Eesti Linnade ja Valdade Liit | Otsi | Sisukaart   
  Aktuaalset  | Seadusandlus  | Brüsseli esindus  | Välissuhted  | Andmebaasid  | Uurimused/käsiraamatud  | Linke
Aktuaalset
 
Uudised
  Arhiiv
  ELL-uudis (listi uudiskirjad)
  Brüsselist memod
    2018 Brüssel
    2017 Brüssel
    2016 Brüssel
    2015 Brüssel
    2014 Brüssel
    2013 Brüssel
    2012 Brüssel
    2011 Brüssel
    2010 Brüssel
    2009 Brüssel
    2008 Brüssel
    2007 Brüssel
    2006 Brüssel
    2005 Brüssel
Pressiteated
Omavalitsusliitude läbirääkimised
Seisukohad
Linnade ja Valdade Päevad
Konverentsid, seminarid
Liitu meilinglistiga
Huvitavaid fakte
KOV ja kliima
Kalender
 


LVP_2015_logo
Linnade ja Valdade Päevad 2018
14.-15. märts Original Sokos Hotel Viru konverentsikeskuses


31. märtsil 2012 a. toimunud Linnade ja Valdade Üldkogu materjalid

Eesti Regionaalse ja Kohaliku Arengu Sihtasutus
Esilehekülg > Aktuaalset > Uudised > Brüsselist memod > 2008 Brüssel


24.-28. märts 2008
Print

E-nädalakiri 9/2008

Sisukord:
1.    Suurem ohutus meie teedel – autojuhtide võrdne kohtlemine sõltumata nende elukohast
2.    Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiiv keskkonnasõbralike mootorsõidukite edendamise kohta
3.    15. ja 16 oktoobril 2008 toimub Marseille’s “7th Round table on Poverty and Social Exclusion”
4.    Regioonide Komitee rahandus- ja halduskomisjoni koosolek 25.03.08
5.    Osalemine 2008 aasta Avatud Uste Päevadel
6.    Muudatusettepanekud Regioonide Komitee täiskogul 9-10 aprillil 2008 arutatavate arvamuste eelnõude kohta
7.    Euroopa Parlament arutas olukorda Tiibetis
8.    8-10 aprillil 2008 toimub Brüsselis Foorum “Cities of the future”
9.    Euroopa Komisjoni Regionaalpoliitika Peadirektoraat kutsub Euroopa Kohalike ja Regionaalsete Omavalitsuste Nõukogu peasekretäri osalema  territoriaalse ühtekuuluvuse teemalises arutelus 15.aprillil 2008.
10.    Sotsiaaldialoogi alase uuringu ettevalmistamine CEMR poolt1.Suurem ohutus meie teedel – autojuhtide võrdne kohtlemine sõltumata nende elukohast

Euroopa Komisjon võttis 19.märtsil 2008 vastu ettepaneku direktiivi kohta, mille eesmärk on lihtsustada vastutusele võtmist selliste liiklussüütegude eest, mis halvendavad liiklusohutust kõige rohkem. Tuleks võtta vastu tehnilised mehhanismid ja õigusaktid, mis võimaldavad tuvastada ELi autojuhte ja neid vastutusele võtta, kui nad on rikkunud liikluseeskirju mõnes muus liikmesriigis, kui selles, kus sõiduk on registreeritud.

Kõnealune meede suurendaks oluliselt liiklusohutust Euroopas ja parandaks nii läbisõitjate kui ka liikmesriigi elanike liikluskultuuri. Lisaks kaoks ebavõrdne kohtlemine, mis sageli valitseb kahe liiklejate kategooria vahel.

„Liiklusohutus on meie kõigi huvides ja see on komisjoni jaoks prioriteetsel kohal. 2001. aastal seadsime endale eesmärgi vähendada surmajuhtumite arvu meie teedel kümne aasta jooksul poole võrra. Selle eesmärgi saavutamiseks peame nüüd tegema täiendavaid jõupingutusi.

