Eesti Linnade ja Valdade Liit | Otsi | Sisukaart   
  Aktuaalset  | Seadusandlus  | Brüsseli esindus  | Välissuhted  | Andmebaasid  | Uurimused/käsiraamatud  | Linke
Aktuaalset
 
Uudised
  Arhiiv
  ELL-uudis (listi uudiskirjad)
  Brüsselist memod
    2018 Brüssel
    2017 Brüssel
    2016 Brüssel
    2015 Brüssel
    2014 Brüssel
    2013 Brüssel
    2012 Brüssel
    2011 Brüssel
    2010 Brüssel
    2009 Brüssel
    2008 Brüssel
    2007 Brüssel
    2006 Brüssel
    2005 Brüssel
Pressiteated
Omavalitsusliitude läbirääkimised
Seisukohad
Linnade ja Valdade Päevad
Konverentsid, seminarid
Liitu meilinglistiga
Huvitavaid fakte
KOV ja kliima
Kalender
 


LVP_2015_logo
Linnade ja Valdade Päevad 2018
14.-15. märts Original Sokos Hotel Viru konverentsikeskuses


31. märtsil 2012 a. toimunud Linnade ja Valdade Üldkogu materjalid

Eesti Regionaalse ja Kohaliku Arengu Sihtasutus
Esilehekülg > Aktuaalset > Uudised > Brüsselist memod > 2009 Brüssel


15.-19. juuni 2009
Print

E-nädalakiri 20/2009

Sisukord:

1. Regioonide Komitee rahvuslike koordinaatorite koosolek 16.juunil
2. Regioonide Komitee juhatuse istung 16.juunil
3. Regioonide Komitee täiskogu istung 17-18.juuni
4. Regioonide Komitee Läänemere piirkonna interregionaalse töögrupi koosolek 18.juunil
5. Flaami- Eesti kunstinäitus Brüsselis
6. UEN-EA fraktsiooni/Regioonide Komitee keskkoolide võistlus 2009


1. Regioonide Komitee rahvuslike koordinaatorite koosolek 16.juunil

Koosolekul osalesid Kaimo Käärmann-Liive ja Ille Allsaar. Koosolek toimus 16.juunil Regioonide Komitee majas.

Koosolekul arutati küsimusi, mis on päevakorras kohtumisel administratsiooni esindajatega ning töökorra muutmise komisjoni järgmisel koosolekul arutatavaid küsimusi ning mitmetasandilise valitsemise arvamuse eelnõud. Järgmine koosolek toimub septembris enne juhatuse istungit.

29.juuniks on planeeritud temaatiline dialoog kohalike ja regionaalsete omavalitsuste esindajatega ja Euroopa Komisjoni voliniku Joe Borg'i vahel kalanduse teemadel (Common Fisheries Policy).  24.juunil toimub peale RELEX komisjoni istungit temaatiline dialoog detsentraliseeritud koostöö teemal.

Anti ülevaade selle aasta avatud päevade ettevalmistusest, millest olen juba kirjutanud oma varasemates aruannetes. Lõplik avatud päevade programm valmib 6.juuliks.

Euroopa Parlamendi valimistulemustest-  komitee soovib teada kas mõni Regioonide Komitee liikmetest on osutunud valituks. Praeguseks on teada itaalia ja saksamaa delegatsiooni liikmete nimed kes on osutunud valituks. Vastavalt Euroopa parlamendi kodukorrale jätkavad  vanad parlamendi liikmed  kuni juuli kuus toimuva täiskogu istungini.

On muutetud detsembris toimuvat täiskogu aega seoses Euroopa Komisjonis toimuvat üritusega füüsiliste puuetega inimestele.  Ainuke võimalus on kasutada Euroopa Parlamendi saali, arvestades samuti parlamendis toimuvate komisjonide toimumisaega. 2010 aasta komisjonide ja toimumiste kalanderplaan lisaks juba täna teada olevatle täiskogu toimumise aegadele avaldatakse septembris.

Oktoobri täiskogu ajal  kavandatakse delegatsioonide esimeeste kohtumist Regioonide Komitee presidendiga.

Samuti anti ülevaade Lissaboni strateegia 2010+ raames toimunud konsultatsioonide tulemustest. Tulemused avaldatakse Regioonide Komitee kodulehel.

Regioonide Komitee liikmete uus mandaat- administratiivsed reeglid- 2010 aasta uute liikmete mandaadi uuendamiseks  (uus periood algab 26.jaanuaril) on vaja esitada nimekirjad 30.oktoobriks (riikide alalised esindused El juures). Täpsed protseduurireeglid avaldatakse juuni lõpuks. Ei ole teada millised muudatused kaasnevad  uue Lissaboni lepingu jõustumisega.

