Eesti Linnade ja Valdade Liit | Otsi | Sisukaart   
  Aktuaalset  | Seadusandlus  | Brüsseli esindus  | Välissuhted  | Andmebaasid  | Uurimused/käsiraamatud  | Linke
Aktuaalset
 
Uudised
  Arhiiv
  ELL-uudis (listi uudiskirjad)
  Brüsselist memod
    2018 Brüssel
    2017 Brüssel
    2016 Brüssel
    2015 Brüssel
    2014 Brüssel
    2013 Brüssel
    2012 Brüssel
    2011 Brüssel
    2010 Brüssel
    2009 Brüssel
    2008 Brüssel
    2007 Brüssel
    2006 Brüssel
    2005 Brüssel
Pressiteated
Omavalitsusliitude läbirääkimised
Seisukohad
Linnade ja Valdade Päevad
Konverentsid, seminarid
Liitu meilinglistiga
Huvitavaid fakte
KOV ja kliima
Kalender
 


LVP_2015_logo
Linnade ja Valdade Päevad 2018
14.-15. märts Original Sokos Hotel Viru konverentsikeskuses


31. märtsil 2012 a. toimunud Linnade ja Valdade Üldkogu materjalid

Eesti Regionaalse ja Kohaliku Arengu Sihtasutus
Esilehekülg > Aktuaalset > Uudised > Brüsselist memod > 2008 Brüssel


19.-20. mai 2008
Print

E-nädalakiri 16/2008

Sisukord:
1. ELAN võrgustiku koosolek
2. CEMR transpordi komisjoni koosolek
3. “Euroopa rohelise pealinna “ tiitli algatamine
4. 350 miljardit eurot majanduskasvu edendamiseks ja töökohtade loomiseks Euroopas
5. Euroopa muuseumiauhind 2008. aastal
6. Euroopa Parlamendi Täiskogu tähtsündmused: keskkond, võrdsed võimalused, merendus

1. ELAN võrgustiku koosolek

ELAN võrgustiku koosolek toimus 20.mail CEMR majas. Koosoleku päevakorras oli  Lissaboni Lepingu rakendamise aspektide tutvustus Mr. Antoine Buchet poolt Euroopa Komisjoni Üldsekretariaadist , samuti ülevaate andmine Euroopa Kohalike ja Regionaalsete Omavalitsuste Nõukogu poliitikakomiteest Islandil (Eesti Linnade Liidust osalesid Ingrid Danilov ja Toivo Riimaa- põhjalikumat teavet poliitikakomitee otsustest saab komitee istungil osalenute käest)

Lisaks anti koosolekul teavet hiljutistest arengutest ELAN 2008 aasta prioriteetide osas.

2. CEMR transpordi komisjoni koosolek

Koosolekul anti ülevaade senistest arengutest linnatranspordi teemal. Nagu juba varasemates aruannetes kirjutatud, avaldas Euroopa Komisjon raamatu pealkirjaga “Uued suunad linnalise liikumiskeskkonna arendamisel” 25.septembril 2007 aastal.

Raamatus määratletakse suuremad linnalise liikumiskeskkonna probleemid ning jaotatakse need viie põhiteema alla:
voolava liiklusega linnad,
keskkonnasõbralikumad linnad,
arukam linnatransport,
hõlpsasti ligipääsetav linnatransport,
ohutu ja turvaline linnatransport.

Lisaks sellele vaadeldakse uue linnaliikumiskultuuri loomise võimalusi ning käsitletakse rahastamisvahendeid ja nende kasutamist jätkusuutliku linnalise liikumise väljaarendamise jaoks.

Regioonide Komitee võttis selle raamatu kohta vastu arvamuse oma 9.-10. aprilli täiskogu istungil. Euroopa Parlamendi transpordikomisjon  hääletab oma raportit 29. mail toimuval istungil (kokku on esitatud raporti kohta 245 muudatusettepanekut) ja lõplikult peaks arvamus vastu võetama juuni kuus toimuval täiskogul. Parlamendi raportiga on võimalik tutvuda interneti leheküljel: http://tinyurl.com/3o8w3a

Euroopa Komisjon kasutab oma avaliku konsulteerimise käigus saadud vastuseid (450 arvamust on esitatud), seminaridelt saadud ettepanekuid ja arvamusi ning Euroopa Parlamendi arvamust, linnalise liikumiskeskkonna alase tegevusplaani koostamisel, mis peaks valmima selle aasta lõpuks. Ka CEMR on oma arvamuse avaliku konsulteerimise protsessi käigus esitanud (07.03.08). Dokumendiga on võimalik tutvuda: http://tinyurl.com/5qcgrz

Osalejate sõnul näiteks Saksamaa ei toeta Euroopa Komisjoni rohelises raamatus välja toodud suundumusi. CEMRi vastuses on rõhutatud subsidiaarsuse printsiibi rakendamist.  Oluline on vaadata erinevate sektoriaalsete valdkondade integreeritud koostoimet. Samas on osad liikmesriigid (eriti uutest liikmesriikidest) on väga huvitatud üleeuroopalisest lähenemisest. 

