,1 %-le 2006. aastal.

Regioonide Komitee ning kohaliku ja piirkondliku tasandi osalejad väidavad järgmist:
* kirjaosakmatus ei ole üksnes noorte probleem, kuna see puudutab kõiki vanuserühmi ja eelkõige üle 45-aastaseid inimesi;

* kirjaoskamatus ei ole ka üksnes linnapiirkondade probleem, kuna see puudutab kõiki piirkondi, eelkõige maapiirkondi;

* kirjaoskamatus ei puuduta üksnes tööturult kõrvale jäänud isikuid, kuna on tõestatud, et pooltel kirjaoskamatutest on töökoht;

* kirjaoskamatust ja sisserännet ei tohi segi ajada, kuna kolmveerand kirjaoskamatutest räägivad 5-aastaselt üksnes vastuvõtva riigi keelt. Võitlust kirjaoskamatuse vastu ei tohi seega segi ajada sisserändajatele suunatud keelepoliitikaga. Võitlus kirjaoskamatuse vastu on elukestva õppe põhielement.

Euroopa Komisjoni esindaja ütles, et olulised on heade praktikate näited, mis aitavad leida probleemile häid lahendusi. Oluline on ka olukorra jätkuv kaardistamine- et jätkuvalt parandada meie haridussüsteemi toimimist.

Toimus arvamuse eelnõu esimene arutelu, mille käigus esitasid Regioonide Komitee liikmed omapoolseid ettepanekuid arvamuse kohta. Arvamus võeti vastu ühe vastuhäälega.

Arvamuse vastuvõtmine on kavas 10.–11. veebruaril 2010 toimuval täiskogu istungjärgul.

Arvamus rohelise raamatu kohta „Õppega seotud liikuvuse edendamine noorte seas”, 
KOM(2009) 329 lõplik, CdR 246/2009 – EDUC-IV-043.
Raportöör: Ursula Männle (DE/EPP)

Raportöör on koos nõukogu ja komisjoniga seisukohal, et välismaal veedetav õpiaeg peaks kõigile Euroopa noortele tasapisi reegliks kujunema ja mitte erandiks olema.

Arvamuses toetatakse liikuvust edendavate Euroopa Liidu haridusprogrammide jätkamist pärast 2013. aastat ning kutsutakse üles komisjoni, nõukogu ja Euroopa Parlamenti  mitmeaastase finantsraamistiku ettevalmistamisel ajavahemikuks 2014–2020 eraldama selle tarvis varakult piisavaid vahendeid.

Leitakse, et  kõigi õppeasutuste õpilastel võiks olla võimalus saada toetust ka praktikal viibimiseks välismaa ettevõtetes või muudes koolivälistes asutustes.

Raportöör kutsub riikliku, piirkondliku ja kohaliku tasandi pädevaid ametkondi üles mitte tõstma ümber seoses väheneva sündivusega Euroopa Liidu liikmesriikides haridusvaldkonnas vabanevaid rahalisi vahendeid ning kasutama neid muu hulgas õppega seotud liikuvuse kvantitatiivseks ja kvalitatiivseks edendamiseks.

Arvestades komisjoni ettepanekut kehtestada lisaks Euroopa keskmistele kontrollväärtustele eraldi piirkondade, ülikoolide, koolide, ettevõtete ja ühingute sihttasemed, viitab ennetavalt sellele, et riiklike või piirkondlike sihttasemete kehtestamine kuulub liikmesriikide kompetentsi.

Toimus arvamuse eelnõu esimene arutelu. Arvamuse eelnõu kohta oli esitatud 12 muudatusettepanekut, millest kõik võeti vastu, kolm kompromissina.  Arvamus võeti vastu ühehäälselt.

Vastuvõtmine on kavas 10.–11. veebruaril 2010 toimuval täiskogu istungjärgul.

Üldine arvamus teemal „Asjade Internet – Euroopa tegevuskava ning avaliku sektori valduses oleva teabe taaskasutamine – direktiivi 2003/98/EÜ läbivaatamine”, 
KOM(2009) 278 lõplik, KOM(2009) 212 lõplik, CdR 247/2009 – EDUC-IV-044. 
Raportöör: Dumitru Enache (RO/EPP)

Raportöör rõhutab, kui olulised ja vajalikud on ühised eeskirjad ja tavad, millega reguleeritakse avaliku sektori valduses oleva teabe kasutamist ja taaskasutamist tagamaks, et kõigi Euroopa teabeturul osalejate suhtes kohaldatakse samu põhitingimusi, et tingimused sellise teabe taaskasutamiseks on läbipaistvamad ning et kaotatakse siseturu moonutused.

Leitakse, et asjade Interneti arendamist ei saa jätta üksnes erasektori kanda, arvestades sügavaid ühiskondlikke muutusi, mida see kaasa toob. Vaid ELi poliitikakujundajate ja avaliku sektori asutuste, sealhulgas kohalike ja piirkondlike omavalitsuste kaasamisega saab tagada, et info- ja sidetehnoloogia kasutamisega edendatakse muu hulgas majanduskasvu, lahendatakse vananeva ühiskonnaga seotud probleeme ja stimuleeritakse tõhusamat energiakasutust.

Euroopa Komisjoni esindaja ütles oma sõnavõtus, et asjade internet mõjutab meie igapäeva elu aina rohkem ja rohkem.  Näiteks on tänapäevased mobiiltelefonid samade funktsioonidega kui arvutid ja see on toimunud kiiresti ning toonud kaasa suuri muutusi. 

Samas on sellega seotud ka mitmed probleemid mis on seotud eesmärgiga teenida võimalikult suurt kasumit. Direktiivi on rakendatud liikmesriikides suure hilinemisega. Kavas on olukorra kaardistamine ja direktiivi uuendamine. Oluline on rakendada printsiipi “asjade Interneti valitsemine”. Vaja on kaitsta inimese privaatseid andmeid- tänapäevaste tehnoloogiliste vahendite abil on näiteks kindlaks teha inimese asukoht igal ajamomendil.

Toimus arvamuse eelnõu esimene arutelu, mille käigus avaldasid paljud komitee liikmeid oma seisukohti ja arvmusi. Arvamus võeti vastu ühehäälselt.

vastuvõtmine on kavas 10.–11. veebruaril 2010 toimuval täiskogu istungjärgul.

Järgmised koosolekud toimuvad 11. veebruaril ja 4. märtsil 2010 a. Brüsselis

Aruande koostas
Ille Allsaar
Üleriigiliste omavalitsusliitude esindaja Brüsselis


14.12.2009

 
 Struktuur Meedia Tagasiside | © Eesti Linnade Liit