Eesti Linnade ja Valdade Liit | Otsi | Sisukaart   
  Aktuaalset  | Seadusandlus  | Brüsseli esindus  | Välissuhted  | Andmebaasid  | Uurimused/käsiraamatud  | Linke
Aktuaalset
 
Uudised
  Arhiiv
  ELL-uudis (listi uudiskirjad)
  Brüsselist memod
    2018 Brüssel
    2017 Brüssel
    2016 Brüssel
    2015 Brüssel
    2014 Brüssel
    2013 Brüssel
    2012 Brüssel
    2011 Brüssel
    2010 Brüssel
    2009 Brüssel
    2008 Brüssel
    2007 Brüssel
    2006 Brüssel
    2005 Brüssel
Pressiteated
Omavalitsusliitude läbirääkimised
Seisukohad
Linnade ja Valdade Päevad
Konverentsid, seminarid
Liitu meilinglistiga
Huvitavaid fakte
KOV ja kliima
Kalender
 


LVP_2015_logo
Linnade ja Valdade Päevad 2018
14.-15. märts Original Sokos Hotel Viru konverentsikeskuses


31. märtsil 2012 a. toimunud Linnade ja Valdade Üldkogu materjalid

Eesti Regionaalse ja Kohaliku Arengu Sihtasutus
Esilehekülg > Aktuaalset > Uudised > Brüsselist memod > 2009 Brüssel


06.-09. aprill 2009
Print

E-nädalakiri 11/2009

Sisukord:

1. Regioonide Komitee 2009 avatud päevade osalevad konglomeraadid on lõplikult kinnitatud.
2. Ettevalmistused Regioonide Komitee aprilli täiskogu istungiks.
3. Projekti “Respect” raames esitatud küsimustik.
4.  Abivahend puhta energia alaste projektide rakendamiskulude vähendamiseks.
5. Juhend sotsiaalse aspekti arvestamiseks avalikes hangetes.
6. Euroopa Liidu Läänemere piirkonna strateegia kavand.

1. Regioonide Komitee 2009 avatud päevade osalevad konglomeraadid on lõplikult kinnitatud.

Mul on hea meel Teile teada anda, et konglomeraat, kus Eesti üleriigilised omavalitsusliidud osalevad, on saanud Regioonide Komitee poolt lõpliku heakskiidu. Tänusõnad kõigile, kes sellele õnnestumisele kaasa aitasid!

Meie konglomeraadi nimi on “Successful cross-border cooperation - we make it happen!” (edukas piiriülene koostöö- me viime selle ellu!)
Partnerid on:

Lower Austria (AT),
Aragon (ES),
City of Thessalia (GR),
Estonia (EE),
Galicia (ES),
German speaking Community (BE),
Latvia (LV),
Lithuania (LT),
Lubelskie Region (PL),
Lubuskie Voivodeship (PL),
Municipality of Veria (GR),
Province of Limburg (NL).

Tallinn osaleb Läänemere grupis koos järgmiste partneritega: Mecklenburg-Vorpommern (DE), Central Sweden (SE), Greater Helsinki (FI), Hamburg (DE), Land Berlin (DE), Malmö (SE), Oslo Region (NO), Pomorskie (PL), Riga (LV), Schleswig-Holstein (DE), Southwest Finland (FI), Tallinn (EE), Tampere (FI), Vilnus (LT), West Finland (FI), Westpomerania (PL), Zealand (DK).

Lisan aruandele kogu osalevate konglomeraatide nimekirja.

8.mail toimub juhtpartnerite koosolek Regioonide Komitees ja mai keskel on planeeritud konglomeraadi partnerite kohtumine, et arutada oktoobris kavandatavate töörühmade ja kogu töö korraldust.

2. Ettevalmistused Regioonide Komitee aprilli täiskogu istungiks

Regioonide Komitee 79.täiskogu istungjärk toimub 21-22.aprillil 2009. Täiskogul arutatavate arvamuste eelnõude kohta oli muudatusettepanekute esitamise tähtaeg 7.aprill kell 15.00 (Belgia aja järgi).

Rakveres 3.aprillil toimunud Eesti; Läti ja Leedu rahvuslike delegatsioonide kohtumisel otsustati Tallinna ettepanekul esitada muudatusettepanekud Regioonide Komitee arvamuse eelnõu „Majanduse taastamise kava ning kohalike ja piirkondlike omavalitsuste roll” kohta. Esitatud muudatusettepanekutes juhitakse tähelepanu:

· omavalitsussektori Euroopa Kohalike Omavalitsuste Hartas sätestatud finantsautonoomia ja konsulteerimise põhimõtete raskele ja korduvale rikkumisele mõnedes liikmesriikides, mille tulemusena on liikmesriikide valitsused asetanud omavalitsussektori õlgadele lisaks üldisele majandusraskustele täiendava koorma.;

