Eesti Linnade ja Valdade Liit | Otsi | Sisukaart   
  Aktuaalset  | Seadusandlus  | Brüsseli esindus  | Välissuhted  | Andmebaasid  | Uurimused/käsiraamatud  | Linke
Aktuaalset
 
Uudised
  Arhiiv
  ELL-uudis (listi uudiskirjad)
  Brüsselist memod
    2018 Brüssel
    2017 Brüssel
    2016 Brüssel
    2015 Brüssel
    2014 Brüssel
    2013 Brüssel
    2012 Brüssel
    2011 Brüssel
    2010 Brüssel
    2009 Brüssel
    2008 Brüssel
    2007 Brüssel
    2006 Brüssel
    2005 Brüssel
Pressiteated
Omavalitsusliitude läbirääkimised
Seisukohad
Linnade ja Valdade Päevad
Konverentsid, seminarid
Liitu meilinglistiga
Huvitavaid fakte
KOV ja kliima
Kalender
 


LVP_2015_logo
Linnade ja Valdade Päevad 2018
14.-15. märts Original Sokos Hotel Viru konverentsikeskuses


31. märtsil 2012 a. toimunud Linnade ja Valdade Üldkogu materjalid

Eesti Regionaalse ja Kohaliku Arengu Sihtasutus
Esilehekülg > Aktuaalset > Uudised > Brüsselist memod > 2008 Brüssel


17.-21. märts 2008
Print

E-nädalakiri 8/2008

Sisukord:
1. CEMR avaldas rahulolematust Euroopa Parlamendi seisukohtadega põllumajanduspoliitika osas.
2.  CEMR toetab Euroopa Komisjoni ettepanekut anda Euroopa Liidule suurem roll uue liikumiskultuuri kujundamisel
3. CEMR Tööandjate Platvormi koosolek 18.03.08
4. Väärikas vananemine – eakate kaitse väärkohtlemise eest
5. Euroopa Ülemnõukogu 13-14.märtsil 2008 Brüssel- eesistujariigi järeldused
6. Regioonide Komitee 2008 aasta Avatud Uste Päevad

1. CEMR avaldas rahulolematust Euroopa Parlamendi seisukohtadega põllumajanduspoliitika osas.

CEMR (Euroopa Kohalike ja Regionaalsete Omavalitsuste Nõukogu) on rahulolematu, et Euroopa Parlament ei nõustunud suunama vahendeid otsetoetustelt maaelu arengusse. CEMRi pressiavalduses leitakse, et elamine maal ei tähenda tingimata tegelemist põllumajandustootmisega. Rohkem vahendeid peaks suunama maaelu arengusse, et luua töökohti ja parandada infrastruktuuri. Pressiteatega on võimalik tutvuda järgmisel interneti leheküljel: : http://www.ccre.org/communiques_de_presse_detail_en.htm?ID=225

Euroopa Parlament võttis vastu resolutsiooni ühise põllumajanduspoliitika “tervisekontrolli” kohta eelmise nädala kolmapäeval. Oma resolutsioonis  toetab parlament  komisjoni jõupingutusi, et tagada jätkusuutliku maapiirkondade poliitika piisav rahastamine ühise põllumajanduspoliitika teise samba raames, kuid seda eesmärki ei tohi saavutada esimese samba arvelt ning  juhib tähelepanu sellele, et niigi piiravate individuaalsete vähendamiste tõttu ei saa otsetoetuste täiendavat vähendamist 8% võrra ilma mõjuhinnangu esitamiseta heaks kiita. Parlamendi resolutsiooni täistekstiga on võimalik tutvuda leheküljel: http://tinyurl.com/2lt3qu

2. CEMR toetab Euroopa Komisjoni ettepanekut anda Euroopa Liidule suurem roll uue liikumiskultuuri kujundamisel

Euroopa Komisjoni konsultatsiooniprotsessi käigus “Green Paper on urban mobility” andis CEMR ka omapoolse sisendi. Oma vastuses leiab Euroopa Kohalike ja Regionaalsete Omavalitsuste Nõukogu, et riigi, regionaalsel ja kohalikul taseme tegevused peaksid olema paremini koordineeritud ning rahaliselt paindlikult toetatud.

