Eesti Linnade ja Valdade Liit | Otsi | Sisukaart   
  Aktuaalset  | Seadusandlus  | Brüsseli esindus  | Välissuhted  | Andmebaasid  | Uurimused/käsiraamatud  | Linke
Aktuaalset
 
Uudised
  Arhiiv
  ELL-uudis (listi uudiskirjad)
  Brüsselist memod
    2018 Brüssel
    2017 Brüssel
    2016 Brüssel
    2015 Brüssel
    2014 Brüssel
    2013 Brüssel
    2012 Brüssel
    2011 Brüssel
    2010 Brüssel
    2009 Brüssel
    2008 Brüssel
    2007 Brüssel
    2006 Brüssel
    2005 Brüssel
Pressiteated
Omavalitsusliitude läbirääkimised
Seisukohad
Linnade ja Valdade Päevad
Konverentsid, seminarid
Liitu meilinglistiga
Huvitavaid fakte
KOV ja kliima
Kalender
 


LVP_2015_logo
Linnade ja Valdade Päevad 2018
14.-15. märts Original Sokos Hotel Viru konverentsikeskuses


31. märtsil 2012 a. toimunud Linnade ja Valdade Üldkogu materjalid

Eesti Regionaalse ja Kohaliku Arengu Sihtasutus
Esilehekülg > Aktuaalset > Uudised > Brüsselist memod > 2008 Brüssel


01.- 05. september 2008
Print


E-nädalakiri 21/2008

Sisukord:
1. ELAN- võrgustiku koosolek 02.09.2008
2. Regioonide Komitee rahvuslike koordinaatorite koosolek 02.09.2008
3. Regioonide Komitee Rahandus- halduskomisjoni koosolek 04.09.2008
4. Eesti Linnade Liidu ja Võrumaa Omavalitsuste Liidu  koolitusprogrammi koostamine
5. Ülevaade  Regioonide Komitee Avatud Päevadele registreerumisest

1. ELAN- võrgustiku koosolek 02.09.2008

ELAN võrgustiku koosolek toimus 2.septembril CEMR majas algusega kell 10.30. Päevakord:

1. Adoption of draft agenda
2. Overview of the Renewed Social Agenda. Introduction by Mr Egbert Holthuis, Deputy Head of Unit, European Employment Strategy, CSR, Local Development, DG for Employment, Social Af-fairs and Equal Opportunities. Discussion
3. Round table after the holidays: recent developments from the Association and home country
4. ELAN priorities 2008 – recent developments
   · Public services, internal market, public procurement
   · Environment
   · Transport
   · Energy
   · Employment / social policy / health
   · Information society
   · Cohesion / rural development
   · Research
   · Governance
   · Enlargement
   · Maritime
   · CoR activities
5. Next meeting
6. Any other business

Koosolekul tutvustas Euroopa Komisjoni esindaja Hr Elbert Holthuis uuenenud sotsiaalmeetmete kava. ( Komisjoni teatis euroopa parlamendile, nõukogule,
euroopa majandus- ja sotsiaalkomiteele ning regioonide komiteele Uus sotsiaalmeetmete kavavõimalused, juurdepääs ja solidaarsus 21. sajandi Euroopas
Brüssel 2.7.2008 KOM(2008) 412 lõplik) Dokumendiga on võimalik tutvuda : http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=547&langId=en

Uus sotsiaalmeetmete kava põhineb kolmel üksteisega seotud ja ühevõrra olulisel eesmärgil:

·  Võimaluste loomine: võimaluste loomine tähendab rohkemate ja paremate töökohtade loomist ning liikuvuse hõlbustamist. Ühiskonnas, kus kõiki inimesi vaadeldakse võrdväärsetena, ei tohiks inimest tagasi hoida mitte mingisugused tõkked. See tähendab, et kõigile tuleb tagada võimalused oma võimete teostamiseks, austades samas Euroopa mitmekesisust, tõrjudes nii avalikku kui ka kaudset diskrimineerimist ning võideldes rassismi ja ksenofoobia vastu.