2. Regioonide Komitee juhatuse istung

Juhatuse istungil käsitletud teemadest on antud ülevaade nädalakirjas nr 19/2009. Koosolekul osalesid Uno Silberg, Kaimo Käärmann-Liive ja Ille Allsaar.

ARLEM - arvestades selle piirkonna keerulise olukorraga, ei ole ARLEMi töö käivitunud nii nagu oodati. Mõned riigid on avaldanud rahulolematust kogu ARLEM kontseptsiooni suhtes. Seetõttu tegi president ettepaneku jätkata mitteametlike kohtumistega mille raames püüda leida lahendusi ja võimalusi koostöö edasiarendamiseks.

Regioonide Komitee ülesannete ja eesmärkide järelmeetmete raames toimus pikk arutelu teemal kuidas ikkagi Regioonide Komiteed ja tema tegevusi paremini nähtavamaks ja mõistetavamaks  muuta.  Avaldati arvamust, et tuleb rääkida asjadest, mis huvitavad inimesi nendele paremini mõistetavas keeles (lihtsamalt). Samuti peeti oluliseks elektroonilise ajakirja väljaandmist ja komitee tegevuse tulemuste paremat tutvustamist.

Juhatus otsustas esitada täiskogule heakskiitmiseks kaks resolutsiooni - autotööstuse kriisi teemadel ja kliima muutuste teemadel. Taani esindaja arvas, et resolutsiooni teema peaks olema laiem ja hõlmama kõiki sektoreis, mis on majandus- ja finantskriisi tõttu kannatanud, mitte ainult autotööstust.

3. Regioonide Komitee täiskogu istung
Istung toimus 17. ja 18.juunil.

Meie delegatsioon osales koosseisus: Mihkel Juhkami, Uno Silberg, Kurmet Müürsepp, Väino Hallikmägi,  Teet Kallasvee, Saima Kalev ja Ivar Unt.

Rootsi kohalike omavalitsuste ja finantsturgude ministri Mats Odelli sõnavõtt: Rootsi eesistumise tutvustamine

Minister ütles, et Rootsis on väga tugev kohalike omavalitsuste traditsioon, millega nad kavatsevad jätkata ka eesistumise ajal. Oktoobris toimuval konverentsil on kavas arutada kuivõrd mõjutavad EL tasandil vastu võetud otsused kohalikke omavalitsusi ning seda kuidas parandada omavalitsuste võimalusi osalemiseks EL seadusloome kujundamisel.

Üheks Rootsi eesistumise prioriteediks on infotehnoloogia võimaluste parem ära kasutamine avalike teenuste pakkumisel ja avaliku halduse tõhusamaks ja ökonoomsemaks muutmisel.

Ministri sõnul on lubamatu olukord, kus mõnedes liikmesriikides on töötus tõusnud juba 20%ni. Ta leidis, et liidu tasandil on vaja sõlmida kokkulepped sellest ummikseisust väljumiseks. Oluline ülesanne on taastada finantsturgude toimimine ning parandada järelevalvet finantsasutuste tegevuse üle. Ta ütles, et tuleb üle vaadata finantsasutuste juhtide palgapoliitika. Senine süsteem on suunanud neid võtma aina suuremaid riske.

Kõige tähtsam prioriteet on kliimapakett ja sellealaste kokkulepete saavutamine. Ta rõhutas kliimapaketi ellurakendamise üheks eelduseks kohaliku tasandi kaasamist ja reaalsete tegevuste ellurakendamist CO2 vähendamiseks.

Euroopa Komisjoni arengu- ja humanitaarabi voliniku Louis Micheli sõnavõtt detsentraliseeritud koostööd käsitleva Euroopa tegevuskava teemal

Tema sõnul on kohaliku tasandi olulisus arenguabi osutamisel nii ilmselge, et seda pole mõtete isegi üle rõhutada.

Ta ütles, et tegevuste dubleerimise ja koordineerimatuse tõttu kaotatakse suur hulk vahendeid. Kõige efektiivsemalt kasutatud vahendid on need, mis on suunatud riikide administratiivse suutlikkuse tõstmisele.

Praeguses majandus- ja finantskriisi tingimustes on paljudel riikidel soov oma arenguabiks eraldatavaid vahendeid kärpida. Tema sõnul oli nõusoleku saamine 1 miljardi euro suunamiseks arengumaade toiduabiks ülimalt raske ülesanne.

Samuti tõi ta välja vajaduse lihtsustada arenguabi kasutamise reegleid ja menetlusprotseduure. Ta ütles, et need on jälestusväärselt keerulised, kuid liikmesriigid on olnud nende lihtsustamise vastu.

