Eesti Linnade ja Valdade Liit | Otsi | Sisukaart   
  Aktuaalset  | Seadusandlus  | Brüsseli esindus  | Välissuhted  | Andmebaasid  | Uurimused/käsiraamatud  | Linke
Aktuaalset
 
Uudised
  Arhiiv
  ELL-uudis (listi uudiskirjad)
  Brüsselist memod
    2018 Brüssel
    2017 Brüssel
    2016 Brüssel
    2015 Brüssel
    2014 Brüssel
    2013 Brüssel
    2012 Brüssel
    2011 Brüssel
    2010 Brüssel
    2009 Brüssel
    2008 Brüssel
    2007 Brüssel
    2006 Brüssel
    2005 Brüssel
Pressiteated
Omavalitsusliitude läbirääkimised
Seisukohad
Linnade ja Valdade Päevad
Konverentsid, seminarid
Liitu meilinglistiga
Huvitavaid fakte
KOV ja kliima
Kalender
 


LVP_2015_logo
Linnade ja Valdade Päevad 2018
14.-15. märts Original Sokos Hotel Viru konverentsikeskuses


31. märtsil 2012 a. toimunud Linnade ja Valdade Üldkogu materjalid

Eesti Regionaalse ja Kohaliku Arengu Sihtasutus
Esilehekülg > Aktuaalset > Uudised > Brüsselist memod > 2007 Brüssel


21.-25. aprll 2007
Print

E-nädalakiri 13/2007

Sisukord:

1. ELAN võrgustiku koosolek
2. European e-Government Awards 2007
3. Leipzigi  Harta -  linnade arengu poliitika põhimõtted ja strateegiad
4. Euroopa Parlamendi raport tervishoiuteenuste reguleerimisest siseturul
5. Konverentsid, seminarid, muud

1. ELAN võrgustiku koosolek

22.mail toimus Saksa Kohalike Omavalitsuste  Liidu esinduses (aadress avenue des Nerviens  9-31) ELAN võrgustiku koosolek, mida juhatas Tanja Struve. Koosolekul tutvustas Inga Reiche CEEP (European Centre of Enterprises with Public Participation and of Enterprises of General Economic Interest) esindaja oma organistasiooni eesmärke, mis puudutavad avalikke teenuseid ja üldhuviteenuseid. Vastav viide avalike teenuste ja üldhuviteenuste kohta tuleb ka põhiseaduslepingusse.

CEEP püüab EL tasandil omada liidrirolli ja kaasa rääkida eraettevõtete, etttevõtete ja tööandjate liitudega, kes tegutsevad avalike teenuste sektoris. Avaldatud on aruanne Üldhuvide sotsiaalteenuste Sotsiallse kaitse komitee poolt koostatud küsimistiku kohta, mis peagi avaldatakse Tööhõive ja sotsiaaldirektoraadi kodulehel 

27.oktoobril avalikustatakse merenduspoliitikat käsitlev Sinine Raamat. Oma strateegilistes eesmärkides aastateks 2005–2009 on Euroopa Komisjon püüdnud luua üldist merenduspoliitikat, mille eesmärk on hästi toimiva merenduse saavutamine keskkonda säästval viisil.

Sellist poliitikat peaksid toetama tipptasemel merealane teadustöö, tehnoloogia ja innovatsioon. 7.juunil 2006 kiitis Euroopa Komisjon heaks Merenduspoliitika rohelise raamatu ja praegu on käimas vastavad konsultatsioonid. Konsultatsiooniprotesess lõpeb 30.juunil 2007.

Täiendav teave (Merenduspoliitika roheline raamat ”Euroopa Liidu tulevase merenduspoliitika suunas: Euroopa seisukoht ookeanide ja merede küsimuses”)

Koolsolekul tutvustati CEMR uut töötajat tööhõive ja sotsiaalpoliitikate alal Cristina Sosat. Euroopa Komisjon ja Portugali eesistumine valmsitavad ette programmi 6.vaesuse ja sotsiaalse tõrjutusealaseks ümarlauaks “Minimum Social Standards: a strategy for protection and empowerment“ , mis toimub Portugalis, Ponta Delgada – São Miguel,  Azores 16-17.oktoobril.

