Eesti Linnade ja Valdade Liit | Otsi | Sisukaart   
  Aktuaalset  | Seadusandlus  | Brüsseli esindus  | Välissuhted  | Andmebaasid  | Uurimused/käsiraamatud  | Linke
Välissuhted
 
Koostööorganisatsioonid
  CEMR
  UBC
  BSSSC
  Rahvuslikud omavalitsusliidud
EL Regioonide Komitee
Euroopa Nõukogu Kohalike ja Piirkondlike Omavalitsuste Kongress
Projektid
Sõprusomavalitsused
Aruanded
Esindus Brüsselis
 


LVP_2015_logo
Linnade ja Valdade Päevad 2018
14.-15. märts Original Sokos Hotel Viru konverentsikeskuses


31. märtsil 2012 a. toimunud Linnade ja Valdade Üldkogu materjalid

Eesti Regionaalse ja Kohaliku Arengu Sihtasutus
Esilehekülg > Välissuhted > Koostööorganisatsioonid > CEMR


Euroopa Kohalike- ja Piirkondlike Omavalitsuste Nõukogu (CEMR)

CEMR (Council of European Municipalities and Regions) on esinduslikumaid omavalitsusorganisatsioone Euroopas, hõlmates 60 rahvuslikku kohalike ja/või regionaalsete omavalitsuste liitu 41-st Euroopa riigist. Eesti Linnade Liit on CEMR'i liige aastast 1995, Eesti Maaomavalitsuste Liit sai Nõukogu liikmeks detsembris 2004.

ÜLEVAADE
Euroopa omavalitsusstruktuurid, autor: Jaanus Tärnov. Teksti täiendanud Kaimo Käärmann-Liive ja Toivo Riimaa.

Sissejuhatus

1951. aastal asutati Genfis Euroopa Omavalitsuste Nõukogu (CEM – Council of European Municipalities), eesmärgiks liikuda ühinenud ja demokraatliku Euroopa poole, järgides kohaliku ja regionaalse otsustusvabaduse ja -pädevuse printsiipe. 1984 lisati nimele R (“and Regions” – “ja Piirkondade”), et tunnustada solidaarsust regioonidega, mis mõnedes Euroopa riikides olid saanud alamriiklikud struktuurid.

Kuna ülalnimetatud printsiipide päevakohasus on aja vältel vaid suurenenud, on ka CEMR pidevalt arenenud. CEMR ühendab 60 rahvuslikku ja/või regionaalset omavalitsuste liitu 41-st Euroopa riigist. Kokku hõlmab CEMR 150 000 kohalikku ja regionaalset omavalitsust.

Peale Rahvusvahelise Omavalitsuste Liidu (IULA) ja Ühinenud Linnade Organisatsiooni (UTO) ühinemist üheks ülemaailmseks organisatsiooniks UCLG 2004. aastal Pariisis, on CEMR viimase Euroopa "filiaaliks"

Seega on CEMR kõige esinduslikum omavalitsusorganisatsioon Euroopas. Kaua aega oli ainsana Baltimaadest CEMR-i täisliige Eesti Linnade Liit, ja seda aastast 1995. Läti astus organisatsiooni liikmeks 1998. aastal ja hiljem ka Leedu.

Juhtorganid

CEMR-i kõrgeim juhtorgan on Peaassamblee. Assambleel on esindatud iga riigi erinevate kategooriate territoriaalsed omavalitsusüksused võrdselt. Assamblee tuleb kokku kord kolme aasta tagant, lisaks peetakse erakorralisi koosolekuid vähemalt kolmandiku liikmete nõudel. Assamblee ülesandeks on uute täis-, assotsieerunud ning nõuandvate liikmete kinnitamine.