Täiskogu istungil võeti vastu järgmised arvamused:
Regioonide Komitee valge raamat mitmetasandilise valitsemise kohta
Omaalgatuslik arvamus ,CdR 89/2009 rev.1 – CONST-IV-020
Raportöörid: Luc Van Den Brande (Flaami parlamendi liige, BE/EPP) ja Michel Delebarre (Dunkerque’i linnapea, FR/PES)

Mitmetasandiline valitsemine täidab nimelt Euroopa Liidu peamisi poliitilisi eesmärke: kodanike Euroopa, majanduskasv ja ühiskondlik edu, säästev areng ja Euroopa Liidu roll globaalse toimijana. Mitmetasandiline valitsemine tugevdab Euroopa Liidu demokraatlikku mõõdet ja suurendab ELi protsesside tõhusust. Sellegipoolest ei rakendata mitmetasandilist valitsemist kõigi ELi poliitikate puhul ning kui seda rakendatakse, siis harva sümmeetriliselt või ühtlaselt.

Komitee mõistab mitmetasandilise valitsemise all ühenduse, liikmesriikide ning kohalike ja piirkondlike omavalitsuste koordineeritud tegevust, mis põhineb partnerlusel ning mille eesmärk on välja töötada ja ellu viia Euroopa Liidu poliitikat. See viib asjaomaste võimutasandite jagatud vastutuseni ning tugineb kõigile demokraatliku legitiimsuse allikatele ja eri sidusrühmade esindatusele. See võimaldab eri valitsustasandite osalemist ühenduse poliitika ja õigusaktide koostamisel eri mehhanismide vahendusel (konsultatsioon, territoriaalse mõju analüüsid jne).

Mitmetasandiline valitsemine on dünaamiline protsess, millel on horisontaalne ja vertikaalne mõõde, kuid mis ei välista poliitilist vastutust, vaid tõhustab pigem otsuste ühist rakendamist eeldusel, et mehhanismid ja vahendid on asjakohased ja korrektselt kohandatud. Seega pakub mitmetasandiline valitsemine pigem poliitilist tegevusraamistikku kui õiguslikku vahendit ning seda ei saa hinnata üksnes pädevuste jagunemise alusel.

Valges raamatus esitatakse oma seisukohad järgmistes põhipunktides:

Euroopa protsessi kaasatuse toetamine
, sealhulgas
· Institutsioonilise esindatuse tugevdamine
· Poliitilise koostöö korraldamine
· Osalusdemokraatia stimuleerimine

ELi tegevuse tõhusamaks muutmine, sealhulgas
· Ühiste poliitikameetmete kavandamine ja ellurakendamine
· Euroopa protsessi kooskõlastamine
· Integreeritud poliitika väljatöötamine
· Tugevdatud konsulteerimiskultuuri tõhustamine
· Parem õigusloome
· ELi meetmete territoriaalse mõju hindamine
· Territoriaalse koostöö võimaluste arendamine
· Uuenduslike ja partnerlusele tuginevate valitsemistavade julgustamine

Valge raamatu rakendamine ja selle arvessevõtmise jälgimine
Regioonide Komitee kavatseb käivitada kohe pärast valge raamatu avaldamist konsulteerimisprotsessi ELi institutsioonidega, et täpsustada esitatud arutelusuundi ja kohustusi.

Komitee alustab üldist konsulteerimist ametiasutuste, assotsiatsioonide ja sidusrühmade seisukohtade kogumiseks ning kutsub neid üles edastama komiteele tähelepanekuid selle kohta, kuidas mitmetasandilist valitsemist Euroopas kõige paremini rakendada.

Kommentaarid palutakse edastada 30. novembriks 2009 aadressil:
Committee of the Regions of the European Union
Forward Studies Unit
Office VMA 0635
101 Rue Belliard
B-1040 Brussels

või e-posti teel aadressil governance@cor.europa.eu

Selle arvamuse eelnõu kohta oli esitatud 30 muudatusettepanekut. CEMRi poolt koostati ka üks muudatusettepanek, mille esitajaks oli Keymer (meie delegatsioonist toetasid seda ettepanekut Silberg ja Müürsepp). Muudatusettepanek sisaldas allajoonitud lause lisamist olemasolevale tekstile. Muudatus võeti vastu.

Valget raamatut avaldades soovis Regioonide Komitee tutvustada oma nägemust ühenduse meetodist, mis põhineb valitsemisviisil, mis kaasab kohalikud ja piirkondlikud omavalitsused ühenduse poliitika kavandamisse ja rakendamisse. Nägemus põhineb Euroopa Komisjoni 2001. aastal vastuvõetud Euroopa avaliku halduse valge raamatuga kaasnenud edusammudel ja selles kaardistatakse jagatud valitsemisega kaasnevad probleemid ja sellest tulenevad väljakutsed Euroopas. Euroopa mitmetasandilise valitsemise kultuur on pidev väljakutse.

