Eesti Linnade ja Valdade Liit | Otsi | Sisukaart   
  Aktuaalset  | Seadusandlus  | Brüsseli esindus  | Välissuhted  | Andmebaasid  | Uurimused/käsiraamatud  | Linke
Aktuaalset
 
Uudised
  Arhiiv
  ELL-uudis (listi uudiskirjad)
  Brüsselist memod
    2018 Brüssel
    2017 Brüssel
    2016 Brüssel
    2015 Brüssel
    2014 Brüssel
    2013 Brüssel
    2012 Brüssel
    2011 Brüssel
    2010 Brüssel
    2009 Brüssel
    2008 Brüssel
    2007 Brüssel
    2006 Brüssel
    2005 Brüssel
Pressiteated
Omavalitsusliitude läbirääkimised
Seisukohad
Linnade ja Valdade Päevad
Konverentsid, seminarid
Liitu meilinglistiga
Huvitavaid fakte
KOV ja kliima
Kalender
 


LVP_2015_logo
Linnade ja Valdade Päevad 2018
14.-15. märts Original Sokos Hotel Viru konverentsikeskuses


31. märtsil 2012 a. toimunud Linnade ja Valdade Üldkogu materjalid

Eesti Regionaalse ja Kohaliku Arengu Sihtasutus
Esilehekülg > Aktuaalset > Uudised > Brüsselist memod > 2009 Brüssel


28. september-2. oktoober 2009
Print

E-nädalakiri 25/2009

Sisukord:

1. Regioonide Komitee rahvuslike koordinaatorite kohtumine komitee administratsiooni esindajatega
2. ELAN võrgustiku koosolek
3. Euroopa Kohalike ja Regionaalsete Omavalitsuste Nõukogu (CEMR )arvamuse eelnõu ühtekuuluvuspoliitika tuleviku kohta arutelu 30.septembril
4.  Töödokument; : ülevaade Euroopas olemasolevatest elamumajandusele suunatud finants- ja maksupoliitika alastest programmidest jätkusuutliku energia tarbimise alal.
5. Regioonide Komitee ootab huvitatud osapoolte kommentaare “Valge Raamat Mitmetasandilise Valitsemise” kohta.
6. Tööstus- ja majandusteemad sel sügisel Euroopa Parlamendis
7. Muud


1. Regioonide Komitee rahvuslike koordinaatorite kohtumine komitee administratsiooni esindajatega

Kohtumine toimus Regioonide Komitees esmaspäeval, 28. septembril.

Põhiline arutelu teema oli rahvuslike delegatsioonide esimeeste kohtumine Regioonide Komitee presidendi Van den BRANDE Luc´ga  6.oktoobril kell 9.00- 10.30  ja kohtumise päevakord.

Arutatakse Regioonide Komitee poolt väljatöötatud aruteludokumenti: “Regioonide Komitee ülesannete ja eesmärkide järelmeetmed” ning Regioonide Komitee liikmelisust tulevikus. Kohtumisel on kõigil (v.a Malta) delegatsioonide esimeestel võimalik kõneleda oma emakeeles, kuid tõlge on vaid üheksasse keelde (eesti keelt nende hulka ei kuulu).

Ülesannete ja eesmärkide väljatöötamisega ning mitmetasandilise valitsemise valge raamatu vastuvõtmisega seadis Regioonide Komitee endale ambitsioonikad eesmärgid, mis kindlustavad jätkuva arengu. Alates oma loomisest 1994. aastal on komitee järk-järgult saavutanud poliitilise positsiooni, mis on välja kujunenud 15 aasta jooksul toimunud oluliste muutuste käigus:

Ø Euroopa Liidu laienemisega 12 liikmesriigilt 27-ni kahekordistus komitee liikmete arv ja mitmekesistus selle koosseis;

Ø Euroopa integratsiooniprotsessi süvenemisega kaasnes kolm järjestikust institutsioonilist reformi ning majandus- ja rahaliidu loomine;

