Eesti Linnade ja Valdade Liit | Otsi | Sisukaart   
  Aktuaalset  | Seadusandlus  | Brüsseli esindus  | Välissuhted  | Andmebaasid  | Uurimused/käsiraamatud  | Linke
Aktuaalset
 
Uudised
  Arhiiv
  ELL-uudis (listi uudiskirjad)
  Brüsselist memod
    2018 Brüssel
    2017 Brüssel
    2016 Brüssel
    2015 Brüssel
    2014 Brüssel
    2013 Brüssel
    2012 Brüssel
    2011 Brüssel
    2010 Brüssel
    2009 Brüssel
    2008 Brüssel
    2007 Brüssel
    2006 Brüssel
    2005 Brüssel
Pressiteated
Omavalitsusliitude läbirääkimised
Seisukohad
Linnade ja Valdade Päevad
Konverentsid, seminarid
Liitu meilinglistiga
Huvitavaid fakte
KOV ja kliima
Kalender
 


LVP_2015_logo
Linnade ja Valdade Päevad 2018
14.-15. märts Original Sokos Hotel Viru konverentsikeskuses


31. märtsil 2012 a. toimunud Linnade ja Valdade Üldkogu materjalid

Eesti Regionaalse ja Kohaliku Arengu Sihtasutus
Esilehekülg > Aktuaalset > Uudised > Brüsselist memod > 2008 Brüssel


15.-19. september 2008
Print

E-nädalakiri 23/2008

Sisukord:
1. Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi taastuvatest energiaallikatest toodetud energia kasutamise edendamise kohta (KOM(2008)0019 – C6-0046/2008 – 2008/0016(COD)) menetlus Euroopa Parlamendis.
2. Euroopa parlamendi resolutsiooni ettepanek valitsemise ja partnerluse kohta riiklikul ja piirkondlikul tasandil ning lähtepunktina regionaalpoliitika projektides (2008/2064(INI))
3. Euroopa Komisjoni Tööhõive, sotsiaalküsimuste ja võrdsete võimaluste Peadirektoraat (DG EMPL) korraldab Brüsselis 25.novembril 2008 konverentsi teemal “Tööhõive Euroopas 2008 aastal.
4. ELi lipulaev innovatsiooni tugevdamisel – Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituut (EIT) – tähistas oma tegevuse algust hiljuti ametisse nimetatud juhatuse esimese koosolekuga 15. septembril 2008.
5. Euroopa info- ja sidetehnoloogiaalane teadus- ja innovatsioonistrateegia aastani 2020
6. Regioonide Komitee Põhiseaduse, Euroopa valitsemisasjadel ning vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajaneva ala komisjon (CONST) seminar Itaalias Reggio Emilias.
7. Muudatusettepanekud 25.septembri Regioonide Komitee EDUC komisjonis arutlusele tulevate arvamuste eelnõude kohta.
8. Regioonide Komitee Avatud Päevade teemaline koosolek.

1. Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv taastuvatest energiaallikatest toodetud energia kasutamise edendamise kohta (KOM(2008)0019 – C6-0046/2008 – 2008/0016(COD)) menetlus Euroopa Parlamendis.

Direktiiviga on võimalik tutvuda: http://tinyurl.com/5wbp3o

Kliimaapaketi taastuvenergia raporti üldeesmärk on aastaks 2020 viia taastuvenergia osakaal energiatarbimisest 20%ni. Parlamendi tööstuse komisjon hääletas raportit 10. septembril.

Komisjoni pakutud direktiiv näeb ette, et kõik liikmesriigid koostavad taastuvenergia suhtes riikliku tegevusplaani ning loovad reeglid, millega garanteeritakse, et taastuvenergia oleks tõepoolest taastuvenergia ning süsteemi, mis tagaks biokütuste kasutuse ning vähem kasvuhoonegaaside heitkoguseid. Jaanuaris avalikustatud komisjoni ettepanekud puudutavad elektrikasutust, kütet, jahutussüsteeme ja biokütuseid.

