Eesti Linnade ja Valdade Liit | Otsi | Sisukaart   
  Aktuaalset  | Seadusandlus  | Brüsseli esindus  | Välissuhted  | Andmebaasid  | Uurimused/käsiraamatud  | Linke
Aktuaalset
 
Uudised
  Arhiiv
  ELL-uudis (listi uudiskirjad)
  Brüsselist memod
    2018 Brüssel
    2017 Brüssel
    2016 Brüssel
    2015 Brüssel
    2014 Brüssel
    2013 Brüssel
    2012 Brüssel
    2011 Brüssel
    2010 Brüssel
    2009 Brüssel
    2008 Brüssel
    2007 Brüssel
    2006 Brüssel
    2005 Brüssel
Pressiteated
Omavalitsusliitude läbirääkimised
Seisukohad
Linnade ja Valdade Päevad
Konverentsid, seminarid
Liitu meilinglistiga
Huvitavaid fakte
KOV ja kliima
Kalender
 


LVP_2015_logo
Linnade ja Valdade Päevad 2018
14.-15. märts Original Sokos Hotel Viru konverentsikeskuses


31. märtsil 2012 a. toimunud Linnade ja Valdade Üldkogu materjalid

Eesti Regionaalse ja Kohaliku Arengu Sihtasutus
Esilehekülg > Aktuaalset > Uudised > Brüsselist memod > 2008 Brüssel


08.-11.jaanuar 2008
Print

E-nädalakiri 01/2008

Sisukord:
I. Euroopa Parlamendi ALDE fraktsiooni seminar koostöös Regioonide Komiteega “Linnatransport- kes mida teeb?”
II. Regioonide Komitee säästva arengu komisjoni DEVE 10. koosolek 
III. Aktiivse kaasamise alane mitteformaalne koosolek CEMRi majas.

I. Euroopa Parlamendi ALDE fraktsiooni seminar koostöös Regioonide Komiteega “Linnatransport- kes mida teeb?”

Euroopa Ühenduste Komisjoni  roheline raamat “Uued suunad liikumiskeskkonna arendamisel” anti välja 2007 aasta septembris, mis oli esimene samm tegevusprogrammi väljatöötamisel, mis määrab kindlaks erinevate osapoolte vastutused. Subsidaarsuspõhimõttest lähtudes on oluline teada kes mida teeb linnatranspordi korraldamisel Eoroopa, liikmesriigi, regiooni ja kohaliku omavalitsuse tasandil.

Linnad on need, kus enamus rahvastikust elab. Linnatranspordi küsimuste käsitlemisel tuleb neid vaadelda integreeritult teiste valdkondadega nagu elamumajandus, keskkond, planeeringud ja kliimamuutused. Kohalikel ja regionaalsetel omavalitsustel on oluline roll linnatranspordi ja sellega seotud valdkondade reguleerimisel.

Guido del Mere (Chairman of UITP-EU Committee and General Director of ASSTRA) sõnul on keskne tarbija roll ja seda ei tohi unustada. Kõige tähtsam on saavutada linnaelaniku rahulolu. Tihti on erinevate transpordiliikide ja vedajate vahel puudulik koostöö. Samuti ei ole head koostööd erinevate riiklike tasemete tegevuste vahel. Euroopa Liidu institutsioonide rolliks on luua õige raamistik koostööks, mis peaks hõlmama juriidilise raamistiku loomist, rahastamist läbi struktuurifondide, nõuded linnadele pikaajaliste jätkusuutlike transpordiplaanide koostamiseks, heade praktikate levitamist, standardiseerimist, uuringute läbiviimist jne.

Eleni Kopanezou Euroopa Komisjonist  ütles, et rohelise raamatu väljatöötamise eesmärk oli leida valdkonnad, kus oleks võimalik küsimust reguleerida EL tasandil, et saavutada keskkonnasõbralik ja kättesaadav linnatransport. Ta tõi näiteks mobiiltelefoniside, mille kasutamine on kõikides riikides ühistel alustel. Ka tema rõhutas parema koostöö vajadust erinevate institutsioonide vahel ning suuremat selgust selles kes mida teeb. Erinevate osapoolte koostööd ja tarbija huvidega arvestamist rõhutasid ka teised esinejad.