·  Juurdepääsu tagamine: arvestades inimeste väga erinevaid stardipositsioone elus, ei saa tagada võimalusi, ilma et parandataks kõige ebasoodsamas olukorras olijate juurdepääsuvõimalusi. Kõikidel kodanikel peab olema juurdepääs kvaliteetsele haridusele, sotsiaalkaitsele, tervishoiule ja teenustele, mis võivad aidata ületada stardipositsiooni ebavõrdsust ja võimaldada kõigil elada kauem ning olla tervem.
Euroopa noortel peavad olema vahendid, et võimalusi ära kasutada. Kõikidel eurooplastel peaks olema juurdepääs haridusele ja oskuste arendamisele kogu elu kestel (näiteks nn „teise võimaluse koolid“ või elukestev õpe), et olla võimeline kohanema muutustega ja erinevatel eluetappidel uuesti alustama.

· Solidaarsuse ilmutamine: eurooplastele on ühine see, et nad on pühendunud sotsiaalsele solidaarsusele põlvkondade, piirkondade, jõukamate ja vähem jõukate ning ka rikkamate ja vähem rikaste liikmesriikide vahel. Solidaarsus on osa sellest, kuidas Euroopa ühiskond toimib ja kuidas Euroopa suhtleb ülejäänud maailmaga.
Tõeline võimaluste võrdsus sõltub nii juurdepääsust kui ka solidaarsusest. Solidaarsus tähendab samme, et aidata ebasoodsamas olukorras olijaid – neid, kes ei suuda saada osa avatud, kiirelt muutuva ühiskonna hüvedest. See tähendab sotsiaalse kaasamise ja integratsiooni, osalemise ja dialoogi edendamist ning võitlust vaesuse vastu.
See tähendab nende toetamist, kellel globaliseerumise ja tehnoloogiliste muutuste tõttu on ajutisi, mööduvaid probleeme.

Hr Elbert Holthuise sõnul on loodud 18 miljonit töökohta rohkem kui on kaotatud, töötuse keskmine tase on 4,7% (ainult põhiharidusega inimeste osas 11,2%). Samuti on palju vabasid töökohti teatud kvalifikatsiooni nõutavatel töökohtadel, kuna just sellise ettevalmistusega inimestest on puudu. Puudub ka piisav juurdepääs haridusele, koolitusele, tervishoiuteenustele, eluasemele, kvaliteetsele tööle. Ta tõi oma ettekandes välja, et 7% eurooplastest on vaesusriskis ning 8% nendest, kellel on töökoht, on sellele vaatamata vaesed.

Väljakutsetena nimetas ta madalat sündivust, keskmine vanuse tõusu 10 aasta võrra vahemikus 2004-2050 ning vanemaealiste inimeste osakaalu olulist suurenemist (25%lt 53%ni).

Olulise teemana arutati veel ELAN- võrgustiku töö ümberkorraldamiseks tehtud ettepanekuid (lisatud). Lõplikke otsuseid ei langetatud, kuid arutelu tulemusel leidis toetust idee, et peaks määrama nn “raportöörid”, kes valmistavad siis teatud temaatika põhjalikumalt ette. Arutelu jätkub järgmisel koosolekul.

Meie peame seisma hea selle eest, et suured esindused ei seaks liiga kõrgeid eesmärke ELAN võrgustiku töö osas. Meil on selgelt raskusi raportööriks olemisega, kuna üks inimene esinduses ei suuda ühe teema osas ennast piisavalt detailselt kurssi viia, sest ülesannete ring, millega igapäevaselt peab toimetama, on väga lai.

Kahjuks ei olnud mul võimalik osaleda koosoleku lõpuni, samal ajal toimus Regioonide Komitees rahvuslike koordinaatorite koosolek.

2. Regioonide Komitee rahvuslike koordinaatorite koosolek 02.09.2008

Koosolek toimus 2. septembril kell 11.30-14.00 Jacques Delors nimelises Regioonide Komitee majas.

