Eesti Linnade ja Valdade Liit | Otsi | Sisukaart   
  Aktuaalset  | Seadusandlus  | Brüsseli esindus  | Välissuhted  | Andmebaasid  | Uurimused/käsiraamatud  | Linke
Aktuaalset
 
Uudised
  Arhiiv
  ELL-uudis (listi uudiskirjad)
  Brüsselist memod
    2018 Brüssel
    2017 Brüssel
    2016 Brüssel
    2015 Brüssel
    2014 Brüssel
    2013 Brüssel
    2012 Brüssel
    2011 Brüssel
    2010 Brüssel
    2009 Brüssel
    2008 Brüssel
    2007 Brüssel
    2006 Brüssel
    2005 Brüssel
Pressiteated
Omavalitsusliitude läbirääkimised
Seisukohad
Linnade ja Valdade Päevad
Konverentsid, seminarid
Liitu meilinglistiga
Huvitavaid fakte
KOV ja kliima
Kalender
 


LVP_2015_logo
Linnade ja Valdade Päevad 2018
14.-15. märts Original Sokos Hotel Viru konverentsikeskuses


31. märtsil 2012 a. toimunud Linnade ja Valdade Üldkogu materjalid

Eesti Regionaalse ja Kohaliku Arengu Sihtasutus
Esilehekülg > Aktuaalset > Uudised > Brüsselist memod > 2008 Brüssel


04.-08.veebruar 2008
Print
E-nädalakiri 04/2008

Sisukord:
1.    4. veebruari õhtul toimunud töö-õhtusöök Regioonide Komitees
2.    Regioonide Komitee rahvuslike koordinaatorite koosolek
3.    Regioonide Komitee juhatuse 105 koosolek
4.    Regioonide Komitee täiskogu 73 istungjärk
5.    Kohtumine Kadri Uustaluga Eesti alalisest esindusest EL juures
6.    Parlament avaldas toetust Euroopa Komisjoni energiatõhususe tegevuskavale.
7.    Jäätmedirektiiv
8.    DEXIA grupp ja CEMR on avaldanud  publikatsiooni Euroopa kohalike ja regionaalsete omavalitsuste kohta.
9.    CEMR avaldas oma seisukohad ühtekuuluvuspoliitika kohta 2013+


1.    4. veebruari õhtul toimus töö-õhtusöök Regioonide Komitees, kus osalesid Eesti poolt Euroopa Komisjoni Eestis esinduse juht Toivo Klaar, Regioonide Komitee delegatsiooni koordinaatorid Ille Allsaar (Eesti omavalitsusliitude Brüsseli esindaja) ning Kaimo Käärmann (Eesti Linnade Liit), Triinu Volmer (Reg. Komitee pressiosakonna töötaja), Villu Känd (EL teabetalituse juhataja), Paavo Palk (Euroopa Komisjoni Teabevahetuse peadirektoraadi osakonnajuht).

Kohtumisel tutvustasid osapooled oma tegevusi ning püüdsid leida ühiseid kokkupuutepunkte. Kohtumine oli edukas, sest kõik osalejad pidasid vajalikuks tihendada tulevikus koostööd ning kohtumise käigus said nad parema ülevaate Regioonide Komitee tööst, Eesti delegatsioonist ning nende tegemistest. Regioonide Komitee delegatsioon kohtub 12. veebruaril Riigikantseli esindajatega. Riigikantselei Euroopa Liidu teabetalituse juhataja Villu Känd oli huvitatud sellel kohtumisel osalemisest, et arutada tihedamaid koostöövõimalusi tulevikus.

2. Regioonide Komitee rahvuslike koordinaatorite koosolek

Anti ülevaade 4. veebruaril õhtul toimunud kohtumisest.  Tagasiside kohtumiselt on olnud erinev - on leitud, et see oli kasulik ja mõnede puhul mitte nii väga.

Arutati ka CoR poolt koostatud arvamustega seonduvaid küsimusi- et mis nende arvamustega edasi juhtub ja kuivõrd on olemas informatsioon koostatud arvamuste arvestamisest.
Paljud on juba määranud uued juhatuse liikmed. Meie delegatsioon valib uue esindaja homsel delegatsiooni koosolekul.

Koordinaatorite poolt leiti, et dokumendid CoR kodulehel ei ole hästi kättesaadavad ja vaja on uuendada ligipääsu võimaldavaid paroole. Tuleb saata palve Monikale või IT osakonnale, et saada oma isiklik password juurdepääsuks juhatuse dokumentidele.

Täiskoguga seotud- paluda oma delegatsiooni liikmetel osaleda täiskoormusega täiskogu töös kuna toimuvad Regioonide Komitee juhtorganite valimised järgmiseks perioodiks.

Küsimus oli ka rahvuslike koordinaatorite osalemiskulude katmises. Küsimuse tõstatas Malta delegatsiooni koordinaator. Leiti, et küsimus on aktuaalne ning sellega tuleks edasi tegeleda ning esitada konkreetsed ettepanekud juhatusele arutamiseks. Kui soovitakse muuta töökorra artiklit 8 ja lisada rahvuslike koordinaatorite osaluskulude katmine täiendavate kulude hulka, tuleb teha muudatusettepanekud enne järgmise aasta 1. jaanuari, kui muudetakse protseduurireegleid seoses uue Lissaboni Lepingu vastu võtmisega.

