Eesti Linnade ja Valdade Liit | Otsi | Sisukaart   
  Aktuaalset  | Seadusandlus  | Brüsseli esindus  | Välissuhted  | Andmebaasid  | Uurimused/käsiraamatud  | Linke
Aktuaalset
 
Uudised
  Arhiiv
  ELL-uudis (listi uudiskirjad)
  Brüsselist memod
    2018 Brüssel
    2017 Brüssel
    2016 Brüssel
    2015 Brüssel
    2014 Brüssel
    2013 Brüssel
    2012 Brüssel
    2011 Brüssel
    2010 Brüssel
    2009 Brüssel
    2008 Brüssel
    2007 Brüssel
    2006 Brüssel
    2005 Brüssel
Pressiteated
Omavalitsusliitude läbirääkimised
Seisukohad
Linnade ja Valdade Päevad
Konverentsid, seminarid
Liitu meilinglistiga
Huvitavaid fakte
KOV ja kliima
Kalender
 


LVP_2015_logo
Linnade ja Valdade Päevad 2018
14.-15. märts Original Sokos Hotel Viru konverentsikeskuses


31. märtsil 2012 a. toimunud Linnade ja Valdade Üldkogu materjalid

Eesti Regionaalse ja Kohaliku Arengu Sihtasutus
Esilehekülg > Aktuaalset > Uudised > Brüsselist memod > 2009 Brüssel


11.-15. mai 2009
Print

E-nädalakiri 15/2009

Sisukord:
1. Ettevalmistused 2-4 juunil toimuvaks kliimamuutuste alaseks  tippkohtumiseks Kopenhaagenis.
2. Tsehhi senat näitas Lissaboni Lepingule rohelist tuld.
3. Eelmisel nädalal toimus Brüsselis väikeettevõtlusnädal.
4. Volinik Danuta Hübner ja Fabrizio Barca tutvustasid ELi ühtekuuluvuspoliitika reformimise ettepanekuid.
5. Komisjoni teatis “vananeva rahvastiku mõju majanduskriisi tingimustes”.
6. Euroopa Liidu noorsoopoliitika uus ajastu.
7. Komisjoni lihtsustamispakett.
8. ELAN võrgustiku koosolek 12.05.09
9. Regioonide Komitee Avatud Päevade konglomeraadi  “Successful cross-border cooperation - we make it happen!” (edukas piiriülene koostöö- me viime selle ellu!) koosolek 12.05.09
10. Seminar “ Barentsi regioon ja selle roll Euroopas” 13.05.09
11. 26.mail toimub Regioonide Komitees Euroopa Komisjoni asepresidendi Margot Wallströmi kohtumine Regioonide Komitee liikmetega ning kohalike ja regionaalsete omavalitsusliitude esindajatega.

1. Ettevalmistused 2-4 juunil toimuvaks kliimamuutuste alaseks  tippkohtumiseks Kopenhaagenis.

Taani Omavalitsusliidu poolt saadeti kõikidele ELAN võrgustike liikmetele küsimustik, et võrrelda erinevate liikmesriikide kohalike omavalitsuste võimalusi ja takistusi (võimalused otsuste vastuvõtmiseks, rahastamiseks, keskvalitsuse toetus jne) kliimamuutuste vastu võitlemisel. Küsimustik on edastatud liitudele (lisatud). Vastuseid oodatakse 22.maiks e-posti aadressile: cassandra.harrison@lga.gov.uk 

Küsimustikus oodatakse vastuseid erinevate teemade kaupa nagu:
· Energia efektiivsus;
· Taastuvenergia;
· Transport

2. Tsehhi senat näitas Lissaboni Lepingule rohelist tuld

Tšehhi Vabariigi parlamendi ülemkoda kiitis 6.mail toimunud istungil Lissaboni lepingu heaks (79 senaatorist 54 hääletas heakskiitmise poolt). Tšehhi parlamendi alamkoda kiitis Lissaboni lepingu heaks 18.veebruaril 125 poolt- ja 61 vastuhäälega. Selleks et ratifitseerimisprotsess saaks lõpule viidud, peab Tšehhi Vabariigi president Václav Klaus sellele alla kirjutama.

