Eesti Linnade ja Valdade Liit | Otsi | Sisukaart   
  Aktuaalset  | Seadusandlus  | Brüsseli esindus  | Välissuhted  | Andmebaasid  | Uurimused/käsiraamatud  | Linke
Aktuaalset
 
Uudised
  Arhiiv
  ELL-uudis (listi uudiskirjad)
  Brüsselist memod
    2018 Brüssel
    2017 Brüssel
    2016 Brüssel
    2015 Brüssel
    2014 Brüssel
    2013 Brüssel
    2012 Brüssel
    2011 Brüssel
    2010 Brüssel
    2009 Brüssel
    2008 Brüssel
    2007 Brüssel
    2006 Brüssel
    2005 Brüssel
Pressiteated
Omavalitsusliitude läbirääkimised
Seisukohad
Linnade ja Valdade Päevad
Konverentsid, seminarid
Liitu meilinglistiga
Huvitavaid fakte
KOV ja kliima
Kalender
 


LVP_2015_logo
Linnade ja Valdade Päevad 2018
14.-15. märts Original Sokos Hotel Viru konverentsikeskuses


31. märtsil 2012 a. toimunud Linnade ja Valdade Üldkogu materjalid

Eesti Regionaalse ja Kohaliku Arengu Sihtasutus
Esilehekülg > Aktuaalset > Uudised > Brüsselist memod > 2008 Brüssel


12.-16. mai 2008
Print

E-nädalakiri 15/2008

Sisukord:
1. Eesti Parlamendisaadiku Siiri Oviiri grupi visiit meie esindusse- 12.05.08
2. Mitteametliku Läänemere Grupi (iBSG) ümarlaud 13.05.08
3. CSR-Vaderegio võrgustiku seminar Euroopa Parlamendis
4. Kohtumine Eesti Parlamendisaadiku Toomas Savi grupiga
5. Töölõuna Ülle Kurvitsaga Eesti esindusest EL juures
6. Baltic-Mediterranean konverents Soomes, Tamperes, 2-3 juunil 2008-05-13
7. Kuueteistkümnes Euroopa Sotsiaalteenuste konverents 2-4 juulil 2008 Pariisis

1. Eesti Parlamendisaadiku Siiri Oviiri grupi visiit meie esindusse- 12.05.08

Grupp (26 inimest), kuhu kuulusid eakad keskkonna teemadega tegelevad inimesed üle Eesti, külastas meie esindust 12. mail. Kohtumisel osalesid ka Siiri Oviir ja Tarmo Kurves (tema abi). Kohtumisel andsid ülevaate esinduse tööst, Regioonide Komitee tegevusest ning samuti põhjalikumalt meie osalusest Euroopa Kohalike ja Regionaalsete  Omavalitsuste Nõukogu töös.

2. Mitteametliku Läänemere Grupi (iBSG) ümarlaud 13.05.08

Kohtumine leidis aset 13.mail Põhja Soome Euroopa Liidu esinduses aadressil Avenue Palmerston 24, Brüssel. Euroopa Komisjon valmistab ette strateegia dokumenti, millest praeguseks hetkeks on olemas eelnõu kujul 15-20 lehekülge, mida võib-olla tutvustatakse 27.mail toimuval järgmisel kohtumisel (korraldatakse koostöös Euroopa Komisjoni Regionaalarengu Peadirektoraadiga), kus toimub nii öelda esialgsete ideede testimine.

Korrati üle need neli põhilist teemat, mida strateegia peaks käsitlema. Lubati saata kõigile regionaalsetele esindustele ringkiri, et kõik saaksid määrata oma eelistused erinevates gruppides osalemiseks (valida võib ka mitu teemavaldkonda) . Neli prioriteetset valdkonna juhtimine  on jaotatud regionaalsete esinduste vahel järgmiselt:

Keskkond- Ida-Soome regionaalne esindus
Majanduslik õitseng- Stockholmi regiooni esindus
Juurdepääs ja atraktiivsus- Lääne-Rootsi regionaalne esindus
Turvalisus- Turku ja Edela Soome regionaalne esindus

30. septembriks 2008 peaks olema valmis töödokument, mida tutvustatakse Stockholmis toimuval konverentsil.

