Eesti Linnade ja Valdade Liit | Otsi | Sisukaart   
  Aktuaalset  | Seadusandlus  | Brüsseli esindus  | Välissuhted  | Andmebaasid  | Uurimused/käsiraamatud  | Linke
Aktuaalset
 
Uudised
  Arhiiv
  ELL-uudis (listi uudiskirjad)
  Brüsselist memod
    2018 Brüssel
    2017 Brüssel
    2016 Brüssel
    2015 Brüssel
    2014 Brüssel
    2013 Brüssel
    2012 Brüssel
    2011 Brüssel
    2010 Brüssel
    2009 Brüssel
    2008 Brüssel
    2007 Brüssel
    2006 Brüssel
    2005 Brüssel
Pressiteated
Omavalitsusliitude läbirääkimised
Seisukohad
Linnade ja Valdade Päevad
Konverentsid, seminarid
Liitu meilinglistiga
Huvitavaid fakte
KOV ja kliima
Kalender
 


LVP_2015_logo
Linnade ja Valdade Päevad 2018
14.-15. märts Original Sokos Hotel Viru konverentsikeskuses


31. märtsil 2012 a. toimunud Linnade ja Valdade Üldkogu materjalid

Eesti Regionaalse ja Kohaliku Arengu Sihtasutus
Esilehekülg > Aktuaalset > Uudised > Brüsselist memod > 2007 Brüssel


19.-23. november 2007
Print


E-nädalakiri 26/2007

 

Sisukord:

 1. CEMR energiavõrgustiku koosolek
 2. Regioonide Komitee rahvuslike koordinaatorite laiendatud koosolek
 3. Regioonide Komitee kultuuri-, haridus- ja teaduskomisjoni (EDUC) 10. koosolek
 4. Eelteade Regioonide Komitee täisistungjärgu kohta 28.11- 29.11. 2007
 5. Muud kasulikku

1. CEMRi energiavõrgustiku koosolek 19.11.2007

 

Koosolekul osales EMOL esindaja Aare Vabamägi (ekspert energia valdkonnas)

 

Põhilised raamdokumendid euroopa energia ja kliimamuutuste valdkonnas on:

 

Euroopa Ühenduste Komisjoni roheline raamat “Euroopa strateegia säästva, konkurentsivõimelise ja turvalise energia tagamiseks”  on leitav veebilehelt: http://tinyurl.com/3cyb6o.

 

Euroopa Komisjoni roheline raamat EL Nõukogule, Euroopa Parlamendile, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ja Regioonide Komiteele “Kliimamuutustega kohanemine Euroopas – võimalused ELi meetmete võtmiseks” on leitav veebilehelt: http://tinyurl.com/3yopgk

 

Euroopa Komisjoni teatises Euroopa energiapoliitika kohta tehakse järgmised olulisemad ettepanekud:

 • täiendavate meetmete võtmine elektri ja maagaasi siseturu täielikuks ja tulemuslikuks avamiseks
 • liikmesriikide vahelise solidaarsuse tõhustamine energiakriisi või varustuse katkemise korral ning nafta, gaasi ja elektrienergia varustuskindluse tagamine
 • arendada energiatõhusust selliselt, et seada eesmärgiks vähendada Euroopa Liidus energiakasutust 20 % aastaks 2020
 • Euroopa Liidu tasemel seada eesmärgiks suurendada 2020. aastaks taastuvenergia osakaalu 20%-ni ja biokütuste osakaalu 10%-ni energiatarbimisest.
 • töötada 2007. aasta jooksul välja Euroopa energiatehnoloogia strateegiline kava
 • väljavaate pakkumine vähe süsinikdioksiidi eraldava tehnoloogia jaoks fossiilkütustest elektri tootmisel
 • tuumaenergeetika raamistiku arendamine neis Euroopa Liidu liikmesriikides, kes on valinud tuumaenergia kasutamise, Euroopa tuumaohutuse ja – julgeoleku kõrgetasemelise töörühma moodustamine Euroopa tuumaohutuse ja –julgeoleku eeskirjade väljatöötamiseks
 • prioriteetide määramine Euroopa Liidust väljapoole suunatud rahvusvahelise energiapoliitika osas järgmiseks kolmeks aastaks
 • strateegiliste energiaülevaadete esitamine Komisjoni poolt iga kahe aasta järel ning komisjoni juurde energeetika vaatluskeskuse büroo loomine

 

Eesti Vabariigi Valitsus otsustas toetada 10. jaanuaril 2007. aastal Euroopa komisjoni poolt avaldatud energiapaketti ning eelkõige komisjoni teatist Euroopa energiapoliitika kohta . Otsusega saab tutvuda veebilehel:  http://tinyurl.com/3aj7vj

 

Energiasäästu sihtprogramm 2007-2013 kinnitati  Eesti Vabariigi Valitsuse 5. novembri 2007 korraldusega nr 485. Sellega saab tutvuda veebilehel:
http://www.mkm.ee/index.php?id=221420

  

10.01.2007 avaldas Euroopa Komisjon teatise Euroopa energiapoliitika kohta, mis sisaldab ka taastuvenergia tegevuskava:  http://tinyurl.com/22259h Käesolevas tegevuskavas, Euroopa energiapoliitika strateegilise läbivaatamise lahutamatus osas, sätestatakse pikaajaline nägemus taastuvatest energiaallikatest ELis.

 

Selles tehakse ettepanek, et EL kehtestaks kohustuslikuks (õiguslikult siduvaks) eesmärgiks taastuvenergia 20%lise osakaalu ELi energiatarbimisest aastaks 2020, selgitatakse, miks see on vajalik, ning sätestatakse juhised taastuvenergia kaasamiseks põhiosana ELi energiapoliitikasse ja -turgudele. Selles tehakse samuti ettepanek uue õigusliku raamistiku kohta, milles käsitletakse taastuvenergia soodustamist ja kasutamist Euroopa Liidus.