Vastu võetud direktiiv on üks oluline osa meetmetest, mis on võetud liiklusohutuse suurendamiseks Euroopa teedel,” ütles komisjoni asepresident ja transpordivolinik Jacques Barrot.

Praegu valitseb olukord, kus autojuht, rikkudes liikluseeskirja mõnes muus liikmesriigis registreeritud autoga, jääb karistamata (välja arvatud üksikud erandid), sest neid isikuid või aadressi, kus sõiduk on registreeritud, on raske tuvastada. Selline karistamatus mitte ainult ei halvenda liiklusohutust, vaid on ka diskrimineeriv residendist liikluseeskirjade rikkujate suhtes, kes peavad sama asja eest karistust kandma.

Selle olukorra parandamiseks tahab komisjon Euroopa Liidus kasutusele võtta süsteemi, mis lihtsustaks selliste piiriüleste liikluseeskirjade rikkumiste käsitlemist, mis põhjustavad kõige sagedamini liiklusõnnetusi. Tänu Euroopa elektroonilise andmevahetuse võrgustikule saab trahvikviitungeid saata teistesse liikmesriikidesse. See nõuab küll liikmesriikidelt asjakohaste haldusmehhanismide loomist, kuid lihtsustaks omakorda praegust paberkandjal olevate andmete haldust.

Kavandatud direktiiv hõlmab nelja liiki liikluseeskirjade rikkumisi: kiiruse ületamine, sõiduki juhtimine joobes, turvavöö kinnitamata jätmine ja punase tule eiramine. Need neli rikkumist on liiklusõnnetuste ja liikluses hukkumiste peamised põhjused, moodustades ligikaudu 75% kõigist liikluses hukkunute arvust.

Alates 2001. aastast on ELi eesmärk liiklusohutuse vallas vähendada kümne aastaga liikluses hukkunute arvu poole võrra. 2001. aastal hukkus Euroopa Liidu 27 liikmesriigi teedel 54 000 inimest. 2007. aastal, esimest korda pärast 2001. aastat ei ole liikluses hukkunute arvu suudetud vähendada, jäädes 43 000 tasemele. Kõnealune number on samaväärne sellega, kui igal nädalal kukuks Euroopas alla viis keskmise suurusega liinilennukit.

Ajavahemikus 2001–2007 vähenes hukkunute arv 20% võrra, kuid 2010. aasta eesmärgi saavutamiseks tuleks hukkunute arvu vähendada 37%.

2003. aasta oktoobris võttis komisjon vastu soovituse liikluseeskirjade kohaldamise kontrollimise hea tava kohta (2004/345/EÜ). Liiklusõnnetuste arvu suurenemine näitab, et soovitus, mis ei ole siduv, ei ole piisav soovitud tulemuste saavutamiseks. Välja arvatud mõned üksikud erandid, ei ole kehtivad kahepoolsed kokkulepped osutunud tõhusaks.

Tõhusa süsteemi loomine piiriüleste rikkumiste eest vastutusele võtmiseks võiks vähendada liiklusõnnetustes hukkunute praegust arvu.
http://ec.europa.eu/transport/roadsafety/index_et.htm

2. Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiiv keskkonnasõbralike mootorsõidukite edendamise kohta

Komisjoni ettepanekus ELi energiapoliitika kohta [KOM(2007) „Euroopa energiapoliitika”] tehti ettepanek seada ELis eesmärgiks saavutada aastaks 2020 kasvuhoonegaaside vähemalt 20% vähendamine võrreldes aastaga 1990. Samas on tehtud ka ettepanek seada ELis aastaks 2020 siduvad eesmärgid energiatõhususe edasise tõstmise kohta 20% võrra, taastuvenergia 20% taseme ja biokütuste 10% turuosa kohta mootorikütuste turul, muu hulgas selleks, et parandada energiavarustuse kindlust kütuseliikide mitmekesistamise teel.