Regionaalsete esinduste poolset sisendit oodatakse 2.juuniks. Lõpliku dokumendi pikkuseks saab maksimaalselt 2-3 lehekülge, see tähendab, et iga prioriteetse valdkonna kohta peaks olema pool lehekülge teksti.

Kõigile anti ka ette sisendi ülesehitus. Tuleb ära märkida esindatava regiooni nimetus, temaatilise grupi nimi ning oma ettepaneku kirjeldus. Ettepanekus tuleb väga lühidalt (märksõnadena) kirjeldada ettepaneku sisu ja selle seotust strateegiaga, vajalikud tegevused ning nende rahaline või majanduslik mõju (kui on).

3.  CSR-Vaderegio võrgustiku seminar Euroopa Parlamendis

CSR-Vaderegio võrgustiku seminar toimus 14. mail Euroopa Parlamendis.

Eestist osalesid seminaril :
1) Andres Jaadla, Rakvere linnapea
2) Raivo Uukkivi, Rae vallavanem
3) Kuno Erkmann, Paikuse vallavanem
4) Reet Lukas, Viljandi linnavalitsuse jurist
5) Triin Noorkõiv ja Elina Rääsk, Vastutustundliku Ettevõtluse Foorumist.
Samuti osales seminaril meie parlamendisaadik Siiri Oviir.

Enne seminari külastasid nad ma meie esindust ning kohtumise käigus tutvustasin neile meie esinduse ruume ja tegevust.

Parlamendis toimunud seminaril esines ettekandega Andres Jaadla, Rakvere linnapea, kui ka Siiri Oviir, parlamendisaadik.

CSR Vaderegio võrgustik
· Tunnustab kohalike omavalitsuste ja maavalitsuste võtmerolli ettevõtte ühiskondliku vastutuse edendamises
· Tõstab esile olemasolevad kogemused ning toob kokku head näited, millest eeskuju võtta
· Loob võrgustiku üksteise toetamiseks, õppimiseks ja arenguks
· Võimaldab heade praktikate tunnustamist

Lisainformatsiooni CSR Vaderegio võrgustiku kohta leiab internetileheküljelt:
http://www.csrvaderegio.net/en/homepage/index_en.asp

Andres Jaadla poolt tehtud ettekanne lisatakse nädalakirjale hiljem (ettekanne on mälupulgal)

4. Kohtumine Eesti Parlamendisaadiku Toomas Savi grupiga

Kohtumine Eesti Parlamendisaadiku Toomas Savi grupiga (23 liiget) toimus 14.05.08 Tallinna esinduses EL juures aadressil Rue du Luxemburg, 3 B-1000 Brüssel. Kohtumisel tutvustasin Eesti Üleriigiliste omavalitsusliitude esinduse töid ja tegemisi. Andsin ülevaate Euroopa Kohalike ja Regionaalsete Omavalitsuste Nõukogu (CEMR) tegemistest ning meie osalemisest selles, samuti Regioonide Komitee delegatsioonis koosseisust, koostatud raportitest ning osalemisest Regioonide Komitee erinevates komisjonides ja töörühmades.

5. Töölõuna Ülle Kurvitsaga Eesti esindusest EL juures

Kohtumisel arutasime kas ja kes peaks esindama Eesti tööandjaid Euroopa hariduse alases sotsiaaldialoogis. CEEP ( European Centre of Enterprises with Public Participation and of Enterprises of General Economic Interest)  on saatnud kutse osaleda 20.mail 2008 aastal toimuval hariduse valdkonna tööandjate esindajate kokkusaamisel, et arutada sektoriaalse sotsiaaldialoogi komitee asutamist Euroopa tasandil.