Praeguse seisuga on Lissaboni lepingu heaks kiitnud 26 liikmesriiki. Kuid protsess on veel pooleli Saksamaal, Poolas ja Iirimaal. Ülevaade riikide kaupa lepingu ratifitseerimise protsessist on leitav: http://europa.eu/lisbon_treaty/countries/index_en.htm#

3. Eelmisel nädalal toimus Brüsselis väikeettevõtlusnädal

Euroopa esimese väikeettevõtlusnädala  (toimus 6.-14 mail) Euroopa esimene väikeettevõtlusnädal peamisteks eesmärkideks oli ettevõtlikkuse edendamine ja ettevõtlustoetuste tutvustamine. Sel ajavahemikul korraldati 35 riigis üle 1000 ürituse. Vaja on varsemast rohkem tunnustada ja toetada Euroopa ettevõtjate panust töökohtade säilitamisel ja uute töökohtade loomisel. Nädala raames jagati ettevõtjatele teavet, anti nõu ja toetust ning tutvustati nii Euroopa, riikliku, piirkondliku kui ka kohaliku tasandi uusi ideid, millega aidatakse arendada ettevõtjate tegevust.

Väikeettevõtlusnädala lõpetuseks toimus 13.–14. mail Prahas konverents „Euroopa väikeettevõtluse algatus: takistusteta ettevõtlus", mille korraldasid ELi eesistujariik Tšehhi Vabariik ja Euroopa Komisjon. Ürituse raames viidi läbi ka auhinnatseremoonia, mille käigus autasustati piirkondliku ja kohalike omavalitsuste tasandi uuendustegevust ning ettevõtluse ja VKEde toetamise eest Euroopa ettevõtlusauhinna võitjaid.

Lisateave:
Small Business Act
Euroopa ettevõtlusauhinnad (The European Enterprise Awards)
Enterprise Europe Network

4. Volinik Danuta Hübner ja Fabrizio Barca tutvustasid ELi ühtekuuluvuspoliitika reformimise ettepanekuid

Euroopa Komisjoni regionaalpoliitika volinik Danuta Hübner ja Itaalia majandus- ja rahandusministeeriumi peadirektor Fabrizio Barca tutvustasid aprilli lõpus oma järeldusi „Barca aruande – ühtekuuluvuspoliitika reformimise tegevuskava” kohta. Voliniku tellitud aruandes esitatakse Euroopa ühtekuuluvuspoliitika põhimõtted ja pakutakse välja soovitused põhjalikuks, kümnel „sambal” põhinevaks reformiks.

Doktor Barca ettepanekud on välja arendatud komisjonist täielikult sõltumata ja neisse andsid oma panuse akadeemilised eksperdid ja liikmesriikide ametnikud mitmete 2008. aastal korraldatud kohtumiste jooksul. Aruanne moodustab osa põhjalikust arutelust tulevikupoliitika üle pärast 2013. aastat, millega tehti algust 2007. aastal majandusliku ja sotsiaalse ühtekuuluvuse neljanda aruande näol.

Aruande reformimisalased soovitused põhinevad kümnel „sambal”:

Keskendumine põhiprioriteetidele
Dr Barca sõnul peaks EL suunama umbes 65% oma rahalistest vahenditest kolmele või neljale põhiprioriteedile, jagades vahendeid liikmesriikide ja regioonide vahel sõltuvalt vajadustest ja strateegiatest. Rahaliste vahendite jaotamise kriteeriumid jääksid paljuski sarnaseks praegustega (st põhinedes SKP-l elaniku kohta). Üks-kaks põhiprioriteeti peaksid keskenduma sotsiaalsele kaasatusele, et võimaldada „piirkondliku sotsiaalse tegevuskava” arendamist.

Uus strateegiline raamistik
Tuleks laiendada strateegilist dialoogi komisjoni ja liikmesriikide (või mõnel juhul regioonide) vahel, mis peaks põhinema Euroopa strateegilise arengu raamistikul, pannes paika selged tulemuste hindamise põhimõtted, näitajad ja eesmärgid.

Uus lepinguline suhe, rakendamine ja aruandlus
Komisjon ja liikmesriigid peaksid välja arendama uut tüüpi lepingu (riiklik strateegiline arenduskokkulepe), milles keskendutaks tulemustele ja kontrollitavatele kohustustele.

Põhiprioriteetide tõhustatud juhtimine
Komisjon peaks määrama riiklikele institutsioonidele tingimused, mille täitmine oleks alusnõudeks rahaliste vahendite jagamisel konkreetsetele prioriteetidele, ja peaks hindama eesmärkide täitmisel tehtud edusamme.