Käesolev ettepanek on vastuseks nõukogu, parlamendi ja sidusrühmade soovile edendada keskkonnasõbralikke ja energiatõhusaid sõidukeid ning liikmesriikide ja sidusrühmade soovitustele tehnoloogia seisukohalt neutraalse lähenemisviisi kohta, samuti toetatakse otseselt Lissaboni strateegia raames kehtestatud prioriteete.

ELi õigusaktidega on sõidukitest tulenevat heidet reguleeritud nn Euro-normide abil, mille piirväärtused aasta-aastalt karmistuvad. Viimased normid, mida rakendatakse alates jaanuarist 2005, on Euro 4 normid sõiduautodele ja kergeveokitele. Euro 5 normid sõiduautodele ja kergeveokitele jõustuvad 2009. aastal ja Euro 6 normid 2014. aastal.

Raskeveokite suhtes kehtivad alates oktoobrist 2005 Euro IV normid, 2008. aastal jõustuvad Euro V normid ning komisjon valmistab ette ettepanekut uute Euro VI normide kohta. Viimaste Euro-normide eelistamine riigihangetel soodustaks keskkonnasõbralike sõidukite varasemat turuletoomist.

Komisjon on pidanud konsultatsioone sidusrühmade ja liikmesriikidega keskkonnasõbralike sõidukite arendamise ja nende poolt turu hõlvamise edendamise võimalike meetmete üle. Konsultatsioonide kõikides etappides avaldati toetust keskkonnasõbralike ja energiatõhusate sõidukite edendamisele riigihangete kaudu. Laialdaselt toetati väliskulude lisamist lepingu sõlmimise kriteeriumide hulka ning Euro-normide varajast rakendamist.

Avalik-õiguslike asutuste riigihanked kokku moodustavad umbes 16% ELi SKPst. ELi avalik-õiguslike asutuste aastased sõidukite riigihanked hõlmavad eeldatavalt umbes 110 000 sõiduautot, 110 000 kergeveokit, 35 000 veoautot ja 17 000 bussi. Vastavad turuosad on sõiduautode puhul veidi alla 1%, kaubikute ja veoautode puhul umbes 6% ning busside puhul umbes kolmandik.

Märkimisväärset mõju sõidukiturule on võimalik saavutada üksnes riigihangete ühendamisega ELi tasandil ühtlustatud kriteeriumide põhjal.

Leitakse, et keskkonnasõbralike ja energiatõhusate sõidukite edendamise eesmärki ei ole võimalik liikmesriikides eraldi piisaval määral saavutada, vaid see nõuab meedet ühenduse tasandil, et saavutada sõidukite kriitiline mass, mida Euroopa tööstusharul oleks tulus toota.
Isegi kui kogu kasutusea energiatarbimise, süsinikdioksiidi ja saasteainete heidete kulude lisamine hankelepingu sõlmimise kriteeriumidele on kohustuslik, ei välista see avalik-õiguslike asutuste poolt muude vajalikuks peetavate kriteeriumide lisamist hankelepingu sõlmimise kriteeriumide hulka.

Uue direktiiviga võetakse kasutusele ühtlustatud metoodika ühistransporditeenusteks kasutatavate keskkonnasõbralike ja energiatõhusate sõidukite riigihangetel. Selle rakendamine on planeeritud esimeses etapis vabatahtlik ja muutub kohustuslikuks alles pärast üleminekuperioodi, mis võimaldab sujuvat üleminekut. Metoodika rakendamine keskkonnasõbralike ja energiatõhusate sõidukite hangetel ei välista avalik-õiguslike asutuste poolt muude vajalikuks peetavate lepingu sõlmimise kriteeriumide lisamist.

Ettepaneku üksikasjalik selgitus

Artiklis 1 määratletakse direktiivi eesmärk.