Reaalselt on võimalik teha muudatusi protseduurireeglitesse ning lisada võimalus koordinaatorite osaluskulude katmiseks. See on samuti eelarve küsimus ja seetõttu tuleb ettepanekud teha õigeaegselt, et arvestada täiendavate kuludega 2009 aasta eelarve planeerimisel. Malta esindaja saadab vastavad ettepanekud kõigile koordinaatoritele.

Järgmine koosolek toimub 3. märtsil Sloveenias Ljubljanas.

Poliitiliste prioriteeti määramine 2008-2010 aastaks võeti päevakorrast välja kuna novembris vastu võetud dokument Regioonide Komitee prioriteetide osas katab ka selle küsimuse.
Homme õhtul kell 20.00-21.00 toimub uue juhatuse koosolek. Juhatuse töögruppide osas on antud ülevaade praegustest liikmetest, kes seal osalevad.

Uued juhatuse liikmed peavad olema määratud vähemalt tund aega enne täiskogu algust. Homme pealelõunal, kui seda küsimust arutatakse, peab olema kohal vähemalt 2/3 delegaatidest, et uue juhatuse valimine läbi viia. Juhatuse liikmete nimed peavad olema kirjalikult fikseeritud ning dokument peab olema  allkirjastatud delegatsiooni juhi poolt, et ära hoida igasuguseid arusaamatusi.

Täiskogu päevakorras on rida muudatusi, võrreldes esialgu välja saadetud päevakavaga. Juhatuse valimine toimub kohe peale presidendi valimisi. Hääl antakse kandidaadi poolt, mitte vastu.

Arutati seda kuidas vältida olukorda, kus täiskogul arutatava dokumendi kohta on esitatud väga palju muudatusettepanekuid. Hetkel on küsimuse all just koostatud arvamus linnatranspordi kohta. Otsustatakse kas hakatakse arvamust arutama või saadetakse see tagasi komisjoni.

Samuti oli palve, et kui mingi informatsioon saadetakse delegatsiooni liikmetele, saata CC koopia ka koordinaatorile.

3. Regioonide Komitee juhatuse 105. koosolek toimus 5. veebruaril 2008 aastal Jacques  Delors`i hoones.

Koosolekul tegi Komitee president  kokkuvõte Regioonide Komitee töödest. Aruanne keskendub kolmele 2006 aasta veebruaris määratud prioriteetse eesmärgi täitmisele:
·    Edendada poliitilist ja kodaniku Euroopat
·    Tugevdada Euroopa Liidu sisest kohalikku ja piirkondlikku solidaarsust
·    Tugevdada Regioonide Komitee poliitilist ja institutsioonilist rolli.

Komitee peab oma ametiaja teisel poolel osalema aktiivselt oluliste otsuste tegemises, mida valmistatakse ette peamistel horisontaalsetel teemadel nagu finantsperspektiivid, ühise põllumajanduspoliitika reform ja Lissaboni strateegia tulevik pärast 2010 aastat. Eesti delegatsiooni liikmetest Uno Silberg ja Väino Hallikmägi osalevad EL eelarve läbivaatamise ajutise sihtkomisjoni  töörühma töös,  Väino Hallikmägi on  Euroopa ühtekuuluvuspoliitika töörühma liige ning Toomas Vitsut rahandus- ja halduskomisjoni liige.

Ja loomulikult peab komitee asetama oma pitseri kõige olulisematele õigusloometoimingutele nagu energiapakett, kliimaprobleemid ja sisserändepoliitika ning looma võimalikult palju lisandväärtust uute EL poliitikate kujundamisse võimalikult varakult.

Regioonide Komitee resolutsioon kevadisele ülemkogule (CdR 331/2007) (otsustamiseks) ja aruanne Lissaboni strateegia järelevalveplatvormi kohta (CdR 17/2008) .

Oma resolutsioonis usub
Regioonide Komitee kindlalt, et ka pärast 2010. aastat on Euroopa konkurentsivõime tugevdamiseks vaja Euroopa strateegiat, millega kehtestataks majanduskasvu ja tööhõive hüvanguks üleeuroopaliselt kooskõlastatud ja kaasav majandusreformide raamistik, mis võimaldab paremini vastata ülemaailmsetele väljakutsetele, mille ees Euroopa haldustasandid järjest enam seisavad ning leiab lisaks, et eelseisev ELi eelarve läbivaatamine aitab tõsta teadlikkust sellest, et Euroopa piirkondade ja linnade konkreetseid territoriaalseid vajadusi, väljakutseid ja võimalusi saab rahuldada vaid ELi tugevdatud ühtekuuluvuspoliitikaga pärast 2013. aastat.

Arutati 6.–7. veebruaril 2008 toimuva täiskogu 73. istungjärgu ettevalmistamisega seonduvaid küsimusi ning kinnitati päevakord.

Komisjonide töö korralduse osas otsustati omaalgatuslike arvamuste koostamine, Euroopa Komisjonile esitatavad konsulteerimistaotlused ning taotlus arvamuse eelnõu kolmandaks lugemiseks. President tutvustas täiskogu kava mõlemal päeval ning selles tehtud muudatusi. Puudutas ka probleemi, mis seondub linnatransporti puudutava arvamuste kohta esitatud suure hulga parandusettepanekutega.

Piirkondadevaheliste rühma „Läänemere rühm” loomine (R/CdR 323/2007). Rühma eesmärk on kajastada Läänemere-äärsete riikide piirkondade koostööd Regioonide Komitees ja edendada nimetatud piirkondade arengut laiemas mõttes. Rühma liikmeid huvitab Euroopa Liidu erinevate poliitikate mõju, eelkõige merenduspoliitika majanduslikud ja keskkonnaalased aspektid, ning Euroopa Komisjoni Läänemere piirkonna strateegia. Samuti soovib rühm edendada Euroopa integratsiooni teatud aspekte.

