Eesti Linnade ja Valdade Liit | Otsi | Sisukaart   
  Aktuaalset  | Seadusandlus  | Brüsseli esindus  | Välissuhted  | Andmebaasid  | Uurimused/käsiraamatud  | Linke
Uurimused/käsiraamatud
 
Teadustööd
Uurimistööd
Analüüsid
Käsiraamatud
Haldusreform
 


LVP_2015_logo
Linnade ja Valdade Päevad 2018
14.-15. märts Original Sokos Hotel Viru konverentsikeskuses


31. märtsil 2012 a. toimunud Linnade ja Valdade Üldkogu materjalid

Eesti Regionaalse ja Kohaliku Arengu Sihtasutus
Esilehekülg > Uurimused/käsiraamatud > Teadustööd


Piirkondliku politseitöö hindamine
Print

Tallinna Tehnikaülikool

Humanitaarteaduskond
Humanitaar- ja sotsiaalteaduste instituut
Tarmo Viikmaa
Magistritöö
Juhendajad: professor Ülo Kaevats
haldusjuhtimise magister Joosep Kaasik
Tallinn 2008

SISUKORD

Sisukord ................................…………………………………......................... 2
Sissejuhatus ...............................……………………………….......................... 4
1. PIIRKONDLIKU POLITSEITÖÖ EESMÄRGID JA PÕHIMÕTTED .... 8
   1.1. Piirkondliku politseitöö teoreetilised alused …………………………………8
   1.2. Piirkondliku politseitöö peamised eesmärgid ja põhimõtted teoreetiliste aluste
põhjal ………………………………………………………………………….. 16
   1.3. Reformid ja tulemuslikkuse hindamine avalikus sektoris ………………….. 17
2. PIIRKONDLIKU POLITSEITÖÖ HINDAMINE ..………………...........… 31
   2.1. Piirkondliku politseitöö hindamine välisriikides …………….............................. 31
   2.2. Küsitlused, nende läbiviimise metoodika ja sisu …………………………..……61
   2.3. Uuring välisriikide ekspertide seisukohtadest piirkondliku politseitöö hindamise
suhtes ……………………………………………………………………………….. 69
      2.3.1. Empiirilise uuringu metoodika ………………………………………………. 69
      2.3.2. Küsitluse läbiviimise metoodika ja valimi kirjeldus …………………...…70
      2.3.3. Küsitletavate seisukohad piirkondliku politseitöö hindamiskriteeriumite kohta ... 71
      2.3.4. Küsitluse tulemuste kokkuvõte ………………………………………………76
   2.4. Järeldused piirkondliku politseitöö hindamise põhiliste kriteeriumite kohta välisriikides .... 78
   2.5. Piirkondliku politseitöö hindamine Eestis …………….......................................81
3. HINNANG PIIRKONDLIKU POLITSEITÖÖ HINDAMISE OLEMASOLEVALE METOODIKALE EESTIS JA ETTEPANEKUD SELLE TÕHUSTAMISEKS ….. 96
Kokkuvõte .……………………………………..................................................... 117
Summary ..…………………………………………..........................................… 130
Viidatud kirjandus …………………...........................................................……... 134
Lisad
Lisa 1. Kokkuvõte Euroopa Liidu riikide piirkondliku politseitöö (edaspidi PPT) põhimõtetest.
Lisa 2. PPT eesmärkide selgitamiseks Eesti ja Euroopa politseijuhtkonna ja spetsialistide ning
Eesti KOV esindajate hulgas läbiviidud küsitluse tulemused.
Lisa 3. Traditsioonilise- ja PPT võrdlus.
Lisa 4. Näitajad, mille alusel on võimalik hinnata head PPT-d ning probleemikeskset tegevust
toetavat juhti.
Lisa 5. PPT teostamise edenemisest ülevaate saamiseks vajalikud küsimused.
Lisa 6. Soorituste hindamiseks vajalikud küsimused.
Lisa 7. Politseinike poolt juhtkonna hindamiseks kasutatavad küsimused.
Lisa 8. Hindamiskriteeriumid iga konkreetse ametniku panuse mõõtmiseks PPT teostamisel.
Lisa 9. Omadused, mis peaksid ühel heal PPT-d tegeval politseinikul olema.
Lisa 10. Põhja-Iirimaal kasutatavad küsimused, millele peaks üks kogukonda hästi teenindav
politseinik vastama ning mille alusel on võimalik tema tegevust ka hinnata.
Lisa 11. Erinevates Euroopa Liidu riikides PPT hindamiseks kasutatavad meetodid.
Lisa 12. Välisriikide PPT ekspertide hulgas läbi viidud uuringu inglise- ja venekeelne
küsitlusleht koos kaaskirjaga (vastused autori valduses).
Lisa 13. Tabel 11. PPT hindamiskriteeriumite olemasolu politseiprefektuuride 2007-2008.
aasta tulemuslepingutes ja 2007. aasta I poolaasta analüütilistes kokkuvõtetes.
Lisa 14. Tabel 12. Tabel vaatlemaks, millistest osadest koosneb 2006. aasta I poolaasta
üldkokkuvõte.
Lisa 15. Tabel 13. PPT hindamiskriteeriumite olemasolu PPT 2006. I poolaasta üldkokkuvõttes
ning politseiprefektuuride 2006. aasta üld- ja 2007. I poolaasta kokkuvõtetes.
Lisa 16. Vormi kavand probleemikeskse tegevuse dokumenteerimiseks.

