Eesti Linnade ja Valdade Liit | Otsi | Sisukaart   
  Aktuaalset  | Seadusandlus  | Brüsseli esindus  | Välissuhted  | Andmebaasid  | Uurimused/käsiraamatud  | Linke
Aktuaalset
 
Uudised
  Arhiiv
  ELL-uudis (listi uudiskirjad)
  Brüsselist memod
    2018 Brüssel
    2017 Brüssel
    2016 Brüssel
    2015 Brüssel
    2014 Brüssel
    2013 Brüssel
    2012 Brüssel
    2011 Brüssel
    2010 Brüssel
    2009 Brüssel
    2008 Brüssel
    2007 Brüssel
    2006 Brüssel
    2005 Brüssel
Pressiteated
Omavalitsusliitude läbirääkimised
Seisukohad
Linnade ja Valdade Päevad
Konverentsid, seminarid
Liitu meilinglistiga
Huvitavaid fakte
KOV ja kliima
Kalender
 


LVP_2015_logo
Linnade ja Valdade Päevad 2018
14.-15. märts Original Sokos Hotel Viru konverentsikeskuses


31. märtsil 2012 a. toimunud Linnade ja Valdade Üldkogu materjalid

Eesti Regionaalse ja Kohaliku Arengu Sihtasutus
Esilehekülg > Aktuaalset > Uudised > Brüsselist memod > 2007 Brüssel


12.-16. märts 2007
Print

E-nädalakiri 7/2007

Sisukord:
1. ELAN võrgustiku koosolek
2. Regioonide Komitee koordinaatorite kontaktgrupi koosolek
3. Regioonide komitee COTER komisjoni koosolek
4. Konverentsid, seminarid, muud

1.ELAN võrgustiku koosolek

13.märtsil toimus CEMR`is Inglise kohalike omavalitsiste liidu (LGA - Local Government Association) kutsel ELAN võrgustiku koosolek. Koosolekue oli kutsutud kaks külalisesinejat:  Eric Philippart, Euroopa Komisjoni  Peasekretariaadist, teemaks Euroopa Liidu parem õigusloome ja Jenny Noren, kes rääkis koduvägivallast ja kohalike omavalitsuste panusest sellega toimetulekul.

Parem õigusloome hõlmab poliitikakujundamist idee formuleerimisest selle rakendamise ja jõustamiseni. Tähtis on subsidiaarsuse põhimõtte kohaldamine ja   laiaulatuslik konsulteerimine sidusrühmadega. Poliitika kujundamisel mõõdetakse ka halduskulusid.

Komisjon on sõelunud ettepanekuid, mis olid tema ametisse asumisel aastal 2004 vastu võtmata ja võtnud neist 68 tagasi, kavandades aastaks 2007 kümme täiendavat tagasivõtmist. Komisjoni ettepanekul käivitatakse laiahaardeline strateegia halduskoormuse vähendamiseks. Võttes arvesse, et halduskoormus tekib nii Euroopa tasandi kui riiklike õigusaktide mõjul, tegi komisjon kevadisele ülemkogule kinnitada eesmärgina vähendada halduskoormust 25% võrra aastaks 2012. Tegemist on jagatud vastutusega ja selle nimel tuleb teha tihedat koostööd liikmesriikide ja Euroopa Liidu institiutsioonide vahel. Edusammud tulevad hindamisele koos iga-aastaste arenguaruannetega kevaditil toimuvatel Euroopa Ülemkogu kohtumisel. Kümne parandusmeetme abil loodetakse kokku hoida 1,3 miljardit eurot.

Täiendav teave: Komisjoni teatis KOM(2006) 689 lõplik http://www.toad.cor.europa.eu/CORViewDoc.aspx
http://register.consilium.europa.eu/pdf/et/06/st15/st15510.et06.pdf

Jenny Noren tutvustas Rootsi kohalike omavalitsuste ja regioonide liidu tööd meeste pere-vastast vägivalda käsitleva projektiga, mille kokkuvõtteid tutvustatakse novembris Brüsselis Regioonide komitees toimuval konverentsil. Rootsi liit palus teada anda, kas on teistel organisatsioonidel häid näiteid teostatud projektide kohta (näiteks Daphne projekt) ja sarnaste konverentside korraldamise kogemust. Kontakt: Jenny Noren, e-post: jenny.noren@skl.se

CEMR plaanib korraldada suvel (juulis) migrantide integreerimist käsitleva konverentsi. 28.märtsil kohtud ühtekuuluvuspoliitika töögrupp, kus põhirõhk linnapoliitikatel. Silvain Chevassus palus liitudel tagasisidet komisjonis ettevalmistatud direktiivile KOM(2006) 232 (lõplik) millega luuakse mullakaitse raamistik ja muudetakse direktiivi 2004/35/EÜ.