Ø ühenduse tegevuskava prioriteedid ja meetodid on muutunud. Globaliseerumine ja üleilmsed väljakutsed on järk-järgult muutunud ühenduse strateegiate määratlemise viiteraamistikuks, ning seda üha vähenenud reguleerimise ja õigusloome kontekstis;

Ø Maastrichti lepinguga Regioonide Komiteele antud õigused, mida järgnevate institutsiooniliste reformide käigus kinnistati ja tugevdati, ning viieteist aasta jooksul tehtud poliitilised algatused on kujundanud välja komitee kui üha mitmekülgsema poliitilise organi piirjooned.

Ø Konsulteerimise käigus tõid komitee liikmed esile prioriteedid, mille alusel määratleti ülesannete ja eesmärkide kirjelduses sõnastatud komitee peamised ülesanded. Nende ülesannetega kooskõlas ja kõnealuste sihtide saavutamiseks tuleb komiteel keskenduda järgmistele aspektidele:

Ø komitee staatus poliitilise koguna;
Ø komitee potentsiaal poliitikakujundajana;
Ø komitee vastutusalad subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõtete kohaldamisel ja järgimisel ning ühiste poliitikavaldkondade ja Euroopa õigusaktide territoriaalse mõju arvestamine;
Ø komitee ülesanne Euroopa saadikuna piirkondades ja linnades ning kohaliku tasandi häälekandjana ELi aruteludes.

Rootsi delegatsiooni esimehe poolt  saadeti 24.septembril 2009  kiri Regioonide Komitee presidendile. Kirjas tehakse ettepanek arutada Regioonide Komitee ülesannete ja eesmärkide rakendamist ning juhitakse tähelepanu mõningatele põhipunktidele ning nende ellurakendamise võimalikele teedele.

Rahvuslike koordinaatorite koosolekul jaotati ülesanded rahvuslike delegatsioonide esimeeste vahe. Otsustati, et kirja sissejuhatavat osa tutvustab Hollandi delegatsiooni esimees, ettepanekuid komitee potentsiaali arendamiseks poliitikakujundajana esitleb Inglismaa Ühendkuningriigi delegatsiooni esimees, ettepanekuid subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõtete kohaldamise ja järgmise tagamise kohta Austria delegatsiooni esimees ja ettepanekuid Komitee tegevus kohta Euroopa saadikuna ning kohalike ja piirkondlike omavalitsuste häälekandjana Euroopa mõttevahetuses Rumeenia rahvusliku delegatsiooni esimees.

Ettepanekute sisu võib lühidalt kokku võtta järgmiselt: kõikide komitee liikmete parem kaasamine ja rahvuslike delegatsioonide rolli tunnistamine,  rahvuslike tingimuste ja erisuste arvestamine. Soovitakse saavutada, et Rootsi delegatsiooni poolt saadetud kirjas esitatud ettepanekud integreeritaks komitee poolt ettevalmistatud aruteludokumenti: “Regioonide Komitee ülesannete ja eesmärkide järelmeetmed”.

Administratsiooni esindaja sõnul omavahel seotud nii Regioonide Komitee ülesannete ja eesmärkide järelmeetmed kui ettepanekud Regioonide Komitee uue koosseisu kohta.  Kavas on koostada kahe eraldi dokumendi asemel üks. Küsimus tuleb arutlusele detsembris toimuval juhatuse istungil. Administratsiooni esindaja sõnul peab lahkuv juhatus pakkuma järgmisel aastal ametisse astuvale juhatusele soovitusi edaspidiseks tegevuseks. Olulist rolli selle dokumendi ülesehituse ja sisu osas on oktoobris toimuval presidendi kohtumisel rahvuslike delegatsioonide esimeestega. Seetõttu peaks sõnum presidendiga kohtumisel olema väga selge.