Seetõttu asub komitee regulaarselt hindama valge raamatu rakendamisel tehtud edusamme ja esitab iga kolme aasta tagant aruande mitmetasandilise valitsemise olukorrast Euroopa Liidus.

Oma töö jätkamiseks ning valges raamatus esitatud eesmärkide ja meetmete edendamiseks teeb Regioonide Komitee jõupingutusi koostöös Euroopa piirkondlike ja kohalike omavalitsuste liitudega.

Arvamus võeti vastu koos 22 heaks kiidetud muudatusettepanekuga.

Laienemisstrateegia ja peamised väljakutsed aastatel 2008–2009: potentsiaalsed kandidaatriigid.
Komisjoni teatis nõukogule ja Euroopa Parlamendile COM(2008) 674 final, CdR 383/2008 rev.2 – RELEX-IV-022,
Raportöör: Gordon Keymer (Tanbridge’i piirkonna volikogu liige; UK/EPP).

Arvamuse sisust ja toimunud arutelust RELEX komisjonis annab ülevaate nädalakiri  14/2009.

Selle arvamuse kohta oli esitatud 5 muudatusettepanekut ALDE fraktsiooni poolt, millest 2 võeti tagasi, 2 lükati tagasi ja 1 võeti vastu. Nad soovisid lisada toetuse Albaania taotlusele saada EL liikmekandidaadiks ning mainida lisaks Bosnia ja Hertsegoviina poolt allkirjastatud stabiliseerimis- ja assotsieerimislepingule ka Serbia valitsuse poolt sõlmitud lepingut, kuid neid ettepanekuid ei võetud vastu.

Kogu arvamus võeti vastu häälteenamusega.

Laienemisstrateegia ja peamised väljakutsed aastatel 2008–2009: kandidaatriigid.
Komisjoni teatis nõukogule ja Euroopa Parlamendile, COM(2008) 674 final, CdR 382/2008 rev.2 – RELEX-IV-021,
Raportöör: Jasmina Vidmar (Maribori linnavolikogu liige, SI/ALDE)

Arvamuse sisust ja toimunud arutelust RELEX komisjonis annab ülevaate nädalakiri  14/2009.

Selle arvamuse eelnõu kohta oli esitatud 28 muudatusettepanekut, sellest 1 meie delegatsiooni nimel.  Heaks kiideti 17 muudatusettepanekut, nendest osa kompromissidena. Meie muudatusettepanek lükati tagasi.

Kogu arvamus võeti vastu häälteenamusega.

Merenduspakett.
Euroopa Komisjoni teatis, COM(2008) 791 final, Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele, COM(2009) 8 final, Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele,COM(2009) 10 final, Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, COM(2009) 11 final – 2009/0005 (COD),Teatis (2008/C 317/08), CdR 416/2008 rev.1 – COTER-IV-022.
Raportöör: Michel Delebarre (Dunkerque'i linnapea, FR/PES)

Delebarre tutvustas arvamuse eelnõu Regioonide Komitee Läänemere piirkonna interregionaalse töögrupi koosolek 22.04.09. Lühiülevaade on toodud nädalakirjas 13/2009.

Selle arvamuse eelnõu kohta oli esitatud 23 muudatusettepanekut, nendest 6 meie delegatsiooni poolt. Meie poolt esitatud ettepanekutest leidis toetust 5 ettepanekut (üks kompromissina).

Kokku võeti vastu 16 parandusettepanekut, nendest osa kompromissidena. Kuder  poolt esitatud parandusettepanekud (kokku 3), mille motivatsiooniks oli , et “Pädevuste jaotumise selgitamine lähtuvalt praegusest õiguslikust olukorrast. Ruumiline areng on ELi liikmesriikide pädevuses. Vastavalt artiklile I-3 on Euroopa Liidu eesmärk püüelda majanduslikust, sotsiaalsest ja keskkonnaalasest seisukohast tasakaalustatud ühtse ruumi poole. ELi pädevustele Euroopa ruumi ühtse arendamise kontekstis seavad territoriaalse ühtekuuluvuse valdkonnas piirid muude õigusaktide sätted ja olemasolevad riiklikud planeerimissüsteemid.”, ei leidnud toetust.  Kogu arvamus võeti vastu häälteenamusega.

Mittediskrimineerimine ja võrdsed võimalused ning võrdse kohtlemise põhimõtte rakendamine
Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele, COM(2008) 420 final, Ettepanek: nõukogu direktiiv, COM(2008) 426 final – 2008/0140 (CNS), CdR 321/2008 rev.3 – ECOS-IV-030,
Raportöör: Claudette Abela Baldacchino (Qrendi aselinnapea, MT/PES)

Põhjalik ülevaade arvamuse sisust ja toimunud arutelust antakse ülevaade nädalakirjas 14/2009.

Selle arvamuse eelnõu kohta oli esitatud 30 muudatusettepanekut, millest 20 võeti vastu, osad kompromissidena.