Raportöör Claude Turmes (Greens/EFA, LU) ütles, et 20%line sihtmärk on õiges suunas minek. Samas kritiseerib ta komisjoni väljapakutud 10%list eesmärki biokütustele aastaks 2020. "Komisjonil ei olnud julgust jätta 10%line eesmärk välja," ütles ta. Nimelt arvatakse, et biokütuste kasutamine ei pruugi sugugi keskkonnasõbralik olla, sest nende tootmine võtab suurtes kogustes energiat. "Suhkrupeet ja nisu on halvad CO2 tasakaalule."
 
Turmes soovitab kasutada hoopis biomassi, millega säästaks 3-4 korda rohkem CO2 kui elektri ja sooja saamiseks kasutatava söega.

Arvamuse seletuskirjas http://tinyurl.com/4v6sla  leitakse, et EL võib olla selle revolutsiooni tööstuslik juht kolmel tingimusel:
käesoleva direktiivi jõustamine,
1) „ressursitarkuse“ ja taastuvate energiaallikate toomine meie tulevase energia- ja
2) kliimajulgeoleku strateegia keskmesse ning
3) raamtingimuste loomine neljale Euroopa tasandil huvipakkuvale taastuvenergia projektile, milleks on:

strateegiline liit edumeelsete linnade ja piirkondadega, selleks et „alt üles“ kasutusele võtta tohutult mitmekesine tehnoloogiate hulk, mida on kirjeldatud Euroopa Parlamendile esitatud raportis „XXI sajandi 21 taastuvenergia tehnoloogiat“, eriti „hooned jõujaamade klastrina“

– koordineeritud lähenemine Põhjamere ja Läänemere rannikumere tohutu tuule- ja hüdroenergia ressursi kasutusele võtmisele

– üldine kava Kesk ja Ida-Euroopa linnade suuremahuliseks renoveerimiseks (ehitised, kaugküttesüsteemid, ühistransport) koos nende suure biomassi potentsiaali järkjärgulise kasutuselevõtuga

– partnerlus Vahemere riikidega energiatõhususe ning päikeseelektri ja tuulejõujaamade vallas.

Need neli projekti peavad olema prioriteediks üleeuroopaliste võrkude – energia infrastruktuuri läbivaatamisel ja ELi rahastamises (struktuurifondid, Euroopa Investeerimispank,...).

Raportis tehakse  ettepanek väljendada seda veelgi selgemalt, muutes 2020. aasta sihtmärgi ja vahe-eesmärgid rohkem siduvaks. Lisaks palutakse komisjonil luua süsteem, millega eesmärke ületavaid liikmesriike premeeritaks ja täitmata jätjaid trahvitaks rahaliselt.

Euroopa Kohalike ja Regionaalsete omavalitsuste Nõukogu (CEMR) poolt esitatud ettepanekute osas olid hääletustulemused järgmised (lisan aruandele vastu võetud muudatusettepanekute tekstid)

1. Rahul võib olla sellega, et vastu võetud muudatusettepanekute kohaselt on riiklike ja kohalike omavalitsuste kaasamine riiklike tegevusplaanide koostamisse kohustuslik

2. Mures ollakse artikli 12 “Haldusmenetlused, õigusaktid ja eeskirjad” kokku lepitud kompromisssõnastuse ja sellest tulenevate tagajärgede pärast kohalikul tasandil. Tuleks jätkata lobby, et saavutada paremad tulemused täiskogu istungil.

3. Rahul ollakse ka artikli 13 “Teavitamine ja koolitus” hääletustulemustega- vastuvõetud kompromiss kajastab CEMRi poolt esitatud ettepanekuid.

4. Artikli 14 “ Juurdepääs elektrivõrgule” uus  sõnastus võib kaasa tuua muudatusi kohaliku ja regionaalse tasandi planeerimis- ja volitusprotseduurides.

Ettepanekuid  artikli 12 ja 14 sõnastuse osas koos põhjendustega  oodatakse CEMRis 23.septembriks kella 12.00ni .

Regioonide Komitee täiskogul 8-9 oktoobril 2008 on arutluse all Regioonide Komitee arvamuse eelnõu “taastuvenergia edendamine” (raportöör Paula Baker (UK/ALDE).