Uus rühm vastab Regioonide Komitee asjaomases eeskirjas sätestatud piirkondadevahelise rühma loomist käsitlevatele tingimustele.  Rühma võib kanda piirkondadevaheliste rühmade registrisse vastavalt otsusele 001/2007 (DI CdR 23/2007).  Eesti delegatsiooni liikmetest on Uno Silberg ja Väino Hallikmägi Balti mere rühma põhiliikmed ja Kaido Kaasik asendusliige.

Uue, 6. veebruari täiskogul valitud juhatuse koosoleku toimumise aeg on 6.02.08 kell 20.00 Euroopa Parlamendi hoones.

4. Regioonide Komitee täiskogu 73 istungjärk toimus Paul Henri SPAAKi hoone (Euroopa Parlament) Rue Wiertz 43 - 1047 Brussels.

Uus Komisjoni president Barroso ütles, et Komisjoni põhieesmärgid on järgmisel perioodil
·    Kommunikatsioon
·    Ühtekuuluvuspoliitika
·    Lissaboni leping

Meil on vaja integreeritud poliitilist lähenemist, et ühendada erinevad territooriumid ja poliitikad. On vaja toetada territoriaalsete poliitikate väljaarendamist ja hindamist. Praegune finantsturgudel toimuv on vähendanud meie optimismi ja me peame tegema jõupingutusi tasakaalustatud majandusliku arengu tagamiseks. Selles on oluline roll täita just regionaalsetel ja kohalikel omavalitsustel.

Vaja on jätkata mitte ainult arvamuste koostamisega vaid ka pöörata tähelepanu erinevate õigusaktide mõju uuringule. Euroopa Komisjoni poolt vastuvõetud energiapaketid asetavad EL kliimamuutuste vastase võitluse keskpunkti ja selles võitluses on oluline roll täita kohalikel ja regionaalsetel omavalitsustel.

Lissaboni leping kinnitab, et ühtekuuluvuspoliitika aitab euroopal oma missiooni täita. Selleks, et liit oleks edukas, on vaja jõupingutused ühendada. Rääkides Euroopa liidust ei räägi me ühtlustamisest vaid mitmekesisuse arvestamiseks, et teha edukalt koostööd. Meie kõige tähtsam väljakutse on kliimamuutustega võitlemine. Euroopa Liit annab meie tegemistele lisaväärtuse.

Me ei kavatseda ühtlustada maksustamist Euroopas, kuid samas me kehtestame reegleid ühise siseturu reguleerimiseks.

Toimusid ka Regioonide Komitee presidendi, asepresidendi, juhatuse ja fraktsioonide esimeeste valimised.

Regioonide Komitee uueks presidendiks valiti Belgia poliitik Luc van den Brande (erapooletuks jäi seitse liiget), asepresidendiks senine president Michel Delebarre (1 vastu, 16 erapooletut).

Eesti delegatsioonist valiti juhatuse liikmeks dr. Uno Silberg ja tema nimeliseks asendusliikmeks Teet Kallasvee. Uno Silberg valiti ka Regioonide Komitee üheks 27st  asepresidendiks. Kogu juhatus valiti 189 poolthäälega.


Seoses uute valimistega saadeti välja ka vastav pressiteade.

Regioonide Komitee eesti delegatsiooni esimeheks valiti delegatsiooni koosolekul Mihkel Juhkami ja aseesimeheks Kurmet Müürsepp.

Euroopa Komisjoni ettevõtluse ja tööstuse voliniku Günter VERHEUGENI sõnavõtt teemal "Euroopa võrgustik ettevõtluse ja uuendustegevuse toetamiseks"

Euroopa majanduspoliitika keskne valdkond on väikestele ettevõtetele suunatud poliitika. Jätkub selline areng, mille puhul suured rahvusvahelised ettevõtted investeerivad väljapoole Euroopat ja loovad rohkem töökohti väljapoole Euroopat. Ainus võimalus seda lõhet ületada on toetada rohkem väikesi ja keskmisi ettevõtteid. See vähendab euroopa haavatavust suurte majanduskriiside puhul. Nad ei investeeri kõrge riskiga ettevõtmistesse ja seega on nende hea struktuur oluline mitte ainult majanduse vaid ka ühiskonna stabiilsuse tagamisel.

Neil on hoopis teistsugune suhe ümbritseva keskkonnaga- sageli on nad pikkade traditsioonidega ja perekesksed. Suurem osa eurooplastest ei ole üldse teadlikud sellest, et enamus töökohtadest on väikese ja keskmise suurusega ettevõttes (vähem kui 200 töötajat ja vähem kui 200 miljoni eurot). On jäänud mulje, et EL teeb neile liiga ja see mida tehakse on liiga keeruline ja pole piisav. 90% ettevõtetest on sellised, kus on vähem kui kümme töötajat.

Tänu meile tööle on palju lihtsam ja odavam luua uut ettevõtet. Eesmärk on aastaks 2012 vähendada veelgi bürokraadilisi tõkkeid ettevõte asutamisel. Me pakume ka rahalisi toetusi. On vaja parandada nende juurdepääsu informatsioonile, partnerite leidmisele ja finantsvahenditele. Tegemist on maailma suurima võrgustikuga. 1 miljoni inimese kohta on üks kontor. Kokku on viidud äritegevuse toetamine ja innovatsioon. Uus võrgustik lähtub lähenemisest, et kogu info on võimalik saada ühest kohast.