Elektrooniline hääletamine viidi läbi Mülleri poolt esitatud muudatusettepaneku üle, mis kustutas olemasoleva arvamuse teksti, kus sooviti sisuliselt hoolekandeasutustes olevate laste deinstitutsionaliseerimist. Hääletustulemusega +50/-45 võeti muudatusettepanek vastu. Meie leedu kolleegi Pavirzise poolt esitatud muudatusettepanek, kus ta soovis, et “romid” ei oleks lastega võrdselt eritähelepanu all, ei leidnud toetust, kuigi ta seda väga tuliselt kaitses.

Rootsi delegatsiooni nimel esitati muudatusettepanek, kus sõna “lapsed” asendati sõnadega “poisid ja tüdrukud” . See ettepanek ei leidnud toetust.

Kogu arvamus võeti vastu 8 vastuhäälega.

Rände suhtes võetud üldise lähenemisviisi tugevdamine: koordineerimise, ühtsuse ja koostoime suurendamine.
Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele, COM(2008) 611 final, CdR 91/2009 rev.2 – CONST-IV-022.
Raportöör: Arnoldas Abramavičius (Zarasai rajooni volikogu esimees, LT/EPP)

Arvamuses leitakse, et ELi rändepoliitika on olemuse poolest valdkonnaülene ja mitmetahuline ning seetõttu on see Euroopa Liidu, ning liikmesriikide ja kolmandate riikide eri valitsustasandite jagatud vastutusalas; kõik pooled peaksid solidaarsuse ja vastastikuse usalduse põhimõttel koos tegutsema, arvestades kohaliku ja piirkondliku konteksti eripäradega ning pidades kinni inimõigustest ja põhiväärtustest, millele EL tugineb.

Oma arvamus kujundatakse järgmistes küsimustes:
· Seaduslik majandusränne ja liikuvus
· Ebaseadusliku sisserände vastane võitlus
· Ränne ja areng
· Geograafiline lähenemine

Arvamuse eelnõu kohta oli esitatud ALDE fraktsiooni poolt 3 ja PES fraktsiooni poolt 1 muudatusettepanek. Vastu võeti 2 muudatust (1 ALDE ja 1 PES poolt esitatud). Olulisem muudatus, mis vastu võeti oli: nõustub komisjoni ettepanekuga muuta võitluses naiste ja laste ebaseadusliku rände vastu, milles kohalike ja piirkondlike omavalitsuste roll inimkaubandusega võitlemise strateegiate ja tegevuskavade väljatöötamisel on määrav, prioriteedikstseks rakendada Ouagadougou tegevuskava inimkaubanduse, eelkõige naiste ja lastega kaubitsemise vastu võitlemiseks, milles kohalike ja piirkondlike omavalitsuste roll inimkaubandusega võitlemise strateegiate ja tegevuskavade väljatöötamisel on määrav rakendamine;”Arvamus võeti vastu ühe vastuhäälega.

Ühenduse kalanduskontrolli süsteem.
Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile ja nõukogule COM(2008) 718 final. Ettepanek: nõukogu määrus COM(2008) 721 final – 2008/0216 (CNS), CdR 73/2009 rev.1 – DEVE-IV-037.
Raportöör: Simon Day (Devoni maakonna volikogu liige, UK/EPP)

Arvamuses väljendatakse  heameelt Euroopa ühise kalanduspoliitika kontrollisüsteemi läbivaatamise üle. Praegune kontrollisüsteem on ebatõhus, kulukas ja keeruline ning ei anna soovitud tulemusi. Kiidetakse samuti  heaks seatud eesmärgid: lihtsustamine, ühtlustamine, kontrollide tõhustamine väiksemate kuludega, eeskirjade järgimise tava arendamine. Komitee on arvamusel, et on vaja üldist reformi ning et võimalus 3 – uus määrus – on kõige realistlikum.

Rõhutatakse  uue kalanduskontrolli süsteemiga kaasnevaid muutusi kalanduskontrolli eest vastutavate kohalike ja piirkondlike omavalitsuste jaoks. Uut süsteemi on võimalik kohapeal edukalt rakendada üksnes juhul, kui liikmesriigid jagavad muudetud pädevused nõuetekohaselt kõigile asjaomastele haldustasanditele. Eeltingimused on piisavad finants- ja inimressursid mõistlike organisatsioonistruktuuride jaoks, mis on varustatud piisavate kontrollivahenditega, vahenditega eeskirjade järgimise loomuliku tava edendamiseks ning töövahenditega nimetatud vahendite kooskõlastatud rakendamiseks.