Täiendav, uuenduslik ja paindlik kulutamine
Luues otsese seose stabiilsuse ja kasvu paktiga, peaks komisjon tugevdama täiendavuse põhimõtet, millega tagatakse, et liikmesriigid ei asenda riiklikke kulutusi ELi kulutustega. On vaja määrata lepingulised kohustused tagamaks, et meetmed on uuenduslikud ja kätkevad endas lisaväärtust.

Eksperimenteerimise edendamine ja kohaliku tasandi osalejate mobiliseerimine
Komisjon ja liikmesriigid peaksid julgustama eksperimenteerimist. Samuti peaksid nad looma parema tasakaalu selliste nähtuste vahel nagu poliitikas osalemiseks kohalikul tasandil ajendite loomine ja poliitika huvigruppidepoolse „omastamise” vältimine.

Õppeprotsessi edendamine: samm kavandatava mõju hindamise suunas
Selle hindamiseks, missugune oleks mingi tulemus olnud ilma toimunud sekkumiseta, kasutatavate meetodite parem struktuur ja rakendamine parandaks arusaamist sellest, mis töötab ja kus, ning avaldaks distsiplineerivat mõju tegevuste kavandamisel.

Komisjoni kui pädevuskeskuse rolli tugevdamine
Spetsiifilisemate kogemuste arendamine komisjonis ja suurem kooskõlastatus peadirektoraatide vahel, et vastata komisjoni suurenenud osatähtsusele ja diskretsiooniõigusele poliitikas, mis tähendaks olulisi investeeringuid inimressurssidesse ja korralduslikesse muudatustesse.

Finantsjuhtimine ja kontroll
Tõhustada struktuurifondide haldamist, järgides töös olevat lihtsustamiskava ning kaaludes muid võimalusi komisjonil, liikmesriikidel ja abisaajatel lasuvate kulude ja koormuse vähendamiseks.

Kõrgetasemelise poliitilise kontrollisüsteemi tugevdamine
Tugevdada kontrollisüsteemi komisjoni, Euroopa Parlamendi ja nõukogu vahel, luues ühtekuuluvuspoliitika alase ametliku nõukogu. Julgustada ühekuuluvuspoliitika sisu, tulemuste ja mõju üle toimuvat arutelu.

Aruannet terviklikul kujul ja kõiki taustdokumente saab lugeda siin:
http://ec.europa.eu/regional_policy/policy/future/barca_en.htm

Ülevaade tuleviku ühtekuuluvuspoliitika aruteludest on leitav:
http://ec.europa.eu/regional_policy/policy/future/index_en.htm

5. Komisjoni teatis “vananeva rahvastiku mõju majanduskriisi tingimustes”

On väga tore, et inimeste tervis on paranenud ja nad elavad kauem. Samas toob vananev rahvastik kaasa hulgaliselt sotsiaalseid, majanduslikke ja rahalisi väljakutseid. Esimene prioriteet on muuta majanduskriis nii lühiajaliseks kui võimalik mitte unustades kohustust läbi viia vajalikke reforme ja vastu võtta poliitikaid, mis kindlustavad pensionärid piisava sissetulekuga ning tagavad neile juurdepääsu tervishoiuteenustele ja hooldusele nii, et see ei paneks liiga suurt koormat tulevastele põlvkondadele. Olemasolevat olukorda arvestades peame teadvustama, et meil saab olema 2060 aastaks ainult kaks või üks töötav inimene ühe vanduspensionäri kohta tänase nelja asemel.

Euroopa Komisjoni teatisega on võimalik tutvuda: teatis

Komisjoni raporti, mis annab ülevaate majandusest, eelarvest ja vananevast rahvastikust  liikmesriikide kaupa, leiate: statistiline ülevaade

6. Euroopa Liidu noorsoopoliitika uus ajastu

Komisjon võttis vastu uue ELi noorsoopoliitika strateegia järgmise kümnendi jaoks. Uus strateegia „Noored – investeerimine ja mobiliseerimine” tunnistab fakti, et noored on praeguses majandus- ja finantskriisis üks haavatavamaid ühiskonna rühmi, ning seda, et vananevas ühiskonnas on noored väärtuslik ressurss. Uus sektoriülene strateegia hõlmab nii lühema kui ka pikema perspektiiviga meetmeid peamistes noori puudutavates poliitikavaldkondades, nagu haridus, tööhõive, loovus ja ettevõtlikkus, sotsiaalne kaasamine, tervis ja sport, kodanikuaktiivsus ja vabatahtlik töö. Samuti rõhutatakse noorsootöö tähtsust ning tõhustatakse meetmeid, et noorsoopoliitikat ELi tasandil paremini rakendada.