Arutlusele tulevad sellised küsimused nagu
· Milliseid haridustasandeid see katab
· Milline oleks tegevuskava
· Milline on selle dialoogi väljund
· Kuidas Euroopa tasandil peetav sotsiaaldialoog on seotud riikide tasandil peetav sotsiaaldialoogiga
· Euroopa hariduse valdkonna tööandjate esindusorganisatsiooni loomine
· Sotsiaaldialoogi Komitee asutamist
· Võimalikke järgmisi samme

Selgitasin Ülle Kurvitsale millises rollis on täna eesti kohalikud omavalitsused ja üleriigilised liidud tööandja rolli täitmisel ning millised on olnud seadusandlikud algatused üleriigilistele omavalitsustele tööandja rolli andmisel ning milliseid takistusi selles on näinud üleriigilised liidud. Otsustasime, et sellele korral osaleb hariduse valdkonna tööandjate kohtumisel Ülle Kurvits ning ta annab meile hiljem ülevaate kohtumisel räägitust.

Samuti tutvustasin talle meie esinduse tööd ning Regioonide Komitee tegevust. Tema sõnul oli see informatsioon oluline, sest tal puudus ülevaade kohalike omavalitsuste tasandil tehtavast tööst.

Leppisime kokku edaspidises tihedamas koostöös ja informatsiooni vahetuses. Ülle Kurvits saatis mulle juba Eesti riigi seisukohad Euroopa Liidu Nõukogu haridus, noorte ja kultuurinõukogus 21-22.05 arutlusele tulevate küsimuste osas.

2009. aasta eesmärk on edendada loovust ja innovatsioonisuutlikkust kui igaühe jaoks vajalikke võtmepädevusi. See on kooskõlas komisjoni teatises „Laiapõhjaline ELi innovatsioonistrateegia” avaldatuga, kus öeldakse: „Haridus on põhiline poliitikavaldkond, milleta innovatsioon jääks toetuseta. Haridus peab soodustama andekust ja loovust maast madalast.” Euroopa aasta väljakuulutamine aitab tõsta avalikkuse teadlikkust, levitada teavet heade tavade kohta, innustada teadusuuringuid, loovust ja innovatsiooni ning edendada poliitilist debatti ja strateegilisi muutusi.

Sidudes omavahel ühenduse, riigi, piirkondliku ja kohaliku tasandi meetmed ning avades huvirühmadele võimalused osalemiseks, aitab Euroopa aasta luua sünergiat teavitustöös ning võimaldab poliitiliste debattide käigus keskenduda just neile teemadele.

Otsuse eelnõu näeb ette, et Euroopa ja riigi tasandil korraldatakse konverentse ja infoüritusi, mis aitavad tõsta teadlikkust ja arendada arutelu, ning kaardistatakse häid tavasid. Tegevusi rahastatakse EL elukestva õppe programmist. Välistatud ei ole abi teisest programmidest ettevõtluse, infoühiskonna, teadusuuringute, ühtekuuluvuse või maaelu arengu valdkondades.

07.05.2008 toimunud Coreper kiitis otsuse heaks ning edastas nõukogule eesmärgiga saavutada üldine lähenemisviis.

Eesti seisukoht: Eesti toetab üldise lähenemisviisi saavutamist.
11) Nõukogu ja nõukogus kokku tulnud liikmesriikide valitsuste esindajate
järeldused loovuse ja uuenduslikkuse edendamise kohta hariduses ja koolituses

Päevakorrapunkti käsitlemise eesmärk: arvamuste vahetus ja järelduste vastuvõtmine.

Lühike selgitus: Eesistuja avaldas taustadokumendi Loovuse ja innovatsiooni edendamine hariduse ja koolituse valdkonnas 25. veebruaril 2008, mille põhjal koostati nõukogu järelduste eelnõu. Dokument on olnud arutlusel hariduskomitees ja teksti osas on jõutud kokkuleppele.

Kuna loovus ja innovatsioon on olulised Euroopa jätkusuutliku majanduse ning sotsiaalse ja kultuuriga seotud tuleviku seisukohalt, tuleks suuremat rõhku pöörata koostööle hariduse ja koolituse valdkonnaga. Järeldustes rõhutatakse vajadust tegevuste järele riiklikul ja Euroopa tasandil, et koolid valmistaksid õpilasi paremini ette muutuvas maailmas hakkama saamiseks.