Võrgustik aitab tutvuda ka konkurentide pakkumistega ning selgitada väikeetevõtetele võimalusi turule tulemiseks.

Euroopa Territoriaalse koostöö grupeeringu esindaja sõnavõtt:
Süvendatud koostöö, ühisprobleemid piiriülese tööjõu kasutamisega jne. Grupeering hõlmab 2,0 miljonit inimest. Grupeering peab kinni subsidiaarsuse põhimõttest. Meil on vaja teha koostööd oma naabritega, et üles ehitada paremat Euroopat. See on algatus alt üles ja ma usun, et on jätkuv toetus sellele tööle. Sellega on see grupeering ka ametlikult loodud.

Arvamus “Euroopa piirkondade konkurentsivõime parandamine teadusuuringute ja innovatsiooni  kaudu”   Raportöör: Jyrki MYLLYVIRTA (Lahti linnapea, FI/EPP)

Innovatsioon on väga oluline EL konkurentsivõime tagamisel. Selleks, et olla edukas, peame me ära kasutama kogu euroopa regioonide potentsiaali. Euroopa liidus on vajadus suurendada ühtekuuluvus-, teadus-ja innovatsioonipoliitika koosmõju. Regioonide Komitee on oma mitmes arvamuses ja ka Regioonide Komitee uurimuses “Piirkondade ning kohalike omavalitsuste struktuuriline suutlikkus ja motivatsioon teadus- ja arendustegevuse valdkonnas” rõhutanud piirkondade olulisust praktiliste lahenduste leidmisel teadauspoliitika ja struktuurifondide vahendite teineteist täiendavaks kasutamiseks, seda eriti uutes liikmesriikides, ning vajadust saada rohkem abi Euroopa Liidust ja liikmesriikidelt.

Arvamuse kohta esitati kokku seitse muudatusettepanekut, millest kaks esitati meie delegatsiooni poolt. Meie esitatud ettepanekutest kiideti heaks üks ettepanek.  Kokku lükati kolm esitatud ettepanekut tagasi ja üks võeti esitajate poolt tagasi. Arvamus võeti vastu ühe vastuhäälega.

Bioteaduste ja biotehnoloogia strateegiat käsitlev vahekokkuvõte
Komisjoni teatis nõukogule, Euroopa Parlamendile, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele

Raportöör: Karl DOHLER (Baieri maapäeva liige, DE/EPP)

Põhimõtteliselt tuleb meil nende tehnoloogiate kasutamist toetada. Arvamuses nõustutakse Euroopa komisjoni seisukohaga, et bioteadused ja biotehnoloogia annavad märkimisväärse panuse Euroopa liidu peamistesse eesmärkidesse nagu tervis, jätkusuutlik areng, majanduskasv ja uute töökohtade loomine. Samuti leitakse arvamuses, et biotehnoloogia kasutamise teemal on vaja ulatuslikku ühiskondlikku arutelu sellega seotud eeliste ja ohtude ning ka eetiliste küsimuste üle, et suurendada üldsuse toetust kõnealustele tehnoloogiatele.

Arvamuses leitakse, et kaasaegne biotehnoloogia võib anda panuse jätkusuutliku majanduskasvu tagamiseks põllumajanduses.  Euroopa peaks panustama biotehnoloogia innovatsioonile kui ta soovib saavutada Lissaboni strateegia eesmärke.
Selle arvamuse kohta on esitatud kolm muudatusettepanekut. Põhimõtteliselt toetab raportöör esitatud ettepanekuid. Kõik ettepanekud võeti vastu ja kogu arvamus võeti ühe vastuhäälega vastu.

Toitumise, ülekaalulisuse ja rasvumisega seotud terviseküsimustega tegelemise Euroopa strateegia Euroopa Komisjoni valge raamat
Raportöör: Mario MAGNANI (Trentino Alto Adige maakonnavalitsuse juht, IT/ALDE)

Valge raamatu eesmärk on töötada välja laiahaardeline EL lähenemisviis, mis aitaks vähendada ebaõigest toitumisest, vähesest füüsilisest tegevusest, ülekaalulisusest ja rasvumisest tingitud terviseprobleeme. Samuti on komitee seisukohal, et nimetatud eesmärgi saavutamiseks on tingimata vajalik koostada metodoloogilised juhised, et ärgitada võrgustike loomist tõeliselt tõhusate ja toimivate teenuste pakkujate vahel piirkondlikul ja kohalikul tasandil. Märgitakse, et toitumisest, ülekaalust ja rasvumisest tingitud probleemidega tegelemisel tuleb selles valdkonnas edendada nii asjaomaste tegevusvaldkondade integreeritud ja täiendavaid meetmeid kui ka eri tasandite meetmeid.

Selle arvamuse eelnõu kohta oli esitatud 11 muudatusettepanekut, nendest 5 eesti delegatsiooni poolt.

Arvamus võeti vastu suure häälteenamusega.

Linnatranspordi roheline raamat
Raportöör: Albert BORE (Birminghami linna volikogu liige, UK/PES)

Eelnõule 105 muudatusetepaneku esitamise põhjuseks on olnud pingeline ajagraafik. Raportöör soovib käsitleda ühe arvamuse punkti kohta esitatud arvamusi koos, et jõuda kompromissile. Rapotöör on ka ise esitanud 22 muudatusettepanekut. Meie delegatsiooni poolt esitati selle arvamuse kohta viis ettepanekut.