Euroopa Komisjon otsib esinejaid, paneelijuhte ja osavõtjaid tulevaseks seminariks. Teema puudutab lähedalt kohalikke omavalitsusi ja CEMR on huvitatud kohalike omavalitsuste aktiivsest osavõtust seminari 4.paneelis, mis käsitleb migrante ja etnilisi vähemusi. Esinejad võivad olla nii poliitikud kui eksperdid. Reisi- ja majutuskulud kaetakse korraldajate poolt. Ettepanekuid oodatakse 29.maiks.

5.juunil toimub Regioonide komitees regionaalset ja kohaliku meediat käsitlev  foorum. Ürituse eesmärgiks on valgustada  Euroopa Liidu institutsioonide tegevusi ja kuulata antud sektoris töötajate arvamusi. Seminar toimub Regioonide komitee täiskogu istungi eelsel päeval. Foorumil käsitletakse põhiseaduslepet ja institutsionaalse reformi, mis on  päevakorras 21.-22.juunil toimuval Ülemkogul. Foorumile saab registreeruda kuni 1.juunini aadressil June-Forum2007@cor.europa.eu

Angelika Poth-Mögele teavitas ELAN võrgustikku plaanist kasutada omavahelises suhtlemises CEMR ekstranetti ja vähendada e-kirjade saatmist oluliselt alates sügisest. Vajaliku tunnussõnad võrku sisenemiseks antakse süsteemi haldaja poolt. Euroopa Kohalike ja Piirkondlike Omavalitsuste Nõukogu ekstranet süsteemi, mis on loodud CEMR`i liikmetele ja mõeldud omavahelise kommunikatsiooni parandamiseks. Ekstraneti kasutajal võimalik saada kiiremini operatiivset infot ja ülevaateid Euroopa Liidu poliitikate kohta.

Läti regioonide ja omavalitsuliitude esindaja Evita Gzibovska palus teiselt omavalitsusliitudelt informatsiooni eri riikide omavalitsutasandi administratiivse reformi kohta. Hetkel on Lätis käimas omavalitsusreform eesmärgiga aastaks 2009, mil Lätis toimuvad uued kohalike omavalitsuste valimised. Läti valitsus ja uus regionaalminister (endine majandusminister Aigars Stokenbergs) püüavad läbi viia radikaalset reformi.

Lätis on 2,3 miljonit elanikku ja 530 kohalikku omavalitsust ning 26 rajooni. Ideetasandil on räägitud omavalitsuste arvu vähendamisesest 102-ni, ka 26-ni. Riik planeeritakse jagada 5 rajooniks, mis oleksid samuti regionaalseks haldusjaotouseks. Läti üleriigiline omavalitsusliit valmistub kohtumiseks valitsusega reformi küsimustes ja on huvitatud analoogstest kogemustest. Eelmisel aastal toimus administratiivreform Taanis, mille kohta on võimalik saada lähemat teavet: http://tinyurl.com/2r3m93

Taani siseministeeriumi publikatsioon läbiviidiud reformist  

2. European e-Government Awards 2007

Perioodil 2.aprillist kuni 11.juunini on võimalik esitada kandidaate Euroopa Komisjoni kolmandale e-valitsuse auhindadele (European e-Government Awards 2007). Taotlejatele on alates 2.aprillist avatud portaal www.epractice.eu. Kandidaatiteks võivad olla Euroopa Liidu rahvuslikud, regionaalsed, kohalikud valitsused, samuti kandidatmaad, Island, Liechtenstein, Norra ja ¦veits. Auhinnad antakse üle Lissabonis 20. septembril ministrite e-valitsuse konverentsil. Taotlused tuleb esitada inglise keeles.

Täiendav teave:auhinna teaotlemise kohta:
http://www.epractice.eu/index.php?page=fix&p=1

http://www.epractice.eu/index.php?page=fix&p=3&menu=2

3. Leipzigi  Harta -  linnade arengu poliitika põhimõtted ja strateegiad

24.- 25. mail toimus Lepzigi Euroopa Liidu ministrite linnade arengu ja territoriaalse ühtekuuluvuse alasel mitteametlik  kohtumine, kus lepiti kokku Leipzigi Harta (the Leipzig Charter for Urban development) üldistes linnade arengu poliitika põhimõtetes ja strateegias. 