Strateegia „Noored – investeerimine ja mobiliseerimine” on jätkuks Euroopa Komisjoni 2008. aastal esitatud uuele sotsiaalmeetmete kavale. Strateegia eesmärgid on järgmised:
· luua noortele rohkem võimalusi hariduses ja tööhõives;
· parandada kõikide noorte võimalusi ühiskonnas täieõiguslikult osaleda;
· kasvatada solidaarsust noorte ja ühiskonna vahel.

Strateegias rõhutatakse noorsootöö rolli töötuse, koolist väljalangemise ja sotsiaalse tõrjutuse probleemide lahendamisel, samuti oskuste arendamisel ja vaba aja sisustamisel.
Komisjon teeb ettepaneku läheneda kõikidele noortega seotud küsimustele sektoriüleselt. Uues strateegias on välja toodud erinevad meetmed, mida rakendada komisjoni ja liikmesriikide tasandil. Olemuslikult on strateegia üks osa ELi koordineeritud reageerimisest praegusele kriisile.

Strateegia pakub välja parema, paindlikuma ja lihtsama meetodi liikmesriikide noorsoopoliitika koordineerimiseks ning tugevdab sidemeid Lissaboni majanduskasvu- ja tööhõivestrateegiaga.

Rohkem teavet ELi noorsoopoliitika kohta:
Euroopa Komisjoni noorte interneti lehekülg:
http://ec.europa.eu/youth/index_en.htm

Noorteportaal:
http://europa.eu/youth/index.cfm?l_id=et

ELi noorsooaruanne:
http://ec.europa.eu/youth/index_en.htm

7. Komisjoni lihtsustamispakett

Lihtsustamispaketiga soovitakse lihtsustada ja kiirendada nii lihtsate riigiabimenetluste kui ka uudseid probleeme tekitavate keerukate juhtumite uurimist ning kaebuste käsitlemist. See on kooskõlas 2005. aasta riigiabi tegevuskava eesmärgiga (IP/05/680) kohaldada riigiabi valdkonnas tõhusamaid, lihtsamaid ja prognoositavamaid menetlusi. Paketi üle on peetud nii liikmesriikide kui ka väliste huvirühmadega ulatuslikke arutelusid (vt IP/08/1950) ning vastukaja on olnud peamiselt positiivne.

Parimate tavade juhendis kirjeldatakse üksikasjalikult seda, kuidas riigiabimenetlusi tuleks praktikas kohaldada, eelkõige seoses nende kestuse, läbipaistvuse ja prognoositavusega. Juhend sisaldab teatavat hulka vabatahtlikke kokkuleppeid komisjoni ja liikmesriikide vahel, et muuta menetlus riigiabi uurimise kõigis etappides sujuvamaks ja prognoositavamaks. Seda kohaldatakse kõikide juhtumite suhtes, mis ei kuulu üldise grupierandi määruse kohaldamisalasse (vt IP/08/1110) või mille suhtes ei kohaldata teatist lihtsustatud korra kohta.

Juhend ja teatis on kättesaadavad komisjoni veebilehel inglise, prantsuse ja saksa keeles (peagi on oodata tõlget ka teistesse keeltesse):
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/reform/reform.html

8. ELAN võrgustiku koosolek 12.05.09

Koosolekul tutvustas CEMR pressiesindaja Patrizio Fiorilli nende poolt välja antud publikatsioone.

Kõik uued publikatsioonid (paberkandjal) on kuskil Malmö ja Brüsseli vahel.

Kõik on kättesaadavad CEMR kodulehel http://www.ccre.org/publications_en.htm
· Malmö Final Declaration and Resolution
· European Charter on local and regional services of general interest
· Survey: How do citizens in the Western Balkans assess their local authorities
· Newsletters of CEMR's general assembly in Malmö
· An introduction to CEMR
· Balancing democracy, identity and efficiency. Changes in local and regional structures in Europe.
· The economic and financial crisis. Impact on local and regional authorities.
· European Parliament elections 2009. A manifesto for local and regional government

Ettekandega esines Hr Johannes Schmid (Euroopa komisjoni rahvuslik ekspert, kes on määratud Austria Linnade Liidu poolt), kes rääkis oma tööst Euroopa Komisjonis. Osalejate poolt märgiti, et on mõningaid kohaliku omavalitsuse tasandilt valitud rahvuslikke eksperte ka teistes direktoraatides. Samas on kohustus katta eksperdi töötasu selle poolt kes ta määras.