Projekti “Liigume koos” tutvustasid Mr. Carlo Sessa (ISIS) and Mrs Francesca Battisti (AICCRE).  Projekti toetatakse EL seitsmenda finantsraamistikust  ja eesmärk on edendada uut liikumiskultuuri ja viia läbi vastavaid uuringuid. Vastajad on valitud 27 liikmesriigist.

Projekti “Liigume koos” konverents toimub 16.juunil Brüsselis. Järgmine samasugune konverents toimub 2008 aasta sügisel Roomas (küsitletakse juhuslikult valitud 25 elanikku). 2009 aastal korraldatakse erinevates linnades üle euroopa vastavaid näitusi. Rohkem informatsiooni:  www.move-together.net

19. detsembril 2007 võttis komisjon vastu direktiivi ettepaneku keskkonnasõbralike ja energiatõhusate mootorsõidukite edendamise kohta  : http://tinyurl.com/56absc

Ettepaneku eesmärk on vähendada mootorsõidukite kütusekulu ning süsinikdioksiidi ja saasteainete heidet. Kui avalik-õiguslikud asutused ostavad ühistranspordi korraldamiseks keskkonnasõbralikke ja energiatõhusaid sõidukeid, on selles valdkonnas võimalik saavutada märkimisväärset edu. Nendest meetmetest saavad esmajoones kasu linnapiirkondade elanikud.

Komisjon on pidanud konsultatsioone sidusrühmade ja liikmesriikidega keskkonnasõbralike sõidukite arendamise ja nende poolt turu hõlvamise edendamise võimalike meetmete üle. Konsultatsioonide kõikides etappides avaldati toetust keskkonnasõbralike ja energiatõhusate sõidukite edendamisele riigihangete kaudu. Laialdaselt toetati väliskulude lisamist lepingu sõlmimise kriteeriumide hulka ning Euro-normide varajast rakendamist.

Ettekandega esines Mr. Franz Soeldner Euroopa Komisjonist, kes tutvustas komisjoni poolset ettepanekut. Euroopa Liidu Nõukogus on juba toimunud mitmeid nõupidamisi, samuti Euroopa Parlamendis (kus arutati raporti eelnõud). Pikemalt on antud ülevaade direktiivist nädalakirjas nr 9/2008. CEMR on ette valmistanud oma võimaliku seisukoha keskkonnasõbralike ja energiatõhusate mootorsõidukite edendamise direktiivi kohta (seisukoha eelnõu jaotati töögrupi osalejatele koosolekul). Kõikidel töörühma liikmetel on võimalik esitada oma kirjalike ettepanekuid eelnõu kohta järgmise nädala lõpuks (dokument saab olema CEMR kodulehel).

Räägiti ka suurema ohutuse tagamise meetmetest Euroopas. Nimelt võttis  Euroopa Komisjon  19.märtsil 2008 vastu ettepaneku direktiivi kohta (http://ec.europa.eu/transport/roadsafety/index_et.htm), mille eesmärk on lihtsustada vastutusele võtmist selliste liiklussüütegude eest, mis halvendavad liiklusohutust kõige rohkem.
Tuleks võtta vastu tehnilised mehhanismid ja õigusaktid, mis võimaldavad tuvastada ELi autojuhte ja neid vastutusele võtta, kui nad on rikkunud liikluseeskirju mõnes muus liikmesriigis, kui selles, kus sõiduk on registreeritud. Kõnealune meede suurendaks oluliselt liiklusohutust Euroopas ja parandaks nii läbisõitjate kui ka liikmesriigi elanike liikluskultuuri.

Lisaks kaoks ebavõrdne kohtlemine, mis sageli valitseb kahe liiklejate kategooria vahel.

Mr. Bill Blakemore, SPARKS programmi juht andis ülevaate direktiivi ettepanekust ja selle rakendamisest kohalikust ja regionaalsest vaatepunktist. Programm SPARKS tegeleb liikluse reguleerimise küsimustega. (liikluspiirangud, parkimise korraldamine, seadusandlikud regulatsioonid). Sõltub ka sellest kellele laekub raha, mis laekub liikluskorraldusega seotud regulatsioonide täitmisest. See on liikmesriigiti erinev.