 

Seda tehes tagatakse äriringkondadele pikas perspektiivis stabiilsus, mida nad vajavad mõistuspäraste investeerimisotsuste tegemiseks taastuvenergiasektoris, et suunata Euroopa Liit õigele teele puhtama, kindlama ja konkurentsivõimelisema energiatuleviku suunas.


Euroopa Parlament palus 25.septembri 2007 aasta resolutsioonis Euroopa taastuvenergia tegevuskava kohta  esitada komisjonil hiljemalt 2007. aasta lõpuks ettepanek taastuvenergia õigusliku raamistiku kohta, mis tuleb vastu võtta kaasotsustamismenetluse kohaselt vastavalt EÜ asutamislepingu artikli 175 lõikele 1; Ettepaneku tekstiga on võimalik tuttvuda veebilehel: http://tinyurl.com/38kgzo

 

Ettepanekus   rõhutatakse, et nimetatud õiguslikus raamistikus tuleks säilitada praegused taastuvatest energiaallikatest toodetava elektri ja biokütuste valdkondi käsitlevad õigusaktid, mida tuleb aga tugevdada ja täiustada ning täiendada ambitsioonikate õigusaktidega kütteks ja jahutamiseks kasutatava taastuvenergia osakaalu suurendamise kohta; nõuab tungivalt, et komisjon teeks ettepaneku õigusliku raamistikuga piiritletud valdkondliku lähenemise kohta, seades elektrienergia, transpordi- ning kütte ja jahutamise valdkondadele realistlikud siduvad sihteesmärgid.

 

Ettepanekus palub komisjonil tagada, et tulevane taastuvenergiat käsitlev õigusloome ettepanek sisaldaks jõulisi meetmeid taastuvatest energiaallikatest elektrienergia tootmise edendamiseks, eesmärgiga tõsta sellise elektrienergia osakaal ELis praeguselt tasemelt 2020. aastaks vähemalt kahekordseks.

 

Uut direktiivi tutvustas Euroopa Komisjoni Energeetika ja Transpordi Peadirektoraadi õiguspoliitika ja taastuvate energiaallikate edendamise osakonna asedirektor Samuele Furfari. Tema sõnul on taastuvenergia küsimused seotud ka energia kokkuhoiu eesmärkidega. Eesmärgiks on tagada, et taastuvenergia osa kogu energia tootmises oleks EL keskmiselt 20%. Ei pea reaalseks, et kõik liikmesriigid suudavad tagada 20% osalust.

 

See tähendab, et liikmesriikide ülesanded taastuvenergia kasutamise osas on erinevad- mõned peavad säästma rohkem kui 20%, et saada keskmiseks kokkuhoiuks 20%. On väga palju barjääre seatud eesmärkide saavutamisel. Mõnedes liikmesriikides on takistuseks ka väga suur bürokraatia taastuvenergia kasutuselevõtuks. Omavalitsused on sellest projektist kasusaajad. Küte/jahutus on üks valdkondi, millele omavalitsused peaksid eriti tähelepanu pöörama. Samuti päikeseenergia, biokütuste ja soojuspumpade kasutuselevõtu osas on omavalitsustel suur roll täita. Liikmesriigid peavad vastu võtma oma tegevusplaanid, et näidata ära kuidas kavatsetakse saavutatud eesmärke täita.

 

Lõpuks on kohalikel omavalitsustel vaja seda realiseerida.  Siduv on 20% energia säästu saavutamine, kuid millised on meetmed liikmeriigi tasandil selle saavutamiseks, on liikmesriikide otsustada. Kõik riigid peavad teatud kuupäevaks vastu võtma tegevusplaanid, kus peab olema kirjas selle eesmärgi saavutamise teed.

 

Kõige raskemad küsimused on selle 20% tagamise kohustuse jagamine riikide vahel ja biokütuste definitsioon. Taastuvenergia kasutamise võimalused on liikmesriigiti väga erinevad.

Biokütuste kasutamisel on oluline ka eetiline aspekt, sest on selge, et osa tuleb sisse osta teistest maadest. Küsimus oli kuidas on jäätmete kasutamine energia tootmiseks seotud selle direktiiviga just kütte osas.

 

Biomassi kasutamise osas on vaja kokku leppida väga selgetes definitsioonides, koguda informatsiooni selle kasutamise kohta. Liikmesriigid peavad ka koostama oma tegevusplaanid. Seni on esitatud vähem kui 10 riiklikku raportit. Orgaanilised jäätmed peaksid olema biomassi osa.

 

Oluline on põletada biojäätmed kohapeal, aga mitte transportida neid pika maa taha, sest kokkuvõttes läheb nende edasi-tagasi transportimine kallimaks kui sellest saadav tulu.

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2006/32/EÜ, 5. aprill 2006 , mis käsitleb energia lõpptarbimise tõhusust ja energiateenuseid ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 93/76/EMÜ jõustus 17.05.2006. Direktiiviga saab tutvuda veebiaadressil: http://tinyurl.com/2phecv

 

Selle direktiivi ülekandmine liikmesriikide seadusandlusesse peab olema lõpule viidud 17.05.2008. Vastavalt artiklile 18, pidid  1.juuniks 2007 liikmesriigid esitama oma tegevusplaanid. Direktiivi ennast ja seniseid esitatud tegevusplaane tutvustas Anita Eide Euroopa Komisjonist. Liikmesriigid on vabad otsustamaks kuidas täpselt tingimusi täita. Üldine eesmärk on tagada tarbimise säästlik tase.