Samuti tuleks linnatranspordiga seotud tegevused olema kooskõlas teiste poliitikavaldkondadega nagu maakasutus, linnaplaneeringud, transport ning majandus- ja sotsiaalsfäär. CEMR jagab oma vastuses Euroopa Komisjoni arvamust, et Euroopa Liidu tasandil peaks suuremat tähelepanu pöörama “uuele linnatranspordi kultuurile”.

Samal ajal ei tohiks EL alahinnata kohalike otsustajate rolli linnatranspordi korraldamisel, kes teavad kõige paremini kohalikke olusid ning oskavad välja pakkuda oma elanike vajadusi kõige paremini rahuldavaid lahendeid.

Pressiteatega on võimalik tutvuda järgmisel interneti aadressil: : http://www.ccre.org/communiques_de_presse_en.htm

EUROCITIES seisukohtadega Euroopa Komisjoni rohelise raamatu kohta linnatranspordi osas saab tutvuda http://www.eurocities.eu/main.php

3. CEMR Tööandjate Platvormi koosolek 18.03.08

CEMR tööandjate platvormi koosolekul arutati Tööandjate Platvormi töökorda.

Töörühmade juhid määratakse poliitikakomitee poolt töörühma ettepanekul. Oluline on suurendada ka poliitiliste esindajate osavõttu CEMR tööst. Komisjoni juht määratakse mitte rohkem kui kolmeks aastaks ja mitte kauemaks kui kaheks perioodiks.

Marja Tast Soome Omavalitsusliidust esitas töökorra parandamiseks rida parandusettepanekuid ning juhtis tähelepanu otsuste vastuvõtmise korrale. Kehtivas korras on sätestatud, et otsused võetakse vastu üldjuhul konsensuslikult, kuid konsensuse mittesaavutamisel hääletamise teel. Tekkis küsimus kuidas hääleõigus jaguneb riikide vahel ( CEMR liikmeks võib olla näiteks ühest riigist mitu omavalitsusi esindavat organisatsiooni – nagu meiegi puhul). Samuti oli jätkuvalt probleemiks mandaadi küsimused ja milliseid siduvaid otsuseid võib CEMR komisjon oma liikmete osas võtta.

Tõin välja järjekordselt asjaolu, et Eesti üleriigilised omavalitsusliidud ei ole tööandjate esindusorganisatsioonid ning meie ei sõlmi ametiühingutega kollektiivlepinguid. Lisan aruandele  töörühma töökorra eelnõu, mille kohta on võimalik  esitada parandusettepanekuid.

Töörühma koosolekul arutati koostööd euroopa avaliku sektori tööandjate esindusorganisatsiooniga (CEEP- The European Centre of Enterprises with Public Participation and of Enterprises of General Economic Interest). Kehtiv koostööleping kahe organisatsiooni vahel on sõlmitud 2006 aastal.  Senine koostöö on piirdunud  peamiselt informatsiooni vahetamisega ja vastastikusel koosolekutel osalemisega. On esitatud ettepanekud koostöö tihendamiseks ja süvendamiseks. Nimelt võiks rohkem inimesi osaleda CEEP koosolekutel ning vajadusel kujundada ühiseid seisukohti oluliste teemade osas nagu avalikud hanked, turvaline paindlikkus ja kohtulahendid (nagu “Laval” juhtum). Tehti ettepanek kohtuda ka CEEP juhtidega, et selgitada nende ootused koostöö osas.