Artiklis 2 nõutakse sõiduki kasutusiga hõlmavate käitamisega seotud energiatarbimise, süsinikdioksiidi ja saasteainete heidete tegevuskulude lisamist mootorsõidukite riigihangete lepingu sõlmimise tingimuste hulka kõikide avalik-õiguslike asutuste ja avalik-õiguslikele asutustele lepingu alusel teenuseid osutavate ettevõtjate poolt. Liikmesriigid tagavad, et neid kriteeriume rakendatakse ka kõikide avalik-õiguslike asutuste litsentsi, loa või volituse alusel ühistransporditeenuste osutamiseks ostetavate maanteesõidukite hangetel.

Artiklis 3 määratletakse metoodika mootorsõidukite kasutusiga hõlmavate käitamisega seotud energiatarbimise, süsinikdioksiidi ja saasteainete heidete kulude arvutamiseks.

Artiklis 4 nähakse ette, et komitee kohandab andmeid, mida kasutatakse sõidukite kasutusiga hõlmavate käitamisega seotud energiatarbimise, süsinikdioksiidi ja saasteainete heidete tegevuskulude arvutamiseks.

Artiklis 5 sätestatakse regulatiivkomitee abi, mille järelevalvet teostab Euroopa Parlament.

Artiklis 6 sätestatakse komisjoni kohustus esitada aruandeid direktiivi rakendamise kohta, et hinnata direktiivi mõjusid ja teha vajadusel ettepanekuid võimalike edasiste meetmete osas.

Artiklid 7, 8 ja 9 sisaldavad tavapäraseid direktiivi jõustumise ja ülevõtmisega seotud sätteid.

Selle direktiivi menetlemise ajagraafik Parlamendis on järgmine: esimene arvamuste vahetamine- 5-6 mai, muudatusettepanekute tähtaeg- 8 mai, muudatusettepanekute arutamine- 2-3 juuni, hääletamine samuti kas 2-3 juuni või 23/25 juuni. Lõplik vastuvõtmine on kavandatud 8 juulile.

Transpordi ministrite nõukogu peaks saavutama poliitilise kokkuleppe 12. juuniks 2008.

CEMR on saatnud välja küsimustiku, millele ootab vastuseid.

3. 15 ja 16 oktoobril 2008 toimub Marseille’s “7th Round table on Poverty and Social Exclusion”

Prantsusmaa oma eesistumise ajal koostöös Euroopa Komisjoniga valmistab ette ümarlauda vaesuse ja sotsiaalse kaasatuse teemal, mis toimub 15 ja 16 oktoobris Marseille’s. Euroopa Kohalike ja Regionaalsete Omavalitsuste Nõukogu (CEMR) on saanud kutse osalemaks sellel üritusel ning esitama ettekande. CEMR osaleb sessioonis “teenuste kvaliteet”, mis keskendub sotsiaalteenustele (hetkel on välja toodud lastehoiuteenused ja  eluasemeteenused, kuid nimekiri ei ole veel lõplik).

CEMR peab oma ettepaneku ettekandja osas esitama 31.märtsiks. Kui meie tahame välja pakkuda kedagi omalt poolt, siis tuleb sellest võimalikult ruttu teada anda Cristina Sosale (cristina.sosa@ccre-cemr.org) ning CC ka mulle.

4.Regioonide Komitee rahandus- ja halduskomisjoni koosolek 25.03.08

Regioonide Komitee rahandus- ja halduskomisjoni koosolek toimus 25. märtsil 2008 14.30- 18.00 Regioonide Komitee peahoones. Eesti delegatsiooni liikmetest osales Toomas Vitsut, Tallinna Linnavolikogu esimees.

Koosolekul valiti komisjoni koosseisu teiseks pooleks (2008-2010) uueks esimeheks Leszek  Swietalski (PL/PES) ja esimeseks aseesimeheks Gordon Keymer (UK/EPP). Teise aseesimehena jätkab Toomas Vitsut (ET/ALDE).

Regioonide Komitee personalikomitee poolt tõstatati mitmed küsimused seoses koostöölepinguga sh ametikohtade ümberpaigutamisega, töökoormusega ja üldise motivatsiooniga, lepinguliste töötajatega, paindliku tööajaga ja täiendkoolitusega.