Arvamuses väljendatakse  muret jätkusuutliku ja kasumliku väikesemahulise kalapüügi pärast ning soovitakse selgitust uute sätete kohta, millega kohustatakse 10–15meetrise kogupikkusega laevu paigaldama laevaseiresüsteemi (artikkel 9), pidama elektroonilist püügipäevikut (artikkel 14) ning täitma elektroonilist lossimisdeklaratsiooni (artikkel 21).

Nende nõuete kohaldamise osas on liikmesriikidel siiski võimalik kehtestada erandeid.

Toetamaks väikelaevu uute sätete täitmisel, nõuab komitee suuremaid erandeid või kõnealusel eesmärgil eraldatavate ELi ja riiklike rahaliste vahendite suurendamist.

Palutakse nõukogu  selgitust harrastuskalapüüki käsitleva uue artikli 47 kohaldamisulatuse kohta. Leitakse, et selline kalastamine võib reguleerimata jätmise korral ohustada taastamiskavadega hõlmatud kalavarusid, nt kutselise kalandusturismi tõttu või ajal, mil kaubanduslik kalapüük on suletud.

Selle arvamuse kohta oli esitatud 9 muudatusettepanekut, nendest 1 meie delegatsiooni poolt. Meie ettepanek ei leidnud toetust. Kokku võeti vastu 5 muudatusettepanekut, osa neist kompromissidena. Kõige suurem vaidlus käis  harrastuskalapüügi üle.  Rootsi delegatsiooni poolt esitatud ettepanekud soovisid, et iga liikmesriik peaks ise suutma vastutada harrastuskalapüügi eest ilma, et ühendus peaks sekkuma. Nad soovisid vältida ka harrastuspüügi täiendavat maksustamist.

Leiti põhjendustes, et kõigis liikmesriikides ei ole enampakkumissüsteeme, vaid tootja müüb kala otse kokkuostjale, kelleks võib olla kas hulgi- või jaemüüja, restoranikett vms. Ka nõue, et muid kalandustooteid võib müüa vaid enampakkumiskeskustes või liikmesriikide volitatud ja registreeritud asutustele või isikutele, tooks kaasa probleeme püütud saagi müümisel, kuna suur osa praeguseid ostjaid ei vasta ilmselt esmaostjatele esitatud nõuetele. Väikestele kalastuspiirkondadele on väga oluline, et kaluritel oleks võimalus müüa otse tarbijatele, turgudel ja talupoodides.

Eriti väikesemahulise püügitegevusega piirkondades (näit. Ahvenamaa) tooks see nõue kaasa selle, et näiteks lõhe püük mõrraga ja räime püük räimevõrkudega tõenäoliselt lõpetatakse.

Need ettepanekud ei leidnud toetust.

Kogu arvamus võeti vastu 2 vastuhäälega.

Bioloogilise mitmekesisuse hävimise peatamise hoogustamine.
Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele COM(2008) 864 final, COM(2008) 789 final, CdR 22/2009 rev.1 – DEVE-IV-039.
Raportöör: Raymond Souchon (Auvergne'i piirkonna volikogu esimees, FR/PES)

Komitee leiab, et bioloogilise mitmekesisuse kadumise tagajärjed võivad olla inimkonna jaoks sama tõsised kui kliimamuutuste tagajärjed. Tunnistatakse ametlikult 2010. aastaks Euroopas bioloogilise mitmekesisuse hävimise peatamise poliitika läbikukkunuks, sest sõnastatud ambitsioonide ja täide viidud meetmete ning rakendatud vahendite vahel laiutab suur lõhe.

Ühiskonna käitumine loodusressursside ja -keskkonna suhtes (ressursside kasutamine või ekspluateerimine, maakasutus, loodusalade kasutus, …) on eelkõige tingitud looduse staatusest kultuuritraditsioonis;

kutsub ELi üles tegema jõupingutusi, et töötada välja uus kultuuriline nägemus bioloogilisest mitmekesisusest, millesse on täielikult üldise lähenemisviisina lisatud looduse, inimkonna vara olemusliku väärtusega seonduv eetiline lähenemisviis ja ökosüsteemide teenustega seonduv utilitaristlikum lähenemisviis.

Arvamuses märgitakse, et bioloogilise mitmekesisuse ja ökosüsteemide teenuste kaitsmine (pinnase kaitsmine erosiooni eest, reovee puhastamine …) eeldab otsusekindlat strateegiat, mis peab olema kujundatud süsteemselt (st tervikuna, kus kõik eri elemendid on omavahel dünaamilistes suhetes) ja kestma pikaajaliselt, tunduvalt kauem kui 2010. aastani.

Kõnealusesse strateegiasse tuleb tihedalt kaasata kohalikud ja piirkondlikud omavalitsused.

Arvamuse eelnõu kohta oli esitatud 30 muudatusettepanekut, nendest 6 meie delegatsiooni nimel. Kokku võeti vastu 25 muudatusettepanekut, sealhulgas kõik meie ettepanekud.