Minu hinnangul on need ettepanekud üsna ambitsioonikad ja ka juriidilises mõttes problemaatilised. CEEP liikmed ei ole praegu uute liikmesriikide esindajad (välja arvatud Poola) ja CEEP puhul on tegemist väga selge juriidiliselt raamistikuga mis annab organisatsiooni liikmetele konkreetse mandaadi läbirääkimisteks ametiühingute esindajatega ning kokkulepete sõlmimiseks.

Näiteks toodud “Laval” juhtum sai alguse 2004 aasta suvel, kui ühe Rootsi omavalitsuse poolt välja kuulutatud avaliku hanke kooli renoveerimisel  võitis Läti ehitusfirma. Rootsi ehitajate ametiühing hakkas Läti ehitusfirma tegevust blokeerima, mille tõttu sattus  firma pankrotti ja pidi oma tegevuse lõpetama. Läti ehitusfirma kaebas juhtumi kohtusse. Kohus leidis, et Rootsi ametiühingud läksid oma tegevusega vastuollu teenuste vaba pakkumise printsiibiga. Rootsi valitsus leiab, et kehtiv  seadusandlus “Lex Britannia” ja tööjõu sissetoomist reguleeriv seadusandlus  on vaja üle vaadata. Rootsis 100 aastat  kehtinud palgaläbirääkimiste mudelit tahetakse säilitada. Ma ei kujuta ette millise ühise seisukoha me võiksime selles osas kujundada.

CEMR kahekümne neljas üldkogu toimub 22-24 aprillil 2009 Malmös. Ettevalmistused selleks on juba alanud. 4-5 detsembril 2007 Stuttgardis toimunud Poliitika Komiteel kiideti heaks üldkogu tiitel “Fit for the Future” ning alapealkiri on- kuidas euroopa kohalikud omavalitsused selleks valmistuvad. 18. märtsil Ljubljanas direktorite nõupidamisel arutatakse põhjalikumalt üldkogu ülesehitust ja erinevate töörühmade pealkirju ja sisu. Eesti Linnade Liidust osaleb sellel nõupidamisel Toivo Riimaa.

Tööandajate Platvormi töö tutvustamine võiks toimuda töögrupi raames, mis käsitleb teenuste kvaliteeti ja demograafilisi muutusi.See on hea võimalus tutvustada Tööandjate Platvormi tegevust ja seniseid tulemusi. Lõplik üldkogu programm ja võimalikud ettekandjad selguvad Poliitika Komitee koosolekuks (5. mai 2008 Reikjavikis)

Koosolekul tutvustati ka 13-14.märtsil kevadisel Euroopa Ülemnõukogule esitatud Lissaboni strateegia uusi meetmeid. Majanduskasvu ja töökohtade loomise tegevuskava sisaldab uut ja innovaatilist ühenduse Lissaboni kava järgmise kolme aasta jooksul ELi tasandil võetavate prioriteetsete meetmete kohta. Uues kavas on sätestatud ELi tasandil teostavate reformide kümme prioriteeti, et anda uut hoogu Euroopa majandusele järgmise kolme aasta jooksul. Väikeettevõtete õigusakt, parema õigusloome tegevuskava, teadustegevus ja kõrgharidusruum ning patente käsitlevad algatused on mõned nendest peamistest eesmärkidest.

Muud prioriteedid hõlmavad rohkem investeeringuid inimestesse ja tööalase konkurentsivõime suurendamist; täiendavaid samme ELi finantsteenuste turgude integreerimiseks ja nende stabiilsuse suurendamiseks, arvestades praegust keerulist olukorda, ning uue säästva tööstuspoliitika edendamist. Ettepanekute pakett sisaldab tavapäraselt riikide peatükke, milles hinnatakse iga liikmesriigi (ja euroala) tehtud edusamme.