 

Koostatud tegevusplaanide maht ja detailsus on väga erinev alates 10 leheküljest kuni 250 leheküljeni. Oluline on teada millistes valdkondades ja kuidas saavutatakse 9%- line kokkuhoid. Taani ja Rumeenia on seadnud kõrgemad eesmärgid kui direktiivis nõutakse. Kogu informatsioon, mida liikmesriigid esitavad, saab olema Euroopa Komisjoni kodulehel (energia efektiivsuse all).

 

Liikmesriigid peavad teada andma  tegevustest avaliku sektori osas ning kuidas nad on informeerinud avalikkust. Intelligent euroopa energia võrgustik annab riikidele hea võimaluse oma praktikate tutvustamiseks.

 

Töörühma liikmete poolt esitati ettepanek  lisada Euroopa Komisjoni poolt nõue, et liikmesriikide esitatud raportites oleks kajastatud ka kuidas on konsulteeritud nende tegevusplaanide koostamisel  kohalike omavalitsustega.

 

Euroopa Komisjoni Energeetika ja Transpordi Peadirektoraadi kodulehel on võimalik tutvuda kohaliku ja regionaalse tasandi heade praktikate näidetega: http://www.managenergy.net/gp.html

 

CEMRi  arvamus energiapoliitika kohta.


Arvamus koostamist on alustatud juba 2006  aasta oktoobris. Dokumenti on arutatud ka septembris toimunud direktorite nõupidamisel. 4-5 detsembris  toimuval poliitikagrupi nõupidamisel peaks see heaks kiidetama. Paragrahvi 17 osas oli Taani esindaja ettepanek muudatusteks. Küsimus on-kuidas kasutatakse seda dokumenti edaspidi. Hetkel on see dokument ainult prantsuse- ja inglise keeles. Eesmärk on  edastada see dokument nii Euroopa Parlamendi liikmetele kui teistele EL institutsioonidele.

 

Koostamisel on CEMRi arvamuse eelnõu  Euroopa Komisjoni roheline raamat EL Nõukogule, Euroopa Parlamendile, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ja Regioonide Komiteele “Kliimamuutustega kohanemine Euroopas – võimalused ELi meetmete võtmiseks” kohta.

 

Arvamuse eelnõu  on arutatud ka keskkonna töögrupis. CEMR palub esitada oma ettepanekud selle nädala lõpuks. Novembri lõpus lõpeb selle dokumendi konsultatsiooniperiood. Töörühma liikmed nõustusid  CEMRi poolt ettevalmistatud arvamuse eelnõuga. Ainult Taani liit tegi täiendavaid ettepanekuid.

 

Climate Alliance koostab samuti oma arvamust Euroopa Komisjoni rohelise raamatu kohta ja saadab nende koostatud eelnõu CEMRle tutvumiseks. Samas märgib Climate Alliance esindaja, et paljud seisukohad kattuvad.

 

Võimalusi saada energia valdkonna  alast professionaalset nõuannet tutvustas Chiara Anglesio Managenergy  toetusgrupist. Nende poolt pakutavate tasuta teenustega on võimalik tutvuda nende kodulehel: http://www.managenergy.net/sa.html

 

Euroopa Jätkusuutliku Energia Nädal toimub Brüsselis 29.01- 01.02.2008. Konverentsi ettevalmistusega seotud tegevusi tutvustas Pedro Ballesteros Euroopa Komisjonist. Jätkusuutliku Energia Nädala raames toimub üritusi nii Brüsselis kui ka teistes linnades üle euroopa. Paljud läbiviidavad üritused on seotud kohaliku tasandiga. Pedros Ballesteros kutsus omavalitsusi osalema nendel üritustel, et saada võimalikult palju informatsiooni ühest kohast. Nädalale eelneb seitsmes ManagEnergy aastakonverents, mis on pühendatud kohalikele energia alastele tegevustele  (Charlemagne hoone, Brüssel  30 - 31 Jaanuar 2008)


Info: http://www.managenergy.net/conference/2008.html#intro

 

Lisaks tutvustas ta uut algatust- Covenant of Mayors, mis on üleskutse linnadele ühineda EL poolsete eesmärkidega energia kokkuhoiuks, taastuvenergia osa suurendamiseks, süsihappegaasi sisalduse vähendamiseks. Seda projekti tutvustati esmakordselt  10-11.oktoobril toimunud avatud päevadel.

 

See on linnade vabatahtlik kohustumine, et tagada energiakokkuhoidu ja energia efektiivset kasutamist. Linnad saavad EK poliitilist toetust ning finantstoetust, et vajalikke dokumente ette valmistada. Võimalus on täiendava finantstoetuse eraldamine kogu linnale, sh ka erasektorile.

 

Eesmärgiks on aidata kohalike poliitikutel saavutada eesmärke, mis tihti ei ole elanikkonna hulgas eriti populaarsed. EK on huvitatud teada saama, kas see vastab linnade huvidele ning kas on linnu, kes soovivad selle üleskutsega ühineda. 15.detsembril toimub ümarlaud erinevate osapoolte osalusel (CEMR, Energia Linnad jne), et arutada kontseptsiooni. Selle algatusega võivad ühineda erineva suurusega linnad, mitte ainult suurlinnad.

 

Kogu infot vahendatakse liitude kaudu, mis ühtasi ka tugevdab liitude rolli. Selle üleskutsega peaks ühinema kindlasti ka mõned suured linnad ja kuulsad nimed, et üritus õnnestuks. Kriitiline mass, et üleskutse õnnestuks, peaks olema kuskil 40-50 linna, sealhulgas vähemalt 3 suurlinna. Selleks, et midagi juhtuks, peab olema võetud konkreetsed kohustused. Midagi, mis on konkreetne, formaalne ja aktsepteeritud ühiskonna poolt.