Kavas on korraldada 17-18 novembri paiku erakorraline kohtumine, et arutada detsembri juhatusele esitatava dokumendi sisu. Oluline teave oli ka see, et kuna tegemist on vaid arutelu dokumendiga, siis selle kohta muudatusettepanekuid esitada ei saa. Muudatusettepanekuid saab esitada ainult arvamuse või otsustamiseks esitatud dokumendi kohta.

Dokumendi eelnõu lõplik versioon peaks valmima detsembri alguses. Rahvuslike koordinaatorite poolne mure oli, et see dokument esitataks piisavalt vara, et see võimaldaks esitada muudatusettepanekuid.

2010 aasta töökandel ilmub järgmise nädala jooksul.

2. ELAN võrgustiku koosolek

Koosolek toimus 29.septembril kella 10.30- 12.30 Leedu Omavalitsuste Liidu Brüsseli esinduses.

Kohtumisel esines ettekandega Leedu alalisest esindusest EL juures Darius Trakelis, kes andis ülevaate EL struktuurifondide abist finants- ja majanduskriisi tingimustes Leedus. Perioodil 2007-2013 sai Leedu 6,8 biljonit eurot.  Selle aasta veebruaris otsustas Valitsus
Ø Suurendada toetust ettevõtjatele
Ø Suurendada toetusi ehitiste energiatõhususe tõstmiseks
Ø Lihtsustada struktuurivahendite kasutamist
Ø Parandada ettevõtluskeskkonda (bürokraatia vähendamine)
Ø Suurendad toetust ekspordile ja investeeringuteks

Ettekandja sõnul vähendati nende meetmete täiendavate vahendite katteks teaduslikele uurimistöödele eraldatud vahendite mahtusid.

Lisaks anti ülevaade käimasolevatest arengutest ühtekuuluvuspoliitika, avalike hangete, infoühiskonna, valitsemise ja muudes küsimustes. Endiselt on päevakorras hiliste maksete küsimus (kirjutasin sellest ka oma varasemas aruandes). 4.novembril kavatseb Euroopa Komisjon korraldada kohtumise erinevate huvigruppide esindajatega. CEMR kavatseb selles küsimuses ka omapoolse arvamuse koostada.

Ühtekuuluvuspoliitikast olen ma juba eelnevates aruannetes kirjutanud, koosolekul midagi olulist ei lisatud. Kui vast seda, et Inglismaa omavalitsusliitude esindus Brüsselis korraldab Avatud Päevade raames arutelu teemal: “Towards a funding Eutopia?”, kus keskendutakse tuleviku suundumustele. Nende poolt korraldatava mõttevahetuse puhul püütakse alustada nn puhtalt lehelt, et välja pakkuda täiesti uudseid lahendusi.

Räägiti ka sellest mis on uut IT valdkonnas ja kuidas liikmesriigid on kasutanud maapiirkonna lairibaühenduse parandamiseks ette nähtud vahendeid.

Osana majanduse elavdamise kavast ja selleks, et täita eesmärki, mille kohaselt 2010. aastaks on saavutatud kiire Interneti-ühenduse 100 % kättesaadavus kõigile kodanikele, otsustas komisjon lisada Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondi (EAFRD) 1,02 miljardit eurot. Nimetatud summat kasutatakse osaliselt lairibainfrastruktuuride kasutuselevõtuks maapiirkondades, et tagada nendes Interneti-ühendus, luua uusi töökohti ja aidata arendada äritegevust ( 4 ).

Lisaks on mitu liikmesriiki teatanud kavast toetada investeerimist mitte ainult kiiresse lairibainfrastruktuuri maapiirkondades ja puuduliku ühendusega piirkondades, vaid ka väga suure kiirusega ühendust võimaldavatesse järgmise põlvkonna juurdepääsuvõrkudesse (next generation access networks – NGA) ( 5 ) oma territooriumi suurtes piirkondades, sealhulgas linnades või sellistes piirkondades, kus lairibaühenduse põhiinfrastruktuur on juba olemas. ( Näiteks Läti puhul on toetus läinud eelkõige piimatootjatele) . Täpsem informatsioon Euroopa Komisjoni teatise  “ Ühenduse suunised riigiabieeskirjade kohaldamiseks seoses lairibavõrkude kiire kasutuselevõtuga” kohta:  teatis

CEMR  informeeris eelolevast konverentsist IT ja e-teenuste teemal, mis toimub 20-22 mai Bilbaos.