Avaldati arvamust, et arvamus peaks minema tagasi komisjoni arutamiseks. Vaidlus on  teemal- kas ja kui palju peaks seda valdkonda reguleerima Euroopa Liidu tasandil.

Raportöör teeb ettepaneku siiski arvamust arutada ja leiab, et oluline on siiski meie arvamuse esitamine, et mõjutada selle valdkonna edaspidist menetluse käiku.

Hääletamise tulemusel oli 47 komisjoni tagasisaatmise poolt ja 42 selle vastu. Arvamust arutatakse uuesti 21.veebruari COTER komisjonis.

Regioonide Komitee resolutsioon kevadiseks ülemkoguks (R/CdR 331/2007)

2006 aasta kevadine Euroopa Ülemnõukogu palus Regioonide Komiteel esitada 2008 aasta tippkohtumiseks koondaruanne majanduskasvu- ja tööhõive partnerluse kohta, hinnata muudetud Lissaboni strateegia mõjusid kohalikul ja piirkondlikul tasandil ning esitada väljavaated aja kohta pärast 2008 aastat. Resolutsioonis leitakse, et ka pärast 2010 aastat on Euroopa konkurentsivõime suurendamiseks vaja Euroopa strateegiat, millega kehtestataks majanduskasvu ja tööhõive hüvanguks üleeuroopaliselt kooskõlastatud ja kaasav majandusreformide raamistik, mis võimaldab paremini vastata ülemaailmsetele väljakutsetele, mille ees Euroopa haldustasandid järjest enam seisavad. Pakutakse Euroopa Komisjonile toetust üleeuroopaliste teavituskampaaniate korraldamisel, et kõnealusele strateegiale nüüd ja tulevikus rohkem tähelepanu tõmmata ja seda tugevdada.

Kutsutakse suuremale koostööle eri valitsustasandite vahel, mis võimaldaks sidusamat, kooskõlastatud ja tõhusat poliitikaloomet ning suurendaks üleeuroopalise majanduskasvu- ja tööhõivestrateegia lisaväärtust.

Resolutsiooni kohta muudatusettepanekuid esitatud ei olnud ja resolutsioon võeti ühehäälselt vastu.

Paindlikkuse ja turvalisuse ühiste põhimõtete poole: rohkem paremaid töökohti
paindlikkuse ja turvalisuse kaudu  Komisjoni teatis nõukogule, Euroopa Parlamendile, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele
 
Raportöör : Dave QUAYLE (Traffordi linnaosa volikogu liige, UK/PES)

Eluaegne töökoht on praktiliselt kadunud. Küsimus on selles kuidas täita paremini Lissaboni strateegia eesmärke. Küsimus on töötajate kaitses töökohas ja kui palju sotsiaalset turvatunnet pakuvad riigid tavalistele töötajatele. Me räägime siin paindlikust ja vabast tööjõuturust. Üks ja sama lahendus ei sobi kõigile- ei saa panna Kreekat ja Eestit ühte patta. Paindlikkus ja turvalisus, millega määratletakse kõigi  EL liikmesriikide tööturgude ühised küsimused nelja komponendi ja kaheksa põhimõtte kaudu, ei ole standardmudel, mida on võimalik rakendada ühtemoodi kõikides liikmesriikides, vaid kontseptsioon, mis avaldab mõnele liikmesriigile ulatuslikku, mõnele väga väikest mõju. 

Lisaks sellele, et oleme kohtunud kõikide osapooltega, oleme ka määratlenud millises positsioonis on selles küsimuses piirkondlikud ja kohalikud omavalitsused. Leitakse, et rohkem tuleks arvestada demograafiliste muutuste ja põlvkondadevaheliste küsimustega ning pöörata suuremat tähelepanu võrdse kohtlemise küsimustele.

Leitakse, et paindlikkuse ja turvalisuse eduks on vajalik tööturu osapoolte vastastikune usaldus ja dialoog kõigil tasanditel. Kutsutakse üles korraldama riiklikke arutelusid liikmesriikide valitsuste, kohalike ja piirkondlike omavalitsuste ja tööturu osapoolte vahel paindlikkuse ja turvalisuse saavutamiseks vajaliku sotsiaalkindlustuse taseme üle. Üleminekute tõhususe määrab liikmesriikide sotsiaalkindlustussüsteemide tugevus.

Selle arvamuse kohta on esitatud 21 muudatusettepanekut. Nendest üks lükati tagasi, kaks võeti tagasi ja osade ettepanekute osas leiti  kompromisslahendused. Kogu arvamus võeti nelja vastuhäälega vastu.

Vabatahtliku töö panus majandussuutlikku ja sotsiaalsesse ühtekuuluvusse
 Raportöör: Declan McDonnell (Galway linna volikogu liige, IE/ALDE)

Arvamuses leitakse, et vabatahtlik töö on kõigil tasanditel kodanikuaktiivsuse ja demokraatia üks põhielement. Arvamuses peeti vajalikuks tegeleda EL või riikliku täieliku ja täpse statistika puudumise küsimusega. Arvamuses leitakse ka, et tuleb rohkem tähelepanu pöörata vabatahtliku töö õigusliku staatuse küsimusele ning soovitab anda vabatahtlikule tööle selgelt määratud ja sobiv õiguslik staatus, mis kehtiks kõigis Eli liikmesriikides, seoses piiriülese reisimisega vabatahtliku töö eesmärkidel.