 

Kahe nädala jooksul tuleks anda tagasisideme, kas see üleskutse leiab toetust või mitte. Samuti oleks vaja kommentaare selle üleskutse eelnõu kohta (mis on vaja lisada, mis muuta). Hea oleks ka pakkuda uut nime üleskutsele, et see oleks hästi tõlgitav kõikidesse keeltesse. Täpsemalt on võimalik tutvuda uue algatuse sisuga nii Energy Cities kodulehel: http://www.energie-cites.org/ kui ka CEMRi extraneti vahendusel.

 

Lisaks tutvustas Energy Cities oma tegevusi ja muid programme. Uus programm IMAGINE- partnership- algab  2008aastast. Täiendav info:
http://www.energie-cites.org/-IMAGINE,120-

 

Dr. Angelika Poth-Mögele  tutvustas koosolekul töörühma uut tööprogrammi 2008 aastaks ning samuti ettepanekut rakendada ka selles töörühmas fookusgruppide põhimõtet.

Uus töörühma juht jäi valimata, sest puudusid kandidaadid.

  

2. Regioonide Komitee koordinaatorite laiendatud koosolek 22.11.2007


Koosolekul uuendati tegevusplaani EL Nõukoguga, räägiti rahvusdelegatsioonide juhtide kohtumisest  Delebarrega, arutati Euroopa Komisjoni tööprogrammi, tutvustati koostatavate arvamuste uusi nõudeid ning tehti kokkuvõtteid toimunud Avatud Uste Päevadest.

Avatud Uste Päevade 2007 – Euroopa piirkondade ja linnade nädala kokkuvõte

·        Paranes institutsioonide vaheline koostöö ning üritus aitas tugevdada Regioonide Komitee rolli ning suurendada institutsioonilist ja poliitilist mõju

·        Tänu piirkondade ja linnade jõupingutustele näidati ürituse vastu üles laialdast huvi: registreerus 5435 inimest, kelle hulgas olid kohalikud ja piirkondlikud esindajad; Euroopa Parlamendi liikmed; piirkondlike, kohalike, liikmesriikide ja ELi  haldusorganite töötajad; arenguasutused; kõrgkoolide esindajad ja erasektori lobistid. Väärib märkimist, et ka sel aastal tuli 75% külalistest väljastpoolt Brüsselit. Koosolekutel osales kokku üle 18 000 inimese

           Tulevikuväljavaated 2008. aasta avatud uste päevade (6.–9. oktoober) osas

 • Ettepanek on jätkata (vastava ettepaneku on esitanud ka Euroopa Komisjoni regionaalpoliitika peadirektoraat) ning korraldada kuues Euroopa piirkondade ja linnade nädal 6-9 oktoobril 2008
 • Kaasata suuremal määral Regioonide Komitee fraktsioonid ja peasekretariaat, et suurendada ürituse poliitilist panust
 • Laiendada institutsioonidevahelist koostööd, kaasates Euroopa Komisjoni teabevahetuse peadirektoraadi, Euroopa Parlamendi (et valmistuda 2009 aasta valimisteks), EL eesistujariigi Prantsusmaa
 • 2008. aasta avatud uste päevadel tuleks püüda piirata osalevate piirkondlike partnerite arvu umbes 200 ümber, sest üritusel osalejate ja partnerite hulk on tänaseks jõudnud kriitilistesse piiridesse. Piirkondlike partnerite valik toimuks eelkõige temaatilise sisu kvalitatiivsete kriteeriumite alusel;
 • teemasid peaks täpsemalt määratlema, kuid kindlasti tuleks jätkata üldiseid arutelusid Euroopa Liidu poliitiliste prioriteetide ja ELi eelarve läbivaatamise väljavaadete üle pärast 2013. aastat.

Järgmise aasta avatud päevade raames tahetakse kaasata ka suuremal määral erasektorit (ettevõtted, pangad jne). 14. detsembril jätkub arutelu järgmise aasta teemade üle. Need võiksid olla: uus regionaalpoliitika 2013+, kliima- ja energeetika küsimused, regionaalne koostöö ning innovatsioon ja teadus.


Rahvuslike koordinaatorite poolt esitati järgmised ettepanekud:

 1. Avatud Uste Päevad ja Regioonide Komitee plenaaristung ei peaks kattuma
 2. Peaks hoidma tasakaalus regioonide ja omavalitsuste suhet ning olema ettevaatlik erasektori osaluse suurendamisega
 3. Muuta ürituse tagasiside küsimustikku

Arutelu käigus leiti, et Avatud Uste Päevade korraldamine plenaaristungist erineval ajal  tähendab sisuliselt uue täiendava plenaaristungi korraldamist ning sellega kaasnevad ka suured kulud, mida Regioonide Komitee peab eelarve koostamise käigus arvestama. Leiti, et igal juhul tuleks arvestada mõlema ürituse korraldamisel sellega, et ka Regioonide Komitee liikmetel oleks võimalus osaleda Avatud Uste Päevade raames toimuvatel seminaridel (või vähemalt osadel).

 

Riikide delegatsiooni juhtide kohtumine president Delebarrega

Oluline on teadustada 2009 aasta tähtsust

 

Tegevuskava EL Nõukoguga

Regioonide Komitee administratsiooni poolt esitatud tegevused olid jaotatud kahte suurde gruppi- poliitilised ja administratiivsed. Kuna dokument esitati alles kohtumise käigus, siis ei olnud liikmetel võimalik sellega põhjalikumalt tutvuda, kuid siiski esitati mõned ettepanekud dokumendi muutmiseks.


Poliitilised ettepanekud

Kohtuda kord aastas, et arutada Regioonide Komitee poolt esitatud ettepanekuid suurema põhjalikkusega.  Samuti on ettepanek luua kahepoolsed kontaktid delegatsioonide ja riikide esinduste vahel (konverentsi vormis), et arutada rahvuslikult olulisi küsimusi ekspertide tasandil. Kindlustada Regioonide Komitee delegatsiooni kõrgetasemeline  osavõtt mitteametlikest kohtumistest, et arutada uut regionaalpoliitikat.