Eesti toetas harta heakskiitmist, kuid juhtis tähelepanu asjaolule, et liikmesriikide linnade probleemistik on väga mitmekesine sõltudes konkreetse liikmesriigi linnade arengustaadiumidest ja siseoludest. Mitmed hartas toodud põhimõtted on kantud pigem suurlinnade problemaatikast. Eesti linnade peamised väljakutsed tänasel päeval seonduvad esmajoones majandusarengu, ruumilise planeerimise ja valglinnastumisega.

Leipzigi Harta peab andma uue tõuke säästvate linnade kujundamisele. Harta toetab oma sisult Euroopa Liidu Säästva Arengu Strateegiat ning rõhutab olulist põhimõtet, et kõik kolm säästva arengu printsiibi mõõdet – majanduslik areng, sotsiaalne tasakaal ja ühtekuuluvus ning keskkonna aspektidega arvestamine – peavad linnade arendamisel leidma võrdväärset arvestamist. 

Lepizigis arutati ka Euroopa Liidu territoriaalse arengu agenda eelnõud, mille eesmärgiks on tugevdada regioonide territoriaalset sidusust. Territoriaalse ühtekuuluvuse ning linna- ja maapiirkondade arenguvajaduste tugevam rõhutamine Euroopa Liidu ühtekuuluvuspoliitika raamistikus on väga oluline.

Leiptzigi hartat hinnatakse enam valitsemist käsitleva dokumendina kui linnapoliitikaid hõlmav raamistikuna.

Täiendav teave 1

Täiendav teave 2

 Lepzigi Harta tekst

4. Euroopa Parlamendi raport tervishoiuteenuste reguleerimisest siseturul

23.mail võttis Euroopa Parlament vastu raporti, mis käsitleb tervishoiuteenuste teenuste direktiivist väljajätmise mõju ja tagajärgi. Saadikud sooivad, et Euroopa Komisjon esitaks ettepaneku võtta kasutusele vahend Euroopa Kohtu pretsedendiõiguse kodifitseerimiseks ning võetaks vastu patsientide õiguste Euroopa harta.

Tervishoiuteenuseid tuleb Euroopa Liidus reguleerida ühenduse tasandil. Raportis käsitletaksegi patsientide ning tervishoiutöötajate liikuvust, patsientide teavitamist, kulude hüvitamist, õiguslikku vastutust ning liikmesriikide vahelist koostööd tervishoiuteenuste vallas.

Liikmesriigid peaksid tervishoiuteenuste kättesaadavuse osas tagama teiste liikmesriikide elanike, nii era- kui ka riiklike patsientide võrdse kohtlemise. Patsientidele tuleks anda õigus valida mõne teise riigi tervishoiuteenused kui see võimaldab neil saada asjakohast ravi, muuta kättesaadavamaks hüvitus- ja kohtumenetlusmehhanismid, kui ravi erinevad etapid leiavad aset erinevates riikides.

Raportis nõutakse muuhulgas ühtsete kontaktpunktide loomist, et tagada patsientidele, tervishoiutöötajatele, tervishoiuasutustele ja pädevatele asutustele juurdepääs objektiivsele ja sõltumatule teabele.

Vastu võtmata jäi muudatusettepanek, kus komisjoni kutsuti üles esitama Euroopa Parlamendile ettepanekut lisada tervishoiuteenused teenuste direktiivi. Samuti ei pea Euroopa Komisjon esitama tervishoiuteenuste direktiivi eelnõu.

Täiendav teave

5. Konverentsid, seminarid, muud

* Euroopa Komisjon on avanud registreerimise 4.juunil Brüsselis toimuvale linnatranspordi alasele konverentsile, mis Charlemagne hoones. Konverents on osa ettevalmistusprotsessist  sügisel ilmevale linnatranspordi alasele Rohelisele raamatule. Registreerumine on kuni 29.maini võimalik aadressil:
http://teamwork.intbase.com/0705_02/index.php?p=2 

* 21.juunil toimub koostöös Euroopa Komisjoniga Intelligent Energy programmi (IEE) Infopäev Tallinnas,  majandusministeeriumi saalis. Tutvustamisele tulevad IEE-programmi uued arenguid ja prioriteedid. Infopäeval peatutakse põhjalikumalt sellistel  teemadel, nagu kohalike energiaagentuuride asutamine, säästva energia regioonid (sustainable energy communities), samuti projektivõimalustest taasutvate kütuste kasutamisel ning hoonete ja transpordi energiasäästu alal. Ettekanded on eesti keeles. Üritus kestab ca 3-4 tundi ja on tasuta.