Arvamuse kohta oli esitatud 15 muudatusettepanekut. Nendest ettepanekutest 10 võeti vastu ja kaks võeti tagasi. Kogu arvamus võeti vastu häälteenamusega. Need parandusettepanekud, mis tagasi lükati, puudutasid eelkõige vabatahtliku töö reguleerimist Euroopa Liidu tasandil.

Põllumajanduse ja maaelu arengu eest vastutav Euroopa Komisjoni liikme Mariann FISCHER-BOELi sõnavõtt teemal "Ühise põllumajanduspoliitika praeguse olukorra hindamine"

Tuleb arvestada mitmekesisust, mis euroopa põllumajanduses valitseb. Peame koostama poliitika, mis toetab piirkondade enda eesmärke. Peab tagama ühise põllumajanduspoliitika parema toimumise. Regioonide Komitee tunneb huvi kust tuli idee läbi viia põllumajanduspoliitika tervisekontroll ning tunneb muret vähese mõjude analüüsi läbiviimise pärast.

Selle poliitika keskmes on otsetoetuste lahtisidumine toodangust, mis toetab mitmekesisust. Põllumehel tekib võimalus pöörata suuremat tähelepanu toodangu kvaliteedile. Kui on selliseid piirkondi, kus otsetoetuste lahtisidumine toodangust võib kujutada ohtu, siis tuleb neid olukordi eraldi analüüsida.

Liikmesriikidel on võimalik teha oma kohandusi ja mugavdusi. Põllumeeste otsetoetused vähenevad, kui nad on ületanud teatud künnise. Kahandava mehhanismi rakendamine ei tohi põhjustada uusi probleeme.

EK esindaja leiab, et nende poolt rakendatavad instrumendid kaitsevad põllumehi nii, et nad ei peaks turult lahkuma ja samuti peavad alles jääma sekkumise võimalused. Lahtiseotud toetused on ka üheks turvalisuse tagamise meetmeks. Peame korraldama pehme maandumise nendele, kes kaotavad ümberkorraldamise käigus. Ettepanek on tõsta mahtu 2%, mis tugineb põhjalikul turuanalüüsil.

Edasine kvootide suurenemine kuni 2015 aastani seatakse paika nii, et põllumeestel oleks paremaid võimalusi, kuid jälgima ka seda, et turg kokku ei variseks. Oleme ühel meelel eesmärkide osas, kuid erimeelsused on nende eesmärkide saavutamise meetmete osas. Oluline on vähendada põllumajandusest tulevate süsihappegaasi. Väga praktiline küsimus- kust tuleb raha? Seepärast oleme planeerinud suurendada vahendeid selles valdkonnas.

Oluline on saavutada tasakaalu paindlikkuse ja strateegiliste plaanide vahel. Minu ettepanek on mõistlik modulatsiooni suurendamine. ÜPP tervisekontroll peaks tulema kasuks meie põllumajanduse mitmekesisusele.

Ühise põllumajanduspoliitika praeguse olukorra hindamine
Ettevalmistav arvamus  Raportöör: Seamus MURRAY (Meathi krahvkonna volikogu esimees, IE/UEN-EA)

Arvamuses leitakse, et EL multifunktsionaalne põllumajandusmudel peab hõlmama selliseid põhimõtteid nagu jätkusuutlikkus, konkurentsivõime, mitmekesisus, reageerimine ühiskonnale, tarbijatele ja avalikele hüvedele. See mudel peab endas ühendama head põllumajandusliku tootmise tavad, keskkonnakaitse ja loomade heaolu. Leitakse, et “uute” liikmesriikide puhul on vaja täiendavat analüüsi ühtse pindalatoetuse kava lõppemise mõjude kohta.

Arvamuse kohta on esitatud 95 muudatusettepanekut. Arvamuse koostaja ütles, et ta püüdis leida poliitilist tasakaalu arvamuse koostamisel. Arutelud on olnud põhjalikud ja muudatussettpanekud peegeldavad selle teema olulisust ja ka arvamuste paljusust. Meil on vaja Regioonide Komitee poolt välja saata sidus ja tõhus arvamus.

Arvamus- me ei tohi maha müüa oma põllumajandust WTO kasuks.
Eesti delegatsiooni nimel esitati üks muudatusettepanek, mis ka vastu võeti.
Arvamus võeti vastu häälteenamusega.

Eesistujariigi Sloveenia esindaja Mr Zagar (regionaalminister) sõnavõtt

Regioonide Komitee on väga oluline asutus Sloveenia jaoks. Tutvustas Sloveenia kui eesistujariigi prioriteete. Oluline on Lissaboni leppe kiire ratifitseerimine. Jätkatakse läbirääkimisi kandidaatriikidega vastavalt kokkulepitud kriteeriumidele. Meie ülesanne on teha kõik selleks, et tagada ühtekuuluvuspoliitika jätkuvus. Euroopa turu ja sotsiaalmajandusliku mudeli jätkusuutlikkuse tagamine on oluline.

Me soovime, et ka Regioonide Komitee osaleks aprillis toimuval ühtekuuluvuspoliitika konverentsil Sloveenias. Oluline on määratleda ja tugevdada kohalike ja regionaalsete omavalitsuste rolli Lissaboni eesmärkide saavutamisel. Parem konkurentsivõime on üks põhilistest eesmärkidest. Selleks on vaja tihedat partnerlust ja koostööd erinevate partnerite vahel.

Sõna võttis ka oma fraktsiooni ja Eesti delegatsiooni nimel dr. Uno Silberg.