Lisaks informeeriti kavast teha ümberkorraldusi senises CEMR töös eesmärgiga siduda omavahel rohkem erinevad teemavaldkonnad.

CEMR poolt saadetud küsimustikule majandus- ja finantskriisi mõjust kohalikele omavalitsustele vastas 22 liitu. Hetkel on kokkuvõte koostamisel. Seda tutvustatakse oktoobri alguses Madridis toimuval poliitikakomitee koosolekul.

CEMR hakkab välja andma elektroonilist uudiskirja.

3. Euroopa Kohalike ja Regionaalsete Omavalitsuste Nõukogu  (CEMR )arvamuse eelnõu ühtekuuluvuspoliitika tuleviku kohta arutelu 30.septembril

CEMR sekretariaadi poolt ettevalmistatud dokument oli arutelu aluseks. Eelnevalt olin esitanud ettepanekuid võimalike seisukohtade osas ( ülevaade esitatud ettepanekutest oli eelmises nädala aruandes 24/2009 lisas).

Mõned esitatud ettepanekutest võeti vastu, mõned mitte. Võiks öelda, et töörühma koosolekul kokku lepitud tekst on kompromiss. Sisse läks meie poolt pakutud   majandusliku ja sotsiaalse ühtekuuluvuse tagamise nõue ning jätkuvad investeeringud infrastruktuuri vastutasuks siis “vanade” või “rikaste” liikmesriikide huvidele. Esitasin omalt poolt veel mõningaid täiendusi töörühma koosolekul kokku lepitud teksti kohta, millega ka osaliselt nõustuti (tekst lisatud)

Minu jaoks on jätkuvalt problemaatilised järgmised punktid:
Ø Et toetust saavad ka rikaste riikide (regioonide) üksikud piirkonnad- There are regions in the EU where in spite of relatively high levels of GDP, there exist “pockets” of deprivation and areas with structural handicaps at sub-regional and local level that need to be properly identified and supported by EU cohesion policy.

Ø Ettepanek Euroopa Komisjonis uue üksuse loomiseks , kus hakataks lahendama siis üksikute toetuse saajate kaebusi (meenutab nõukogude aega, kus kõige kõrgem võim oli Moskvas)- that DG REGIO should create a special Unit to receive complaints or recommendations from practitioners (not just Managing Authorities) on problems in applying the Structural Funds Regulations as well as one to advise on best practices

Ø Samasugust sõnumit kannab ettepanek, et Euroopa Komisjoni Regionaalarengu Peadirektoraat hakkab regulaarselt kohtuma kohalike ja regionaalsete huvigruppidega-  that DG REGIO and the Council Cohesion Working Group regularly meet with regional and local stakeholders for a strategic dialogue on how the policy is performing.

Ø Ei saa nõustuda ettepanekuga, et me hakkame ühtekuuluvusvahendite jaotamisel kasutama erinevaid statistilisi andmeid- Taking into account the technical and practical difficulty of attempting to review the existing NUTS classification in time for the new generation of funds, a way of alleviate its distortions could be to enable differential NUTS eligibility levels per Member State depending on the need and data available within each MS

Ø Et ühtekuuluvuspoliitika vahendeid antakse kõigile regioonidele (peaks ikkagi olema, et neile, kes vastavad kehtestatud kriteeriumidele)- The future EU cohesion policy should continue to support local and regional authorities across the whole EU in fostering the development and territorial potential of all the EU's localities.

Ø Küsimus- mis on üksus, mida hinnatakse ja mida toetatakse-on see riik, regioon, linn või koht?