Täiendkoolituse all soovitakse saada konfliktide ohjamise alast koolitust ning konfidentsiaalse nõustajate võrgustiku loomist mistahes ahistamist ennetava meetmena Regioonide Komitees. Sellise täiendkoolituse vajadus on komitee esindaja sõnul vajalik eelkõige seoses ametikohtade ümberpaigutamisega ja töökoormuse suurenemisega.

Arutati ka 2009 aasta eelarve esialgset projekti. Regioonide Komitee 2009 aasta eelarve kogumahu kasvu põhjendused jagunevad kolme peamisse kategooriasse:

·    Kehtivate õigusaktidega ettenähtud kohustustest tulenev vältimatu eelarve mahu suurenemine
·    Komitee “struktuuride väljaarendamiseks” tehtavatest jõupingutustest tulenev eelarve mahu kasv
·    Poliitiliste prioriteetidega seotud eri- või erakorraline tegevus (Lissaboni lepingu sätete rakendamine, EL laienemine, EL tutvustamine)

Regioonide Komitee taotleb järgmiseks aastaks 9,2%list eelarve kasvu, sealhulgas 30 töötaja lisandumist ning personalikulude kasvu 6,1%.  (kokku 521 töökohta 2009 aasta lõpuks) 

Lisatud oli ka põhjalik eelarve kulude ja tulude analüüs artiklite lõikes ning võrdlus 2007 ja 2008 aastaga.

Komisjon nõustus esitatud eelarvega projektiga 2009 aasta osas.

Liikmete poliitilise teavitustegevuse rahastamise puhul on ettepanek, võttes aluseks liikmete arvu uuel ametiajal igas fraktsioonis, suurendada fraktsioonide rahastamist 10% ning jätta 5% CAFA reservi. Komisjoni liikmete poolt tõstatati küsimus raha kasutamise kohta erinevate poliitiliste gruppide poolt ning võimalusi vahendite ümberjaotamiseks kui mingi grupp on vahendite kasutamise osas passiivne.

Poliitilise ja teavitustegevuse all mõeldakse järgmisi tegevusi:
·    Edendada ja tugevdada Regioonide Komitee rolli EL kohalike ja regionaalsete omavalitsuste institutsioonilise esindajana
·    Teavitada üldsust komitee tegevustest ja eesmärkidest

Projektide tulemuslikkuse tagamiseks antakse eelisõigus laiaulatuslikele projektidele.
2008 aastal ei ole 25 veebruari seisuga esitatud administratsioonile ühtegi projekti.

Esitatud oli ettepanek liikmete poliitilise ja teavitustegevuse laiendamiseks vastavalt mõnede liikmete poolt tehtud ettepanekutele anda Regioonide Komitee liikmetele Euroopa Parlamendi eeskujul võimalus kutsuda komiteesse külalisi komitee eelarve kulul. Esitatud analüüs Regioonide Komitee külastatavuse kohta 2007 aastal näitab, et kokku külastas komiteed 527 gruppi (13 847 inimest), nendest valitud esindajate gruppe oli 128 (3 324 inimest). Otsustati, et hetkel ei ole sellise ettepaneku esitamiseks õige aeg,  kuid tulevikus võiks see kõne alla tulla.

2008 aasta I poolaasta ürituste kava esitati rahandus- ja halduskomisjonile ning komitee juhatusele vastavalt 15.11.07 ja 27.11.07. Mitu täiendavat üritust esitati rahandus- ja halduskomisjonile kaalumiseks 25.01.08 ning komitee juhatus kiitis need heaks 06.02.08. 

Üritused, mille kohta esitati ettepanekud hiljem ja mis puudutavad 2008 aastat, esitati nüüd kaalumiseks ning juhatus peab need heaks kiitma 8.aprillil 2008.  Lisatud on üks
RELEX komisjoni istung-  Marseilles, Prantsusmaal 23-24 juuni 2008 ja
RELEX seminar Sotsis, Venemaal  ning
Läänemere töörühma koosolek Kaunases, Leedus 18-19 september 2008.