Paul Astier tõid Lille (Prantsusmaa) linna näite, kus metropoli mõju sfääris on 87 kohalikku omavalitsust.  Teostatakse pidevalt uuringuid, et teada linnaelanike soove transpordi kasutamise osas. Samas on ikkagi jätkuvalt probleemiks eraautode hulga suurenemine linnatranspordis. Omavalitsustel on oluline roll parkimise korraldamisel. Peab kindlustama, et linnatranspordi korraldamisel lähtutaks laiemast vaatenurgast, arvestades erinevaid aspekte ja valdkondi.

Nassos Kokkinos Euroopa Reisijate Föderatsioonist kritiseeris EL käitumist, nimetades seda skisofreeniliseks. 

Praegusel perioodil kogutakse kokku kõik arvamused ja ideed, et Euroopa komisjon saaks hakata ette valmistama edasist tegevusplaani. Väljapakutud lõplikud lahendused peavad olema läbi arutatud erinevate osapooltega, et nad oleksid ka reaalselt toimivad.

II. Regioonide Komitee säästva arengu komisjoni DEVE 10. koosolek 

Regioonide Komitee säästva arengu komisjoni DEVE 10. koosolek  toimus neljapäeval, 10. jaanuaril kell 11.00-18.00 Regioonide Komitee peahoones.

Komisjoni juhatas kõige vanem kohal olnud liige, kuna komisjoni esimees ja ka aseesimees ei saanud osaleda. DEVE komisjonis on 12 uut liiget.

Kinnitati päevakord ja eelmise koosoleku protokoll ning 2008 aasta tööprogramm.

Tööprogrammis on järgmised valdkonnad:
1. Keskkond, energeetika, kodanikukaitse ja turism
2. Põllumajandus ja maaelu areng
3. Kalandus- ja merenduspoliitika
4. Rahvatervis, toiduohutus ja tarbijakaitse

Uuringuprogrammide osas on kaks prioriteetset valdkonda- tervishoiupoliitika ja kodanikukaitse.

Meeldetuletuseks komisjonide toimumise ajad 2008 aastal
7. märts, 25. aprill, 25. juuni, 26. september, 16. detsember.

Perspektiivarvamus teemal „Ühise põllumajanduspoliitika hetkeseis”raportöör :  Seamus MURRAY (IE/UEN-EA) .

Raportöör tutvustas arvamuse eelnõu  CdR 197/2007 – DEVE-IV-019. Kooskõlas juhatuse 7.septembri 2007.a otsusega loodi ühist põllumajanduspoliitikat käsitlev töörühm, mille eesmärgiks oli aidata raportööril arvamust välja töötada. Selle töörühma esimees  oli Oliver Bertrand (FR/EPP) Bertrandi sõnul on töörühm kohtunud neljal korral.

9.jaanuari koosolekul osalesid ka Hiina delegatsiooni esindajad ning rääkisid sellest, kuidas  nemad näevad maailmakontekstis põllumajanduspoliitika tulevikku , mis on tänaseks oluliselt muutunud. Ta leidis, et  arvamuse koostamine on väga oluline ja leidis, et ühtne põllumajanduspoliitika peab säilima ja seda ei ole vaja taasnatsionaliseerida ning see peab jääma EL poliitikaks. Ta viitas ka Regioonide Komitee novembris toimunud plenaaristungil vastu võetud seisukohale “jälgib, et ühise põllumajanduspoliitika vajalik ümberkorraldamine ei tooks kaasa kõnealuse poliitika järk-järgulist kaotamist ja taasriigistamist, vaid võimaldab säilitada säästva põllumajanduse ning Euroopa sõltumatuse toiduainete ekspordist; tuletab meelde, et kõnealune poliitika on olulise tähtsusega kõigi Euroopa piirkondade ja kodanike jaoks”. (Mäletatavasti oli selle sõnastuse ümber plenaaristungil rohkel eriarvamusi (ka meie delegatsiooni poolt esitatud muudatusettepanek), mida aga debatiks tõusta ei lastud ning esimehe poolt osavalt kõrvale jäeti.) 