Arvamuse eelnõus on üksikasjalikult kirjeldatud kohalike ja piirkondlike omavalitsuste rolli taastuvenergia edendamisel. Esile on toodud järgmised tegevused:

- ruumiline planeerimine (selged nõuded planeerimis- ja arendustegevusele, mis toimiksid nii reguleerivalt kui ka innustavalt);

- riigimaa ja -vara omamine ja haldamine (sealhulgas tänavavalgustus, hoonestus, transport, riigihooned ja ametiasutused);

- transporditeenuse pakkumine;

- regionaalareng;

- taastuvenergiat tootvatele ettevõtetele toetuste pakkumine ja neile rahastamisvahenditele juurdepääsu hõlbustamine;

- toetuste pakkumine ja neile rahastamisvahenditele juurdepääsu hõlbustamine, et taastuvenergia oleks kättesaadav eramajapidamistele, avalikele asutustele ja ettevõtetele;

- teabevahetus kodanikega;

- teavitamine ja koolituse pakkumine toetuskavade kohta (kodanikele, ehitajatele, seadmete paigaldajatele ja remontijatele, VKEdele);

Arvamuses märgitakse lisaks, et kohalikud ja piirkondlikud omavalitsused kontrollivad suuremahulist eelarvet energiat tarbivate toodete ja teenuste osas riigihangete korraldamiseks ja lepingute sõlmimiseks;
rõhutab, et esimestel üleminekuetappidel taastuvenergiat palju rohkem kasutava Euroopa suunas ei tohi kõrvale jätta kohalike ja piirkondlike omavalitsuste olulist rolli taastuvenergiasektori määratlemisel, uuendamisel ja sellega läbirääkimiste pidamisel.

Samamoodi peetakse arvamuse eelnõus vajalikuks, et kohalikud ja piirkondlikud omavalitsused tuleb kaasata riiklike tegevuskavade väljatöötamisse.

2. Euroopa parlamendi resolutsiooni ettepanek valitsemise ja partnerluse kohta riiklikul ja piirkondlikul tasandil ning lähtepunktina regionaalpoliitika projektides (2008/2064(INI))

Territoriaalne mõõde on üha enam ühtekuuluvuspoliitika keskmes. Lissaboni lepingu järgi on territoriaalne ühtekuuluvus võrdselt majandusliku ja sotsiaalse ühtekuuluvusega Euroopa Liidu eesmärk.

Euroopa Komisjon avaldab sel sügisel rohelise raamatu territoriaalse ühtekuuluvuse kohta, ning seda arvestades tuleks haldusjuhtimise küsimusele pöörata eritähelepanu. Territoriaalse mõõtme lisamine ühtekuuluvuspoliitikasse tähendab ka kaalutlusi asjakohasel territoriaalsel tasandil. Analüüsida tuleks uusi esilekerkivaid mõisteid nagu asustus- ja tööhõiveüksus.

Euroopa territoriaalse koostöö rühmitus on suurepärane vahend tõhusa piiri- ja riigiülese haldusjuhtimise loomiseks, kuid seni pole kõnealust vahendit piisavalt kasutatud, kas siis liikmesriikide õigusaktide kohandamata jätmise või tõelise poliitilise tahte puudumise tõttu.

Euroopa Parlamendi raport (Raportöör: Jean Marie Beaupuy) sellel teemal pakub huvitavat lugemist: http://tinyurl.com/6ckdq4

Ka Regioonide Komitee hakkab oma oktoobrikuu täiskogu istungil menetlema arvamuse eelnõu teemal “Valitsemistava ja partnerlus riiklikul, piirkondlikul ja projektide tasandil regionaalpoliitika valdkonnas”. Arvamuse raportööriks on Vladimir Kissiov (BG/EPP).

Regioonide Komitee arvamuse eelnõus kutsutakse üles mitte käsitlema kohalikke ja piirkondlikke omavalitsusi partnerluse kontekstis samas kategoorias kodanikuühiskonna ning majandus- ja sotsiaalpartneritega. Täpsemalt arvamusest ja selle menetlusprotsessist juba täiskogu istungi järgselt.

3. Euroopa Komisjoni Tööhõive, sotsiaalküsimuste ja võrdsete võimaluste Peadirektoraat (DG EMPL) korraldab Brüsselis 25.novembril 2008 konverentsi teemal “Tööhõive Euroopas 2008 aastal”

See on kolmas konverents sellel teemal- esimene toimus 2006 aasta novembris. Nagu eelmistelgi konverentsidel, on selle eesmärk tutvustada “Euroopa tööhõive 2008 “ uuringu tulemusi. Raporti tulemused on põhiline abivahend aitamaks Euroopa Komisjonil analüüsida Euroopa tööturul toimuvaid protsesse ning kavandada tööhõive suundumusi.

