Eesti Linnade ja Valdade Liit | Otsi | Sisukaart   
  Aktuaalset  | Seadusandlus  | Brüsseli esindus  | Välissuhted  | Andmebaasid  | Uurimused/käsiraamatud  | Linke
Uurimused/käsiraamatud
 
Teadustööd
Uurimistööd
Analüüsid
Käsiraamatud
Haldusreform
 


LVP_2015_logo
Linnade ja Valdade Päevad 2018
14.-15. märts Original Sokos Hotel Viru konverentsikeskuses


31. märtsil 2012 a. toimunud Linnade ja Valdade Üldkogu materjalid

Eesti Regionaalse ja Kohaliku Arengu Sihtasutus
Esilehekülg > Uurimused/käsiraamatud > Uurimistööd


Lepingulise delegeerimise rakendamine kohalikus omavalitsuses: huvikeskuste ja rahvamajade näide Eestis
Print

Autor: Märt Loite
bakalaureusetöö
Tartu Ülikool
Sotsiaalteaduskond
Avaliku halduse osakond
Juhendaja: Veiko Lember, MA
2004

Lühiülevaade

Käesoleva töö eesmärk on uurida ja hinnata lepingulise delegeerimise kasutamisvõimalusi kohaliku omavalitsuse teenuste pakkumisel huvihariduse ja huvitegevusega seotud valdkonnas. Peamine uurimisküsimus püüab välja selgitada milliseid delegeerimismeetodeid kasutatakse, milliseid eesmärke tahetakse nendega saavutada ning millised on muudatuste tulemused.

Uurimuses antakse ülevaade akadeemiliste allikate põhjal lepingulise delegeerimisega seonduvast teooriast ja tinglikest delegeerimismudelitest. Samuti esitatakse kolmanda sektori kasutamise eripärad, kuna praktikas kasutatakse antud valdkonnas sageli mittetulundussektori abi. Seejärel tuuakse teooriaga võrdlemiseks empiirilises osas välja Eesti olukord huvikeskuste ja rahvamajade tegevuse korraldamisel, kasutades intervjuude kaudu kogutud kohalike omavalitsuste praktilisest kogemusest pärit näiteid. Põhjalikumalt on keskendutud Tartu ja Tallinna ümberkorralduste analüüsile.

Töös näidatakse, et keerulisemate teenustega seotud valdkondades, nagu seda on huviharidus ja huvitegevus, pole selgelt võimalik ühe kindla mudeli järgi käituda. Teenuste sisuline omapära põhjustab raskusi ka tulemuste prognoosimise suhtes ning lepingulise delegeerimise näol pole tegemist võluvitsaga, mis kõik probleemid lahendaks. Eesti praktikas ilmnenud laia võimalustespektri kasutamine omab kahesugust tähendust: ühest küljest on võimaldab paindlikkus arvestada kohalike olude ja eripäradega, kuid samas jätab liigne vabadus ja kontrolli puudumine võimaluse väiksemateks rikkumisteks, kuna uues olukorras on teenusepakkujatel raske kohaneda. Konkurents valdkonnas on madal ja seetõttu pole alati aset leidnud eeldatav kulude kokkuhoid ning jaotusvõrgu suurenemine. Iseloomulik on samuti suur killustatus arengus ning ühise praktika puudumine.

Säilitades positiivset kasvutendentsi osalejate arvus ning avaliku sektori väliste jõudude kaasamist, tuleks tähelepanu pöörata ka kontrolli- ja hindamismehhanismidele, et kaitsta raskestimõõdetavama sisulise poole taset. Samuti peaks olema tähtsal kohal koostöö ja koolitus, edendamaks avaliku- ja mittetulundus- või erasektori partnerlust.

Sissejuhatus.......................... 4
1.  Lepinguline delegeerimine  7
  1.1 Lepingulise delegeerimise kasutamise põhjused... 7
     1.1.1 Majanduslikud põhjused 8
     1.1.2 Poliitilised põhjused 9
  1.2 Delegeerimisprotsess ja delegeerimismudelid.. 10
     1.2.1 Klassikaline konkurentsimudel. 11
     1.2.2 Läbirääkimismudel 12
     1.2.3 Reguleeritud koostöömudel........ 13
  1.3 Kolmas sektor lepingupartnerina..... 14
  1.4 Lepingulise delegeerimise probleemid ja piirid... 16
     1.4.1 Kontrollitavus ja tulemuslikkuse hindamine............. 17
     1.4.2 Tehingukulud......... 18
     1.4.3 Mittetäielikud lepingud 19
2. Eesti huvikeskuste ja rahvamajade korraldus........................ 20
  2.1 Seaduslik ja poliitiline taust....... 20
  2.2 Huvikeskuste ja rahvamajade korraldus praktikas 22
3. Tartu huviharidusreform ja Tallinna rahvamajade reformimisplaanid........... 26
  3.1 Tartu reformi kulg......... 26
  3.2 Tallinna reformimiskava............ 28
  3.3 Tartu huvihariduse ümberkorralduse tulemused 30
4. Analüüs 32
  4.1 Teoreetiliste aspektide ja Tartu juhtumi võrdlus... 32
  4.2 Tallinna reformikavad teooria valguses. 35
  4.3 Üldise Eesti olukorra võrdlus teooriaga 36
Kokkuvõte 38
Kasutatud materjalid 41
Résumé....... 44

Märt Loite bak. töö - kogu tekst (.rtf, 196.97kb)


02.04.2007

 
 Struktuur Meedia Tagasiside | © Eesti Linnade Liit