Ta leidis, et on ära tehtud suur töö. Põllumajandussektor on väga oluline ning on kooskõlas innovaatilise lähenemisega.

Raportöör Seamus Murray sõnul peegeldab  arvamuse eelnõu toimunud  diskussioone. Ühtne põllumajanduspoliitika on oluliselt muutunud ja peaks andma 33% EL eelarvest. Tema sõnul vajavad igasugused muutused  ühehäälset arvamust. Oluline on, et Regioonide Komitee hoiaks silma peal EK poolt esitatavate õiguslike algatuste üle. Arvamuses leitakse, et ÜPP annab olulise osa territoriaalsesse ühtekuuluvusse ja et kõik ettepanekud kõnealuse poliitika muutmiseks peaksid piisavalt arvestama Euroopa Liidus eksisteerivaid mitmesuguseid piirkondlikke eripärasid ja tootmissüsteeme.

Eoroopa Komisjoni esindaja sõnul koostatakse praegu teatise mõju hinnangut ning mais tullakse välja uute õigusaktidega. Rahastamise aspekt on tõesti oluline.

Muudatusettepanekutega tutvudes selgub, et te saate asjast samuti aru nagu meile. Meil ei ole kavas läbi viia suuri reforme vaid kohandada senist poliitikat toimunud muudatustega. Tervisekontrolli eesmärk oli lihtsustada senist toetuste süsteemi. Üks küsimus - turu võimalused - tuleb läbivaatamisele teravili ja maa, mis on jäänud unarusse. Piimakvoodid kaovad - küsimus on see, kas see toimub järsult või pehme maandumise teel. Meil on läbiviimisel uurimused, mis hindab kvootide kaotamise mõju erinevatele regioonidele. On selge, et me ei saa jääda ootama otsuseid 2010 aastal. Pehmete otsuste tegemiseks tuleb nendega alustada juba praegu.

Sõnavõtud:
Magnani - oluline on säilitada põllumajanduslik tegevus mäestikupiirkondades. Vaja on menetlus lihtsustada ning meil peab olema võimalus rohkem toota, kui selleks on nõudlus olemas. Väikesed põllumajandustootjad on valmis loobuma oma tegevusest, kui ei viida sisse muudatusi. Tuleb toetada neid valdkondi, kus tootmise kasv avaldaks olulise mõju elukvaliteedi säilitamisele.

Bertrand - me peame arvestama erinevate territooriumide erisustega. Oluline on arvestada ka erinevaid tootmistüüpe. On vaja kõnelda ka sissetulekute ja elatustasemete erisusest. Sageli toetatakse doteerimist mingi muu tegevusega.

Baker - ÜPP peab vastama maailmas toimunud muudatustele. Meie ees seisavad tulevikus suured väljakutsed, kuna meie ühine põllumajanduspoliitika muutuma, tagades samal ajal ka kõige raskemates olukordades olevate piirkondade kaitse.

Kuschke - integreeritud maaelu arengu poliitika, rahade ülekandmine I ja II samba vahel, tervitada komisjoni läbipaistvuse algatust, et jagada toetusi õiglasemalt.

Santarella - raportööri töö on kiiduväärt. Tuleks täpsemalt määratleda mida me mõtleme maaelu arengu all ja millised vahendid suunatakse II sambasse. Üldiselt toetame väljatöötatud eelnõu.

Lielmezs - kuna puudus igasugune põllumajanduspoliitika kuni 2003 aastani ja palju maad jäi sööti. ÜPP tähtsus on ka tulevikus väga oluline. Meil tuleb ära teha suur töö, et mitte hakata toiduaineid importima.

Norrman - on mures piimakvootide süsteemi muutmise pärast.

Raportöör - tänab kõiki tehtud märkuste eest ja soovib asuda muudatuste arutamise juurde

Euroopa Komisjoni esindaja - piimakvootide küsimus on seotud kolmandate riikidega. Kasvanud on piimapulbriga kauplemine. Nõudlus piima järele kasvab. Suurim eksportija on Uus-Meremaa, kes ka kavatseb oma toodangut suurendada. Küsimus on seotud maailmakaubandusega ja kas me suurendama oma tootmist või mitte. Ja kui ei, siis hinnad tõusevad ja see mõjutab tarbijat.

