Eesti Linnade ja Valdade Liit | Otsi | Sisukaart   
  Aktuaalset  | Seadusandlus  | Brüsseli esindus  | Välissuhted  | Andmebaasid  | Uurimused/käsiraamatud  | Linke
Uurimused/käsiraamatud
 
Teadustööd
Uurimistööd
Analüüsid
Käsiraamatud
Haldusreform
 


LVP_2015_logo
Linnade ja Valdade Päevad 2018
14.-15. märts Original Sokos Hotel Viru konverentsikeskuses


31. märtsil 2012 a. toimunud Linnade ja Valdade Üldkogu materjalid

Eesti Regionaalse ja Kohaliku Arengu Sihtasutus
Esilehekülg > Uurimused/käsiraamatud > Uurimistööd


Kohalike omavalitsuste roll jäätmemajanduse korraldamisel
Print

Tartu Ülikool
Majandusteaduskond
Rahvamajanduse instituut
Helina Uussalu
Bakalaureusetöö
Töö juhendaja: lektor Raigo Ernits
Tartu 2007

SISUKORD

Sissejuhatus .......................................................................................................................4

1. Jäätmemajanduse korraldamise põhimõtted .................................................................6

  1.1. Jäätmemajanduse olemus .......................................................................................6

  1.2. Jäätmemajanduse korraldamise spetsiifika ..........................................................11

  1.3.Kohaliku omavalitsuse ülesanded jäätmemajanduse korraldamisel ning selleks vajaminevad ressursid .................................................................................................15

  1.4. Mudel jäätmemajanduse korraldamiseks kohalikes omavalitsustes ....................23

2. Jäätmemajanduse korraldamise probleemid ja lahendamisvõimalused Eesti kohalikes omavalitsustes .................................................................................................................28

   2.1. Jäätmemajanduse institutsionaalse korraldamise probleemid..............................29

   2.2. Jäätmemajanduse inimressursiga seotud probleemid...........................................32

   2.3. Jäätmemajanduse korraldamiseks vajalike ülesannete täitmine kohalikus omavalitsuses ..............................................................................................................39

   2.4. Jäätmemajanduse korraldamise parendamise võimalused Eesti kohalikes omavalitsustes .............................................................................................................46

Kokkuvõte......................................................................................................................50

Viidatud allikad...............................................................................................................53

Lisad...............................................................................................................................57

   Lisa 1. Jäätmekategooriad...........................................................................................57

   Lisa 2. Jäätmemajandusest tulenevate teenuste ja kaupade pakkujad.........................58

   Lisa 3. Küsimustik kohalikele omavalitsustele jäätmekorralduse kohta ....................60

   Lisa 4. Küsimustikule vastanud kohalikud omavalitsused 2006. aastal Eestis...........61

   Lisa 5. Keskkonnateemade käsitlemine volikogus, 2005. aastal Eestis......................62

   Lisa 6. Jäätmehoolduse korraldamine, 21. juuni 2006. aasta seisuga Eestis ..............63

   Lisa 7. Piirhindade kehtestamine, jäätmehoolduseeskirja ja jäätmekava olemasolu, 21. juuni 2006.aasta seisuga Eestis .............................................................................65

   Lisa 8. Kohalike omavalitsuste uuringud, projektid, ülevaated, 21. juuni 2006. aasta seisuga Eestis ..............................................................................................................67

   Lisa 9. Kohaliku omavalitsuse volikogu minimaalsed suurused ................................70

   Lisa 10. Veopiirkonnad, 21. juuni 2006. aasta seisuga Eestis ....................................71

   Lisa 11. Järelevalve kohustusega ametnike arv, 21. juuni 2006. aasta seisuga Eestis 72

   Lisa 12. Tööle võtmise kriteeriumid, 13. aprilli 2007. aasta seisuga Eestis ...............73

   Lisa 13. Jäätmemajanduse inimressurss, 13. aprilli 2007. aasta seisuga Eestis..........74

Summary .........................................................................................................................76

SISSEJUHATUS

Kohalik omavalitsus on demokraatlik võimuorgan, kelle ülesandeks on korraldada ja juhtida kohalikku elu, sealjuures arvestatakse valla- ja linnaelanike vajadusi, huvisid ning ka valla-ja linna arengu iseärasusi.

