Eesti Linnade ja Valdade Liit | Otsi | Sisukaart   
  Aktuaalset  | Seadusandlus  | Brüsseli esindus  | Välissuhted  | Andmebaasid  | Uurimused/käsiraamatud  | Linke
Aktuaalset
 
Uudised
  Arhiiv
  ELL-uudis (listi uudiskirjad)
  Brüsselist memod
    2018 Brüssel
    2017 Brüssel
    2016 Brüssel
    2015 Brüssel
    2014 Brüssel
    2013 Brüssel
    2012 Brüssel
    2011 Brüssel
    2010 Brüssel
    2009 Brüssel
    2008 Brüssel
    2007 Brüssel
    2006 Brüssel
    2005 Brüssel
Pressiteated
Omavalitsusliitude läbirääkimised
Seisukohad
Linnade ja Valdade Päevad
Konverentsid, seminarid
Liitu meilinglistiga
Huvitavaid fakte
KOV ja kliima
Kalender
 


LVP_2015_logo
Linnade ja Valdade Päevad 2018
14.-15. märts Original Sokos Hotel Viru konverentsikeskuses


31. märtsil 2012 a. toimunud Linnade ja Valdade Üldkogu materjalid

Eesti Regionaalse ja Kohaliku Arengu Sihtasutus
Esilehekülg > Aktuaalset > Uudised > Brüsselist memod > 2008 Brüssel


28. aprill 2008
Print

E-nädalakiri 14/2008

Sisukord:
1. Euroopa Kohalike ja Regionaalsete Omavalitsuste Nõukogu (CEMR) energiavõrgustiku koosolek 28.04.08
2. Euroopa Komisjon on algatanud avaliku konsulteerimise Euroopa lähenemise osas  kohalikele omavalitsustele
3. Euroopa Komisjon toetab koostöövõrgustikke, kuhu kuulub vähemalt viis linna erinevast liikmesriigist. 

1.Euroopa Kohalike ja Regionaalsete Omavalitsuste Nõukogu (CEMR) energiavõrgustiku koosolek 28.04.08

Koosolek toimus CEMR maja I korruse saalis 1 square de Meeûs, 1000 Brussels
Koosolekul kinnitati päevakord ning eelmise, 19.novembril 2007 toimunud koosoleku protokoll.

Linnapeade Paktiga on võimalik tutvuda järgmisel interneti aadressil:
http://ec.europa.eu/energy/climate_actions/mayors/doc/mayors_covenants_et.pdf

Olen sellest algatusest kirjutanud ka oma varasemates aruannetes. Tänaseks on selle algatuse vastu huvi ilmutanud ligikaudu 100 linna, kuid liitumine on jätkuvalt võimalik. Paktiga liitumiseks peab selle otsuse heaks kiitma  kohaliku omavalitsuse volikogu.

Komisjon asutab sekretariaadi, kes osutab liitunutele tehnilist ja metodoloogilist abi säästva energia tegevusplaani koostamisel ja rakendamisel, samuti aitab linnadel omavahel kogemusi jagada. Linn või regioon võidakse algatusest välja arvata, kui ta ei täida võetud kohustusi.

Euroopa Komisjoni poolt algatatud konsulteerimisperiood Linnapeade Pakti osas lõpeb 30.aprillil. Kõikidelt kohalikelt omavalitsustelt  ja nende liitudelt oodatakse ettepanekuid Linnapeade Pakti projekti kohta. Lõplik versioon valmib juuni kuuks- seega linnad, kes on üles näidanud huvi selle Paktiga liitumise vastu, võivad seda teha enne 2009 aasta jaanuari.

