Eesti Linnade ja Valdade Liit | Otsi | Sisukaart   
  Aktuaalset  | Seadusandlus  | Brüsseli esindus  | Välissuhted  | Andmebaasid  | Uurimused/käsiraamatud  | Linke
Uurimused/käsiraamatud
 
Teadustööd
Uurimistööd
Analüüsid
Käsiraamatud
Haldusreform
 


LVP_2015_logo
Linnade ja Valdade Päevad 2018
14.-15. märts Original Sokos Hotel Viru konverentsikeskuses


31. märtsil 2012 a. toimunud Linnade ja Valdade Üldkogu materjalid

Eesti Regionaalse ja Kohaliku Arengu Sihtasutus
Esilehekülg > Uurimused/käsiraamatud > Uurimistööd


Ülevaade jäätmehoolduse olukorrast valdades ja linnades
Print

Kas vallad ja linnad on jäätmeseadusest tulenevaid ülesandeid täitnud?
Riigikontrolli ülevaade Riigikogule, Tallinn, 22. juuli 2008
Kokkuvõte

Riigikontroll analüüsis jäätmehoolduse olukorda Eesti omavalitsustes ning hindas, kuidas omavalitsused on jäätmehoolduse korraldamisel oma kohustusi täitnud. Käesoleva ülevaate koostamise käigus selgunud asjaolud ei ole järeldustes seotud konkreetsete valdade ja linnadega, vaid neid on kasutatud üldistatuna tähelepanu juhtimiseks jäätmehoolduse arendamisel omavalitsustes valitsevatele probleemidele.

Laiemas vaates on oluline, et jäätmehoolduses rakendatavad meetmed toimivad ja toetavad säästlikku ressursikasutust, vähendavad jäätmete keskkonnamõju ning tagavad seeläbi puhtama elukeskkonna. Pidades silmas just puhast elukeskkonda, võib eeldada, et toimiv jäätmehooldus on rahva enamuse huvi ja õigustatud ootus.

Jäätmehoolduse olukord sõltub seejuures paljuski kohaliku omavalitsuse tegevusest, kellele seadus on selles osas pannud mitmeid kohustusi ning kes kohalikke olusid tundes ja arvestades korraldab jäätmehooldust kohapeal. Omavalitsuse otsustest sõltub inimeste igapäevane käitumine jäätmetekitajana, kuna just omavalitsuse tasandil tuleb täpselt kindlaks määrata, kuidas oma elu- või tegevuskohas jäätmeid koguda, vedada ja hävitada.

Teise aspektina iseloomustab jäätmehoolduskohustuste täitmine või täitmata jätmine ühe osana omavalitsuse ülesannetest omavalitsuste üldist haldussuutlikkust ja võimet korraldada kohalikku elu.

Ülevaate koostamisel selgunud asjaolusid kokku võttes teeb Riigikontroll jäätmehoolduse olukorra kohta valdades ja linnades alljärgnevad tähelepanekud.

* Mitmed omavalitsused ei täida seadusest tulenevaid otseseid kohustusi jäätmehoolduse korraldamiseks. Ligikaudu 43% omavalitsustest ei ole täitnud korraldatud jäätmeveo kohustust, ning ligikaudu 30% kohustust koostada jäätmekava. Mõnevõrra parem on olukord jäätmehoolduseeskirjadega, mis puuduvad 5% omavalitsustest.

* Jäätmehoolduseeskirjades esineb puudusi. Osa omavalitsuste jäätmehoolduseeskirjad ei vasta sisult seaduse nõuetele ega reguleeri piisavalt jäätmehoolduse korralduslikke küsimusi ning järelevalve aluseid.

* Korraldatud jäätmeveost vabastatute osakaal erineb omavalitsustes mitmeid kordi. Vaadeldud omavalitsustes ulatus vabastatute osakaal 0,1–28%. Seadmata siinkohal kahtluse alla vabastamiste õigsust, rõhutab Riigikontroll, et vabastuste põhjendatust peab toetama regulaarne järelevalve.

* Omavalitsuste arv, kes teevad jäätmehoolduse korraldamiseks selleks loodud organisatsioonide kaudu koostööd, on piiratud
. Koostöö jäätmehoolduse korraldamisel on end positiivsete näidetega mitmel pool õigustanud, kuid sellele vaatamata ei ole suur osa omavalitsustest (ca 100) samas vormis koostööd vajalikuks pidanud. Riigikontroll leiab, et koostööst peaks avalduma kasu eelkõige väiksematele omavalitsustele.

* Valdkonna korraldamisel saab välja tuua ka positiivseid arenguid. Jäätmete liigiti kogumise võimaluste arendamiseks on omavalitsustes asutud looma jäätmejaamade ja -kogumispunktide võrgustikku, kuigi omavalitsuste aktiivsus selles osas on olnud erinev.

Rohkemal või vähemal määral on omavalitsustes asutud tähelepanu pöörama ka elanikkonna jäätmealase teadlikkuse tõstmisele. Samas tuleb mainida, et teavitustöö edukus sõltub paljuski selle järjepidevusest ning mõju ei ole võimalik saavutada ühekordsete meetmetega.

Kontrolliaruande terviktekst (pdf)

Anneli Narusk
V auditosakonna auditijuht peakontrolöri ülesannetes


21.08.2008

 
 Struktuur Meedia Tagasiside | © Eesti Linnade Liit