Valge raamat spordi kohta Ettevalmistav arvamus. 
Raportöör: Helma KUHN-THEIS (Saarlandi maapäeva liige, DE/EPP)

Arvamuses hinnatakse komisjoni valget raamatut spordi kohta kui panust edendamaks sporti kui haridus-, tervishoiu-, sotsiaal- ja majanduspoliitiliselt olulist ja üha mõjukamat nähtust, mis annab olulise panuse Euroopa Liidu solidaarsuse ja heaolu strateegiliste eesmärkide saavutamisse. Avaldatakse muret selle üle, et EK valges raamatus seatud eesmärkidest nähtub selge tendents laiendada EL pädevusi spordi valdkonnas ning seades eesmärke, mis lähevad kaugemale Nice deklaratsiooni praegusest sisust ja olemasolevatest asutamislepingu sätetest.

Leitakse, et ei tohi seada kahtluse alla spordiorganisatsioonide autonoomiat ning liikmesriikide ja piirkondlike ning kohalike omavalitsuste pädevusi.

Selle arvamuse kohta esitati kolm muudatusettepanekut, nendest üks esitati eesti delegatsiooni poolt.

Arvamus võeti vastu praktiliselt ühehäälselt.

Musta mere sünergia - uus piirkondlik koostööalgatus Komisjoni teatis nõukogule ja Euroopa Parlamendile
Raportöör: Krasimir MIREV (Bulgaaria Vabariigi Kohalike Omavalitsuste Üleriigilise  Liidu esimees, Targovishte linnapea, BG/PES)

Arvamuses väljendatakse toetust liitumisprotsessile, Euroopa naabruspoliitikale ja strateegilisele partnerlusele Vene Föderatsiooniga ja toetatakse Regioonide Komitee ja teiste EL institutsioonide kaasamist, et tugevdada koostööd Musta mere piirkonnas Euroopa-Vahemere, Läänemere ning Põhjamere piirkondade partnerluse eeskujul ning leitakse, et teine oluline samm on ühinemisläbirääkimiste alustamine Türgiga.

Arvamuse eelnõu kohta esitati seitse muudatusettepanekut, sealhulgas kaks  eesti delegatsiooni poolt.

Arvamus võeti vastu ühe vastuhäälega.

Noorte kodanikuaktiivsuse edendamine hariduse kaudu.
Raportöör Claude du Granrut (FR/EPP) Picardie piirkonna volikogu liige.

Arvamuses leitakse, et Euroopa kodakondsuse omaksvõtmiseks noorte hulgas on vaja Euroopa identiteedi aluste tunnustamist, st positiivset Euroopa-alast haridust,mis hõlmab ühiste väärtuste avastamist, ühist ajalugu, kultuuridevahelisi kontakte, samasuguseid ühiskondlikke ja poliitilisi õigusi ning kohustusi. Samuti peavad noord mõistma, et Euroopa küsimused puudutavad neid nii praeguses igapäevaelus kui ka tulevikus.

Arvamuse eelnõu kohta esitati 13 muudatusettepanekut, nendest viis eesti delegatsiooni poolt.
Arvamus võeti vastu ühe vastuhäälega.

5. Neljapäeval, 7.02 täiskogu lõunapausi ajal kohtus Regioonide Komitee Eesti delegatsioon  Kadri Uustaliga Eesti Alalisest Esindusest  EL juures.

2007 aasta sügisel andis Euroopa Komisjon välja diskussiooni dokumendi, millega algas avalik diskussiooniprotsess ning mis lõpeb 2008 aasta aprillis. Selle aasta mais on kavas konverents, mille järgselt esitatakse EK ettepanek eelarvereformiks. Kuna Prantsusmaa on EL eesistujariik selle aasta teisel poolel, siis tahavad nad juba oma eesistumise ajal hakata seda arutama.

Eesti Vabariigi Valitsus kujundas oma seisukohad eelmise aasta veebruaris. Detailsemad seisukohad on hetkel ministeeriumide vahelise arutelu objektiks. Eesti peaks oma detailsemaid seisukohad kujundama selle aasta märtsiks. Enne lõplike sisukohtade kujundamist korraldatakse seminar, kus on siis ka võimalik kohalike omavalitsuste poolt arvamusi esitada. Aprillis esitab Eesti oma seisukohad Euroopa Komisjonile.

2014+ finantsperspektiivi küsimustega hakkab tegelema juba uus komisjon 2009 aastal.
Kadri tutvustas ka ideid, mis võiksid saada meie seisukohtade lähtealusteks. Leppisime kokku, et saadame talle Regioonide Komitee võimalikud seisukohad ning samuti hoiame teda kursis CEMR ühtekuuluvuse töörühma tegemistega. Tema omalt poolt jällegi informeerib meid toimuvatest arengutest selles valdkonnas.

Kohtumine oli huvitav ja kasulik mõlemale poolele.

6. Parlament avaldas toetust Euroopa Komisjoni energiatõhususe tegevuskavale.

Parlament avaldas toetust Euroopa Komisjoni energiatõhususe tegevuskavale, mille eesmärgiks on energiatõhususe suurendamine enam kui 20% võrra 2020. aastaks. Saadikud rõhutavad lisaks, et nii liikmesriigid kui ka Euroopa Komisjon peavad energiatõhususe seadusandlust paremini rakendama. Raporti poolt hääletas 592, vastu 26 ja erapooletuks jäi 30 saadikut.