Elektrooniline hääletamine toimus kahe ettepaneku osas. Ühe puhul oli ettepanek kustutada üks lause: “rõhutab vajadust pöörata suuremat tähelepanu muldade kvaliteedile ja nende bioloogilisele mitmekesisusele; mullad on planeedi ainus ökoloogiline lüli, mida läbivad kõik ökosüsteemide, järelikult liikide dünaamikale omased aine- ja energiavood. Väljatöötamisel olevat asjaomase direktiivi bioloogilist mitmekesisust käsitlevat osa tuleks oluliselt täiendada;” 

Mmotivatsioon oli, et subsidiaarsuse põhimõtte kohaselt peaks pinnaste kvaliteedi kaitse olema võimalikult suures ulatuses liikmesriikide pädevuses. Kuna mõnedes liikmesriikides on juba välja töötatud suurepärased kaitsesüsteemide pinnase kvaliteedi säilitamiseks, siis ei tundu ELi täiendav õigusakt vajalik. Selle ettepaneku poolt oli 43 ja vastu 53 liiget.

Teise ettepaneku puhul oli tegu ühe lauseosa väljajätmisega teksti selguse huvides, kuid ka see ei leidnud toetust.

Arvamus võeti vastu ühehäälselt.

Üks aasta pärast Lissaboni tippkohtumist: Aafrika ja ELi partnerluse raames tehtud töö ja EL, Aafrika ja Hiina: teel kolmepoolse arutelu ja koostöö poole.
COM(2008) 617 final, Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele COM(2008) 654 final, CdR 384/2008 rev.2 - RELEX-IV-023.
Raportöör: Jean-Louis Destans (Eure’i departemangu volikogu esimees, FR/PES).

Põhjalik ülevaade arvamuse sisust ja toimunud arutelust antakse ülevaade nädalakirjas 14/2009.
Arvamus võeti vastu. Muudatusettepanekuid esitatud ei olnud.

Biojäätmete käitlus Euroopa Liidus.
Roheline raamat COM (2008) 811 final, CdR 74/2009 rev.1 – DEVE-IV-041.
Raportöör: Mona-Lisa Norrman (Jämtlandi lääni volikogu liige, SE/PES)

Ülevaade rohelisest raamatust on antud nädalakirjas 07/2009.

Selle arvamuse kohta oli esitatud 22 muudatusettepanekut, nendest 8 meie delegatsiooni poolt. Meie poolt esitatud ettepanekutest leidis toetust 7 ettepanekut.

Õnneks ei leidnud Bakeri ettepanek :

“on arvamusel, et eesmärgid eri jäätmete liigiti kogumiseks ja taaskasutamiseks edendavad keskkonnasõbralikku arengut, sama kehtib ka biojäätmete käitlemise puhul. Millised need eesmärgid on ja millistesse raamidesse need tuleks seada, tuleb sätestada Euroopa Liidu tasandil., muutes biojäätmete ringlussevõtu kohustuslikuks kogu Euroopa Liidus. Samas peab igal liikmesriigil olema võimalus seada kohalikest, piirkondlikest ja riiklikest oludest ja vajadustest lähtuvalt oma eesmärgid. Euroopa Liidu tasandil seatud muud kui õigustloovad siduvad eesmärgid peaksid olema progressiivsed, kuna väetiste tootmise eelduseks on kindel kvaliteet biojäätmete töötlemisel. Kvaliteedi saavutamine on võimalik vaid väetiste tootmiseks kasutatava materjali valimise korral, st biojäätmete liigiti kogumisel. Vastavate tehnoloogiate ja logistika kavandamine ning elluviimine vajab aega ja nõuab pingutusi teadus- ja arendustegevuse valdkonnas nii riiklikul kui ka Euroopa tasandil”,

toetust. Selle punkti kohta oli esitatud ka teisi muudatusettepanekuid, kuid nad kõik lükati tagasi.

Sarnane ettepanek Bakeri poolt oli ka punkti 17 osas:

“juhib tähelepanu sellele, et peamised põhjused selleks, miks biojäätmeid ei kasutata väetisena, on seotud esmajoones biojäätmete kutsub üles selgitama kvaliteedi normide kehtestamise vajalikkust liikmesriikides, Ühendkuningriigis tegutseva Soil Association (mulla seltsi) eeskujul. Kui sellised kvaliteedinormid on olemas, kasutatakse biojäätmetest toodetud komposti kõrgetasemeliste aiandusrajatiste tarbeks, näiteks Edeni projekt Ühendkuningriigis, mis on oluline turismiobjekt, milles asub maailma suurim kasvuhoone.”- 

mis ka ei leidnud toetust.