CEMR  kavatseb omalt poolt esitada lühikese vastuse algatatud konsulteerimisele, kus rõhutatakse järgmisi punkte:
- CEMR toetab algatust “Linnapeade Pakt” ja fakti, et Euroopa Liit tunnustab ja muudab nähtavaks kohalike ja regionaalsete omavalitsuste rolli energia efektiivsel ja jätkusuutlikul kasutamisel.
- Leitakse, et algatus ei tohi piirduda ainult linnadega vaid seda tuleks näha kui kohalike ja regionaalsete omavalitsuste panust jätkusuutliku Euroopa suunas.
- Tuleks arvesse võtta liituvate linnade ja regioonide erinevaid stardipositsioone ja tagada mingi tasakaal ja paindlikkus  võrdlause  kehtestamisel ning täpsemad reeglid väljaarvamise kohta.
- Usub, et sekretariaadi asutamine tehnilise ja metoodilise abi andmiseks on hea vahend, sest seatud eesmärkide saavutamine võib linnadelt ja  kohalikelt omavalitsustelt nõuda suurt administratiivset võimekust. Ühe aasta jooksul jätkusuutliku energia alase tegevusplaani koostamine on tõeliselt suur väljakutse ning seetõttu teeb CEMR pikendada seda perioodi 18 kuu peale. Samuti tundub ebareaalne iga aastase raporti koostamise nõue (eriti väiksematele linnadele ja regioonidele) ning seetõttu soovitab CEMR, et raport koostataks kas iga kahe aasta järel või 30 kuu kohta.
- Lõpuks väljendab CEMR heameelt, et Euroopa Komisjon peab läbirääkimisi teatud täiendavate finantsressursside eraldamiseks, et aidata kohalikel ja regionaalsetel omavalitsustel võetud kohustusi täita.

Töörühma liikmed tundsid muret selle üle kas ka väiksemad omavalitsused saavad osaleda ja milline on EK poolt osutatav tehniline ja metodoloogiline abi, samuti täiendavate rahaliste vahendite olemasolu. Aare Vabamägi küsis millega võrreldes linna poolt ette võetud sammude edukust mõõdetakse (puudub selge võrreldava baasi määratlus) ning samuti on ebaselge territooriumi mõiste.

Angelika sõnul peaks need tegevused ellu viidama juba olemasolevate ressursside arvelt eesmärgiga saavutada suuremat kokkuhoidu  tulevikus.

Töörühma liikmed on kutsutud osalema täiendavate ettepanekute formuleerimisel.

Aare Vabamägi tegi ettepaneku lisada peale sõna “territooriumil” sõnad “kohalikule omavalitsusele kuuluvate ettevõtete ja hoonete osas”, sest kohalikul tasandil on raske võtta vastutust erasektorile kuuluvate ettevõtete osas.

Teine ettepanek puudutas  tegevuste järjekorda- kõigepealt peab olema komisjoni poolt välja töötatud metodoloogia, mille alusel koostatakse tegevusplaan ja alles seejärel, kui on selge, et seatud eesmärgid on saavutatavad, on võimalik ka võtta vastu ametlik otsus Linnapeade Paktiga liitumise kohta.

Programmi ManagEnergy osa “Sectoral Advice” (valdkondlik nõuanne) tutvustas Mrs. Chiara Anglesio (ManagEnergy Support Team). Eesmärk on pakkuda paindlikku abi vastavalt vajadusele. Protsess on lihtne- vastavalt esitatud teabenõudele, vastab nende ekspert tasuta viie kuni kaheksa päeva jooksul esitatud küsimustele. Kokku pakutakse abi 8 valdkonnas. Samuti on võimalik esitada taotleda abi erinevates keeltes.

Nende kodulehel saab registreeruda ja alla laadida nende poolt etteantud küsimustiku vormi. Samuti on võimalik valida eksperti. Eksperdid on välja valitud komisjoni poolt- kokku kuulub sinna 20 eksperti, kes on eksperdid just kohaliku tasandi energia küsimustes. Samuti, kui korraldatakse energia teemalisi seminare, pakuvad nemad võimalust kasutada nende eksperti (tasuta), kes võib esineda seminaril vastava ettekandega. Lisaks on veel abivahendid abistamaks kohaliku tasandi vastavaid ametnikke.

Nende kodulehelt: www.managenergy.net leiab täiendavalt informatsiooni.
 
Taastuvenergia

Ühendus on ammu tunnistanud taastuvenergia edendamise vajadust, pidades silmas, et selle kasutamine aitab kaasa kliimamuutuste leevendamisele kasvuhoonegaaside heitkoguste vähenemise, säästva arengu, varustuskindluse ja teadmistepõhise tööstuse arengu kaudu, mis loob töökohti, tagab majanduskasvu, konkurentsivõime ning regionaalse ja maaelu arengu.

EK direktiivi ettepaneku eesmärk on kehtestada üldiseks siduvaks eesmärgiks saavutada energiatarbimises 2020. aastaks 20%line taastuvate energiaallikate osakaal ja minimaalseks siduvaks eesmärgiks saavutada transpordisektoris kasutatavate biokütuste 10%line osakaal, mis tuleb saavutada kõigis liikmesriikides, samuti siduvad siseriiklikud eesmärgid, mis on kooskõlas ELi üldise 20%lise eesmärgiga .