Samas ei ole saadikud rahul sellega, et "tegevuskavas esitatud 21st komisjoni tegevusest, mis pidid 2007. aastal olema lõpetatud, olid 2007. aasta 1. septembriks täielikult ellu viidud vaid kolm". Raportis leitakse samuti, et "olemasolevate energiatõhusust käsitlevate õigusaktide rakendamine liikmesriikide poolt on puudulik ja ajakavast maha jäänud"

Parlamendiliikmed teevad ka omapoolseid soovitusi, kuidas saaks energiatõhusust suurendada. Raportis nõutakse, et komisjon kehtestaks ajakavad kõige vähem energiatõhusate seadmete, aparaatide ja muude energiat tarbivate toodete, näiteks rõdude küttekehade, turult kõrvaldamiseks. Samuti kutsutakse komisjoni üles esitama ettepanekut siduva nõude kohta, mis sätestaks kõikide kütmist ja/või jahutamist vajavate uute ehitiste ehitamise kooskõlas passiivmajade või ühiskondlike hoonete vastavate standarditega alates 2011. aastast, ning nõude kohta võtta alates 2008. aastast kasutusele passiivkütte- ja jahutuslahendused.

Samuti tehakse ettepanek suurendada 3%lt vähemalt 5%ni seda struktuuri- ja ühtekuuluvusfondide osa, mida tuleks kasutada olemasolevate eluasemete energiatõhususe parandamiseks.

Raportis soovitakse samuti kehtestada energiatõhususe miinimumnõuded kõikidele transpordiliikidele ning ELi linnasid kutsutakse üles kaaluma meetmeid autodest ja sõiduautode liiklusest tulenevate heitkoguste vähendamiseks, näiteks ummikumaksude abil.

7.    Jäätmedirektiiv

On vastu võetud otsus läbi vaadata direktiiv 2006/12/EÜ, et muuta selgemaks selliste peamist mõistete nagu jäätmed, taaskasutamine ja kõrvaldamine määratlusi, tugevdada jäätmetekke vältimiseks võetavaid meetmeid, kehtestada lähenemisviis, milles arvestatakse toodete ja materjalide kogu olelusringi ja mitte ainult jäätmeetapiga, ning keskenduda jäätmete tekitamisest ja käitlemisest tulenevate keskkonnamõjude vähendamisele, tugevdades sellega jäätmete majanduslikku väärtust.

Lisaks tuleks loodusvarade kaitsmise eesmärgil edendada jäätmete taaskasutamist ja taasväärtustatud materjalide kasutamist. Selguse ja loetavuse huvides tuleks direktiiv 2006/12/EÜ kehtetuks tunnistada ja asendada uue direktiiviga. Uue väljatöötatava direktiivi eelnõuga saab tutvuda aadressil:
http://register.consilium.europa.eu/pdf/et/07/st11/st11406.et07.pdf

CEMRi poolt on ka nüüd oma ettepanekud välja töötatud, mis edastatakse Euroopa Parlamendi keskkonna komisjoni liikmetele. Käsitlesin seda teemat pikemalt oma aruandes 22/2007. CEMR ettepanekutega põhjalikumaks tutvumiseks tuleb pöörduda Irja Alakivi poole, kes on CEMR keskkonna töörühma liige.

8.    DEXIA grupp ja CEMR on avaldanud  publikatsiooni Euroopa kohalike ja regionaalsete omavalitsuste kohta.

DEXIA grupp ja Euroopa Kohalike ja Regionaalsete Omavalitsuste Nõukogu (CEMR) on avaldanud teise väljaande iseloomustamaks Euroopa kohalikke ja regionaalseid omavalitsusi. Väljaandega saab tutvuda interneti aadressil: joint study on the state of local and regional authorities in Europe - http://www.ccre.org/bases/T_599_48_3524.pdf

Väljaandes  toodud andmed iseloomustavad kohalike omavalitsuste süsteemi, riikide majanduslikke näitajaid, omavalituste rahastamist, nende sõprussuhteid teiste riikide omavalitsustega ja valitud naiste osakaalust omavalitsuste juhtimises. Uuring näitab, et kohaliku tasandi kulutuste tase on keskmiselt 16%  Euroopa SKPst, aga nende poolsete investeeringute osa moodustab 2/3 kogu avaliku sektori investeeringutest. Uuring näitab ka, et 40% kogu euroopa omavalitsuste arvust on prantsuse kohalikud omavalitsused, et kõige rohkem sõprusomavalitsusi on saksa omavalitsustel ning et kõige suurem naiste osakaal omavalitsusjuhtide hulgas on Lätis (35%).
  
9.    CEMR avaldas oma seisukohad ühtekuuluvuspoliitika kohta 2013+

CEMR leiab oma avalduses, et tuleviku ühtekuuluvuspoliitika peab rohkem põhinema “regionaalsel õnnel” ja subsidiaarsusel. Põhiprintsiibid on subsidiaarsus ja territoriaalne solidaarsus, kuid vahendite ümberjaotamisel tuleb arvestada lisaks täna kasutatavatele majanduslikele kriteeriumidele ka muid näitajaid, mis iseloomustavad paremini “regionaalset õnne”.  Selleks on tehtud ettepanek kasutada veel selliseid näitajaid nagu tööhõive kvaliteet, detsentraliseerimise tase, transpordi kvaliteet, aga samuti teisi sotsiaal-kultuurilisi, keskkonna ja sotsiaal-demograafilisi näitajaid . Pressiteatega saab tutvuda interneti aadressil:
 http://www.ccre.org/communiques_de_presse_en.htm

Aruande koostas
Ille Allsaar
Üleriigiliste Omavalitsusliitude esindaja Brüsselis


11.02.2008

 
 Struktuur Meedia Tagasiside | © Eesti Linnade Liit