Johannese sõnul on komisjonis teadmine kohaliku omavalitsuse tasandist peaaegu olematu.

Ülevaade 2009 aasta prioriteetidest
· Ühtekuuluvuspoliitika- ettepanek tutvuda Barca poolt välja antud analüüsiga (vt aruande punkti 4). Bavarian esinduses toimub selle aruande tutvustamine.

· Avalikud teenused ja siseturg- CEMR poolt on ettevalmistamisel ülevaade toimunud aruteludest Malmö täiskogul ja ka eelnevatel seminaridel. Kogumik on kavas välja anda selle aasta sügisel. Keskendutakse avalike teenuste efektiivsuse tõstmisele (nii tööjõu kui IT kasutamise osas). Euroopa Komisjoni poolt on näha suundumust muuta avalike hangete direktiiv poliitiliseks suundumuseks ja laiendada seda kõikidele ettevõtetele (sealhulgas keskkonna- ja sotsiaalsete kriteeriumide lisamine).

· Infoühiskond - 15.mail toimub IT alane  seminar, et arutada uusi suundumusi 2010+.  Palve on edastada CEMR oma ideid ja arvamusi seoses nende aruteludega. Informatsioon on saadetud ka meie poolsetele töörühma liikmetele.

· Valitsemine - tutvustati lühidalt Regioonide Komitee poolt ettevalmistatavat arvamust mitmetasandelise valitsemise teemal.

· Tööhõive alane tippkohtumine Prahas- ei midagi eriliselt uut.

· Muu informatsioon - Island valmistub astuma Euroopa Liitu. Läbirääkimised algavad järgmisel aastal. Suuremad läbirääkimiste valdkonnad on põllumajandus, kalanduspoliitika ja regionaalpoliitika.

Järgmine koosolek 26.mail, kus koosoleku ettevalmistamise ja läbiviimise eest vastutavad Eesti ja Läti esindused.

9. Regioonide Komitee Avatud Päevade konglomeraadi  “Successful cross-border cooperation - we make it happen!” (edukas piiriülene koostöö- me viime selle ellu!) koosolek 12.05.09

8.mail Regioonide Komitees toimunud juhtpartnerite koosolekul esitatud informatsiooni nii tähtaegade, partnerite, programmi kui muude sõnumite osas  leiate: http://ec.europa.eu/regional_policy/conferences/od2009/respartners.cfm?nmenu=4&sub=3&smenu=33
login: partners
password: 2009).

Kokku osaleb  sel aastal Avatud Päevadel 24 konglomeraati, kus osalevad 214 regiooni ja linna, kes korraldavad 36 seminari.

5.oktoobril kell 15.00-17.00 toimub Euroopa Parlamendis (Hemicycle) avasessioon, kus ettekannetega astuvad üles Euroopa Parlamendi president, Rootsi kui EL eesistujariigi esindaja, Euroopa Komisjoni president, Regioonide Komitee president ja regionaalpoliitika eest vastutav volinik (Poola esindaja sõnul on enam-vähem kindel, et Hübner ei jätka sellel kohal). Paneeldiskussiooni keskmes on teema “Globaalne kriis, regioonide reageeringud?”.

Avatud Päevade lõpetamine leiab aset 8.oktoobril kell 14.00-15.30 Euroopa Komisjoni majas “Charlemagne”.

Avatud Päevade raames toimuvad üritused vastavalt konglomeraatide, Euroopa Komisjoni, Regioonide Komitee ja ülikooli  poolt määratud paikades. Lisaks on veel kohtumispaik Regioonide Komitee hoones (kohvik, TV stuudio, väiksemad kohtumiste kohad, VIP ruumid jne) ning telk Berlaymondi esplanaadil (informatsioon osalejatele, pääsmed, pressi nurk, näitused jne on avatud kõigile osalejatele. Kui soovime, siis võime veel täiendavalt kasutada võimalust panna üles mingi fotonäitus või esitleda videot või muusikalist pala või Euroopa struktuurifondide poolt rahastatud projekti. Selleks tuleb kontakteeruda Melanie Kupper´iga – Melanie.Kupper@ec.europa.eu.