Arvamuse eelnõu kohta oli esitatud 37 muudatusettepanekut, millest 18 võeti vastu. Kogu arvamuse eelnõu võeti häälteenamusega vastu.

Arvamus on kavas vastu võtta 6.-7. veebruaril 2008 toimuval täiskogu istungjärgul.

Arvamus teemal „Valge raamat: toitumise, ülekaalulisuse ja rasvumisega seotud terviseküsimustega tegelemise Euroopa strateegia” raportöör Mario MAGNANI (IT/ALDE)

Raportöör tutvustas arvamuse eelnõu (CdR 312/2007 – DEVE-IV-021) Tervislik toitumine ja suurem liikumine on väga oluline. Arvamuses leitakse (punkt 6), et valge raamatu eesmärk on töötada välja laiahaardeline Eli lähenemisviis, mis aitaks vähendada ebaõigest toitumisest, vähesest füüsilisest tegevusest, ülekaalulisusest ja rasvumisest tingitud terviseprobleeme. Samuti on komitee seisukohal, et nimetatud eesmärgi saavutamiseks on tingimata vaja koostada metoodilised juhised, et ärgitada võrgustike loomist tõeliselt tõhusate ja toimivate teenuste pakkujate vahel piirkondlikul ja kohalikul tasandil.

Euroopa Komisjoni esindaja sõnul on hea näha, et Regioonide Komitee liigub samas suunas. Punkt 6 ja metoodiliste suuniste koostamine läheb kaugemale kui nemad on planeerinud. Avaliku sektori suurem kaasamine on samuti ettepanek, mille osas peaks koostööd tegema. Märgistamise osas ei ole regioonidel siin suuremat vabadust ja võib-olla on vaja olemasolev seadusandlus üle vaadata. Euroopa Komisjon toetab Regioonide Komitee seisukohti.
Raporti kohta oli esitatud 12 muudatusettepanekut, millest 10 võeti vastu.
Raport võeti 3 vastuhäälega vastu. Arvamus on kavas vastu võtta 6.-7. veebruaril 2008 toimuval täiskogu istungjärgul.

Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile ja nõukogule „Veepuuduse ja põua probleemi kohta Euroopa Liidus” raportöör on : Francisco CAMPS ORTIZ (ES/EPP)
Raportöör tutvustas arvamuse eelnõu (CdR 313/2007 – DEVE-IV-020).

Raportöör leib, et prioriteetne on vee säästlik kasutamine, kokkuhoid ja vee kvaliteedi tagamine. Tähtis on erimeetmete rakendamine saartel, luua põuaseire asutus, jälgida erinevate vett töötlevaid rajatisi, tõsta teadlikkust. Selle teemaga on seotud ka kliimamuutused.

Aarvamuse eelnõus märgitakse, et piirkonnad soovivad komisjoni kavandatud meetmete osas kaasa rääkida, eriti sellistes küsimustes nagu kõigi kodanike juurdepääsu tagamine kvaliteetsele veele, nii pinna- kui ka põhjaveekogude kaitse, veekasutuse kavandamine, veepuuduse ärahoidmine ja leevendamine, vee lõpphinna määramine, veevarude määramine ja ümbermääramine erinevateks kasutusteks, vee säästmine ja hierarhia määramine kõigis majandusvaldkondades, veevoolu paindlikkus ja liikuvus sisemiste ja väliste veekasutussüsteemide vahel; infrastruktuuride arendamine, põuaga toimetulemise kavade väljatöötamine, teadmiste ja teabe süvendamine, majandussektorite mobiliseerimine ning kodanike teadlikkuse tõstmine ja nende kaasamine.