SISSEJUHATUS

Alates taasiseseisvumisest liikus Eesti kindlalt Euroopaga integreerumise suunas ning 14.
septembril 2003. aastal toimunud rahvahääletusel andsid Eesti elanikud ka oma ülekaaluka
heakskiidu Eesti liitumisele Euroopa Liiduga. Seoses integratsiooniprotsessidega on nii
Euroopa riikidest kui ka mujalt maailmast Eestisse jõudnud mitmesuguseid seal ennast
õigustanud põhimõtteid ning koos läbi viidud erinevaid ühisprojekte. Tänu koostööle erinevate
riikide ja nende institutsioonidega jõudsid Eesti Politseisse ka kogukondliku politseitöö
(inglise keeles community policing) ehk Eestis rohkem kasutatava mõiste piirkondliku
politseitöö (edaspidi PPT) põhimõtted, mis kulmineerus politseistruktuuride töökorralduse
vastavusse viimisega nende põhimõtete järgimiseks ja eesmärkide saavutamiseks ning esimese
PPT juhendi väljatöötamise ja selle kinnitamisega.

Magistritöö teema valiku põhjuseks on see, et aina rohkem ja rohkem on Eestis PPT-st räägitud
ning eelkõige selle tähtsusest, eesmärkidest ja rakendamisest, vähem aga, kuidas seda hinnata.
PPT mõiste on Eestis küllaltki uudne ning selle põhimõtted on üle võetud ning Eesti oludega
sobitatud mitmetest välisriikidest, kus politsei on neid põhimõtteid ja strateegiaid erineva
edukusega kasutanud juba mõnda aega. Tähtsat rolli teema valikus mängis ka see, et autor
töötas ise alates politseisse tööle tulekust 1992. aasta algusest kuni 2004. aasta alguseni kogu
aeg konstaabliteenistuses, mis on PPT alustala ning on seega PPT ja selle
hindamismetoodikaga hästi kursis. 2004. aasta algusest käesoleva ajani on autori
tööülesanneteks aga muuhulgas ülepolitseiline PPT analüüsimine, arendamine, kontrollimine ja
üldistamine, sh hinnangute andmine. 2006. aasta algusest kuni 2007. aasta suveni töötas autor
politseinõunikuna OSCE koosseisus Kõrgõzstani Vabariigis, kus nõustas kohalikku
Siseministeeriumit just PPT käivitamisel, sh uute hindamiskriteeriumite väljatöötamisel. 2008.
aasta kevadest alates aga Serbia Vabariigis. Alates 2004. aastast on autor osalenud lektorina
mitmel täiendkoolitusel politsei korrakaitseametnikele Sisekaitseakadeemia politseikolledži
politseikoolis. Loengute teemadeks on olnud PPT teostamine, selle alused, koostöö ja PPT-d
reguleerivate juhendmaterjalide selgitamine. Autor oli uue PPT juhendi koostajaks ning kuulus
selle väljatöötamiseks moodustatud vastavasse töögruppi. Lisaks osales autor mitmete teiste
PPT-d puudutavate juhendmaterjalide ja töökorralduslike küsimuste arutamisel, koostamisel
ning täiendamisel. Seega võib öelda, et uurimuse autori igapäevane töö on uurimisvaldkonnaga
tihedalt seotud. PPT juurutamine oma töös oli seatud Eesti Politsei üheks tähtsamaks
prioriteediks alates 2001. aastast. Selle aja jooksul on politseid korduvalt reformitud. PPT
põhimõtteid järgides on eesmärgiks võetud politseid kogukonnaga võimalikult lähendada.
Selline suund on võetud ka enamuses teistes Euroopa ja maailma arenenud riikide
politseiorganisatsioonides, samuti teistes avaliku sektori organisatsioonides. Samas ei ole
Eestis PPT hindamisele siiani eriti suurt tähelepanu pööratud, suurem rõhk on läinud töö
käivitamisele ning sellega seotud probleemide lahendamisele. Uuritav teema on autori arvates
aktuaalne seetõttu, et anda hinnang olemasolevas PPT juhendis kirjeldatud
hindamiskriteeriumitele, selgitada nende teoreetilist tausta ja nende vastavust mujal maailmas
kasutatavatele ning ennast õigustanud hindamiskriteeriumitele. Kuna autor oli ise nimetatud
juhendi koostajaks, siis on talle teada, et olemasolevate hindamiskriteeriumite väljatöötamisel
ei kasutatud uuringuid ning need olid vaid mõne üksiku töögrupi liikme mõttetöö vili. Kuna
hindamiseks kasutatavad kriteeriumid määravad suuresti ka ära selle töö suunad (öeldakse ju,
et saad seda, mida mõõdad) ehk ametnikud ja politseiüksused tegelevad põhiliselt sellega, mille
alusel nende tööd hinnatakse, siis on äärmiselt tähtis seada õiged hindamiskriteeriumid.
Käesoleva töö eesmärgiks on analüüsida, kuidas ja mis alustel praegu PPT-d Eestis hinnatakse,
kuidas seda tehakse välisriikides, millised on seisukohad vastavas erialakirjanduses ning
esitada autori soovitusi ja ettepanekuid Eestis kasutatava metoodika tõhustamiseks. Autor on
oma töös seadnud hüpoteesi, et Eestis hetkel kasutusel olevad PPT hindamiskriteeriumid ei
vasta täielikult mujal maailmas kasutatavatele ja ennast õigustanud kriteeriumitele ning ei taga
seega ka PPT-le õiglase ja täieliku hinnangu andmist. Samuti selle, et 100% efektiivseid ja
lõplikke kriteeriume polegi võimalik PPT hindamiseks välja töötada.