See on täiendav võimalus kohalikele  omavalitsustele tutvustada õnnestunud projekti,  oma linna/valda  kas läbi näituse või miks mitte muusikalise pala.

Temaatilised üritused:
6. oktoobril- koostöö/Läänemere strateegia/ Lissaboni strateegia
7.oktoobril- kliimamuutused
8.oktoober- innovatsioon ja loomingulisus

Registreerimine ja pääsmed
Meie debatt (9.00-10.45) ja seminar (11.00-13.00) toimub 6.oktoobril. Seminari ruum mahutab 90 osalejat. Kuna meie konglomeraadis on 12 partnerit, siis saab igaüks registreerida 3 osalejat (lisaks 1 ajakirjanik iga partneri kohta , esinejad  ja korraldajad).

Palun esitada mulle kolme osaleja nimed hiljemalt 26.juuniks! Registreerida tuleb kahele erinevale üritusele- debatile ja seminarile- kõik peavad registreeruma!- ka esinejad ja ajakirjanikud.

Registreerimine avatakse kõigile osalejatele 6.juulil. Meie konglomeraadi poolt nimetatud vastutavad isikud annavad heakskiidu registreerunutele vastavalt  partnerite poolt esitatud nimekirjale.

Kohaliku üritused
Hetkel on registreeritud 220 kohalikku üritust 33 erinevas riigis.
Veel on võimalik esitada taotlusi kohalike ürituste toimumiseks- otse Regioonide Komiteele.

Meedia
Ajakirjanike nimed tuleb teatada 30.juuniks. Täiendavalt võib olla ka üks TV esindaja. Kaetakse sõidukulud ja makstakse päevaraha.

Vastuvõtud
5.oktoober-  kell 18.00 Regioonide Komitees- nõutav registreerimine
6.oktoober-  kell 20.00 kontsert ja ametlik vastuvõtt Bozar´is – 1 500 kutsutud külalist
7.oktoober – kell 20.00 Avatud Päevade Ülikooli vastuvõtt Residence Palace- osalemine kutsetega

Nõuded ettekandjatele
Ettekanded peavad olema inglise keeles. Slaidide arv ei ole piiratud, kuid peab arvestama, et aega on ettekandeks vaid 10 minutit.

Moderaatoril on õigus peatada ettekanne kui see läheb üle lubatud ajalimiidi.

Eelarve
Katta tuleb lõunaga seotud kulud (tikuvõileivad ja joogid). Eraldi fotograafi ei palgata ja iga partner võtab kaasa kingitused ettekandjatele ja moderaatoritele.

Võetakse toitlustusfirmadelt pakkumised ning siis selgub iga partneri konkreetne kulu suurus. Arvestada tuleks kuluga vahemikus 250-300 EUR partneri kohta.

Veelkord ajakavast
Reede, 15.mai                  üle vaadata regiooni iseloomustavad pildid ja kaart
                                             http://ec.europa.eu/regional_policy/conferences/od2009/respartners.cfm?nmenu=4&sub=3&smenu=33)
 
Reede, 22.mai                   üle vaadata partnerite nimekiri ajakirja jaoks
 
Reede, 29.mai                    täpsustatud informatsioon ettekandjate kohta tuleb saata speaker@open-days.eu)
 
Mai lõpp                             Avatud Päevade telgi võimaluste kasutamine- ettepanekud otse Regioonide Komiteele – melanie.kupper@ec.europa.eu)
 
Juuni lõpp                            saata informatsioon kolme osaleja andmetega e-posti aadressile: (bruksela@lubuski.pl)
 
Teisipäev, 30.juuni                saata ajakirjanike nimed Regioonide Komiteele, samuti võimalike täiendavate EL struktuurivahendite kaasabil ellu viidud projektide kohta (võimalikud on erinevad esitlemise viisid- info saata otse aadressile: press@open-days.eu)

Esmaspäev, 6.juuli   
               avatakse osalejate registreerimine
 
Reede, 4.september            saata ettekannete lühitutvustused ja ettekanded e-postile sestebana@aragon.es
 
Järgmine koosolek toimub 16.juunil Galicia esinduses.
 