Samuti leitakse, et vee valdkonnas on subsidiaarsuse põhimõte ja mitmetasandiline valitsemine eriti oluline, sest põua ja veepuudusega võitlemise meetmete eest vastutavad lojaalse ja solidaarse koostöö mehhanisme rakendades oma pädevuste piires Euroopa Liit, riigid, piirkonnad ja kohalikud omavalitsused. Peetakse võimalikuks, et veevarude ebavõrdse jaotumise probleemi Euroopas on võimalik lahendada vett omavate ja veepuuduse all kannatavate piirkondade vahelise solidaarsuse abil ning aidates ressursi õiglase ja säästliku jagamise teel kaasa piirkondlikule ühtekuuluvusele.

Nõutakse solidaarsust, subsidiaarsuse põhimõtte järgimist ning piirkondlikele ja kohalikele omavalitsustele kandva rolli andmist kõnealuse elutähtsa loodusvaraga seotud probleemi lahendamisel.

Eoroopa Komisjoni esindaja tänas arvamuse projekti eest, mis juhib tähelepanu olulistele teemadele.  Meil on vaja tegeleda metsa taasistutamise ning kõrbestumise vastu võitlemisega. Mõned viited on energia tõhususele, aga meil tuleb kliimamuutusega ka kohaneda ning arvestada tuleviku veevoogudega.

Arutelul avaldati arvamust, et raportis tuleks  euroopa tasandit natuke tagasi tõmmata ning anda rohkem vabadust kohalikele omavalitsustele. Lähimuspõhimõte ja riikliku tasandi eelistamine EL tasandile on kaks põhimõtet, mida on vaja arvestada.

Kuna arvamuse kohta oli esitatud tavatult palju muudatusettepanekuid- 79 tükki, siis leidis Twitchen, et  me peame esitame komisjonile tervikliku nägemuse. Raske on nii suure hulga muudatusettepanekute puhul saada terviklikku arvamust ning oht on saada killustatud arvamus.

Arvamuse eelnõu arutelu oli pikk ja vaevaline suure hulga muudatusettepanekute tõttu. Eriti terava kriitika osaliseks said ettepanekud, mis käsitlesid veerikastest piirkondadest puuduse all kannatavatele vee transportimist, vee hinna määramist, täiendava haldusüksuse ja vaatlussüsteemi loomine, lisavahendite eraldamine jne.

Kokku esitati 79 muudatusettepanekut, millest osa langes ära, osa võeti tagasi ja leiti ka kompromisse. 35 muudatusettepanekut võeti vastu. Hääletamised olid suhteliselt tasavägised ja alati ei olnud võimalik üheselt aru saada, kas ikka oli häälteenamus või mitte.

Arvamus võeti häälteenamusega vastu.
Arvamus on kavas vastu võtta 6.-7. veebruaril 2008 toimuval täiskogu istungjärgul.

Esialgne arutelu arvamuse üle teemal „Meetmed elektrienergia ja gaasi siseturu väljakujundamise tagamiseks (3. pakett)” Töödokument CdR 314/2007 – DEVE-IV-022, Raportöör: Michel LEBRUN (BE/EPP)

Raportöör tutvustas ettevalmistatud arvamuse eelnõu. On välja töötatud kolmas energia pakett ning mitu määrust. Arvamus on koostatud lähimuspõhimõttest lähtudes. Kolmanda paketi eesmärgiks on viia lõpuni elektri ja gaasi siseturg Els, kuna seni rakendatud poliitika ei ole täielikult rakendunud.  Tahetakse laiendada turul osalejate hulka, säilitades keskkonna säästlikkus. On vaja suuremat konkurentsi, tarbijatega arvestamist ning väljaspool EL olevate turgudega arvestamist.

Arvamus rõhutab, et tarbija tuleks asetada kõigi energiaturu liberaliseerimist puudutavate mõttearenduste keskpunkti. Tuuakse välja, et mitmetes liikmesriikides ei ole veel saavutatud energiaturu liberaliseerimise oodatud tulemusi ja et Euroopa Liidus ei eksisteeri tõelist elektri ja gaasi ühisturgu. On vaja paremat transpordivõrkude koordineerimist. Selle saavutamisel on oluline roll ka kohalikel ja regionaalsetel omavalitsustel. On vaja investeerida ehitusse ja infrastruktuuridesse. Ratsionaalse energia kasutamise poliitika rakendamine on oluline soovitus.