Edasi läheb see fookusgrupi poolt koostatud dokument aruteluks Brasovis (11-14.oktoober) toimuvale ühtekuuluvuspoliitika töörühmale ja edasi juba detsembris toimuvale poliitikakomiteele. Meil on võimalus veel oma poliitikakomitees osalevate esindajate kaudu esitada omapoolseid muudatusettepanekuid kui seda vajalikuks peame.

4. Töödokument; : ülevaade Euroopas olemasolevatest elamumajandusele suunatud finants- ja maksupoliitika alastest programmidest jätkusuutliku energia tarbimise alal.

Ülevaate on koostanud Association for the Conservation of Energy (Energia Säästu Liit). See on “elav” dokument, mida kogu aeg täiendatakse vastavalt riikidest saadud informatsioonile.
Kui Te selle ülevaatega tutvute, siis näete, et kasutatavate meetmete poolest eristuvad uued ja vanad liikmesriigid.  Vanades liikmesriikides on toetused suunatud vahel ka uutele ehitatavatele hoonetele, et sellisel moel suunata ehitust säästlikuma energiakasutuse suunas. 

Olemasolevate toetamisel lähtutakse kas ehitamise aastast või leibkonna koosseisust (lastega, ülalpeetavatega jne) või muudest näitajatest. Näiteks Austrias toetatakse elamute soojustamist ja akende vahetust kuni 20% maksumusest kuid mitte rohkem kui 5 000 euro ulatuses ühe eramaja kohta, sätestades samas nõuded energia efektiivsuse kohta.

Avaliku elamufondi energia kokkuhoiu alaste tegevuste toetamises ollakse veelgi heldemad- kattes sageli 20-70% maksumusest. Flandria valitsus on rakendanud ka käibemaksu alaseid soodustusi, alandades käibemaksu 21%lt 6%le kõikidele vähemalt viis aastat vanadele eramutele tehtud remonditöödelt (kõikidelt, mitte ainult energia efektiivsuse suurendamisega seotud töödelt) ning 2009 aastal saavad maksusoodustust ka uued ehitatavad elamud, kuid mitte rohkem kui 50 000 eurot elamu kohta.

Bulgaaria valitsuse poolt antavad toetused või rakendatud programmid on samuti nagu meil suunatud sageli suurtele paneelmajadele või munitsipaalelamufondile.
Päris huvitav lugemine- ülevaade lisatud.

5. Regioonide Komitee ootab huvitatud osapoolte kommentaare “Valge Raamat Mitmetasandilise Valitsemise” kohta.

Valget raamatut avaldades soovis Regioonide Komitee tutvustada oma nägemust ühenduse meetodist, mis põhineb valitsemisviisil, mis kaasab kohalikud ja piirkondlikud omavalitsused ühenduse poliitika kavandamisse ja rakendamisse. Nägemus põhineb Euroopa Komisjoni 2001. aastal vastuvõetud Euroopa avaliku halduse valge raamatuga kaasnenud edusammudel ja selles kaardistatakse jagatud valitsemisega kaasnevad probleemid ja sellest tulenevad väljakutsed Euroopas. Euroopa mitmetasandilise valitsemise kultuur on pidev väljakutse.

Seetõttu asub komitee regulaarselt hindama valge raamatu rakendamisel tehtud edusamme ja esitab iga kolme aasta tagant aruande mitmetasandilise valitsemise olukorrast Euroopa Liidus.
Regioonide Komitee kavatseb käivitada kohe pärast valge raamatu avaldamist konsulteerimisprotsessi ELi institutsioonidega, et täpsustada esitatud arutelusuundi ja kohustusi.

Komitee alustab üldist konsulteerimist ametiasutuste, assotsiatsioonide ja sidusrühmade seisukohtade kogumiseks ning kutsub neid üles edastama komiteele tähelepanekuid selle kohta, kuidas mitmetasandilist valitsemist Euroopas kõige paremini rakendada. Kommentaarid palutakse edastada 30. novembriks 2009 aadressil -Committee of the Regions of the European Union ,Forward Studies Unit, Office VMA 0635, 101 Rue Belliard, B-1040 Brussels või e-posti teel aadressil governance@cor.europa.eu40.