Kontaktisikuks Majandus ja Kommunikatsiooniministeeriumis on hr Madis Laaniste (madis.laaniste@mkm.ee).


* 14.juunil toimub Brüsselis, Regioonide komitees (ruumis JDE 51)  seminar „Clusters - a tool for regional development" eesmärgiga tutvustada väljakutseid ja lahendusi klastrite kasutamise, finantseerimise ja infrastruktuuri kohta. Klastrite kasutamise kogemusi tutvustavad Prantsuse, Saksi-Anhalti, Valencia. Põhja-Taani ja Ungari Eszak-Alfold regioonid.

Registreeumine seminariks aadressil: brussels@eszakalfold.hu.

* 5.juunil avavad oma Brüsseli esindused Rumeenia Omvalitsuste Liit, aadress Square de Meeus 1, esindaja Calin Chira ja  Leedu Kohalike Omavalitsuste Liit (ALAL), aadressil rue du Commerce, 45 4.korrus, esindaja Povilas Kuprys.

* 12.juunil toimub Brüsselis  CEMR/Euroopa Parlamendi Urban-Housing Intergrupi konverents linna-maapiirkondade arengu alal. Konverents toimub Bavaaria liidumaa esinduses, aadressil Rue Wiertz 77, 1000 Brüssel, töökeelteks on inglise, dakasa ja prantsuse keel.Konverentsile järgneval päeval toimub CEMR`is poliitikakomitee koosolek.

Konverentsi eesmärgiks on tuua kokku omavalitsusliitude esindajaid, kohalike omavalitsuste eksperte , kohalike ja regionaalse tasandi poliitikid, akadeemisilsi eksperte ja EL isntitutsioonide esindajaid. Konverentsil esinevad d.r Luedtke-Daldrup (Saksamaa transpordi, ehituse ja linnapoliitikate ministeeriumi riigisekretär), Dirk Ahner (peadirektor, DG REGIO), Mario Pezzini (asedirektor, Avalik haldus ja teriiotoriaalne areng, OECD) ja paljud teised kõrged poliitilise tasandi esindajad ja eksperdid, kes on kaasatud linna-maa arenguküsimustesse.

Täiendav teave:
http://www.ccre.org/docs/urban_rural_dynamics_cemr.pdf

 * Norra, ¦veitsi ja Islandi omavalitsuliidud on huvitatud EFTA (European Free Trade Association - Euroopa Vabakaubanduse Assotsiatsioon) Brüsseli esinduse juurde komitee loomisest, mis teeks koostööd ja esindaks eelpool nimetatud riikide omavalitsusliite Regioonide komitees. Komiteed koostöö ja dialoogi pidamiseks Euroopa Parlamendi ning Majandus- ja Sotsiaalkomiteega on oma olemasolu igati õigustanud. Hetkel käivad läbirääkimised EFTA ja Regioonide komitee administratsioonidega.

* Tänu Euroopa Liidu määrusele, mis seab välismaa mobiilikõnedele piirhinna, on mobiilioperaatorid sunnitud tunduvalt vähendama välismaal tehtud ja vastu võetud mobiilikõnede hinda. Eurotariifi ülemmäär välismaal võetud kõne eest on alates käesoleva aasta suvest 49 eurosenti (7,70 krooni). Eurotariifi ülemmäär välismaal vastu võetud kõne eest on 2007. aasta suvest 24 eurosenti (3,80 krooni). Hinnad vähenevad veelgi 2008. ja 2009. aastal.

Täiendav teave:
http://ec.europa.eu/information_society/activities/roaming/index_en.htm

Koostas:

Anne-Ly Reimaa
Square De Meeûs 1,
B-1000 Bruxelles

e-post: annely.reimaa@ell.ee

25.05.2007


28.05.2007

 
 Struktuur Meedia Tagasiside | © Eesti Linnade Liit