Eesti Linnade ja Valdade Liit | Otsi | Sisukaart   
  Aktuaalset  | Seadusandlus  | Brüsseli esindus  | Välissuhted  | Andmebaasid  | Uurimused/käsiraamatud  | Linke
Uurimused/käsiraamatud
 
Teadustööd
Uurimistööd
Analüüsid
Käsiraamatud
Haldusreform
 


LVP_2015_logo
Linnade ja Valdade Päevad 2018
14.-15. märts Original Sokos Hotel Viru konverentsikeskuses


31. märtsil 2012 a. toimunud Linnade ja Valdade Üldkogu materjalid

Eesti Regionaalse ja Kohaliku Arengu Sihtasutus
Esilehekülg > Uurimused/käsiraamatud > Uurimistööd


Seiretasandite analüüs allprogrammide lõikes
Print

Ettepanekud kolmetasandilise keskkonnaseire mudeli rakendamiseks
Koostas Merje Muiste

Sisukord
Sissejuhatus     2
1. Seadusandlik tasand 2
2. Keskkonnaseire tasandite eeluuring 2
   2.1 Riiklik keskkonnaseire 2
      2.1.1. Kaitsealad 9
   2.2. Kohaliku omavalitsuse keskkonnaseire 10
   2.3. Ettevõtte keskkonnaseire 12
3. Seirevõrgustike kattuvus 17
4. Seire erinevate tasandite ühildamine 18
   4.1. Kohalik omavalitsus 18
   4.2. Ettevõtja 19
5. Kokkuvõte 21
   5.1. Järeldused 21
   5.2. Ettepanekud 21
Kasutatud kirjandus 21

Sissejuhatus

Käesoleva töö eesmärgiks on uurida ja anda ülevaade keskkonnaseire kolmel tasandil – riiklik seire, kohaliku omavalitsuse seire ja ettevõtja seire – toimuva seiretegevuse kohta. Samuti hinnata, kas praegu toimuvast seiretegevusest piisab infovajaduste katmiseks või on mõned valdkonnad/keskkonnaaspektid liiga hõredalt kaetud. Tulenevalt taustauuringutest ja tehtud üldistustest tuuakse välja seiresüsteemi puudused ning tehakse ettepanekud selle täiustamiseks.

Käesolev uurimustöö on jagatud viide ossa. Uurimustöö esimeses, seadusandlust puudutavas osas, tehakse kokkuvõte, kuidas on reglementeeritud kohaliku omavalitsuse ja ettevõtteseire tegevust.

Teine osa – keskkonnaseire tasandite eeluuring – on ülevaade riikliku, kohaliku omavalitsuse ja ettevõtja keskkonnaseirelisest tegevusest. Nimetatud osa tööst koostati suuremate kohalike omavalitsuste arengudokumentide (arengukavad, üldplaneeringud) ja küsitluse tulemusena saadud andmete ning ettevõtte tegevust reguleerivate keskkonnalubade põhjal. Riiklikust keskkonnaseirest ülevaate andmiseks kasutati riikliku keskkonnaseire programmi andmeid.

Seirevõrgustike kattuvust käsitlevas kolmandas osas, tuuakse välja, kuivõrd erinevad keskkonnaseire tasandid kattuvad. Kohaliku omavalitsuse puhul kasutatakse küsitlusel saadud andmeid, riikliku seire kohta Riiklikust keskkonnaseire programmist saadud andmeid ning ettevõtja tasandi kohta keskkonnalubadest ja seadusandlusest saadud andmeid.
Neljandaks käesoleva uurimustöö osaks on ettepanekud seire erinevate tasandite ühildamiseks ning viiendas, kokkuvõtvas osas, esitatakse järeldused ning nendest tulenevad ettepanekud seiresüsteemi tõhustamiseks.

Kogu tekst (.doc, 597 KB)


21.12.2007

 
 Struktuur Meedia Tagasiside | © Eesti Linnade Liit