Põhilised teemad, mida selle konverentsi raames arutatakse, on tööjõu mobiilsus EL sees tulenevalt EL laienemisest, tööjõu sissevool kolmandatest riikidest, tööjõu kvaliteedi kontseptsioon ja suhted uuringute valdkondade ja töö vahel.

Kui Euroopa Liit saavutab 2020 aastaks Lissaboni Strateegias püstitatud eesmärgid uute töökohtade loomise ja tööhõive osas , on kokku puudu 12 miljonit töötajat, kes vastaksid nõutud kvalifikatsioonile olemasolevate töökohtadel. Uuringu tulemustega “Future skill needs in Europe focus on 2020” saab tutvuda : http://tinyurl.com/6p9g2x

4. ELi lipulaev innovatsiooni tugevdamisel – Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituut (EIT) – tähistas oma tegevuse algust hiljuti ametisse nimetatud juhatuse esimese koosolekuga 15. septembril 2008.

Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituut on ulatuslik ELi algatus, mis on seadnud sihiks edendada tippteadmisi Euroopa innovatsioonis ning pakkuda uusi lahendusi suurematele sõlmprobleemidele, nagu kliimamuutused, taastuvenergia või järgmise põlvkonna info- ja kommunikatsioonitehnoloogia.

Nende ambitsioonikate eesmärkide täitmiseks on EIT-l täiesti sõltumatu kõrgetasemeline juhatus. Juhatus vastutab EIT strateegiliste suundade seadmise eest ning valib välja EIT tegevuse aluseks olevad nn teadmis- ja innovaatikakogukonnad, teostab nende üle järelevalvet ja hindab neid. Juhatuse 18 liiget pärinevad ettevõtlus-, kõrgharidus- ja teadusringkondadest ja kõigil neil on ette näidata saavutusi tippinnovaatikas.

Oma esimesel koosolekul Budapestis võttis juhatus  vastu mitu olulist otsust, milles määrati kindlaks EIT toimimine, sealhulgas eesistuja ja täitevkomitee ülejäänud nelja liikme valimine. Lisaks arutas juhatus esimesi samme esimese paari-kolme teadmis- ja innovaatikakogukonna valimiseks 2010. aasta alguseks.

5. Euroopa info- ja sidetehnoloogiaalane teadus- ja innovatsioonistrateegia aastani 2020

Uus strateegia, mis avalikustatakse järgmisel aastal, töötatakse välja tööstusharu esindajate, info- ja sidetehnoloogia ekspertide, poliitikute ning laiema avalikkuse kaasabil. Strateegia eesmärk on viia Euroopa info- ja sidetehnoloogia tööstus ning eelkõige väikesed ja keskmise suurusega ettevõtted esirinda võistluses globaalse konkurentsivõime pärast. Avalik arutelu kestab 7. novembrini 2008.

Euroopa Komisjon kavatseb olukorra parandamiseks info- ja sidetehnoloogiaalaste teadusuuringute ja innovatsiooni strateegia põhjalikult läbi vaadata. Arutelu käigus otsitakse vastust kolmele põhiküsimusele:

1. Millised on peamised ees ootavad probleemid seoses info- ja sidetehnoloogiaalaste teadusuuringute ja innovatsiooni valdkonnaga? Millised on Euroopa peamised prioriteedid selles valdkonnas ajal, mil jätkub info- ja sidetehnoloogia võidukäik?

2. Mil viisil ja millistes valdkondades peaks Euroopa taotlema liidrirolli? Euroopal on tööstuses ja tehnoloogias juhtivaid tegijad mitmes olulises valdkonnas nagu telekommunikatsioon ja manussüsteemid. Kuidas saaks nendes valdkondades saavutatut veelgi tugevdada ning millised on need uued valdkonnad, kus tuleks liidrirolli taotleda?