Milleks on vaja üleriigilisi regulatsioone? Seepärast, et iga organisatsioon, kes tegeleb liikluse korraldusega, tegeleb ka välismaal registreeritud sõidukite parkimise korraldusega , kiiruspiirangutest kinnipidamisega jne. Tähelepanu keskmes peab olema liikluse turvalisuse tõstmine ja liikluses hukkunute arvu vähendamine. Inglismaal on seatud piirangud parkimisele ja peatumisele, ühesuunalistele tänavatele, kaalu ja suuruse limiitide kehtestamine, madala saastuvusega piirkondade kehtestamine jne. Enamasti kuulub nende reeglite kehtestamine kohaliku omavalitsuse, mitte politsei haldusalasse.

Inglismaal puudub ka ülevaade välismaa autode kohta (ligikaudu 3% kogu Londonis registreeritud sõidukite arvust). Millised on lahendused? Lahendused peavad lahendama probleemi- see tähendab peab olema võimalik kindlaks teha – kus sõiduk on registreeritud ja kuidas nõuda sisse määratud trahve. Selleks on võimalikud lahendused- üleriigilised kokkulepped (mis ei tööta  praegu väga hästi- näiteks kes kannab rahalist karistust- kas liikluseeskirja rikkuja või auto omanik),  rahalised karistused on rakendatavad ainult kuritegelike rikkumiste osas. Oluline on tagada juurdepääs andmetele (siin saab takistuseks isikliku andmekaitse küsimused).

Nende ettepanek  on mitte piirduda artikliga 71C (tee ohutus) vaid rakendada seda ka artikli 71D osas (see on muud küsimused). See on poliitilise kokkuleppe küsimus- kui kaugele võib EL tasemel minna – näiteks mõnes liikmesriigis on lubatud teatud alkoholi sisaldus veres, mõnes riigis mitte. Esimene arvamuste vahetamine on Euroopa Parlamendis 24 juunil ja raporti eelnõu tutvustatakse juba juuli lõpus toimuval komisjoni istungil. EU SPARKS (cross border civil traffic enforcement) kodulehekülg:  www.sparksproject.org

Ettepaneku sisu: näiteks- kui juht on rikkunud liikluseeskirja, siis see riik, kus rikkumine toimus, informeerib auto päritoluriiki ja siis päritoluriik võib trahvida juhti ( trahv jääb päritoluriiki). CEMR hakkab koostama oma arvamust selle ettepaneku kohta.

29-30 septembril 2008 toimub seminar Berliinis, kus põhiküsimuseks on linnatänavate maksustamise küsimus. Seminaril osalemine on tasuta CEMR liikmetele, teistel tuleb tasuda osalustasu. 1.oktoobril toimub järgmine CEMR transpordi töörühma koosolek. Angelika uurib kas on võimalik neid pakutud kuupäevi muuta, sest samal ajal toimub suur CEMR aastakonverents Malmös.

Ms  Maincent Euroopa Komisjonist (DG TREN unit A2 (internal market and competition)) tutvustas rohelise transpordi paketi ettevalmistamist, mille eesmärk on parandada transpordi jätkusuutlikkust. On peetud palju konsultatsioone erinevate huvigruppidega ja pakett on seni konsultatsioonide faasis. 2007 aasta konsultatsioonid olid ennem toetavad. Mitte hiljem kui 10 juunil 2008 esitleb komisjon transpordi väliskulude võrreldavat mudelit. Väliskulude arvestamise põhiprintsiibi: “saastaja maksab “ rakendamine, efektiivsuse suurendamine, väliskulude vähendamine. Selleks on olemas kolm põhilist majanduslikku instrumenti- maksustamine, kasutaja maksustamine, emissiooni lubade väljaandmine, kus maksustamine sõltub õhu saastamisest või mürast või Co2 tasemest.

Vaja oleks välja töötada ühised printsiibid väliskulude määramiseks ja ühise metodoloogia väljatöötamiseks (valem täiendavate kulude arvestamiseks). Nende andmete kasutamine peaks olema erinev sõltuvalt ajast ja kohast.

Seda printsiipi peaks rakendama kõikidele transpordi liikidele (maanteetransport, raudtee transport, meretransport jne)

3. “Euroopa rohelise pealinna “ tiitli algatamine

See oli 2006 aasta 15.mai kui Euroopa 15 linna esindajad ja Eesti Linnade Liidu esindaja allkirjastasid  Tallinnas Euroopa rohelise pealinna memorandumi, tehes Euroopa Komisjonile ettepaneku algatada rohelise pealinna tiitli väljaandmine.

Memorandumi tekstiga ja algatusega on võimalik tutvuda meie kodulehel: http://portaal.ell.ee/8180   Tallinna Linna pressiteatega on võimalik tutvuda http://www.eurorscg4d.ee/Internet/2011/news.php?uID=62&lang=est

Nüüd on sellest möödunud kaks aastat ja  tookordsest algatusest on  saanud tegelikkus ning Euroopa Komisjon kuulutab ametlikult 22. mail 2008 kell 18.00 Regioonide Komitees  välja “Euroopa rohelise pealinna” tiitli.