Töö esimeses peatükis PIIRKONDLIKU POLITSEITÖÖ EESMÄRGID JA PÕHIMÕTTED
on autori poolt kirjeldatud nimetatud politseitöö valdkonna teoreetilist tausta, peamisi ja
tunnustatud eesmärke ning põhimõtteid, selgitamaks mida üldse mõeldakse mõiste PPT all ja
milleks on see ühiskonnale ja politseiorganisatsioonile kasulik. Samuti on kirjeldatud avalikus
sektoris viimastel aastakümnetel toimunud reforme, nende põhjuseid, muutusi ja kasutatavaid
hindamiskriteeriume. See aitab paremini mõista ka PPT põhimõtteid ja PPT
hindamiskriteeriumite teoreetilist tausta. Kuna töö temaatika, ülesehitus ja eesmärk olid
algusest peale seatud just tugevalt praktilise suunitlusega, ehk kajastada põhjalikult ja kitsalt
ühte Eestis uurimata teemat (sh mõeldud kasutamiseks õppematerjalina), siis ei pidanud autor
vajalikuks töö eesmärgiga otseselt mitteseotud teemasid pikemalt kajastada. Nimetatud peatüki
vajalikkus käesolevas töös seisneb selles, et läbi üldise teoreetilist laadi ülevaate andmise
avaliku sektori juhtimisest ja PPT-st mõista käesoleva magistritöö põhieesmärki ehk kuidas
seda tööd hinnatakse või tuleks hinnata ning seada tööle teoreetiline raamistik. Töö teises
peatükis PIIRKONDLIKU POLITSEITÖÖ HINDAMINE on autor nii dokumentaalsele
materjalile, erialakirjandusele, käesoleva uurimistöö raames läbiviidud küsitlusele, varem läbi
viidud uuringutele ja küsitlustele kui ka isiklikule kogemusele tuginedes kirjeldanud, kuidas ja
mis alustel PPT-d välisriikides ja hetkel Eestis hinnatakse, nende teoreetiline taust, milliseid
meetodeid kasutatakse, nende vajalikkus, efektiivsus, seotus avaliku sektori üldiste
hindamiskriteeriumitega jne. Töö kolmandas peatükis HINNANG PIIRKONDLIKU
POLITSEITÖÖ HINDAMISE OLEMASOLEVALE METOODIKALE EESTIS JA
ETTEPANEKUD SELLE TÕHUSTAMISEKS annab autor omapoolse hinnangu PPT
hindamise metoodika ja tõhususe kohta Eestis. Välja on toodud ka autori hinnangul esinevad
puudused ning nende põhjused. Samuti sisaldab peatükk endas autori nägemust, milliseid
meetodeid või võimalusi võiks PPT hindamiseks lisaks olemasolevatele kasutada ning milliseid
muuta või täiendada. Samuti seda, kas ja mida oleks vaja selle teostamiseks muuta
politseisisestes õigusaktides, aruannetes ning juhendites. Töö põhiosa on kirjutatud aastatel
2006 – 2007, mistõttu kirjeldatud olukord Eestis, samuti kasutatud ja viidatud siseriiklikud
allikad on seisuga kuni detsember 2007.