Liikmesriigid on teinud edusamme, kuigi erinevas tempos. Enamasti on võetud meetmeid, et täita kohustusi, mis sisalduvad eelmisel aastal liikmesriikide poolt ühiselt vastuvõetud riigikohastes soovitustes. Vaatamata sellele on ruumi parandustele ja enamik soovitusi on jätkuvalt aktuaalsed. Mõnel juhul (Saksamaa, Itaalia ja Hispaania) on soovituste arv vähenenud ja Slovakkia puhul on eelmise aasta soovitus lahendada pikaajalise töötusega seotud probleem asendatud soovitusega parandada õiguslikku raamistikku.

Ühegi liikmesriigi puhul ei ole lisandunud täiendavaid riigikohaseid soovitusi. Kokkuvõtted riikide peatükkidest on koondatud dokumenti MEMO/07/569 - http://tinyurl.com/2dzncr

Strateegia tugineb tihedale partnerlusele komisjoni ja liikmesriikide vahel, kes on ühehäälselt kokku leppinud ühtsetes poliitilistes suunistes, mida rakendatakse ühenduse tasandil ühenduse Lissaboni kava kaudu ja riiklikul tasandil riikliku reformiprogrammi kaudu ning mida igal aastal ajakohastatakse rakendusaruannete abil. Strateegia on jagatud kolmeaastasteks tsükliteks. Täpsed üksikasjad on kirjas dokumendis MEMO/07/568 - http://tinyurl.com/28v6rl

Lõplik Lissaboni strateegia heakskiitmine saab toimuda peale seda kui Euroopa Parlament on oma seisukoha kujundanud. Parlament hakkab seda arutama mais.

Koosolekul anti ülevaade CEMR-EPSU ühisprojektist ““Supporting the reform process in local and regional government: Joint evaluation of the experience in different forms of service provision”. Eesti on selle projekti raames esitanud  riiklike lastekodude üleandmise kohalikele omavalitsustele Viljandimaa näitel. Case-study valikul on üheks kriteeriumiks see, et teenuste reformimisel on räägitud ka sotsiaalsete partneritega. Kuna Viljandi Omavalitsusliit ei ole teadlik ametiühingute rollist riiklike lastekodude üleandmisel kohalikele omavalitsustele, siis sai vastav järelepärimine esitatud ROTAL esimehele Kalle Liivamäele, kes on Eesti avaliku sektori töötajate esindaja euroopa vastava valdkonna töötajate ametiühingute liidus (EPSU).

Projekt on veninud ja CEMR on esitanud taotluse Euroopa Komisjonile projekti pikendamiseks kolme kuu võrra. Seega peaks projekt 1.mai asemel lõppema 1.augustil 2008. Hetkel oodatakse EK vastust sellele taotlusele. Vastavalt projekti poolt kehtestatud kriteeriumidele on projekti juhtkomitee välja valinud põhjalikumaks analüüsiks Eesti, Rootsi ja Soome poolt esitatud teenuste reformimise näited. Täiendavalt kaalutakse Prantsusmaa, Saksamaa, Kreeka, Itaalia ja Inglismaa näiteid. Läti ja Tsehhi ei ole aga siiani esitanud ühtegi näidet teenuste reformimise kohta.

Projekti lõppkonverents toimub 3.juunil 2008 Regioonide Komitees Brüsselis. Projekti raport valmib peale konverentsi juuli kuus.

On algatatud uus CEMR/EPSU ühisprojekt, et edendada sotsiaaldialoogi uutes liikmesriikides. Seekordne projekt on suunatud sotsiaaldialoogi edendamisele Tsehhis, Ungaris, Rumeenias ja Slovakkias.

Lisaks on CEMR/EPSU otsustanud koguda täiendavat informatsiooni riikides toimuva sotsiaaldialoogi kohta. Tutvustati väljatöötatud küsimustikku, kus soovitakse saada andmeid iga valdkonna töötajate kuulumise kohta ametiühingutesse ning mis valdkonnas on sõlmitud kollektiivlepinguid. Lisaks on küsimused veel selle kohta milline roll on keskvalitsusel kohaliku tasandi töötingimuste määramisel, millised on peamised kollektiivläbirääkimiste teemad jne. 