· et mõnede liikmesriikide valitsuste tegevuse tagajärjel omavalitsussektori põhifunktsioonidega toimetuleku ohustamine vähendab oluliselt vastavate liikmesriikide ja laiemalt terve Euroopa Liidu võimekust Lissaboni strateegias seatud eesmärkide poole liikumisel ning süvendab piirkondade arengu ebaühtlust;

· Kutsutakse liikmesriike üles hoiduma täiendavatest eelarvekärbetest omavalitsustele lisaks majandusraskustest niigi tulenevale tulude langusele;

· Juhitakse tähelepanu eeskujulikele praktikatele mitmetes liikmesriikides, mis on majandusraskustele vaatamata leidnud võimalusi majanduskriist tuleneva suurema teenuste osutamise vajaduse hüvitamiseks omavalitsussektorile täiendavate laenude ja otsetoetuste kaudu;

· Kutsutakse üles piirkondi, kus on tegemist liikmesriikide valitsuste poolt Euroopa Omavalitsusharta jämeda ning korduva rikkumisega algatama Euroopa Nõukogu Omavalitsuste Kongressi erakorralist monitooringut Harta järgimise suhtes;

· Juhitakse ELi komisjoni tähelepanu vajadusele tagada kõigis liikmesriikides Euroopa Omavalitsuste Harta põhimõtete tingimusteta täitmine;

Lisaks esitas Uno Silberg Eesti Regioonide Komitee delegatsioon nimel veel muudatusettepanekud (lisatud) järgmiste arvamuste eelnõude kohta.

· „Linnalise liikumiskeskkonna tegevuskava”

· „Kohalike ja piirkondlike omavalitsuste roll uues läänemere strateegias”

· „Strateegiline energiaülevaade ja ehitiste energiatõhusus”

· „Kohalike ja piirkondlike omavalitsuste roll idapartnerluses“

· „Otsuse ettepanek programmi media mundus loomise kohta”

· „Tarbija õigused”

· “Patsiendi ohutus”

Esitasin omalt poolt ettepanekud arvamuse eelnõu “Linnalise liikumiskeskkonna tegevuskava” (muudatusettepanek nr 1) ja “Strateegiline energiaülevaade ja ehitiste energiatõhusus” (muudatusettepanek nr 5) kohta.

3. Projekti “Respect” raames esitatud küsimustik

Nagu eelmises nädala aruandes  (10/2009 punkt 2) kajastatud, on nüüd välja saadetud küsimustik , et välja selgitada kaudse vägivalla ära hoidmiseks rakendatud parimate praktikate näiteid. Kuna Eesti üleriigilised omavalitsusliidud ei tegutse kui tööandjate esindusorganisatsioonid, ei ole meil ka ilmselt esitada töökohal kaudse vägivalla ärahoidmiseks tarvitusele võetud paremate praktikate näiteid ja vastavat statistikat.

Lisatud küsimustik annab ülevaate mida selle teema raames teada soovitakse. Vastused tuleb saata Tina Weberile hiljemalt 5.maiks. Lisan küsimustiku koos võimalike vastustega. Kui Teil täiendusi ei ole, tuleb see sellisel kujul ka saata aadressile:  tina.weber@ghkint.com

4. Abivahend puhta energia alaste projektide rakendamiskulude vähendamiseks.

Et vähendada puhta energia alaste projektide rakendamisega kaasnevaid kulusid, esitletakse RETScreen abivahendit “Clean Energy Legal Toolkit”, mis on välja töötatud mitme organisatsiooni koostöös: NRCan/CanmetENERGY’s RETScreen International koostöös Energia ja Keskkonna Fondiga  (EEF) ja toetatud rahaliselt Taastuvenergia ja Energia Efektiivsuse (REEEP) poolt.

Abivahend on leitav  RETScreen kodulehelt:
http://www.retscreen.net/ang/legal_aspects_of_energy_projects.php

Kodulehelt leiab näiteid erinevate organisatsioonide juriidiliste dokumentide kohta, informatsiooni uute puhta energia rahastamise projektide kohta, Energia ja Keskkonna Fondi õigusaktidele jne.

Abivahendi kasutajateks on üle 193 000 kasutaja 222 erinevast riigist.

Click here to download RETScreen 4 (36 MB).

5. Juhend sotsiaalse aspekti arvestamiseks avalikes hangetes.

Euroopa Komisjoni poolt väljatöötamisel olev juhend sotsiaalsete avalike hangete läbiviimiseks ei ole siduv dokument. Juhend võtab arvesse Komisjoni senist praktikat ja Euroopa Kohtu lahendeid.

Käesoleva juhendi eesmärgiks on tõsta avalikke hankeid läbiviijates teadlikkust sotsiaalsete hangete võimalikust kasutegurist ning selgitada praktilisi võimalusi mida EL ühenduse juriidiline raamistik pakub avalike hangete läbiviimisel- et mitte lähtuda ainult hinnast vaid ka kvaliteedist ja lisandväärtusest. Juhendi väljatöötamise käigus konsulteeriti paljude liikmesriikidega ja huvigruppidega.