Regioonide Komitee koostab üldise konsulteerimise tulemuste ning institutsioonide ja
sidusrühmadega konsulteerimisel saadava teabe alusel tegevuskava oma soovituste rakendamiseks.

Valge raamatuga saate tutvuda: valge raamat

6. Tööstus- ja majandusteemad sel sügisel Euroopa Parlamendis

Tööstuskomisjon

Rehvide märgistus - tõenäoliselt novembri istungil arutavad saadikud autorehvide märgistust. Nimelt soovivad saadikud, et alates 2012. aastast saab osta energiat säästvaid auto- ja veoautokumme, mille mõju oleks sama, mis ELi teedelt kuni 1,3 miljoni sõiduauto kõrvaldamine. 

Energiatõhususe pakett
- alates 2018. aastast peavad kõik uued hooned olema ehitatud nii, et nad toodaksid sama palju energiat kui nad ise tarbivad. Raport läheb tõenäoliselt novembri istungile.

Elektroonilise side paketiga reformitakse 2002. aastast pärinevaid elektroonilise kommunikatsiooni reegleid.  Lepituskomitee arutab paketti tõenäoliselt novembris, misjärel läheb see detsembri istungile. 

Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon
Tekstiilitooted
- saadikud arutavad nõuet pakkuda tarbijale rohkem teavet riiete või muude tekstiilitoodete kvaliteedi kohta. Raport jõuab istungile tõenäoliselt jaanuaris 2010. 
Hilinenud maksed äritehingute puhul - paljude äritehingute maksed tehakse palju hiljem kui kokku lepitud ning see tekitab ettevõtjatele palju probleeme. Ettepaneku eesmärk on tagada, et arved makstakse õigeaegselt. Raport läheb istungile tõenäoliselt veebruaris 2010. 

Majanduskomisjon
Rahandusdialoog
- Euroopa Keskpanga president Jean-Claude Trichet esines 28. septembril parlamendi majanduskomisjoni liikmetele, analüüsides maailma majandusolukorda ning tutvustades keskpanga rolli finantsturu järelevalves.

Finantsjärelevalve pakett - eesmärk on tugevdada finantsjärelevalvet Euroopas nii, et kriise oleks võimalik varem ette näha ning kriisi lahendus oleks tõhusam ja kooskõlastatum. Ei ole veel teada, millal saadikud paketti istungil arutavad.

Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon
Tööaeg maanteetranspordis
- veokijuhtide töötingimused. Hääletus komisjonis 29. septembril. 

Väikelaenud - ettepanek pakkuda väikelaene väikeettevõtetele ja inimestele, kes on kaotanud töö, soovides alustada ettevõtlusega. Täiskogu arutab ettepanekut tõenäoliselt detsembris.

Keskkonnakomisjon
Kopenhaageni kliimakonverents - keskkonnakomisjoni delegatsiooni võtab osa ÜRO kliimamuutuste konverentsist detsembris Kopenhaagenis. Enne võtab parlament sellel teemal vastu resolutsiooni.

Farmaatsiatoodete pakett - sätestatakse retseptiravimite reeglid - milline teave on lubatud, kuidas peab see olema esitatud ja mis kanalite kaudu võivad firmad seda edastada. Teine ettepanek käsitleb võltsitud ravimeid ja nende ametlikku tarneahelasse mittesattumist. Täiskogu arutab raportit märtsis 2010.

7. Muud
Läänemere Programmi septembrikuu uudiskirjaga  saab tutvuda: http://eu.baltic.net/Baltic_Sea_Region_Programme_newsletter_September_2009.7219.html.


Aruande koostas
Ille Allsaar
Üleriigiliste omavalitsusliitude esindaja Brüsselis


02.10.2009

 
 Struktuur Meedia Tagasiside | © Eesti Linnade Liit