10. Seminar “ Barentsi regioon ja selle roll Euroopas” 13.05.09

Ülevaate koostööst Barentsi regioonis leiate : http://www.beac.st/?Deptid=25866

Seminaril esinesid sõnavõttudega Barentsi Regiooni Nõukogu esimees Pauli Saapunki ja Vene Föderatsiooni esindaja Anton Vasiljev. Koostööst Barentsi regioonis Euroopa Liidu vaatevinklist käsitles oma sõnavõtus Olli Rehn Euroopa Komisjoni Laienemise Peadirektoraadist.

Barentsi regiooni koostööle pandi alus 1993 aastal – seega 16 aastat tagasi, et edendada koostööd selle piirkonna regioonide vahel. Koostööle pandi algus Kirkenes deklaratsiooniga, millele kirjutasid alla kõik viis põhjamaad (Taani, Rootsi, Norra, Island, Soome), vene Föderatsioon ja Euroopa Komisjon. Loodi Barentsi Euro-Arctic Council (BEAC).

Vaatlejariikideks on Kanada, Prantsusmaa, Saksamaa, Itaalia, Jaapan, Holland, Poola, Inglismaa ja Ameerika. Koostöö eesmärgiks on edendada jätkusuutlikku sotsiaalset ja majanduslikku arengut, mis toetavad kogu piirkonna  rahumeelset arengut. Kõik esinejad hindasid senist koostööd edukaks. Vene Föderatsiooni esindaja sõnul on oluline, et on arvestatud kõikide partnerite arvamustega. Koostööd on arendatud väga erinevates valdkondades- alates majandusest ja lõpetades kultuuriga ning loodud on 16 erinevat töörühma. Piirkond on eriti rikas looduslike ressursside nagu kala, mineraalid, nafta ja gaas poolest. Barentsi regiooni iseloomustavad karmid klimaatilised tingimused, haavatav keskkond ja pikad vahemaad.

Praegustes finants- ja majanduskriisi tingimustes on vaja leida täiendavaid vahendeid programmide rahastamiseks. Kriis on elavdanud koostööd turismi valdkonnas. Leiti, et oleks vaja suuremal määral harmoniseerida tegevusi partnerite, eriti Venemaa osas, et saavutada paremaid tulemusi majanduse valdkonnas. Eriliselt tõsteti esile vajadust arendada koostööd transpordi ( sealhulgas meretranspordi) osas.

1993 aastal allkirjastati ka maakondade juhtide ja pärisrahvuste koostöölepe, millega loodi Barentsi Regiooni Nõukogu (BRC)-mis on 13 selle piirkonna regioonid koostöö foorum.
Olli Rehn Euroopa Komisjonis tutvustas Islandi võimalikku taotlust saada EL liikmesriigiks. Komisjon on valmis menetlema Islandi taotlust. Rehn loetles hiljutised arengud erinevate regioonide vahelise koostöö vallas- näitena tõi ta Idapartnerluse alase koostöö.

Kui komisjoni esindaja tõi Barantsi regiooni ühe uue väljakutsena esile kliimasoojenemise, siis Vene Föderatsiooni esindaja nimetas neid kartusi liialdusteks.

Piirkonna koostööl on kolm eesmärki
· Arktilise keskkonna kaitse
· Loodusvarade jätkusuutlik kasutus
· Kliimamuutustega toimetulek

Euroopa Komisjoni huvi selle piirkonna koostöö vastu on pikaajaline ning näeb selle koostöö eesmärgiks just erinevate partnerite kaasamist ja selle piirkonna koostöö edendamist, et saavutada jätkusuutlik areng piirkonnas.

EL Läänemere piirkonna strateegiast tegi ülevaate  Ann-Kerstin Myleus Euroopa Komisjoni Regionaalarengu Peadirektoraadist. Strateegia loomise eeltingimuseks oli, et kõik selle piirkonna liikmesriigid annavad oma nõusoleku. See strateegia on erinev teistest piirkondade strateegiatest- see peab olema tegevuskava koos reaalsete tegevustega.
Strateegia eeltingimused olid:
· Ei nähta ette lisaraha tegevuste rahastamiseks
· Ei looda uut institutsiooni
· Euroopa Komisjoni kaasamine

Strateegia eesmärk on olemasolevate tegevuste parem koordineerimine. Andis ülevaate kõikidest toimunud konverentsidest ja üritustest seoses strateegia ettevalmistamisega.
Väljundiks on Strateegia ja tegevusplaan 15 erinevas prioriteetses valdkonnas - kus iga tegevuse juures määratakse ka vastutav täitja. Selle strateegia loomine toob selle piirkonna paremini esile ja suurendab teiste piirkondade huvi selle vastu. Barentsi piirkond omab suurt tähtsust ka Läänemere Strateegia kontekstis.