EL ja kogu maailm on energia tulevikku käsitlevas küsimuses jõudnud teelahkmele. Eelkõige tuleb tõhusalt ja kiiresti tegeleda fossiilenergia kasutamisest tingitud inimtekkeliste kasvuhoonegaaside heitest põhjustatud kliimamuutustega. Viimase aja uuringud on aidanud kaasa kasvavale teadlikkusele ja teadmisele probleemi ja selle tagajärgede kohta ning rõhutanud vajadust tegutseda otsustavalt ja viivitamata.

Kliima ja energiapoliitika vajavad integreeritud lähenemisviisi, sest energia tootmine ja kasutamine on kasvuhoonegaaside heite põhilised allikad. Euroopa Liidu kasvav sõltuvus energiaimpordist ohustab energia varustuskindlust ja toob kaasa hindade tõusu. Samas annab energiatõhususse, taastuvenergiasse ja uutesse tehnoloogiatesse tehtavate investeeringute suurendamine ulatuslikku kasu ning see aitab kaasa ELi kasvu ja töökohtade tagamise strateegiale.

Kliimamuutuste, fossiilkütustest sõltuvuse suurenemise ja tõusvate energiahindade tagajärjed muudavad kombineeritud energiakasutuse ulatusliku ja ambitsioonika poliitika rakendamise vajaduse Euroopa Liidus ja liikmesriikides veelgi tungivamaks. Selles energiapoliitika raamistikus paistab taastuvenergiasektor silma oma võime poolest vähendada kasvuhoonegaaside heitkoguseid ja saastet, kasutada kohalikke ja detsentraliseeritud energiaallikaid ning stimuleerida maailmaklassi kuuluvat kõrgtehnoloogilist tööstust.

Taastuvad energiaallikad on suurel määral omamaised, ei tugine kütuse edaspidisel kättesaadavusel tavapärastest energiaallikatest, ning nende valdavalt detsentraliseeritud olemus vähendab meie ühiskonna haavatavust seoses energiavarustusega. Seega on selge, et taastuvenergia on jätkusuutliku tuleviku põhielement.

Et taastuvenergiast saaks „hüppelaud” topelteesmärgi saavutamiseks, tuleb varustuskindluse suurendamiseks ja kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamiseks muuta ELi taastuvenergia edendamise meetodeid. ELi praegune reguleeriv raamistik vajab tugevdamist ja laiendamist. See on eelkõige oluline selle tagamiseks, et kõik liikmesriigid võtavad vajalikud meetmed taastuvenergia osakaalu suurendamiseks oma energiakasutuse struktuuris.

Uus õiguslik raamistik, milles käsitletakse taastuvenergia edendamist ja kasutamist Euroopa Liidus annab äriringkondadele kindluse ja stabiilsuse, mida nad vajavad taastuvenergiasektoris ratsionaalsete investeerimisotsuste tegemiseks, et suunata Euroopa Liit õigele teele puhtama, turvalisema ja konkurentsivõimelisema energiatuleviku suunas.
 Link Euroopa parlamendi ja Nõukogu direktiivile taastuvatest energiaallikatest toodetud energia kasutamise edendamise kohta (komisjoni esitatud) {KOM(2008) 30 lõplik}{SEK(2008) 57}{SEK(2008) 85} http://tinyurl.com/4uvgo7  

* Ajagraafik

Euroopa Parlament-  tööstuse, teadusuuringute ja energeetika komisjon on vastutav raporti koostamise eest, raportööriks on Hr. Claude Turmes (Lux, Rohelised). Raportit tutvustatakse 27 mail ja selle hääletamine on planeeritud juuli komisjonis ja septembri täiskogul. Kuus komisjoni koostavad selle direktiivi kohta arvamuse.

Nõukogu
- Nõukogu kevadistungil, 14 märtsil arutati seda  teemat ning võeti kohustus jõuda paketi osas kokkuleppele 2008 aasta lõpuks, et paketi saaks vastu võtta 2009 aasta alguses.

Regioonide Komitee raportööri Mrs Paula Bakers (UK, ALDE) peaks vastu võetama 25 juuni komisjoni istungil ning oktoobris toimuval täiskogul.

Direktiiv peaks olema rakendatud läbi riikliku seadusandluse hiljemalt 31. märtsil 2010.