Komisjonile oli esitatud ettepanek keelekursuste ja internetikulude ümberjagamiseks 2009 aastal. Ettepanek oli “vaadata üle kulude kasutamise kava ja võtta vastu otsus komitee 2009. aasta tulude ja kulude eelarvestuse esialgse kavandi ülevaatamise kohta, et lisada sellesse internetikulude (eelarverida 1 000) assigneeringute ümberjagamine kontorikulude (eelarverida 1 000) assigneeringute alla ning assigneeringud kursuste hüvitamiseks institutsiooni liikmetele (eelarverida 105) vastuvõttude ja esinduskulude (eelarverida 2 546) assigneeringute alla.

Toomas Vitsut ei nõustunud tehtud ettepanekuga ning tegi ettepaneku säilitada senised eelarvread interneti kulude katmiseks ja keelekursustega seotud kulude katmiseks. Vitsuti sõnul on vajalik vähendada paberkandjal esitatud dokumentide mahtu ning keskenduda rohkem elektroonilisele andmevahetusele. Vitsut on palunud talle dokumente paberkandjal mitte saata, aga senini edutult. Oluline on edendada elektroonilist andmevahetust ning seetõttu on interneti kulude katmine jätkuvalt oluline.

Komisjoni liikmed ei toetanud interneti kulude katmise jätkamist (üks poolt, 5 vastu), kuid pooldasid häälteenamusega (üks vastu) keelekursustega seotud kulude katmist eraldi eelarverealt.

Ettepaneku arutelu, mis puudutas komisjonide koosolekute vahendite optimeerimist, lükati edasi ning  otsustati, et enne peaks neid arutatama delegatsioonide ja poliitilistes rühmitustes.

Anti ülevaade ka Regioonide Komitee ja Sotsiaal- ja Majanduskomitee vahelise koostöö kokkuleppe arutelust. Läbirääkimistel osaleb Regioonide Komitee poolt kaheksa liikmeline delegatsioon. Esimese kohtumisega ei jäädud rahule- koosolek oli ette valmistamata ja dokumentide tase oli puudulik (probleeme esines ka dokumentide tõlkimisel), samuti kulgesid läbirääkimised raskelt. Järgmise koosoleku valmistab ette Regioonide Komitee ning koosolekut juhib seekord meie poolne aseesimees- Leszek  Swietalski (PL/PES).

5.    Osalemine 2008 aasta Avatud Uste Päevadel

Eelmise nädala aruandes (8/2008) kirjeldasin situatsiooni, mis oli kujunenud seoses Eesti Üleriigiliste Omavalitsusliitude osalemisega Euroopa regioonide ja linnade Avatud Uste Päevadel  6-9 oktoobrini 2008. Pärast liitudega, partneritega ja Regioonide Komitee esindajatega konsulteerimist otsustati, et parim lahendus on moodustada ühine konglomeraat, mille raames toimuv kaks erinevat töögruppi.

Uueks nimeks on pakutud “Come, Create and Innovate!”, mille raames toimub kaks eraldi töögruppi
·    "Tourism innovations: sharing experiences"
·    "Making it big, while being small - key factors of success in the
formulation and implementation of Cohesion Policy"