Avalik sektor on suurim tarbija Euroopas, kulutades enam kui 16 % kogu EL koguproduktist.

Sotsiaalselt vastutustundlikud avalikud hanked (SRPP) võtavad arvesse järgmisi põhimõtteid: inim- ja tööõiguse põhimõtete austamine, heade töötingimuste edendamine, sotsiaalse kaasatuse suurendamine, sotsiaalmajanduse ja väikeettevõtluse edendamine, võrdsete võimaluste suurendamine - “juurdepääs kõigile” , eetilise kaubanduse põhimõtete järgimine jne.

Lisan aruandele juhendi eelnõu- päris kasulik on vahel oma arusaamisi uuendada. Äkki kuluvad just praeguses majandussituatsioonis teatud uued põhimõtted marjaks ära ning nende rakendamine aitab kaasa parema tööhõive saavutamisele.

Näiteks on juhendi kohaselt tööhõive võimaluste parandamise all mõeldud:
· Noorte tööhõive suurendamist
· Soolise võrdõigulikkuse edendamist
· Puuetega inimeste tööhõive suurendamist
· Pikaajaliste töötute tööhõive suurendamist
· Vanemaealiste tööhõive suurendamist
· Töötajate professionaalset kvaliteeti tõstvate programmide rakendamist
· Kaasava ja juurdepääsetava töökeskkonna loomist

CEMR ootab märkusi/ettepanekuid juhendi kavandi (lisatud) kohta hiljemalt 20.aprilliks.

6. Euroopa Liidu Läänemere piirkonna strateegia kavand.

Esimene kavand on juba olemas. Selles on suur tähelepanu läänemere enda seisundi parandamisele, kuues kavandatud valdkonnast viis on seotud merekeskkonnaga. Esialgses kavandis on ka olemas kõikides valdkondades ka konkreetsete tegevuste loetelu. Üks eesmärk on näiteks hästitoimiva siseturu tagamine. Dokumendis tuuakse välja vajadus õiguslike regulatsioonide ühtlustamise järele ja bürokraatia vähendamise vajadusele.

Tehakse ettepanek näiteks avaliku sektori teenuste turu konkurentsi suurendamiseks läbi turu avamise eriti jäätmehoolduse, energia varustatuse jne osas ja teenuste direktiivi rakendamiseks. Ühe meetmena pakutakse välja elektroonilise allkirja laialdasemat kasutamist.
Nenditakse, et piirkonna jagunemine ida ja lääne piirkonnaks eksisteerib endiselt ja erinevad on ka selle piirkonna riikide sotsiaal-majanduslik olukord. Investeerida tuleks tegevustesse, kus läänemere piirkonnal on eeliseid teiste piirkondade ees- tuleb liikuda teadmistepõhise ja innovaatilise majanduse arendamise suunas (eriti väike- ja keskmise suurusega ettevõtete puhul). Ühe ettepanekuna nähakse ette läänemere fondi loomine teaduse ja uurimistööde rahastamiseks (esilagu on välja pakutud mahuks 60 miljonit eurot) ja riikide ministeeriumide koostöös töötajate vaba liikumise põhimõtte täielikku rakendamist.

Leitakse, et energia küsimustes on liigne killustatus ja infrastruktuuri puudujäägid. Leitakse, et energiaturu integreerimine aitab vähendada piirkonna riske suurendab energiaallikate mitmekesisust  ja langetab hindu. Kolm Balti riiki- Eesti, Läti ja Leedu on ülejäänud euroopa energiasüsteemiga nõrgalt seotud. Energiaküsimuste lahendamiseks  esitatakse rida konkreetseid ettepanekuid (nagu näiteks Eesti ja Soome vahele elektrikaabli ja gaasitoru ehitamine).

Muidugi ei ole vähem tähtis transpordikoridoride küsimus, sealhulgas ühendusteed Venemaaga. Eesti on õnneks mitmes tähtsas transpordiühenduses ühe olulise lülina välja toodud.

Elanike elukvaliteedi parandamise all on toodud välja regiooni eripärana demograafilised muudatused, maapiirkonna ja kaugemate alade alarahvastus ning haritud noorte lahkumine piirkonnast. Selle probleemistiku all on toodud välja vajadus huvitav tegevus- tagada, et inimesed tunnetaksid, et nende mured ja huvid oleksid kohaliku omavalitsuste tasandil teadvustatud. Nähakse ette ka inimeste suuremat suhtlust piirkonnas argipäevatasandil (õpilaste vahetusprogrammid koolides, ülikoolide parem koostöö). Oluline on ka piirkonna turismi arendamine.

Täpsemalt saate lugeda aruandele lisatud dokumendist.

Aruande koostas
Ille Allsaar
Üleriigiliste omavalitsusliitude esindaja Brüsselis


20.05.2009

 
 Struktuur Meedia Tagasiside | © Eesti Linnade Liit