Meie puhul on selge, et üleriigilised omavalitsusliidud ei kogu sellist informatsiooni oma liikmete kohta. Selleks, et teha kindlaks kas ja millised läbirääkimised kohtadel toimuvad, on vaja läbi viia suur uurimustöö. Otsustati, et küsimused vaadatakse üle ja saadetakse liikmetele arvamuse avaldamiseks ning alles peale konsulteerimist saadetakse laiali küsimustik.

4.  Väärikas vananemine – eakate kaitse väärkohtlemise eest

Eakatel inimestel on õigus olla kaitstud väärkohtlemise eest, mida peetakse Euroopas laialt levinud probleemiks. 17. märtsil toimunud konverentsil toodi päevavalgele ebameeldivad tõsiasjad ning nõuti paremat hooldust.

Meid kõiki võib oodata saatus olla vanas eas sõltuv teiste inimeste abist. Kui kindlad võime olla, et meid ei ähvarda hooletussejätmine ja väärkohtlemine just siis, kui oleme selle suhtes kõige haavatavamad? 

Praegu ei tunne paljud meist end eriti kindlana – hiljutise ELi arvamusuuringu kohaselt usub 47% küsitletutest, et eakate väärkohtlemine on nende riigis laialt levinud. EL soovib leida probleemile lahenduse.

Mõnel juhul on väärkohtlemine tahtlik – näiteks täiskasvanud lapsed pressivad raha välja oma eakatelt vanematelt või leidub hooldusasutusi, kus rahusteid tarvitatakse liiga kergekäeliselt.  Enamasti seisneb väärkohtlemine aga hooletussejätmises, kui hooldajatel ei ole piisavalt vahendeid, et oma tööd korralikult teha, või nad lihtsalt ei tule hooldamisega toime.

Prognooside kohaselt on aastaks 2050 12% elanikkonnast vanemad kui 80 aastat, mistõttu sõltub üha enam inimesi sugulaste või kutseliste hooldajate abist.

„Liikmesriigid on hakanud hooldajaid ja sugulasi paremini toetama, pakkudes koolitust ja nõustamist,” selgitas sotsiaalküsimuste volinik Vladimír ¦pidla enne konverentsi. Voliniku sõnul tuleks eakate hooldus kaasata inimõigusi käsitlevatesse õigusaktidesse. Samuti toetas ta tugirühmade ja abitelefonide sisseseadmist väärkohtlemise vastu võitlemiseks.

Asjatundjate arvates on avalik arutelu eakate väärkohtlemise ja hooletussejätmise teemal praegu samas seisus, mis laste väärkohtlemist käsitlev arutelu kakskümmend või kolmkümmend aastat tagasi – me alles hakkame sellest rääkima. Eesmärk on ka see teema Euroopa poliitilisse päevakorda tuua.

Euroopa Komisjoni diskussiooni dokumendiga “ Mida Euroopa Liit saab teha kindlustamaks väärikat vananemist ja hoidmaks ära väärkohtlemist” saab tutvuda leheküljel: http://tinyurl.com/233trf

5.Euroopa Ülemnõukogu 13-14.märtsil 2008 Brüssel- eesistujariigi järeldused

Euroopa Ülemnõukogu 13-14.märtsil 2008 Brüsselis eesistujariigi järeldustega saab tutvuda eesti keeles: http://tinyurl.com/2crt72

Euroopa Nõukogule esitatud dokumentide pakett sisaldab:
· Lissaboni strateegiat majanduskasvu suurendamiseks ja töökohtade loomiseks
· Energeetika ja kliimamuutust
· Finantsturgude stabiilsust
· Kavand- Euroopa Liidu 2007 aasta eduaruanne

6. Regioonide Komitee 2008 aasta Avatud Uste Päevad

Euroopa regioonide ja linnade Avatud Uste Päevad toimuvad 6-9 oktoobrini 2008. Regioonide Komiteele esitatud taotluses, osalemiseks 2008 aasta Avatud Uste Päevade raames toimuval suurüritusel, on Eesti üleriigilised omavalitsusliidud kaasatud kavandatavas konglomeraadis teemal :  Cooperation and networking: exchange of best practice in regional development” (koostöö ja võrgustikud : regionaalse arengu heade praktikate vahendamine).