Elektrooniline hääletus toimus arvamuse punkti:

“on seisukohal, et keskkonnale ja inimeste tervisele ohtlike ainete puhul tuleb biojäätmetest toodetud kompostile ja kompostilaadsele toodangule kehtestada kogu Euroopa Liidus ühtsed kvaliteedistandardid. Arvestada tuleb ka komposti ja kompostilaadse toodangu kasutamise kohaga ning selle pinnase omadustega, millel komposti kasutatakse, nagu ka selle kasutamise ulatuse ja hulgaga jne. Kasulik oleks ka nende pinnaste jagamine klassidesse, kus komposti ja kompostilaadset toodangut kasutatakse.

Biojäätmetest toodetud väetiste kvaliteedistandardid tuleks jagada kahte klassi:

• biojäätmetest saadud toodang toiduainete tootmiseks kasutatavatele pinnastele;
• biojäätmetest saadud toodang parkidele, haljasaladele ja metsapinnasele;”

üle.

Selle punkti kohta oli ka meie delegatsiooni muudatusettepanek, mis lükati hääletustulemusega +38/-47 tagasi.

Arvamus võeti vastu ühe vastuhäälega.
 

Lisaks loetletud arvamustele võeti vastu ka kas resolutsiooni- üks autotööstuse teemal ja teine kliimamuutuste teemal (eelnõud lisatud).

Regioonide Komitee poolt välja antud pressiteade  pressiteade ütleb, et “kogu Euroopa Liidu poliitika tuleb põhjalikult läbi vaadata tagamaks, et kliimamuutustealased jõupingutused ei satu ohtu, ütles Euroopa Liidu Regioonide Komitee neljapäeval. Regioonide Komitee täiskogu 18. juuni istungjärgul vastuvõetud resolutsioonis hoiatatakse, et kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamise ambitsioonikate eesmärkide saavutamiseks on vajalik ELi poliitika märksa ulatuslikum kooskõlastamine.”

4. Regioonide Komitee Läänemere piirkonna interregionaalse töögrupi koosolek 18.juunil

Koosolekul osalesid Väino Hallikmägi ja Ille Allsaar.

10.juunil 2009 vastu võetud Läänemere piirkonna strateegiat tutvustas Ann- kerstin Myleus Euroopa Komisjonist.

See on esimest korda kus komisjon koostab strateegia ühe makropiirkonna jaoks. Strateegia tegevuskava vaadatakse üle iga aastaselt ning siis on võimalik lisada sinna uusi tegevusi ja projekte. On võimalik, et mõnede tegevustega alustatakse juba Rootsi eesistumise ajal.
Liikmesriigid võtavad strateegia vastu oktoobri lõpus.

Tuletas meelde, et see on siiski 27 liikmesriigi strateegia, mitte ainult nende, kes asuvad selles piirkonnas. Eriliseks teeb selle strateegia veel see, et selle koostamisse oli kaasatud 20 erinevat peadirektoraati. Strateegia elluviimiseks ei ole ette nähtud lisavahendeid ja see on eeltingimus selleks, et ta leiaks toetuse ka teiste liikmesriikide poolt.

Piirkonna liikmesriigid on üles näidanud soovi teha tihedamat koostööd ja kasutada olemasolevaid vahendeid efektiivsemalt. Euroopa Komisjoni teatise  ja tegevusplaani leiate komisjoni kodulehelt:
http://ec.europa.eu/regional_policy/cooperation/baltic/index_en.htm

5. Flaami - Eesti kunstinäitus Brüsselis

Raul Meel, Goedele Peeters ja Veerle Rooms graafiliste tööde näitus avati Liaison Agency Flanders- Europe (VLEVA) ruumides aadressil Kortenberglaan 71, B-1000 Brussels 15.juunil.

Näituse avas Luc Van Den Brande (VLEVA president ja Regioonide Komitee president).

Tervituskõnega esines ka Euroopa Komisjoni asepresident Siim Kallas.

Näitus on avatud kuni 30.juunini 2009.

Näituse avamise pilte näete aadressil:
http://www.slavomania.eu/content/flamandsko-estonskii-dialog

Näituse korraldusega tegeles Tallinna esindaja Tõnu Karu.

7. UEN-EA fraktsiooni/Regioonide Komitee keskkoolide võistlus 2009

Kohtumine Regioonide Komitee liikmetega toimus 17.juuni hommikul kell 10.30-13.00

Eestist osalesid Kose Gümnaasiumi ja Jõgeva Gümnaasiumi õpilased ja õpetajad ning Luunja kooli esindaja, kes kõik esitasid ka ettekande, milles tutvustasid oma kooli kui ka linna/valda.

Panen juurde ka mõne pildi.

Aruande koostas
Ille Allsaar
Üleriigiliste omavalitsusliitude esindaja Brüsselis


29.06.2009

 
 Struktuur Meedia Tagasiside | © Eesti Linnade Liit