Kutsuda järgmised kaks eesistujamaad  novembrikuu juhatuse koosolekule ning kutsuda eesistujamaa esindaja plenaaristungile. Korralda täiendava juhatuse istung eesistuja maal. Konsulteerida COREPERi kuidas Euroopa Liidu seadusandlust saaks efektiivselt rakendada omavalitsuse tasandil. Kindlustada, et avatud diskussioonid toimuksid COREPER tasandil, et tugevdada Regioonide Komitee ja EL Nõukogu suhteid.

 

Arutada ka eesistujariigi jaoks olulisi küsimusi, kuigi nad ei pruugi olla seotud otseselt Regioonide Komitees arutatavate teemadega.

 

Lisaks veel administratiivsed ettepanekud. Administratiivsete tegevuste all oli põhjalikumalt juttu uute regioonide komitee liikmete määramise pikast protseduurist, mille tõttu on sageli kuskil 10% põhiliikmetel mandaat puudu. Ettepanek oli selle alaste heade praktikate tutvustamine.

 

Samas avaldasid rahvuslikud koordinaatorid arvamust, et sageli on nende koostöö riikide esindustega mitteefektiivne, kuna arvamust küsitakse viimases etapis ja väga lühikese tähtaja jooksul, kus praktiliselt esiteks ei ole enam võimalik midagi muuta ja teiseks ei jõua ka arvamust avaldada. Sageli sõltub suhe riigi esindusega EL juures ka sellest, millised on suhted oma liikmesriigis.

 

Regioonide Komitee prioriteedid 2008 aastal

Regioonide Komitee liikmetel on võimalik esitada ettepanekuid tööprogrammi muutmise kohta veel kuni 28 novembri kella 16.00 Brüsseli aja järgi. Praktiline nõuanne - esitada ettepanekud inglise või prantsuse keeles ja elektroonilisel teel.

 

Arvamuse koostamise juhend

Saksa, Inglise ja Rootsi esindajad esitasid ettepanekuid juhendi muutmiseks ja täiendamiseks.  Rahul ei oldud plenaaristungil arvamuse eelnõu vastuvõtmise korraga (vahel küsitakse kes on vastu, kes erapooletu, vahel mitte) ning tuleks ära märkida kas arvamus võeti vastu ühehäälselt või häälteenamusega.

 

Siis - kas raportööri nimi peab olema raporti esilehel ka peale selle heakskiitmist või mitte. Leiti, et siiski mitte, sest lõpuks on see kogu Regioonide Komitee arvamus ning see võib olla menetluse käigus oluliselt muutunud ning mõned seisukohad võivad olla suisa vastupidised esialgsele raportööri seisukohale.

 

Siis arutleti veel arvamuse vormi ning selle pikkuse üle ning selle üle kas seletuskiri kuulub ka avaldamisele koos raportiga või mitte. Diskussioon oli ka selle üle, kellel on viimane sõnaõigus arvamuse lõpliku sõnastamise osas- kas raportööril või administratsioonil.

Otsustati, et arvamuse koostamisega seotud küsimusi arutatakse veel täiendavalt enne järgmist plenaaristungit toimuval nõupidamisel.

 

Lisaks: kui Regioonide Komitee liikmetel on olnud raskusi mingile dokumendile juurdepääsuga, siis tuleb esitada konkreetsed juhtumid. Muidu ei ole võimalik neid lahendada.

 

3. Regioonide Komitee kultuuri-, haridus- ja teaduskomisjoni (EDUC) 10. koosolek


Regioonide Komitee kultuuri-, haridus- ja teaduskomisjoni 10. koosoleku toimus
reedel, 23. novembril kell 11.00-16.30 Jacques Delors'i hoones, aadressil rue Belliard 101,1040  Brüssel (ruum JDE 52).


Komisjoni prioriteetideks 2008  aastal on heaolu ja solidaarsuse edendamine. Lisaks juba määratud dokumentidele, on järgmisel aastal kavas avaldada arvamust Euroopa kutsehariduse ja koolituse ainepunktide süsteemi kohta, rohelise raamatu rände ja hariduse kohta, EK teatise koolihariduse kaasajastamise kohta, EK teatise mitmekeelsuse kohta , soovituse kohta noorte vabatahtliku tegevuse kohta ning mitmed teised teadus- ja uuendustegevuse, infoühiskonna  ning audiovisuaal- ja meediapoliitika kohta.

Esitatud ettepanekutest 2008 aasta uuringuprogrammi kohta kiideti heaks kaks esimest:

 • “Kooli Agenda 21, kohalikud omavalitsused ja säästev areng
 • “Kohalikul ja piirkondlikul tasandil keskhariduse pooleli jätvate õpilaste hinnanguline arv, statistika ja põhjuste analüüs” 

Ettepanek on korraldada 28 oktoobril (ligikaudu) seminar Prantsusmaal. Koordinaatorite arutelu tulemusena otsustati, et kuna on võimalus korraldada ainult üks seminar, siis võiks toetada seminari korraldamist Prantsusmaal, kuna järgmine aasta on Prantsusmaa ka eesistujariik.

 

Arvamus teemal „Teadus- ja uuendustegevuse tõhusam toetamine ELi piirkondades”

COM (2007) 474 final – CdR 263/2007 – EDUC-IV-018

Raportöör: Jyrki Myllyvirta (FI/EPP) Eelnõu esimene lugemine, vastuvõtmine on kavandatud 6.-7. veebruaril 2008 toimuvaks täiskogu istungjärguks.

 

EK märgib oma teatises, et innovatsioon on kõige tõhusam piirkondlikul tasandil, sest ruumiline lähedus soodustab partnerlust nii avaliku kui ka erasektori osalejate vahel. Piirkondlike klastrite moodustamine on sageli peamine tegur teadusuuringute, tehnoloogiaarenduse ja innovatsiooni edukaks edendamiseks.