3. Milline on avaliku poliitika roll Euroopa esirinda viimisel? Kuidas on teadusuuringute alast poliitikat võimalik ühtlustada, et luua info- ja sidetehnoloogiaalase innovatsiooni valdkonnas Euroopa turg? Kuidas saaks selliseid täiendavaid poliitikavaldkondi, nagu standardite kehtestamine, lubade väljaandmine ja intellektuaalomandiga seotud kord, kohandada nii, et need toetaksid teadusuuringute tulemustega kauplemist võimalikult varajases etapis?

Komisjoni avaliku arutelu dokument on kättesaadav järgmisel veebilehel:

http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispatch?form=ICTRDI

6. Regioonide Komitee Põhiseaduse, Euroopa valitsemisasjadel ning vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajaneva ala komisjon (CONST) seminar Itaalias Reggio Emilias.

Seminar teemal “Põhiõiguste mitmetasandiline kaitse” toimus 19.septembril 2008 aastal Itaalias Reggio Emilias.

Seminari esimene osa on pühendatud teemale “ Euroopa põhiõiguste harta kui individuaalsete ja kollektiivsete õiguste rakendamise vahend- mõju mitmetasandilisele haldussüsteemile”.

Sissejuhatava aruande esitas Bologna ülikooli professor Lucia Serena Rossi.  Harta on põhiõiguste tagamise protsessi nurgakivi ning oluline lähtekoht nende õiguste määratlemisel ja tõlgendamisel, mida EL on kohustatud austama. Arutluse all on järgmised teemad:

· Eli põhiõiguste harta õiguslikult siduva olemuse mõju kohalikele ja piirkondlikele omavalitsustele;

· Võimalik vastuolu eraelu puutumatuse õiguse ja põhiõiguste tagamise vahel (näiteks turvalisus);

· Head tavad põhiõiguse rakendamisel ja järelevalves nende üle

Seminari teine osa keskendub teemale “ Kohalike ja piirkondlike omavalitsuste roll põhiõiguste kaitsmisel ja edendamisel- teadlikkuse tõstmine õiguste ja kohustuste osas.

Sisejuhatava aruande esitab Regioonide Komitee EL kodakondsuse ja põhiõiguste teemalise omaalgatusliku arvamuse raportöör Sonia Masini (IT/PSE).

Kõnealuses osas käsitletavad teemad:
· Meetmed põhiõiguste tõhusaks rakendamiseks;
· Meetmed teadlikkuse tõstmiseks põhi- ja kodanikuõiguste kohta;
· Meetmed põhiõiguste edendamisele uue hoo andmiseks;
· Meetmed selle kohta, et EL kodakondsus ei tähenda üksnes õigusi vaid ka kohustusi;
· Aktiivsete poliitikameetmete head tavad põhi- ja kodanikuõiguste edendamisel kohalikul ja piirkondlikul tasandil.

7.Muudatusettepanekud 25.septembri Regioonide Komitee EDUC komisjonis arutlusele tulevate arvamuste eelnõude kohta

Valmistasin ette muudatusettepanekud Regioonide Komitee EDUC komisjoni istungi (25.09.08) arvamuse eelnõu "Parandada 21.sajandiks
vajalikke pädevusi: koole käsitlev Euroopa koostöökava" ja
 arvamuse eelnõu "Integratsioonipoliitika ja kultuuridevaheline
dialoog" kohta ning saatsin need komisjoni liikmetele kommenteerimiseks, täiendamiseks ja esitamiseks. Lisan aruandele koostatud muudatusettepanekud.

8.Regioonide Komitee Avatud Päevade teemaline koosolek

Informeeriti, et kokku on registreerunud ligikaudu 6 000 osalejat. 47 seminari/töörühma on registreerumine lõppenud, täidetud on 91% ruumide mahutavusest. Kokku on esindatud 30 riiki.

Investorite Kohvik- veebilehel on kogu info olemas. Materjale saab hakata üles panema 6.oktoobril kella 10.00st. Stendide juures ei pea kogu aeg keegi olema, kuid oleks vaja esitada nimekiri selle kohta kes (kontaktandmed ka mobiiltelefoni number) täpselt millal kus on, et vajadusel oleks võimalik partneritel omavahel kontakteeruda.

Kui on huvi kasutada VIP ruume, tuleb sellest võimalikult vara teada anda. Kui on teada ka kellega soovitakse kohtuda, siis oleks vaja sellest eelnevat teavitada Regioonide Komitee vastavaid töötajaid.