Kohalike omavalitsuste mitmete ühiselu puududavate funktsioonide seas peavad kohalikud omavalitsused tegelema jäätmememajanduse korraldamisega. Jäätmemajanduse korraldamine on seotud mitmete aspektidega, tuleb arvestada jäätmemajandust reguleerivaid seaduseid, piiratud ressursse ja kohalike omavalitsuste edasiseid arengusuundasid. Teema on aktuaalne kuna kohaliku omavalitsuse roll jäätmemajanduse korraldamisel on oluline ning läbi viiakse uuendusi. Ühe eesmärgina püütakse jäätmemajandust uuele tasemele viia, minnes üle korraldatud jäätmeveole.

Uurimistöö eesmärgiks on välja selgitada kohalike omavalitsuste probleemid jäätmemajanduse korraldamisel ja nende lahendamise võimalused. Käesoleva uurimistöö eesmärgi saavutamiseks on püstitatud järgnevad uurimisülesanded:

   1. Kirjeldada jäätmemajanduse olemust (eripära).

   2. Anda ülevaade omavalitsuste ülesannetest seoses jäätmemajandusega ning milliseid ressursse on selle korraldamiseks vaja.

   3. Koostada kohaliku omavalitsuse jäätmekorralduse mudel.

   4. Selgitada missugune on reaalne olukord Eesti jäätmemajanduse korraldamisel, missugused on probleemid ja kuidas neid lahendada.

Uurimistöö koosneb kahest peatükist. Esimeses peatükis antakse ülevaade jäätmemajanduse olemusest, korraldatud jäätmeveost, kohalike omavalitsuste ülesehitusest, ülesannetest ning jäätmemajanduse korraldamise ressurssidest. Esimeses peatüki lõpetuseks koostatakse kohalike omavalitsuse jäätmemajanduse korraldamise verbaalne mudel, kus kajastatakse kõiki olulisi aspekte jäätmemajanduse edukaks korraldamiseks. Mudeli raames määratakse kindlaks jäätmemajanduse korraldamise ideaallahenduse kriteeriumid.

Teises peatükis kirjeldatakse jäätmemajanduse korraldamist kohalikes omavalitsustes osade Eesti linnade ja valdade näitel. Käsitletavateks teemadeks on jäätmemajanduse korraldamise institutsioonid, inimressursi osa jäätmemajanduse korraldamisel ning ülesannete täitmine. Eelpoolmainitud tegureid võrreldakse mudelis püstitatud kriteeriumitega.

Inimressursi osas kirjutatakse täpsemalt jäätmemajanduse korraldamisega tegelevatest ametikohtadest, keskkonnaspetsialisti vajadusest ning teistest inimressursiga seotud jäätmemajanduse korraldamise aspektidest. Saades esimeses peatükis teada, kuidas kohalikud omavalitsused saavutaksid jäätmemajanduse korraldamise väga hea taseme, on võimalik pärast reaalse olukorra kirjeldamist välja selgitada, millised probleeme esineb jäätmemajanduse korraldamisel. Töö lõpetuseks pakutakse välja lahendusi probleemide ületamiseks.

Andmeid uurimistöö kirjutamiseks saadi erinevatest andmeallikatest. Kasutati internetiallikaid, kohalike omavalitsuste kodulehti, raamatuid jt. Kuna uurimistöö on seotud avaliku sektoriga ning spetsiifilise valdkonnaga nagu jäätmemajandus, siis kasutati töös erinevaid seaduseid, nt kohaliku omavalitsuse korralduse seadus, jäätmeseadus jt. Illustreerivate näidete toomiseks otsiti infot ka ajalehtedest, nt Äripäev.

Empiirilises osas saadi informatsiooni Eesti Linnade Liidu poolt läbi viidud uuringust - Kohaliku omavalitsuse jäätmehoolduse korralduse uuring. Lisaks sellele koostas autor kohalikele omavalitsustele täiendava informatsiooni saamiseks lisaküsimustiku.

Kogu tekst (.pdf fail)


13.06.2007

 
 Struktuur Meedia Tagasiside | © Eesti Linnade Liit