Koosolekul räägiti erakorralise juhatuse istungi ettevalmistamisest Dunkirkis 15.-16. septembril 2008 a. Kinnitati, et korralduslikud probleemid seoses transpordiga lahendatakse ja kõik juhatuse liikmed toimetatakse bussidega Regioonide Komitee juurest juhatuse toimumise kohta vastavalt juhatuse liikmete poolt antud informatsioonile lendude kohta.

Kõik saavad ka lähiajal kinnituse hotelli olemasolu kohta. Esialgu on puudu juhatuse dokumentide hulgast päevakorra punkti 8a materjal “Subsidiaarsuse järelevalve Regioonide Komitee poliitilises protsessis”, kuid see saab lähiajal välja saadetud. Mina sain selle dokumendi Uno Silbergi käest 4.septembril, kui ta osales Brüsselis asepresidentide kohtumisel Regioonide Komitee Presidendiga.

Tema sõnul jäädi ettevalmistatud dokumendiga enam- vähem rahule. Teine oluline küsimus on uue peasekretäri valimine. Praeguse peasekretäri ametiaeg hakkab otsa saama ja nüüd on küsimus selles, kas pikendatakse tema ametiaega veel ühe perioodi võrra või korraldatakse avalik konkurss. Uno Silbergi sõnul on poliitilistel parteidel erinevad seisukohad ja presidendiga kohtumisel veel selgeid otsuseid ei langetatud.

15.septembril on kavandatud ühine õhtusöök. Ning paluti veel üle korrata, et kohtumisel kohalike elanikega ei ole tõlget tagatud.

Rahvuslike koordinaatorite kulude katmise kohta saadeti vahepeal välja küsimustik, millele ka tuli vastus 21 delegatsioonilt. Rahandus- ja halduskomisjon on soovinud saada täiendavat informatsiooni. Regioonide Komitee sekretariaat koondab saadud vastused ühte tabelisse ning saadab selle uuesti delegatsioonidele ülevaatamiseks ning täiendamiseks. Oluline on saada võrreldavat informatsiooni.

Saadud vastuste põhjal ei ole võimalik võrrelda erinevate delegatsioonide koordinaatorite tööd ja rahastamist. Eeldatavasti jõuab see materjal rahandus- ja halduskomisjoni novembri kuu istungile. Sain aru, et räägitakse koordinaatori sõidukulude katmisest sõltumata sellest kus koordinaator parajasti on- kas oma riigis või Brüsseli esinduses.

Regioonide Komitee liikmete (50 in) kulud võidakse täiendavalt katta seoses osalemisega Regioonide Komitee Avatud Päevadel toimuvatel seminaridel. Vastavad taotlused tuleb esitada administratsioonile.

Regioonide Komitee järgmise aasta ürituste kalender saadetakse niipea kui see valmib (hiljemalt 8 septembril) . Seda arutatakse juhatuse istungil ja täiskogul.

Järgmine koordinaatorite koosolek toimub 6.oktoobril 2008.

3. Regioonide Komitee Rahandus- ja halduskomisjoni (CAFA) koosolek 04.09.2008

Komisjoni koosolek toimus 4.septembril kell 14.30-18.00 Regioonide Komitee peahoones. Seekord ei osalenud komisjoni koosolekul Toomas Vitsut.

Koosoleku päevakord oli järgmine:
1. Päevakorra kinnitamine
2. Eelmise koosoleku protokolli kinnitamine
3. Personalikomitee tõstatatud küsimused
4. 2007 aasta eelarve täitmise kinnitamine
5. 2008 aasta eelarve täitmine
6. 2009 aasta eelarve menetlus
7. Komisjoni väljaspool Brüsselit toimuvad ja erakorralised üritused 2008 aasta teisel poolaastal ning 2009 aasta esimese poolaasta esialgne kava
8. Piirkondadevaheliste rühmade koosolekud
9. Suulise tõlke kulude eelarveridade kavandamine ja haldamine
10. Keskkonnajuhtimise- ja auditeerimissüsteemi EMAS hetkeseis
11. Halduskorraldus ja selle parandamine
12. RK ja EMSK uue koostöölepingu rakendamine
13. Muud küsimused ja järgmise koosoleku kuupäeva kinniatmine

Päevakorra kinnitamisel tõstatati küsimus miks ei ole interneti kulude ja keelekursuste katmise küsimus  päevakorras, kuigi juhatus otsustas, et seda peaks rahakomisjonis uuesti arutama. Esimehe sõnul arutatakse seda muude küsimuste all.