6.    Muudatusettepanekud Regioonide Komitee täiskogul 9-10 aprillil 2008 arutatavate arvamuste eelnõude kohta

Regioonide Komitee juhatuse liikme Uno Silbergi poolt esitati teistele delegatsiooni põhiliikmetele muudatusettepanekud täiskogul arutlusele tulevate arvamuste eelnõude kohta.
Delegatsiooni nimel on tehtud ettepanek esitada kokku 32 muudatusettepanekut seitsme arvamuse eelnõu kohta:
·    Linnatranspordi roheline raamat    KOM(2007) 551 lõplik CdR 236/2007 rev. 3 - COTER-IV-012 Raportöör: Albert BORE (Birminghami linnavolikogu liige, UK/PES – 5 muudatusettepanekut;
·    Euroopa ühise varjupaigasüsteemi tulevik  Roheline raamat KOM(2007) 301 lõplik    Ettepanek: nõukogu direktiiv    KOM(2007) 298 lõplik – 2007/0112 (CNS) CdR 177/2007 rev. 3 CONST-IV-013 Raportöör: Savino Antonio SANTARELLA (, IT/UEN-EA)- 5 muudatusettepanekut;
·    Laienemisstrateegia ja peamised väljakutsed aastatel 2007−2008 − kandidaatriigid Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile ja nõukogule KOM(2007) 663 lõplik CdR 245/2007 rev. 2 - RELEX-IV-009 Raportöör: Alin Adrian NICA (Dudeºtii Noi linnapea, RO/ALDE)- 4 muudatusettepanekut;
·    Veepuudus ja põua probleem Euroopa Liidus Komisjoni teatis nõukogule ja Euroopa Parlamendile     KOM(2007) 414 lõplik  CdR 313/2007 rev. 2 - DEVE-IV-020 Raportöör: Francisco CAMPS ORTIZ (Valencia autonoomse piirkonna valitsuse esimees, Hispaania, EPP- 9 muudatusettepanekut;
·    Euroopa elektri- ja gaasiturud: kolmas õigusaktide pakett Ettepanekud Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivid KOM(2007) 528 lõplik – 2007/0195 (COD), KOM(2007) 529 lõplik – 2007/0196 (COD),  KOM(2007) 530 lõplik – 2007/0197 (COD), KOM(2007) 531 lõplik – 2007/0198 (COD), KOM(2007) 532 lõplik – 2007/0199 (COD),     CdR 21/2008 rev. 1 - DEVE-IV-022     Raportöör: Michel LEBRUN (Valloonia parlamendi liigeBE/EPP)- 3 muudatusettepanekut;
·    Laienemisstrateegia ja peamised väljakutsed aastatel 2007−2008 − kandidaatriigid Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile ja nõukogule KOM(2007) 663 lõplik CdR 246/2007 rev. 2 - RELEX-IV-010 Raportöör: Gordon HEATLEY (Warwickshire’i krahvkonna volikogu liige UK/EPP)- 5 muudatusettepanekut;
·    Äärepoolseimate piirkondade strateegia: kokkuvõte ja arenguperspektiivid  Komisjoni teatis nõukogule, Euroopa Parlamendile, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele    KOM(2007) 507 lõplik CdR 309/2007 rev. 1 - COTER-IV-015- 1 muudatusettepanek

Tegin ka omalt poolt ettepanekuid Uno Silbergi poolt ettevalmistatud ettepanekute täiendamiseks.

7.    Euroopa Parlament arutas olukorda Tiibetis

26.märtsi 2008 Euroopa Parlamendi  täiskogul arutati Tiibetis toimuvat. Saadikud rõhutasid, et Hiinalt tuleb nõuda tiibetlaste kultuuriliste ning usuliste õiguste tagamist ning inimõiguste austamist. Mitmed saadikud leidsid, et vastasel korral tuleks vähemalt olümpiamängude avamist boikoteerida. Samas avaldasid teised saadikud arvamust, et boikoteerimine ei aitaks.

Tiibeti-teemalist resolutsiooni hääletab parlament 10. aprillil. Lisaks arutasid saadikud 13.-14. märtsil Brüsselis aset leidnud ülemkogu tulemusi.

Tunne KELAM (EPP-ED, EE) leidis oma sõnavõtus, et: "Viis, kuidas Hiina võimud Tiibeti kriisiga tegelevad, on selge märk Pekingi soovimatusest muuta oma halastamatut  poliitikat vähemuste suhtes." Kelami sõnul on Hiina juhtide poolt "argpükslik ja ebaaus" süüdistada dalai-laamat rahutuste korraldamises.
 