Kongomeraadi pealkiri on:  “Tourism innovations: sharing experiences”.

Konglomeraadis osalevad järgmised partnerid:

Participant Role Country
1.Association of Local authorities in Lithuania A lead partner  Lithuania
2. Municipality of Plovdiv A deputy lead partner Bulgaria
3. Association of Estonian cites, Association of Municipalities of Estonia A partner Estonia
4. Latvian Association of Local and Regional Governments   A partner Latvia
5. Slovenian Business and Research Association (Maribor Municipality) A partner Slovenia
6.Association of Local Unions of Municipalities and Communities of Thessalia A partner Greece
7.Information Office of the Lubuskie Region  A partner  Poland
8. Union of Towns and Municipalities of the Czech Republic  A partner  Czech Republic
9. The City of Bourgas,  A partner Bulgaria

Taotlus osalemiseks oli esitatud tähtaegselt ning nõuetekohaselt. Peale taotluste esitamist toimub taotluste läbivaatamine ning heakskiitmine/tagasilükkamine. Konglomeraadis osalemiseks on kehtestatud nõuete kohaselt vaja 8 partnerit viiest erinevast riigist.

Osaleda saavad regioonid ja linnad, kes vastavad järgmistele tingimustele:
1) Regioonidel peab olema Brüsselis
2) Üldreeglina peab linnadel olema Brüsselis esindus või nad peavad olema  liikmesriigi pealinnad või NUTS I või NUTS II regiooni pealinn või  omama  vähemalt 500 000 elanikku.
3) Regioonid ja linnad, mis vastavad punktis 1 ja 2 kehtestatud nõuetele, peavad olema moodustatud konglomeraadi (grupi) 
4) Regioonid/linnad ei saa korraga olla mitme konglomeraadi liikmed.

Enne nimetatud konglomeraadiga liitumist oli juttu Eesti Esindusega Euroopa Liidu juures et kas nemad ka osalevad sel aastal või mitte. Vastus oli eitav.

Nüüd selgus, et Eesti on esitanud taotluse osalemaks kahes konglomeraadis. Esindus osaleb konglomeraadis “Small and Smart” nagu eelmiselgi aastal.  Lisaks on seatud  Regioonide Komitee poolt kahtluse alla Omavalitsusliitude esinduste osalemine konglomeraadis, sest nad ei ole ei regioonid ega linnad. (samas ei ole kahtluse alla seatud riikide esinduste osalemine!).

Samas on Eesti struktuuritoetuste mõistes üks regioon ja omavalitsusliidud esindavad seda.

Selleks, et kujunenud olukorrast välja tulla, on hetkel välja pakutud kaks võimalust:
1. Nimetada taotluses konkreetsed omavalitsused kes konglomeraadis osalevad ning heade praktika näidetega esinevad hiljemalt 15.aprilliks 2008 (25.aprilliks peaks olema esitatud kehtestatud protseduurireeglid osalevate linnade määramiseks)
2. Kui see ei ole võimalik, siis panna kaks konglomeraati kokku, säilitades endiselt nende sisu, ning viia ühe konglomeraadi raames läbi kaks erinevat töögruppi.

Aruande koostas
Ille Allsaar
Eesti üleriigiliste omavalitsusliitude esindaja Brüsselis


26.03.2008

 
 Struktuur Meedia Tagasiside | © Eesti Linnade Liit