Haridus-, noorte- ja kultuurinõukogus toimub antud teemal ka arutelu, mille aluseks on suunavad küsimused:
· Mil määral jagate seisukohta, et lapsed on juba sünnipäraselt loomingulised ja õppimishimulised ning et liialt range koolikeskkond piirab loovuse arengut?
· Milliseid meetmeid võiks Euroopa ja riigi tasandil rakendada, et koolid edendaksid suuremal määral loovust ja innovatsiooni?
· Koostöö erinevates võrgustikes on üheks oluliseks tingimuseks, et koolid saaksid arendada õppurite loomingulist ja innovatiivset potentsiaali. Kuidas koolid saaks kõige paremini selliseid võrgustikke rajada ning kuidas selleks Euroopa ja riigi tasandi toetust kasutada?
· Milliseid meetmeid võiks rakendada, et tõsta õpetamise kvaliteeti ning tagada, et õpetaja elukutse oleks ühiskonnas lugupeetud?

07.05.08 toimunud Coreper kiitis järeldused heaks ja edastas nõukogule vastuvõtmiseks.

Eesti seisukoht: Eesti toetab järelduste vastuvõtmist.

Eesti on seisukohal, et loovuse ja innovatsiooni edendamine on valdkond, kus kvaliteedi ja efektiivsuse nimel peaks koostöö toimuma nii riiklikul, piirkondlikul kui EL tasandil. Oluline on hariduse, tööturu ja kodanikuühiskonna vaheline koostöö, et paremini kohanduda tööalase ja sotsiaalse elu muutuvate vajadustega, ning et koolid saaksid õpilasi paremini ette valmistada elus eesseisvateks väljakutseteks ja probleemideks.

Eesti leiab, et õpetajatel on oluline roll laste loomingulise potentsiaali toetamisel ja arendamisel, mistõttu on tähtis, et õpetajad kasutaksid loovust ka õpetamisel. Loovuse edendamisele aitaks kaasa personaalsem ja õpilasekesksem õppimisprotsess, mis on kohandatud erinevate õpilaste vajadustele ja võimetele.

NOORED:

12) Nõukogu ja nõukogus kokku tulnud liikmesriikide valitsuste esindajate resolutsioon vähemate võimalustega noorte osalemise kohta

Päevakorrapunkti käsitlemise eesmärk: arvamuste vahetus ja resolutsiooni vastuvõtmine.

Lühike selgitus: Resolutsioon vähemate võimalustega noorte osalemise kohta avaldati käesoleva aasta 3. aprillil. Dokument on olnud arutlusel noorte töögrupis, kus jõuti kõigis punktides konsensusele.

Resolutsioonis tuuakse välja, et vähemate võimalustega noored vajavad eritähelepanu kõikides liikmesriikides. On väga tähtis, et ametivõimud, kodanikuühiskond, noorsootöötajad ja noored ise töötaksid käsikäes noorte heaolu edendamise nimel. Vähemate võimalustega noorte sotsiaalse ja professionaalse kaasamise seisukohalt on oluline roll mitteformaalsel haridusel, siinjuures mängib tähtsat osa noorsootöötajate ja noorteorganisatsioonide tegevus.

Haridus-, noorte- ja kultuurinõukogus toimub antud teemal ka arutelu, mille aluseks on suunavad küsimused:
1.  Millised on liikmesriigi kogemused seoses vähemate võimalustega noorte ühikonnaelus osalemise edendamisega?
2.  Milliseid poliitikaid ja meetmeid võiks välja töötada suurendamaks vähemate võimalustega noorte osalemist ühiskonnaelus ja nende sotsiaalset kaasatust nii Euroopa kui riiklikul tasandil?

07.05.08 toimunud Coreper kiitis resolutsiooni heaks ja edastas nõukogule vastuvõtmiseks.