Komisjoni esimees ütles oma sõnavõtus, et ülevaade poliitiliste fraktsioonide töö korraldusest esitatakse järgmisel koosolekul. Vaja on välja anda ka infoleht liikmete käsutuses olevate ruumide ja nende kasutamise kohta.

Personalikomitee esindaja võttis lühidalt kokku ühisel koosolekul arutatud küsimused. Tema sõnul on uued liikmesriigid administratsioonis alaesindatud. Esindaja leidis, et see ei ole hea ja nad peaksid olema suuremal määral esindatud.

Olulise küsimusena tõstatati edutamise küsimus ja selle kohta selgete reeglite puudumine.. Oluline on ka paindlik ajakasutus ja töötajate mobiilsus (mitte ainult liikumine ühelt töökohalt teisele vaid ka avaliku transpordi kasutuse kompenseerimine). Palutakse võimalust kompenseerida töötajate poolt transpordile tehtud kulutused tööle jõudmisel. Toimusid väga pikad arutelud selle üle kes midagi tegi või tegemata jättis ja kuidas edasi minna.

2007 aasta eelarve täitmine- lõpule on viidud iga-aastase auditi raames tehtav kohapealne kontroll Regioonide Komitees. Lõpule on viidud alustehingute seaduslikkuse ja korrakohasuse audit. Esialgsetele kirjalikele märkustele on vastatud  ja positiivne on see, et ei ole esitatud täiendavaid küsimusi. Kontrollikoja lõpliku aruande avaldamine on kavas selle aasta oktoobris-novembris.

2008 aasta eelarve täitmine kohta oli esitatud eelarve täitmine 2008 aasta 30.juuni seisuga.  Liikmete poolt esitati küsimus miks on seminaridel osalemiseks  ette nähtud kulude katmiseks tehtud väljamaksed alatäidetud (vaid 12,6% ettenähtud mahust). Peaks olema paremad reeglid osavõtukulude katmiseks. Kui ei suudeta ühe aasta jooksul seda raha ära kulutada, võidakse seda kulutada muudeks eesmärkideks. Kui ühe aasta maksmata kulud kantakse üle järgmisesse eelarveaastasse, siis see seob meie käed olemasolevate vahendite kasutamisel.

2009 aasta eelarvemenetlus - Regioonide Komitee täiskogu võttis 2009 aasta tulude ja kulude kalkulatsiooni vastu 10.aprillil 2008. Nõukogu alustas RK eelarvetaotluse läbivaatamist 20.mail ja lõpetas selle 1.juulil. Regioonide Komitee taotles oma esialgses eelarveprojektis 6,54 miljoni euro suurust tõusu võrreldes 2008 aasta eelarvega.

Nõukogu nõustus esimesel lugemisel Regioonide Komitee eelarve mahu suurendamisega 4,57 miljoni euro ehk 6,41% võrra. Regioonide Komitee taotles 30 uut ametikohta, nõukogu nõustus ainult 7 uue ametikoha lisamisega. Kõik Nõukogu poolt tehtud kärped on konkreetsete eelarveridade kohta.

2009 aasta eelarvemenetlus jätkub Euroopa Parlamendis. 10.september on parlamendiliikmete poolt muudatusettepanekute esitamise tähtaeg. 6-9 oktoobril on hääletamine 1.lugemisel ning 18. detsembril Strasbourgis toimuval täiskogu istungjärgul on hääletus teisel lugemisel.

Piirkondadevaheliste rühmade koosolekud - anti ülevaade millised piirkondadevahelised rühmad on moodustatud ja millised on nende eesmärgid. Praeguse seisuga tegutseb kokku viis rühma.