Poliitikakomitee on CEMR-i alaline juhtorgan, mis moodustatakse riiklike sektsioonide ja assotsieerunud liikmete esindajatest kolmeaastaseks perioodiks. Poliitikakomitee peab kaks korralist koosolekut aastas. Poliitikakomitee ülesanded:
 • Oma liikmete hulgast presidendi, asepresidentide ja peasekretäri määramine
 • Täidesaatva büroo liikmete määramine (enda hulgast)
 • Kolme vannutatud audiitori kinnitamine
 • Audiitorite esitatud aastaeelarve ja aruannete kinnitamine
 • Uute liikmete vastuvõtmine ja Assambleele kinnitamiseks esitamine
 • Komiteede nimetamine spetsiifiliste probleemide ja CEMR-i puudutavate küsimuste käsitlemiseks
Täidesaatev büroo vastutab otseselt Poliitikakomitee otsuste täitmise eest. Büroosse kuuluvad president, esimene asepresident ning kuni 9 asepresidenti, sh Finantsjuhtimise Komitee esimees ja peasekretär.

CEMR-i president on Dr Wolfgang Schuster (Stuttgart'i linnapea).

Tegevuspõhimõtted

Oma loomisest peale on organisatsioonil olnud kaks peamist printsiipi:
 • Kohalik demokraatia on kõikide demokraatlike riikide avaliku elu alus: olles sügavalt seotud demokraatia printsiibiga saab CEMR oma liikmetena aktsepteerida vaid vabade valimiste tulemusena loodud kohalikke ja regionaalseid võime;
 • Nagu üks CEMR asutajatest, Lyoni linnapea Edouard Herriot, on ütelnud,: “kõik mis lahutab riike, see liidab omavalitsusi”, on kohalikel omavalitsustel täita oluline osa Euroopa Liidu ülesehitamisel. See tähendab, et kodanikkond on kohalikele valitud poliitikutele kõige lähemal, ning seega kohtuvad Euroopa Liidu põhiküsimused tavakodanikega just kohalikul tasandil.
Olles kohalike ja regionaalsete omavalitsuste organisatsioon, on CEMR-i pidevaks argumendiks nn Euroopa kodakondsus, mille kohaselt Euroopa riikide kodanikud peavad saama osaleda võimalikult paljudes neid mõjutavates valimisprotsessides. Ehkki CEMR propageerib Euroopa Liitu, ning on tema poliitikatesse puutuva informatsiooni levitajaks, on ta esmajoones oma liikmete – kohalike ja regionaalsete omavalitsuste huvide esindaja ning Euroopa kohaliku ja regionaalse demokraatia hääl.

Ülesanded
 • Arvamuste avaldamine peamistes Euroopat, eriti Euroopa Liitu hõlmavates küsimustes
 • Kohalikku ja regionaalse omavalitsuse kaitsmine ja tugevdamine
 • Kohaliku ja regionaalse administreerimise alaste kogemuste ja teadmiste vahetus Dialoogi arendamine Euroopa institutsioonidega, ning kohalike ja regionaalsete omavalitsuste huvide esindamine suhetes nendega

 • Omavalitsuste partnerlusskeemide Sõpruslinade liikumise (Town Twinning) raames väljatöötamine, ning kultuuriliste, majanduslike sotsiaalsete ning poliitiliste sidemete tugevdamine Euroopa kohalike ja regionaalsete omavalitsuste vahel
 • Kesk- ja Ida-Euroopa riikides kohaliku demokraatia tugevdamise toetamine.
Tegevus

CEMR-i tegevus baseerub föderalistlikul filosoofial. Oma algusest saadik on ta seisnud subsidiaarsuse printsiibi eest, millele vastavalt otsustusõigus kuulub madalaimale pädevale tasandile. Tasanditeks siinkohal on Euroopa Liit, rahvusriik, regioon, omavalitsus, kodanik. Nimetatud printsiibi järgimine mitte ainult ei reguleeri riikide ja Euroopa Liidu suhteid, vaid, põhinedes kodanikul, on kogu avaliku sektori asutuste püramiidi omavaheliste suhete aluseks.