Kelam tunnustas seejärel Euroopa Parlamendi presidendi selget seisukohavõttu Tiibeti sündmuste suhtes ning seda, et president Pöttering deklareeris tingimusteta solidaarsust Tiibeti rahvaga.
 
Kelam meenutas veel, et seitse aastat tagasi leidis parlament, et "Hiina ei austa universaalseid inim-, kodaniku- ning poliitilisi õiguseid, ning et selline negatiivne tagapõhi ning repressioonid Tiibetis muudavad Hiina ebasobivaks etendama 2008. aasta olümpiamängude korraldaja rolli."
 
"Kahjuks on tegelik elu seda otsust õigustanud," märkis Kelam, ning ta kutsus Euroopa Komisjoni ja nõukogu üles näitama samasugust solidaarsust Tiibetiga nagu seda tegid parlamendisaadikud.

8.    8-10 aprillil 2008 toimub Brüsselis Foorum “Cities of the future”

Paralleelselt Regioonide Komitee täiskogu istungiga toimub 8-10 aprillil 2008 Foorum “Cities of the future”, mille korraldajateks on Euroopa Komisjoni Energia ja Transpordi ning Tööstuse ja Ettevõtluse Peadirektoraat koos EUROCITIESga. Info ürituse kohta on leitav: http://ec.europa.eu/energy/climate_actions/mayors/index_en.htm

Foorumil keskendutakse säästva linnaarengu, energia, transpordi, elamumajanduse ja mobiilsuse headele praktikatele. 

Linnapeade Paktiga (Covenant of Mayors) on Eestist liitunud Tallinn, Rakvere ja Mustvee. Paktiga on võimalik tutvuda: http://tinyurl.com/28nx4q

9.    Euroopa Komisjoni Regionaalpoliitika Peadirektoraat kutsub Euroopa Kohalike ja Regionaalsete Omavalitsuste Nõukogu peasekretäri osalema  territoriaalse ühtekuuluvuse teemalises arutelus 15.aprillil 2008.

Euroopa Komisjon valmistab ette rohelist raamatut “Territoriaalne ühtekuuluvus” Ettevalmistamise käigus kutsub komisjon partnereid arutama territoriaalse ühtekuuluvuse teemadel Lissaboni lepingu valguses ning on arutelu ettevalmistamiseks saatnud osapooltele küsimustiku, et pidada struktureeritud arutelu.

Lisan küsimustiku aruandele. Vastuseid ootab CEMR hiljemalt 10.aprilliks 2008.

10.Sotsiaaldialoogi alase uuringu ettevalmistamine CEMR poolt

Eelmise nädala aruandes andsin ülevaate CEMR tööandjate platvormi koosolekust ning seal arutatud küsimustest. Ühe teemana käsitleti küsimustiku ettevalmistamist, et viia CEMR liikmete hulgas läbi kohalikul ja regionaalsel tasemel toimuva sotsiaaldialoogi kaardistamine.

Nüüd on saadetud kõikidele liikmetele arvamuse avaldamiseks ja muudatusettepanekute esitamiseks küsimustiku eelnõu. Küsimustiku kaudu loodetakse koguda baasinformatsiooni riikides toimuva sotsiaaldialoogi kohta  ning saada läbi selle selgem ettekujutus sotsiaaldialoogist kohalikul tasandil. Läbiviidud uuringu tulemused on aluseks ka ühistegevuste planeerimisel tulevikus CEMR_EPSU koostöös. Lisan aruandele küsimustiku projekti.
Tagasisidet küsimustiku kohta oodatakse hiljemalt 9.aprilliks 2008  Ms Bettina Absenger  bettina.absenger@ccre-cemr.org

Palun esitage oma  ettepanekud/arvamused mulle hiljemalt 4.aprilliks.


Aruande koostas
Ille Allsaar
Üleriigiliste Omavalitsusliitude esindaja Brüsselis 


28.03.2008

 
 Struktuur Meedia Tagasiside | © Eesti Linnade Liit