On vaja arvestada paketi sotsiaalseid ja keskkonnamõjusid. Leiab, et kolmanda õigusaktide paketi eesmärk on eelkõige parandada Euroopa elektri- ja gaasiturgude toimimist, aga komitee soovib samuti, et kõnealune pakett toetaks ELi teiste poliitikavaldkondade eesmärke, nt energiatõhususe parandamist ja kliimamuutuste leevendamist. Meenutatakse, et Regioonide Komitee poolt eelnevalt esitatud arvamuses toetati keskkonnakulude arvamist tarbijahinna hulka (CdR 216/2005). Selline algatus nõuaks spetsiifiliste ELi tasandi õigusaktide kehtestamist, aga õigusaktide pakett ei paku midagi sellist.

Samuti leitakse, et  hoolimata Euroopa Komisjoni üldiselt positiivsest energia valdkonna kolmanda õigusaktide paketi mõjuanalüüsist, tuleb tähelepanu pöörata – seda eelkõige piirkondlikul ja kohalikul tasandil – neile sotsiaalsetele ja keskkonnaalastele mõjudele, mida pakutud meetmed võivad kaasa tuua.

Teine arutelu ja komisjon võtab dokumendi vastu 7. märtsil 2008
Arvamus on kavas vastu võtta 9.-10. aprillil 2008 toimuval täiskogu istungjärgul

Esialgne arutelu arvamuse üle teemal "Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, Nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele: Euroopa Liidu integreeritud merenduspoliitika" raportöör on  Saima KALEV (EE/UEN-EA) KOM(2007) 575 lõplik Töödokument CdR 315/2007 – DEVE-IV-024

Arvamuses öeldakse, et merenduspoliitika ületab igal juhul liikmesriikide halduspiirid ning vajab mitmetasandilist juhtimist ning liikmesriikidevahelist koostööd. Säästva majandamise jaoks on äärmiselt oluline töötada ökosüsteemide ja ökoloogiliste piirkondade baasil ning ELi vete mitmekesisuse ja erisuste tõttu on väga tähtis piirkondadevaheline koostöö. Kohalikel ja piirkondlikel omavalitsustel on märkimisväärne roll poliitika kujundamisel, rakendamisel ja reguleerimisel. Omavalitsustel on valdkondlike poliitikameetmete integreerimisel kohalikul ja piirkondlikul tasandil täita selge ülesanne.

Regioonide Komitee on oma seisukohad Euroopa merenduspoliitika kohta varasem avaldanud 2005. aasta omaalgatuslikus arvamuses (CdR 84/2005 fin) ja arvamuses rohelise raamatu (CdR 258/2006) kohta. Mitte kõiki neid arvamusi ja soovitusi ei ole komisjon kaasanud sinisesse raamatusse (KOM(2007) 575 lõplik).

Regioonide Komitee nõustub poliitika integreerimise eesmärgiga, kuid rõhutab seda, kui oluline on luua kohalikes ja piirkondlikes omavalitsustes suurem omanikutunne (lisaks sellele, mis on tekkinud konsultatsiooniprotsessis) eesoleva töö suhtes. Komisjoni töödokumendis esitatakse komisjoni tegevuskava kuni 2009. aastani (praeguse komisjoni mandaadi lõpuni).

Regioonide Komitee peab oluliseks väärtust, mis ilmneb rakendusstrateegia väljatöötamisel koos kohalike ja piirkondlike omavalitsustega ning komisjoni kavandatud meetmete täiendamisel kohalike ja piirkondlike omavalitsuste poolt. Regioonide Komitee leiab, et tarvis on arendada asjaomaste omavalitsuste suutlikkust, pakkuda neile toetust ja vajalikke ressursse ning tagada nende läbivaatamine.