Piirkondlikul tasandil otsustajate ning ettevõtjate suutlikkus muuta teadmised, oskused ja pädevused säästvaks konkurentsivõimeliseks eeliseks on äärmiselt oluline piirkondade majandusliku tulemuslikkuse puhul. Euroopa eri piirkonnad on aga siiski märkimisväärselt erinevad oma suutlikkuses võtta vastu ning arendada teadmisi ja tehnoloogiat. See takistab nende kasvuväljavaateid ning kutsub tõenäoliselt esile märkimisväärseid erinevusi jõukuses kogu ELis, mis on hiljutiste laienemiste tõttu muutunud suuremaks.


Raportöör sõnul on vaja parandada regioonide vahelist sünergiat. On vaja arvestada erinevate EL fondide kasutamist. Ei saa parandada kodanike heaolu ilma kohaliku tasandi osavõtuta. Umbes kolmandikus piirkondades on teadus-ja uuendustegevusele suunatud vahendid alla 1% SKPst, mis ei ole aga selgelt piisav. Euroopa Liidu ülestes ettevõtmistes peavad rohkem panustama ka piirkonnad ja VEKd.


Olulised on need uuendusvaldkonnad, mis aitavad edendada regionaalseid ja kohalikke omavalitsusi. On vaja suurendada atraktiivsust investeerimisse teadusuuringutesse. On vaja tagada, et EL fondidest saaksid vahendeid ka väiksemad uurimiskeskused. 7. raamprogrammi elluviimisel tuleb arvestada ka regioonide huvidega ning pidada eesmärgiks regioonide suutlikkuse tõstmist ning ühtlustamist.


EK esindaja (Robert Jean Smith) sõnul on ääretult tähtis raamprogrammide ja tõukefondide integreeritud kasutamine. Oluline on sünergia suurendamine nende kahe instrumendi kasutamisel. 6. märtsil 2008 on kavas konverents sellel teemal. 20 liikmesriiki ehitavad ühekoos teleskoobi jne. EK nõustub enamuses arvamuses toodud mõtetega.

Ei nõustu soovitusega, mille järgi tuleks raamprogrammist edendada raha ka teistele, mitte ainult tippteaduse jaoks. Me valime regioone vastavalt nende teadussaavutustele, mitte nende geograafilisele asukohale.


Arvamuse kohta oli esitatud 3 muudatusettepanekut, millest kaks võeti vastu (1 ja 3) ning teine lükati väikese häälte ülekaaluga tagasi.  Küsimus oli – kas 7 raamprogramm on seotud ühtekuuluvuspoliitikaga või mitte.

Arvamus võeti 3 vastuhäälega vastu.

 

Omaalgatuslik arvamus „Noorte kodanikuaktiivsuse edendamine hariduse kaudu”

CdR 173/2007 rev.1– EDUC-IV-015


Raportöör: Claude du Granrut (FR/EPP) Eelnõu esimene lugemine, vastuvõtmine on kavandatud 6.-7. veebruaril 2008 toimuvaks täiskogu istungjärguks.


Põhiseaduse lepingu ratifitseerimisel kerkinud probleemid on näidanud, et liikmesriikide kodanikud ei tunne piisavalt Euroopa Liidu aluseid, selle pädevusi, institutsioonide tegevust ega arenguväljavaateid.

Regioonide Komiteel on kodanikuaktiivsuse edendamisel hariduse kaudu  oma osa, kuna teatud riikides vastutavad noorte hariduse eest kohalikud ja piirkondlikud omavalitsused, ning teisalt seetõttu, et komitee seisab noorte lähedal, et aidata neil oma kodakondsust rakendada. Just kohalik ja piirkondlik tasand annavad noortele võimaluse oma kodanikuaktiivsust rakendama hakata, osaledes avalikus elus ja tundes selle vastu huvi, mis hiljem laieneb loomulikul teel liikmesriigi ja ELi tasandile.


Arvamuses rõhutatakse, et Euroopa-alast õpetust tuleb õpetada kooskõlas selle ambitsioonikate eemärkidega, kuna see on esmatähtis ELi ja selle kodanike tuleviku jaoks. Euroopa-alane õpetus soodustab traditsiooniliste hariduskontseptsioonide vajalikku uuendamist, et aidata liikmesriikide noortel kohaneda nende ametialase tuleviku ning sotsiaalsete ja poliitiliste kohustustega globaliseeruva majandusega maailmas. Euroopa-alane õpetus seab formaalsele ja mitteformaalsele haridusele eesmärgi kasvatada kodanikke, kes osalevad demokraatliku liidu ülesehitamises.


Arvamuse esimene eelnõu esitati 21 septembril ning selle vastu oli väga suur huvi. Selle arvamuse koostamist soovitas Prantsusmaa kultuuriministeerium. See arvamuse eelnõu on esitatud väga õigel ajal.


EK esindaja sõnavõtt. EK on hea meel, et selline arvamuse koostamine aset leiab. Hea on, et raportis on olulist tähelepanu pööratud hariduse andmisele koolides. Oluline osa on õpetajakoolitusel ning mitteametlikku õppe tunnustamisel. Hoiatus- komisjoni pädevused hariduse valdkonnas on piiratud.

 

Meie roll on ainult toetada kaasa ja anda soovitusi muutuste läbiviimiseks, mitte neid ise läbi viia. Rakendustöö peab toimuma alt üles, mitte ülevalt alla.

 

Arvamuse eelnõu kohta oli esitatud kokku 29 muudatusettepanekut, millest 22 võeti vastu, 6 võeti tagasi ja 1 langes ära. Muudatusettepanekud olid enamasti seotud sellega, et arvamuses oli tungitud valdkonda, mis ei kuulu Euroopa Liidu pädevusse, vaid on liikmesriikide haldusalasse.