Taastuvenergia direktiivi tutvustas Pr Kristine Kozlova Euroopa Komisjonist ( DG TREN Unit regulatory policy and promotion of renewable energy). Arutati ka CEMR poolt ettevalmistatud seisukohti ja võimaliku lobby strateegiat.

Lisaks tutvustati veel hoonetes energia kokkuhoidu reguleeriva direktiivi ettevalmistusi ning kohalike omavalitsuste rolli selle rakendamises.

Riikide poolt koostatavate energia kokkuhoiu plaanide puhul arutati kuidas oleks võimalik parandada kohalike omavalitsuste kaasamist nende plaanide koostamisse ja rakendamisse.

2.Euroopa Komisjon on algatanud avaliku konsulteerimise Euroopa lähenemise osas kohalikele omavalitsustele.

Konsultatsioonide eesmärk on, vastavalt Euroopa Komisjoni algatusele ('Towards. an EU approach to local democratic governance, decentralisation and territorial development' - http://ec.europa.eu/development/about/consultation/index.cfm?action=viewcons&id=3400&lng=en)  koguda  vastavate huvirühmade  arvamusi, et määratleda tulevane Euroopa Komisjoni poliitika kohalike omavalitsuste kõikide dimensioonide osas.

Konsultatsioonide keskmes on sellised küsimused nagu kohalik demokraatlik valitsemine, detsentraliseerimine, territoriaalne areng ja kohalike omavalitsuste roll.

Selles debatis on olulised kohalikud omavalitsused, valitsusvälised organisatsioonid, institutsioonid ja võrgustikud, kes on huvitatud selles debatis kaasa rääkimast, eksperdid jne.
Konsultatsioonide toimumise raamdokumendid on  "Issues paper" (http://ec.europa.eu/development/icenter/repository/Consultation7_issues-paper_2008-04-21_EN.doc), mis määrab põhilised konsulteerimise teemad ja teine dokument kirjeldab konsulteerimise tausta. “background information” (http://ec.europa.eu/development/icenter/repository/Consultation7_background-paper_2008-04-21_EN.pdf)

Avalik Konsultatsioon lõpeb 2008 aasta 16. juuniks.

3. Euroopa Komisjon toetab koostöövõrgustikke, kuhu kuulub vähemalt viis linna erinevast liikmesriigist.

Komisjon on teatanud, et ta rahastab koostöövõrgustikke, kuhu kuulub vähemalt viis linna erinevatest liikmesriikidest. Selle algatuse eesmärk on toetada euroopa kodanike vahelisi debatte, koosolekuid ja kogemuste vahetust. See tegevus on osa programmist “Euroopa kodanike jaoks” Europe for citizens Programme 2007-2013 (http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/guide/index_en.htm), mis toetab elanike ja ühiskondlike organisatsioonide kaasamist Euroopa integratsiooni.

Programmi raames toetatavad tegevused peaksid suurendama nende koostöövõrgustike jätkusuutlikkust, sest juba ette on teada milliste tegevuste jaoks on võimalik leida lisavahendeid. Samuti suurendab see nende võrgustike nähtavust, sest nende tegevused ja saavutused saavad tähelepanu osaliseks Euroopa tasandil.

Projekti raames on võimalik rahastada nende koostöövõrgustike raames toimuvaid seminare, konverentse, koosolekuid järgmise kahe aastase perioodi jooksul. Toetuse suurus on 30 000 ja 150 000 euro vahel. 1. juuni on viimane tärmin, mil on võimalik esitada taotlusi selle aasta ürituste toetamiseks. Järgmise aasta taotluste tähtajad teatatakse hiljem.

Täpsemat informatsiooni selle meetme ja taotlusvormi kohta leiab siit: Programme Guide (http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/guide/documents/programme_guide.pdf)

Euroopa Kohalike ja Regionaalsete Omavalitsuste Nõukogu (CEMR) tegeleb uue mitmekeelse twinningu veebilehe loomisega. Mitmekeelne interneti lehekülg võimaldab  kohalikel omavalitsustel omas keeles osaleda omavalitsuste koostöös. Interneti lehel saab olema ülevaade kõikidest omavalitsustest, kes juba on leidnud või otsivad omale koostööpartnerit.


Aruande koostas
Ille Allsaar
Üleriigiliste omavalitsusliitude esindaja Brüsselis


29.04.2008

 
 Struktuur Meedia Tagasiside | © Eesti Linnade Liit