PPT rakendamisel on just hindamine üheks vajalikuks vahendiks edu saavutamisel. Käesoleva
töö uudsus seisnebki selles, et PPT hindamise teemal ei ole Eestis varem ühtegi
uurimistööd tehtud
. 2005. aastal kaitses käesoleva töö kaasjuhendaja Joosep Kaasik Tallinna
Tehnikaülikoolis magistritöö teemal ,,Soovitused piirkondliku politseitöö korraldamise
tõhustamiseks’’, kuid nimetatud töös on keskendatud just selle töö korraldamise aspektidele,
hindamist on aga käsitletud vaid põgusalt. Ka Sisekaitseakadeemias on viimaste aastate jooksul
tehtud mitmeid diplomitöid seoses konstaablite tööga, kuid needki on olnud keskendatud vaid
ülevaadete andmisele mõne regiooni konstaablite töö kohta ning üldist PPT hindamist
põhjalikult käsitletud ega uuritud ei ole. Käesolevat tööd võib võtta ka kui autoripoolset teema
edasiarendust, millega ta tegi algust 2003. aastal valminud ja Sisekaitseakadeemias kaitstud
diplomitöös ,,Piirkondlik politseitöö Tallinnas’’. Käesolevas töös toodud väited ja andmed
põhinevad statistilistel andmetel ja analüüsidel, nii varem kui ka selle uurimistöö raames läbi
viidud uuringutel, erinevatel politseisisestel andmebaasidel ja kokkuvõtetel, autoripoolsel
vaatlusel, prognoosidel ja õigusaktidel. Uuringu meetoditena on autor kasutanud: temaatilise
erialakirjanduse läbitöötamist ja analüüsimist, varem läbiviidud uurimusi, vaatlust, küsitlust
ning analüüse. Töö käigus küsitleti ka erinevate riikide PPT tegijaid ja vastava ala tunnustatud
eksperte. Selle abil saadi ülevaade küsitletute kogemustest, isiklikest arvamustest ning
ettekujutusest PPT hindamise osas.

Käesolevast tööst loodab autor eelkõige praktilist kasu neile, keda huvitab või kelle kohuseks
on PPT korraldamine, juhtimine ja eelkõige hindamine. Loodetavasti on neil võimalik töös
toodud ettepanekuid ja soovitusi üle võtta ning oma igapäevatöös rakendada. Nagu juba
eelpool mainitud, ei ole PPT hindamise teemal varem Eestis ühtegi uurimistööd tehtud, samuti
on hindamist käsitletud põgusalt ja teiste teemade hulgas vaid ühes eestikeelses politseiõpikus,
mistõttu on autor käesolevas töös üritanud teemat käsitleda küllaltki üksikasjalikult ja
põhjalikult, et kogu info PPT hindamise kohta oleks kättesaadav ja lahti seletatud ühes allikas.
Sellega on põhjendatav ka töö mahu mittevastavus magistritööle ettenähtud nõuetele ning selle
ületamine märkimisväärsel määral. Samas on selline üksikasjalik info äärmiselt vajalik
politseis kasutamiseks. Autor loodab, et tööd on selle põhjalikkuse ja praktilise suunitluse tõttu
võimalik kasutada ka õppematerjalina tulevaste politseinike õpetamiseks Sisekaitseakadeemia
politseikolledži ja -politseikooli õppejõudude poolt.

Kogu tekst (PDF fail)


02.07.2008

 
 Struktuur Meedia Tagasiside | © Eesti Linnade Liit