 

Arvamuse eelnõu kiideti häälteenamusega heaks ning tuleb veebruaris toimuval täiskogu istungil arutlusele.


Arvamus teemal "Bioteaduste ja biotehnoloogia strateegiat käsitlev vahekokkuvõte"
COM(2007) 175 final - CdR 174/2007 rev.1 - EDUC-IV-016

Raportöör: Karl Döhler (DE/EPP)

 

Vahekokkuvõttes nenditakse, et linnadel ja piirkondadel on oluline mõju bioteaduste ja biotehnoloogia edendamisele. Rahvusvahelises võrdluses on Euroopa biotehnoloogiaklastrid suhteliselt väiksed, seetõttu on nende vahelise võrgustiku loomine otsustava tähtsusega konkurentsivõime jaoks. Klastrite moodustamine, teadusringkondade, tööstuse ja rahastajate kokkuviimine, avalikkuse teavitamine tehnoloogilistest edusammudest, piirkondlike biotehnoloogiaklastrite piirkondadevaheline ja piiriülene koostöö ning rühmitamine sõltuvad linnade ja piirkondade toetusest, et sel moel ühendada jõud ja tugevdada nende konkurentsivõimet rahvusvahelisel tasandil. Komitee kutsub linnu ja piirkondi üles aitama kaasa kasutajate harimisele biotehnoloogia valdkonna õiguslike aluste ja haldusmenetluste osas.

 

Euroopa Komisjon peaks teadusuuringute paremaks kooskõlastamiseks mitte üksnes tegema koostööd liikmesriikidega, vaid ka looma piirkondlikke platvorme või kaasama piirkondlikke rühmitusi vahetult oma töösse. Leiab, et kaasaegne biotehnoloogia annab jätkusuutliku panuse põllumajandusse: komitee toetab Euroopa Komisjoni seisukohta, et kõigi põllumajandusvormide – nii geneetiliselt muundatud kultuuride kui ka tavapärase ja mahepõllumajanduse kultuuride – samaaegne viljelemine võrdsel alusel peab olema võimalik.

 

Tuleks jätta teadliku tarbija otsustada, kui edukaks kaasaegsed biotehnoloogilised tooted turul osutuvad. Sellest tulenevalt näevad mõned linnad ja piirkonnad eeliseid agrobiotehnoloogia kasutamises, samas kui teiste piirkondade jaoks on kasulikud tavapärased või mahepõllumajanduslikud meetodid.

Raportöör tahab välja tuua mõned  tähtsad punktid. Biotehnoloogiatel on oluline roll meditsiinis ja ravimitööstuses. Biotehnoloogia aitab saavutada EL põhilisi eesmärke. Avalikkus ei toeta seda eriti toiduainete ja sööda sektoris. Üldine avalikkus on selles osas negatiivne. Positiivne on suhtumine nende kasutamisel tervishoius. Oluline on käsitleda selle teema eetilisi aspekte. Arutelus tuleb lähtuda faktidest ja teaduslikest avastustest.

 

On esitatud 4 muudatusettepanekut. Muudatusettepanekute esimese kolme osas jõutakse kompromissile ning neljanda soovib raportöör tagasi lükata.

Euroopa Komisjoni esindaja nendib, et biotehnoloogia mängib meie kodanike elus tähtsat rolli ning seda tuleb edendada. Samas on vaja teavitada avalikkust biotehnoloogia mõjudest. Komisjon toetab Regioonide Komitee poolt ettevalmistatud arvamust. Oluline on kasutada biotehnoloogiat põllumajanduses, mis läheb kaugemale kui lihtsalt GMO.  Komisjon töötab lävendite kehtestamise alal.


Muudatusettepanekute arutelu käigus võeti vastu 3 kompromissmuudatusettepanekut ja neljanda võttis ettepaneku tegija tagasi.

Arvamus võeti vastu ühehäälselt.

 

Perspektiivarvamus teemal "Valge raamat spordi kohta"
COM(2007) 391 final - CdR 262/2007 - EDUC-IV-017

Raportöör: Helma Kuhn-Theis (DE/EPP)

Valge raamat sisaldab hulka meetmeid, mida komisjon kavatseb rakendada või toetada. Nimetatud meetmed koos moodustavad tegevuskava „Pierre de Coubertin”, millest komisjon järgmistel aastatel oma spordialases tegevuses juhindub.

Valge raamat on täielikult ära kasutanud praeguste asutamislepingutega pakutavaid võimalusi. 2007. aasta juunis toimunud Euroopa Ülemkogu andis volitused valitsustevahelisele konverentsile, mis näeb ette sporti käsitlevate sätete lisamise asutamislepingusse. rerer

Raportööri sõnul on sport vahend, mis aitab toetada Euroopa lõimumist. Sport on ka väga tähtis majandustegur, sest läbi selle on loodud väga palju töökohti. Sport on küsimus, millega peaks tegelema liikmesriikide tasandil.


Euroopa Komisjoni esindaja on sport oluline vahend võitlemaks ülekaalulisusega ja rasvumisega.  Autoparklate asemel tuleb rajada palliväljakud. EK dokument on nagu manifest. Me peaksime võtma vastu dokumendi- terve eluviisi kümme käsku, näiteks. Seda on ka proovitud teha, aga pole õnnestunud. Ja siin on just omavalitsustel oluline roll. Oleme seisukohad, et riiklikud poliitikad on edukad ainult siis, kui neid toetatakse ka kohalikul tasandil. Esimene ülesanne on võidelda haigestumise vastu üldiselt, kuid samas võiks toetada ka mahepõllumajandust.