Lisan aruandele ka vastava teate, memorandumi ja  toetusnimekirja.
 
4. 350 miljardit eurot majanduskasvu edendamiseks ja töökohtade loomiseks Euroopas

Euroopa Komisjoni hinnangul näitavad 450 piirkondlikku rahastamisprogrammi olulist nihet liikmesriikide prioriteetides.

ELi piirkondlikud rahastamisprogrammid aastateks 2007–2013 hõlmavad ka sellised tänapäeva probleeme nagu globaliseerumine, kliimamuutus, rändesuundumused ja vananev elanikkond. Lõviosa vahenditest suunatakse aga majanduskasvu edendamisse ja töökohtade loomisse.

Regionaalpoliitika volinik Danuta Hübner oli rahul, et seekordsete läbirääkimiste tulemuseks on varasemast veelgi sihipärasemad programmid.  Seekord kaasati läbirääkimistesse laialdasem osalejaskond lootuses, et mida rohkem osalejaid, seda edukamad programmid.
Põhiosa vahenditest kulutatakse Euroopa Sotsiaalfondi kaudu, mis on ELi peamine moodus investeerimiseks inimestesse. Eesti olukorraga saab tutvuda aadressil http://ec.europa.eu/employment_social/esf/members/ee_et.htm

5. Euroopa muuseumiauhind 2008. aastal

Laupäeval, 17. mail pärjati Dublinis Iiri Rahvusmuuseumis Kumu kunstimuuseum „Euroopa Muuseum 2008” tiitliga. Kumu kunstimuuseumi direktor Sirje Helme pälvis eraldi publiku preemia parima presentatsiooni eest.

„The European Museum of Year” auhinda annab välja Euroopa Muuseumi Foorum, mille tegevust toetab Euroopa Komisjon. Ürituse patrooniks on Tema Majesteet Belgia kuninganna Fabiola. Kunstimuuseumidest jõudsid lõppvooru peale Kumu veel Glasgow Kelvingrove`i Kunstimuuseum, Ungari Kunstimuuseum, Luksemburgi MUDAM Kunstimuuseum, Espoo Moodsa Kunsti Muuseum ja Bury Kunstimuuseum.

Eestit külastanud kohtunikeks olid Euroopa Muuseumi Foorum direktor hr. Massimo Negri ja pr Taja Vovk Cepic. Kohtunikekogu kinnitusel mõjutas valikut muuseumi roll Eesti rahvusliku identiteedi kujundamisel.  Eesti Kunstimuuseumi eesmärk on alati olnud soov jõuda inimesteni, kes tavaliselt kunstimuuseume ei külasta. Näiteks on erilist tähelepanu pööratud venekeelsele kogukonnale.

Kumu kunstimuuseum on suurepärane näide mitmetahulisest muuseumist, kus on ühendatud kaasaegne arhitektuur külastajatele suunatud sisulise tööga. Painduv lähenemine iseloomustab suurepäraselt muuseumi ja kunsti ühtsust, ekspositsiooni ja korraldusliku töö sujuvust. Autasu pälvimisel mängisid suurt rolli ka muuseumi kogud, mis esindavad Eesti kultuuripärandit laiemas Euroopa kultuurivõrgustikus.

Eesti muuseumidest on eelnevatel aastatel jõudnud lõppvõistlusele ning pärjatud kvaliteedisertifikaadiga Tallinna Linnamuuseum, Tartu Mänguasjamuuseum ja Eesti Maanteemuuseum. Järgmisel aastal toimub Euroopa Muuseumi auhinna tseremoonia Türgis ja 2010. aastal Soomes, Tamperes.

Alates kolmapäevast, 21. maist on Kumu kunstimuuseumi fuajees eksponeeritud „The European Museum of Year” rändauhind, mis antakse järgmisele võitjale üle 18. mail 2009 Bursas.

6. Euroopa Parlamendi Täiskogu tähtsündmused: keskkond, võrdsed võimalused, merendus

19.-22. maini kestval täiskogu istungil on kavas erinevad keskkonnaga seotud teemad nagu kriminaalkaristused keskkonna õiguse rikkumisel, merenduspoliitika tegevuskava, elavhõbeda ning elavhõbedaühendite eksport, kliimamuutus ning uraani sisaldava lahingumoona keelustamine. Saadikute pilgu all on ka maantee transport, Türgi reformiprotsess, ettevalmistused ELi-Venemaa tippkohtumiseks ja võrdsed võimalused ELis.

Täpsemalt arutatavate teemade kohta saab lugeda interneti leheküljel: http://tinyurl.com/6qd4xn

Aruande koostas
Ille Allsaar
Üleriigiliste omavalitsusliitude esindaja Brüsselis

20.05.08


09.06.2008

 
 Struktuur Meedia Tagasiside | © Eesti Linnade Liit