10.juunil kiidab komisjon heaks strateegia (10 lehekülge) ja tegevusplaani (75 lehekülge).
Juulis
antakse välja kirjeldav ja analüüsiv dokument, et kirjeldada täpsemalt kavandatavaid tegevusi. Oluline on vähendada erinevusi liikmesriikide arengus ning elavdada siseturgu. Oluline on koostada nimekiri prioriteetsetest tegevustest. Transpordipoliitika on üks olulisi küsimusi. Põhjamõõde on mainitud. Väga oluline strateegia element on Venemaaga koostöö parandamine.

Komisjonil on koordineeriv ja analüüsiv roll- hakatakse koostama iga aastaseid aruandeid strateegia rakendamise kohta.

15.juunil tutvustatakse dokumenti liikmesriikidele ja loodetakse, et oktoobri lõpuks on strateegia ja tegevuskava vastu võetud. Strateegia loob silla liikmesriikide, regioonide ja erinevate partnerite vahel.

Uno Aldegren Regioonide Komiteest tutvustas Regioonide Komitee täiskogu poolt vastu võetud arvamust ja interregionaalse grupi tegevust.

Euroopa Investeerimispanga esindaja Eva Srejberg (panga asepresident) andis ülevaate panga tegevusest. Nende eesmärk on toetada EL poliitikate elluviimist teaduse- ja uuringute valdkonnas, transpordi, säästliku keskkonna, väikeettevõtluse ja jätkusuutliku energia projektide valdkonnas. Nad laenavad aastas ligi 6 biljonit  EUR EL naaberriikidele. Laenumaht on perioodil 2009 ja 2010 suurenenud  liikmesriikidele 17 biljoni EUR võrra. Suurenenud on fookus Põhja Venemaaga seotud projektide kaasrahastamisel (eriti keskkonna alased projektid).

Investeerimispanga laenuraha on soodsamatel tingimustel kui teiste pankade ja isegi liikmesriikide puhul.

Christina Henriksen Norra Barentsi mere sekretariaadist rääkis vähemusrahvusgruppide perspektiivist. Oluline on kompenseerida nende piirkondade inimestele ettevõtluse poolt tekitatud keskkonnakahju.

Euroopa Komisjoni eesmärk on tagada energiavarustuse stabiilsus. Euroopa vajab Norra õli ja gaasi. Gaasi tarbimine Euroopas on oluliselt suurenenud. Euroopa liigub energiavarustuse tagamise nii kvantitatiivse kui ka kvalitatiivse paranemise suunas.

11. 26.mail toimub Regioonide Komitees ruumis JDE 51 Euroopa Komisjoni asepresidendi Margot Wallströmi kohtumine Regioonide Komitee liikmetega ning kohalike ja regionaalsete omavalitsusliitude esindajatega.

Euroopa Komisjoni asepresident esitleb Euroopa Ühenduste Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, Nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele - 2010. aasta poliitiline strateegia.

Kavas on läbi viia tõeline debatt, kus liitudel on võimalik esitada oma ettepanekuid ja kommentaare EK 2010 aasta poliitilise strateegia teatis kohta.
Diskussioon toimub järgmistel teemadel:
· Majanduse ja sotsiaalvaldkonna elavdamine;
· Kliimamuutus ja jätkusuutlik Euroopa;
· Euroopa Liidu ülemaailmne roll;
· Stockholmi programm-  kodanike seadmine esikohale

Dialoogi juhatab Regioonide Komitee president Luc Van den Brande.

Need, kes soovivad osaleda või sõna võtta, peavad olema eelnevalt registreerunud, kasutades elektroonilist registreeringut

Sõnavõtjate registreerimine on avatud kuni 18.mai kella 12.00

Osalejate registreerimine on avatud kuni 25.mai kella 10.00

Nendega, kes soovivad debatil sõna võtta, toimub eelnev kohtumine 19.mail kell 11.00 ruumis JDE 2253.

Aruande koostas
Ille Allsaar
Üleriigiliste Omavalitsusliitude esindaja Brüsselis


20.05.2009

 
 Struktuur Meedia Tagasiside | © Eesti Linnade Liit