Me peame edendama seda, et inimesed liiguksid oma kondiaurul, mitte  bensiini kasutades. Tuleb toetada rattateede ja matkaradade loomist. Esimest korda on Euroopa Komisjoni poolt pandud kirja spordistrateegia. Euroopa Komisjoni algatusega kaetakse kõik spordi aspektid ning seal austatakse spordiorganisatsioonide autonoomiat. Tuleb luua spordialased sotsiaaldialoogi komiteed. Tuleb luua euroopa spordistrateegia, mis põhineb Lissaboni strateegial.


Arvamuse kohta on esitatud 10 muudatusettepanekut. Blokina hääletati muudatusettepanekuid (2,3,6,9,10), mida raportöör toetas. Need võeti vastu. Ülejäänute osas võeti vastu kompromissettepanek.


Arvamus võeti vastu kahe vastuhäälega. Arvamust arutatakse veebruari lõpu istungil.
 
Euroopa Koolitusfondi direktor Muriel Dunbar tutvustab fondi.


Eesmärgiks on aidata lisaks EL riikidele ka naaberriike. Need langevad naabruspoliitika alla. Fond asub Torinos, Itaalias ja ta on tegutsenud juba üle 13 aasta. Nende eelarve on 30 miljoni euro ulatuses. Fondil on umbes 30 partnerit. Fondi tegevus on unikaalne. Nende tegevust on parem mõista läbi konkreetsete näidete. Meie koolitus ei ole ainult ärikoolitus. Me liigume äri planeerimisest ettevõtluse laiema kontseptsiooni suunas ja räägime ettevõtluse alasest õppest varasematel haridustasemetel.

Eriti kasutavad neid koolitusvõimalusi kandidaatriigid. Koolitusfond tegeleb erinevate programmidega ja areng on käsikäes Euroopa liidu poliitikatega. Fondi töö tulemuseks on see, et poliitprojektid on üle võetud vahemere äärsete riikide poolt. Eriti raske on koguda andmeid liikmesriikide kohta. Kogu info saab olema kättesaadav ka Regioonide Komitee kodulehel.

Järgmise EDUC koosolek: 28. veebruar 2008, Brüssel.
 
4. Regioonide Komitee järgmisel täiskogu istungjärgul, mis toimub Brüsselis Charlemagne'i hoones 28.–29. novembril, on peakõnelejad Euroopa Komisjoni asepresident Margot Wallström (institutsioonidevahelised suhted ja teabevahetusstrateegia) ning volinikud Joe Borg (kalandus- ja merendusasjad) ja Ján Figel (haridus, koolitus, kultuur ja mitmekeelsus).

Istungjärk, mida juhatab Regioonide Komitee president, Dunkerque'i linnapea ja esindaja Prantsusmaa parlamendis Michel Delebarre, toimub samaaegselt piirkondlike ühendustega peetava struktureeritud dialoogiga komisjoni 2008. aasta töö- ja õigusloomekava üle ning Blue Planet'i foorumiga ELi merenduspoliitika kohta.

Istungjärgu esimesel päeval keskendutakse arvamustele, mis käsitlevad neljandat ühtekuuluvusaruannet, kliimamuutusi, satelliitnavigatsioonirakendusi, töötervishoidu ja tööohutust, kultuuri globaliseeruvas maailmas, haridust ja teavitustegevust säästva arengu edendamisel ning väärikat vananemist infoühiskonnas. Ühenduse töötervishoiu ja tööohutuse strateegia aastateks 2007–2012 raportöör on Uno Silberg (Kose vallavolikogu esimees, EE/UEN/EA)
 
Volinik Joe Borg osaleb küsimuste ja vastuste vormis peetaval arutelul (16.30–18.00), kus käsitletakse komisjoni merenduspoliitika sinist raamatut, milles tehakse ettepanek kehtestada julgem ELi strateegia, et soodustada kõnealuses valdkonnas uuendusi ja edendada merede säästvat kasutust. Arutelul võtavad sõna ka Jõgeva vallavanem (EE/UEN-EA) ja Regioonide Komitee raportöör sinise raamatu teemal Saima Kalev, Prantsuse riikliku merekeskuse (Nausicaä) peadirektor ja maailma ookeanide võrgustiku (World Ocean Network) kaasjuhataja Philippe Vallette ning ookeanide Euroopa noortefoorumi (European Youth Oceans Forum) esindaja.
 
Volinik Ján Figeli sõnavõtt (18.00–18.45) on seotud arvamusega, milles käsitletakse kultuuri globaliseeruvas maailmas ja mille koostas Brandenburgi liidumaa föderaal- ja Euroopa asjade volinik Gerd Harms (DE/PES), ning selle raames näidatakse videoesitlust 2011. aasta Euroopa kultuuripealinnade kohta (Eestist Tallinn ja Soomest Turu).
 
Regioonide Komitee täiskogu istungjärgu teisel päeval annab tooni struktureeritud dialoog kohalike ja piirkondlike omavalitsuste Euroopa tasandi ja riiklike ühendustega. Asepresident Margot Wallström tutvustab komisjoni töökava ning vastab küsimustele selle peamiste poliitiliste teemade kohta (29. november, 9.45–11.15).
 
5. Muud kasulikku

Euroopa Keskkonnakomisjoni  ajakiri “Science for Environment Policy”
Ajakiri on mõeldud poliitikutele ja teistele keskkonna vastu huvi tundvatele isikutele, et  anda kergesti loetavas keeles informatsiooni  teaduse ja keskkonnapoliitika ühendamiseks. Ajakirjaga on võimalik tutvuda kodulehel:
(http://ec.europa.eu/environment/integration/research/research_alert_en.htm
 
Aruande koostas
Ille Allsaar
Üleriigiliste Omavalitsusliitude Brüsseli esindaja


23.11.2007

 
 Struktuur Meedia Tagasiside | © Eesti Linnade Liit