Avamine toimub 6.oktoobri õhtul kell 19.00. Koosolekuruumide ja kokteilide osas kontakteeruda BORIS ESSENDERiga.

Logistika/pääsmed

On 3 erinevat tüüpi pääsmeid +1 (mis on mõeldud ainult avatseremoonial osalemiseks).

Kõik, kes on registreerunud enne 11.septembrit, saavad oma pääsmed kätte posti teel peale 22.septembrit.

Pääsmed võimaldavad juurdepääsu kõikidele töörühmadele/seminaridele, kuhu on osalejad registreerunud.

Need, kes registreerusid peale 11.septembrit, saavad pääsmed kätte Regioonide Komitee peahoonest ja Centre Borchette (rue Froissant 36).

6. oktoobril kella 10.00-16.00 saab pääsmed ainult peahoonest, 7-9 oktoobril mõlemast hoonest kell 8.00-18.00. Infopunktidest saab ka pääsmete hoidjaid.

Regionaalsetest esindustest enam see aasta pääsmeid ei saa.

Töörühmad/ seminarid peavad ise uksel korraldama osalejate  kontrolli (kes on registreerunud ja kes mitte).

Kui osalejad on muutunud (keegi tuleb kellegi asemel), siis on vaja sellest muutusest teada anda e-meili teel konverentsi sekretariaadile.

Plakatid seminaride/töörühmade toimumiskohtade jaoks saavad olema nii välisfasaatidele kui siseruumidesse.

Iga partner vastutab selle eest, et ettekandjate nimed on veebilehel üleval- kui on toimunud mingeid muudatusi ettekandjate osas, tuleb sellest järgmise nädala jooksul teada anda (speakerspresentation@open-days.eu). Kõik ettekanded peavad olema saadetud hiljemalt 26.septembriks. Ettekanded saavad olema üleval veebilehel ning kõik kes soovivad võivad need ise enne või pärast seminari toimumist välja printida.

Kokku on registreerunud 148 ajakirjanikku (kokku loodeti, et tuleb 170 ajakirjanikku) 30 riigist. Kutsete saatmine ja registreerimine lõpeb järgmisel nädalal.. Kui soovitakse kontakte mingi teise riigi meedia esindajatega, siis saab seda teha personaalselt. Kontakt ajakirjanike osas on ANA AGUILAR –press@open-days.eu.

Ajakirjanikele mõeldud programm alagab 7.oktoobri õhtul kell 19.30.

Regioonide Komitee pressitalitlus koostab iga päeva kohta klipi- need on intervjuud, mis pannakse ülesse veebilehele.

Stuudio kasutamine- teisipäev on kinni, aga võimalik on saada aegu veel kolmapäevaks.

Lõpusessiooniks koostatava järelduste jaoks võivad töörühmade juhid saata oma ettepanekuid (10-15 rida)- conclusionsOD@cor.europa.eu. Lõpusessioonile võib registreeruda veel kuni 25.septembrini.

Kokkuvõte avaldatakse veebilehel: www.opendays.europa.eu

Ametlik vastuvõtt toimub Regioonide Komitee peamaja 0 ja 1korrusel- sissepääs ainult kutsete alusel.

Kohalikud üritused

Kokku toimub 233 kohalikku üritust. Informatsioon nende ürituste kohta on leitav Avatud Uste Päevade veebilehelt (on ka leitav ka kõikides kohalikes keeltes)- Europa in my Region/City.

Ülesanded ja tähtajad:

25. september- viimane tärmin registreerimiseks lõpusessioonile
30.september- ettekandjate andmete täpsustamine/muutmine internetis
1-3 oktoober- infoplakatite jaotamine regionaalsetele esindustele töörühmade/seminaride toimumise kohta
26. september- kommentaaride esitamine kokkuvõtte (järelduste) kohta
17.oktoober- kokkuvõte toimunud töörühast/seminarist + 3 fotot
10-20 oktoober- on-line küsimustik
23. oktoober- Avatud Päevade järgne kohtumine.

Aruande koostas
Ille Allsaar
Üleriigiliste omavalitsusliitude esindaja Brüsselis


25.09.2008

 
 Struktuur Meedia Tagasiside | © Eesti Linnade Liit