Eesti seisukoht: Eesti toetab resolutsiooni vastuvõtmist. Küsimuste osas on Eesti seisukohad järgmised:

Eestis peetakse noorte võrdset kohtlemist ja võrdsete võimaluste tagamist, sh soolise võrdsuse edendamist väga oluliseks. Soovime, et ka vähemate võimalustega noored tunneksid ennast täisväärtuslike ühiskonna liikmetena. Peame tähtsaks, et noorsootöö teenus oleks laialdaselt kättesaadav, ning et kõigil noortel oleks osalusvõimalus. Peame noorte aktiivset osalust otsustusprotsessides ja tegevustes demokraatliku ühiskonna arendamise osaks.

Struktuurse dialoogi eelduseks peame noortele suunatud info kättesaadavust noortele elukoha läheduses ning noortepärases vormis. Noorte osaluse suurendamiseks teavitustegevuses eraldame toetust noorteinfo kvaliteedi parandamiseks ja informatsiooni kättesaadavuse suurendamiseks. Näeme siin selget seost koolitus- ja haridussüsteemist tööturule ülemineku toetamisega. Majandusliku ja sotsiaalse kaasatuse suurendamiseks eraldame toetust mitte-formaalse õppe võimaluste ja kvaliteedi parandamiseks, toetades muuhulgas vähemate võimalustega noortele kultuurielamuse pakkumist, nende kultuuritarviduse rahuldamist ning osalemist huvikoolides ja –ringides.

Tervislike eluviiside edendamiseks ja tervistava puhkusteenuse võimaldamiseks oleme suurendatud riigieelarvelist eraldist laagriteenuste kättesaadavuse parandamiseks. Ka sellega oleme suurendanud vähemate võimalustega noorte osalusvõimalust.

Paljud noored seisavad silmitsi majanduslike ja sotsiaalsete raskuste ning psühholoogiliste ja füüsiliste probleemidega, seda ei saa eitada ei Euroopa ega riiklikul tasandil. Teadlikkuse ja teadmiste suurendamiseks vähemate võimalustega noorte olukorrast peame oluliseks rõhutada noorteuuringute tähtsust. Aktiivne osalus ühiskonnas ei ole kõigi noorte jaoks loomulik ning vajab õppimist, seetõttu on oluline saavutada olukord, kus osaluse tähtsust rõhutaksid oma tegevusega ka erinevad noorte ja sotsiaalsed organisatsioonid.

Noorte ja noorteorganisatsioonide kaasamiseks struktuursesse dialoogi on tervitatavad erinevad algatused, mis toovad kokku poliitikakujundajad, noorteuurijad, noorteorganisatsioonid ning noored, sh vähemate võimalustega noored.

6.  Baltic-Mediterranean konverents Soomes, Tamperes, 2-3 juunil 2008-05-13

Konverentsi kolm põhilist korraldajat on IEMed, MEDA Institute ja TAPRI Mediterranean Studies Project.

Konverentsil käsitletakse laiapõhjaliselt ja paindlikult selliseid teemasid nagu
· kultuurilised, sotsiaalsed ja poliitilised
· teadus ja innovatsioon
· majandus, ettevõtlus ja regioonid
Lisan aruandele konverentsi kutse.

7. Kuueteistkümnes Euroopa Sotsiaalteenuste konverents 2-4 juulil 2008 Pariisis

Euroopa Sotsiaalteenuste aastakonverents on oluline sündmus neile, kes hoolivad sellest, et osutatavate sotsiaal- ja tervishoiuteenuste tase oleks kõrge. Konverentsil on üle 30 ettekande ja mitmed temaatilised töörühmad.

Konverents pakub strateegilisi ja praktilisi õppetunde kui ka kohtumisi sotsiaalteenuste planeerijate ja rakendajatega üle Euroopa. Osalejaid oodatakse 400 delegaadi ringis 25st erinevast riigist. Töökeelteks on inglise, prantsuse, saksa, itaalia ja hispaania keeled.

Konverents tunnustab kohalike teenuste olulist rolli kiiresti muutuvas keskkonnas.
Lisainfo konverentsi kohta: http://www.esn-eu.org/paris/eng/

Aruande koostas
Ille Allsaar
Üleriigiliste omavalitsusliitude esindaja Brüsselis


09.06.2008

 
 Struktuur Meedia Tagasiside | © Eesti Linnade Liit