Regioonide Komitee poolt heaks kiidetud 2008 aasta eelarves on nende kulude katteks ette nähtud vahendid, mis katavad kõigi viie rühma kulud kahe koosoleku korraldamiseks aastas suulise tõlkega kolmest keelest kolme keelde. Töörühma liikmete poolt avaldati arvamust, et  vahendid peaks olema rohkem ette nähtud, kuid peaks olema antud aru kuidas neid on kasutatud. Ettepanek esitatakse juhatusele. Sellega haakub ka keelekursuste jaoks ette nähtud vahendite teema.

Suulise tõlke kulusid katva eelarvepunkti kavandamine ja haldamine - eelarvepädevad institutsioonid eraldasid Regioonide Komiteele 2008 aastal võrreldes 2007 aastaga 2,04% vähem vahendeid. Arvestades olulisi vajadusi suulise tõlke järele, tuleb Regioonide Komiteel rakendada kõige rangemat kulude poliitikat. Esitatud dokumendis oli antud ülevaade keelereziimide valikust ning eelarve täitmisest 2008 aasta esimesel poolaastal.

Keskkonnajuhtimise- ja auditeerimissüsteemi (EMAS) senistest tegevustest ülevaatamise käigus tekkis küsimus paberil dokumentide vajadusest. Keymer leidis, et kui liikmed ei taha materjali paberil, siis peab neil see valik olema, aga neid ei tohi selleks sundida. Samas toodi näitena Euroopa Nõukogu, kes  saadab dokumente välja ainult elektrooniliset ja ainult koha peal on võimalik saada materjali paberkandjal. Paberi kasutamine on selle tõttu oluliselt vähenenud. Endiselt on päevakorras materjalide edastamine kas elektrooniliselt või endiselt paberkandjal.

Haldusjuhtimine ja selle parandamine - peasekretär rõhutas oma sõnavõtus, et on oluline, et iga administratsiooni muudatus peab olema kooskõlas poliitiliste nõudmistega ja süsteemiga. See on protsess, kus me oleme seniste muudatuste puhul saanud positiivset tagasisidet. Regioonide Komitee on saatnud välja küsimustiku, et saada teada liikmete arvamust Regioonide Komitee töö ja tegevuse kohta. 

Komisjoni liige Keymer oli aga oma sõnavõtus väga kriitiline ning nentis, et ta  ei ole näinud progressi haldusjuhtimise parandamisel (olen teinud sellekohase ettepaneku juba 2006 aastal, aga nüüd on aasta 2008 ja me oleme ikka samas kohas.) Siiani pole me midagi saavutanud.

Jostmeier toetas Keymeri poolt esitatud seisukohta. Ta leidis, et eelmisel aastal tehti ettepanekuid ei ole siiani ellu viidud. Tuleb langetada otsused välja pakutud erinevate meetodite vahel haldussuutlikkuse parandamiseks.

Esimees - eelmisel juhatusel on võetud vastu otsuseid, mis tuleks peale juhatuse toimumist ka ellu viia. Pärast tänast koosolekut saame konkreetse vastuse kuidas edasi liikuda. Need otsused on selgelt seotud ka eelarvega. Kui me võrdleme meetodeid ja kui töötajaskond ei ole nende valikutega rahul, siis tuleb seda ka arvestada. CAFA liikmete ootused on suunatud haldussuutlikkuse tõstmisega seotud tegevuste kiirendamisele. Järgmise täiskogu ajal korraldatakse kohtumine 7-9 oktoobri paiku. Viin selle info ka järgmise juhatuse koosolekule.

Koostööleping Regioonide Komitee ja EMSK vahel. Koosolek oli paremini korraldatud. Komisjoni liikmetel oli esitatud aruanne uue koostöölepinguga saadud kogemustest.

Muud küsimuste juures pöörduti tagasi IT ja keelekursuste kulude küsimuse juurde. Juhatus on teinud oma otsused selles küsimuses- ja see otsustus puudutab järgmise aasta eelarvet. Administratsioon peaks esitama meile konkreetsed arvud nende teenuste kättesaadavuse kohta järgmisel aastal.