Eespool nimetatud aspektide põhjal oleksid arvamuse poliitilised põhieesmärgid järgmised:
- rõhutada seda, kui oluline on tagada kohalike ja piirkondlike omavalitsuste tulemuslik panus;
- rõhutada seda, et kohalike ja piirkondlike roll hõlmab paljusid eri tegevusi, sh poliitika väljatöötamist ja rakendamist;
- rõhutada Regioonide Komitee toetust erinevate merendusalaste poliitikavaldkondade integreerimisele;
- toetada rakendusstrateegia loomist kohalikele ja piirkondlikele omavalitsustele;
- edendada suutlikkuse arendamist ja toetust ning pidevate ressursside tagamist piirkondadele, näiteks Euroopa rannikualade ja saarte fondi loomine, mida komitee on soovitanud oma varasemas arvamuses (84/2005);
- rõhutada vajadust täiendavalt uurida piirkondlikke kogemusi rannikualade integreeritud kasutamise kohta ja täpsustada selle ühendamise võimalus üldise merenduspoliitikaga;
- küsida arvamust selle kohta, kuidas saaks integreeritud poliitika tulemuslikumalt jõustada kalanduses saagi vette tagasilaskmise ja ebaseadusliku kalapüügi lõpetamise valdkonnas;
- küsida, kuidas ja millisel määral toetab komisjon partnerlust teadlaste, tööstusharude ja poliitikakujundajate vahel;
- küsida selgitust, kuidas aitavad kohalikud ning piirkondlikud omavalitsused ja rannikualade kogukonnad tagada komisjoni arvates parimat elukvaliteeti rannikualadel;
- rõhutada, et merenduspoliitika ei mõjuta vaid vahetult mereäärseid piirkondi, vaid selle mõju on tunduvalt laiem ning puudutab eelkõige kõikide merepiiri omavate liikmesriikide kohalikke ja piirkondlikke omavalitsusi ning kaudselt isegi neid, kellel ei ole otsest merepiiri;
- arvestada merenduspoliitika mõju merega seotud jõgedele ja siseveekogudele keskkonna, transpordi ja kaubavahetuse valdkonnas;
- rõhutada merenduspoliitika üldisi keskkonnamõjusid;
- täpsustada merenduspoliitikat kui majanduslike, kultuuriliste ruumide ühendajat (Läänemeri, Vahemeri jne);
- teha ettepanek töötada välja põhjalik meetmepakett merenduse kui valdkonna esiletõstmiseks Euroopas, rõhutades mere säästvat kasutamist ja sellest tulenevat märkimisväärset potentsiaalset kasu.

Koimisjoni liikmete kõik ettepanekud arvamuse koostamiseks on teretulnud. 

Teine arutelu ja komisjon võtab dokumendi vastu 7. märtsil 2008
Arvamus on kavas vastu võtta 9.-10. aprillil 2008 toimuval täiskogu istungjärgul

.III. Aktiivse kaasamise alane mitteformaalne koosolek CEMRi majas .

Arutati kas ja kuidas omavalitsusliitude esindused vastavad Euroopa Komisjoni teatisele nõukogule, Euroopa Parlamendile, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele - Sotsiaalkaitse moderniseerimine parema sotsiaalse õigluse ja suurema majandusliku ühtekuuluvuse nimel: tööturult enim tõrjutud isikute aktiivse kaasamise edendamine /KOM/2007/0620 lõplik millega on võimalik tutvuda Euroopa Komisjoni kodulehel:  http://tinyurl.com/2xjzlh.

Konsultatsiooniperiood kestab kuni 28 veebruarini. http://ec.europa.eu/employment_social/consultation_en.html

Enamus omavalitsusliite ei ole veel lõplikult seisukohti kujundanud, kuid kavatsevad seda teha. Taani, Soome ja Hollandi liitude esindajad väitsid, et nad kavatsevad osaleda nii CEMRi poolt koostatavas arvamuses kui esitada oma arvamused ka otse Euroopa Komisjonile. Arutati võimalike ettepanekute sisu ja püüti leida ühist raamistikku koostatavale arvamusele.

CEMRi poolt lubati koostada esialgne arvamuse eelnõu järgmise nädala jooksul, mis saadetakse kõikidele osapooltele arvamuste ja ettepanekute esitamiseks.

Aruande koostas
Ille Allsaar
Omavalitsusliitude esindaja Brüsselis

.


14.01.2008

 
 Struktuur Meedia Tagasiside | © Eesti Linnade Liit