CEMR toetab täielikult Regioonide Komiteed, mis loodi Euroopa Lepinguga 1992. aastal. CEMR-i ja Regioonide Komitee tegevused on sarnased, mis tõstab CEMR-i olulisust just Euroopa Liidu mitteliikmete esindajatele. CEMR-i arvamus jõuab Euroopa Liidu otsustusprotsessi ametlike dokumentide (arvamuste), või siis Komiteesse kuuluvate liikmete esindajate kaudu. Tähtsusetu pole ka, et Regioonide Komitee president - Mr Pasqual MARAGALL - on endine CEMR-i president, praeguseks aupresident.

Samalaadne tihe koostöö käib CEMR-il Euroopa Nõukogu Kohalike ja Regionaalsete Omavalitsuste Kongressiga (CLRAE), mis on Euroopa peamiseks kohaliku ja regionaalse demokraatia institutsiooniks. CEMR-ist sai alguse Euroopa Nõukogu konventsioon Euroopa Kohalike Omavalitsuste Harta, mille võttis vastu Euroopa Nõukogu ning mis nüüdseks on ratifitseeritud enamike EN liikmesmaade poolt.

CEMR kõige laiemaks tegevusalaks on siiski tema algatatud Sõpruslinnade Liikumine ehk Town Twinning. Taolise, maailmas unikaalse liikumise tulemuseks on enam kui 9000 ametlikku sõprussuhet. CEMR-il on õnnestunud saada Euroopa Parlamendi toetus ka liikumise toetuseks finantsabi struktuuri organiseerimiseks, ning 1990. aastal asutati CAT – Community Aid to Town Twinning (Ühenduse Abi Sõpruslinnade Liikumisele) - fond. 1997. aastal eraldas Parlament fondile 7,5 miljonit eküüd (Euroopa valuutaühik, kurss Eesti krooniga 1/~15,7). Hilisematel aastatel on seda summat mõnevõrra vähendatud.

Töögrupid

1992. aastal asutati temaatilised komiteed, mille eesmärgiks on käsitleda Euroopa Ühenduse poliitikate mõju kohalikule ja regionaalsele tasandile. Nende komiteede baasil moodustati peagi paindlikumad töögrupid (Working Groups), mis on raamistikuks CEMR liikmete ja Euroopa institutsioonide dialoogile kindlustamaks kohalike ja regionaalsete huvide arvestamist Euroopa Ühenduse otsustusprotsessis. VAstasvalt vajadusele luuakse ka ajutised töögrupid, nt mõne CEMR-i positsiooni väljatöötamiseks.

Olulise osa CEMR-i tegevusest toimub liikmesriikides asuvatest töögruppide liikmetest moodustatud võrgustike kaudu. Üle Euroopa asub kolm koordinaatorite võrku:
 • Kohaliku Agenda 21 koordinaatorid (Eestis ELL-i nõunik Irja Alakivi)
 • Town Twinning koordinaatorid (Eestis ELL asedirektor Toivo Riimaa)
 • Informatsiooniesindajad (Information Officers) (Eestis esindajat ei ole).
Käesoleval ajal töötavad järgmised töögrupid (allikas ja täiendav info: http://www.ccre.org/commissions_et_groupes_de_travail_en.htm):
 • Keskkonnakaitse
 • Kohalik Agenda 21
 • Transport
 • Tööandjate platvorm
 • Naiste valitud esindajad
 • Infoühiskond (ELANET)
 • Infoteavitajad (Information Officers)
 • Avalike teenuste ja -hangete võrgustik
 • Tööhõive (ad hoc)
 • Struktuurifondid (ad hoc)
 • Riskijuhtimine ("PRIMEUR" - võrgustik)
 • Aastal 2003 on moodustamisel ka Energia töögrupp
Sellele lisaks algatas CEMR 2000 aastal algatused "Act Locally for Employment" ning "Rural Development Network".

CEMR-i eelarve on umbes 2 miljonit EUR, millest enamus tuleb liikmemaksudest, 10% EL Komisjonilt programmi "Active European citizenship" raames.

CEMR-i positsioonipaberid (poliitikadokumendid) on kättesaadavad CEMR-i kodulehel aadressil http://www.ccre.org/prises_de_positions_en.htm

 
 Struktuur Meedia Tagasiside | © Eesti Linnade Liit