Järgmine koosolek on 14 novembril. CAFA koosolekud peaksid ette valmistama materjali juhatusele otsustamiseks. Sellest peaks lähtuma ka järgmiste koosolekute planeerimisel.

Keymer- peaks paika panema ka jaanuari koosoleku toimumise aja, et tagada võimalikut paljude töörühma liikmete osavõtu.

4.Eesti Linnade Liidu ja Võrumaa Omavalitsuste Liidu  koolitusprogrammi koostamine

Sellel nädalal tegelesin aktiivselt ka Eesti Linnade Liidu ja Võrumaa Omavalitsuste Liidu koolitusprogrammide koostamise ning Euroopa Liidu institutsioonide, Regioonide Komitee ja Eesti esindusega EL vastavate kokkulepete sõlmimisega.

Koolitused on kavas 27-30 oktoobril 2008 (Võrumaa Omavalitsuste Liit) ja 10-12 novembril (Eesti Linnade Liit). Lisan aruandele ka koolituste esialgsed kavandid.

Esialgne programm- vastavalt saavutatud kokkulepetele toimub programmi muutmine (05.09.2008)

Eesti Linnade Liidu koolitusprogramm 10-12.11.2008

Esmaspäev, 10.november
06.35 – väljalend Tallinnast (ESTONIAN AIR OV 175)

08.15 – saabumine Brüsselisse ( ilmselt on lennujaamas  vastas buss, mis viib delegatsiooni hotelli)

10.30 – Jätame oma pakid hotelli hoiule (Hotelli broneerib Euroopa Komisjon- konkreetne asukoht täpsustub)

11.00- 13.00- soovi korral väike ekskursioon vanalinnas (Raekoja plats) ja toitlustamine  omal kulul (sõltub kui kiiresti me saame oma asjad hotellis korda aetud ning kus asub hotell)

Kõikidesse Euroopa Liidu institutsioonidesse sissepääsuks on vaja isikut tõendava dokumendi olemasolu (ID-kaart või pass)

14.00- 17.00 Euroopa Komisjoni koolitusprogramm (programmi koostab Euroopa Komisjon vastavalt meie poolt esitatud teemadele)

Õhtul-  Majutus hotellis. Vaba programm. Ühine õhtusöök-tutvumisõhtu (kulud kaetakse osalejate endi poolt)

Teisipäev,11.november

10.00- jätkub koolitusprogramm Euroopa Komisjonis

13.00- Lõuna (pakub Euroopa Komisjon)

15.00- jätkub koolitusprogramm Euroopa Komisjonis

18.00- Eesti Üleriigiliste Omavalitsusliitude Brüsseli esinduse külastus. Tegevus, eesmärgid. (Ille Allsaar). Rue de Meeûs 1, 1.korrus.

19.00- vaba aeg

Kolmapäev, 12. november

Hommikul tuleb  hotellist välja registreerida ja jätta oma kotid hotelli hoiule

09.00- Tallinna esinduse külastus- Allan Alaküla, esinduse juht.

10.00- CEMR tegevuse tutvustus - Patrizio Fiorilli, pressiesindaja – Rue de Meeûs 1, 1.korrus

11.30 – Eesti Vabariigi Alaline Esindus EL juures-  Kadri UUSTAL - EL vahendite ja regionaalpoliitika nõunik)- Rue Guimard 11/13, 1040, Brüssel (Telefon: +32 2 227 39 10 )

13.00 – Lõuna (igaüks maksab ise)

15.00- Euroopa Parlamendi külastus- 60 Rue Wiertz, B-1047 Brüssel

16.30 – päeva lõpp

Võtame hotellist oma asjad ja siirdume lennujaama
Väljalend: 20.05- ESTONIAN AIR OV 178

23.40- saabumine Tallinna lennujaama

5. Ülevaade  Regioonide Komitee Avatud Päevadele registreerumisest
 
Meie töörühma (08C19) kõik kohad täidetud ja vabu kohti enam ei ole.

Aruande koostas
Ille Allsaar
Üleriigiliste Omavalitsusliitude esindaja Brüsselis


08.09.2008

 
 Struktuur Meedia Tagasiside | © Eesti Linnade Liit