Kommentaare oodatakse 23.märtsiks, seni on ettepanekuid teinud vaid Inglise, Soome ja Hollandi liidud. CEMR`i keskkonna töögrupp kohtub 15.mail. Soovituslik on osaleda ka energia-teemalisel ja kliimamuutuste kohtumisel 14.mail, sest antud teemasid ei peaks hiljem töögrupis uuesti käsitlema.

2. Regioonide Komitee koordinaatorite kontaktgrupi koosolek

13.märtsil toimus Regioonide Komitee kontaktgrupi koosolek. Koosoleku päevakorra esimeseks teemaks oli arutelu  Struktureeritud dialoogi parandamise üle. Regioonide Komitee president  Michel Delebarre on lubanud esitada omapoolsed ettepanekud Würtzburgis 20.aprillil toimuval juhatuse koosolekul.

Juhatuse koosoleku keskne teema on Euroopa siseturu areng globaliseeruvas maailmas, kus sõnavõtuga on lubanud osaleda Euroopa Komisjoni volinik Günter Verheugen. Arutelu keskmes on ka konkurentsivõime ja innovatsioon, siseturu mudeli sotsiaalne dimensioon. 14.veebruaril toimunud Regioonide komitee rahvusdelegatsioonide presidentide kohtumisel lubas president Delebarre esitada uusi ettepanekuid järgmisele, 23.märtsil toimuval  juhatuse koosolekul Struktureeritud Dialoogi kohta.

Dialoog vajab paremat koordineerimist ja planeerimist. Praegu on kaalumisel korraldada sügisel kohtumine Euroopa Komisjoni presidendi Barrosoga, juunis energeetikavolinik Andris Piebalgsiga. Oluliseks teemaks sügisel kerkib linnatransport (volinik Jacques Barrot) ja  tööturg. Portugali presidentuuri avab teisel poolaastal Franco Frattini (julgeoleku volinik).  Portugali üks prioriteete on merenduspoliitika. Kohtumiste ajakava on koostamisel.

Steen Illeborg, Regioonide Komitee administratsiooni esindaja sõnul on koostamisel alalistes esinduste töötajate nimekiri,  kelle tööülesannete hulka kuulub ka Regioonide komitee tegevuste jälgimine. Samuti püütakse rohkem teha koostööd suursaadikutega, et tõhustada Euroopa Liidu nõukogu suunalist tööd.


Regioonide komitee 69. täiskogu Roomas toimub 22.-23.märtsil ja enam ei võeta vastu ühtegi registreerimist. Osaleda saavad vaid täisliikmed, asendusliimetel vaid vaatlejate staatus. Täiskogu tehnilise poolega tegeb Saskia Verhoeven. Seni on teadmata, kas Regioonide komitee sekretariaadist keegi osaleb koordinaatorite kohtumisel. Registeeritutel oma rinnasilt (erinev tavabadge`st).

Saalis istutakse alfabeetilises järjekorras, mitte poliitiliste gruppide kaupa. Hotellide , mida soovitaiti reserveerida (Regioonide komitee reserveeris 700 kohta), ja täiskogu toimumiskoha vahel toimub tellitud bussi- ja taksoliiklus. Täiskogu ajal on planeeritud korraldada spontaanne dialoog noorte ja Regioonide komitee liikmete vahel.

Neljapäeva õhtul toimub  gala-õhtusöök  esinduslikus Palazzo Venezias. Täiskogul tuleb vastuvõtmisele 20 parandusettepanekut. Kuna tegemist kõrgndatud julgeolekumeetmetega, siis 23.märtsil kell 10 täiskogu alates suletakse auditooriumi uksed, sest suurfoorumit tulevad  tervitama Itaalia president Napolitano ja Lazio regiooni president Marrazzo koos Regioonide komitee presidendi Delebarre`iga.

Kohtumisel mainiti isegi võimalikku Euroopa Parlamendi presidendi Hans-Gert Pöttering`i osavõttu õhtusöögist 22.märtsil.

Täiskogu avamisüritus toimub aadressil Complesso Monumentale di Santo Spirito, Borgo S.Spirito 1-2-3 (http://www.giubilarte.it ) ja 23.märtsil Auditorium Conciliazione, Borgo S.Angelo, 5 (http:// www.auditoriumconciliazione.it )

Rooma täiskogu viimane programm ja lisainfo on üleval Regioonide. Komitee kodulehel:
http://www.cor.europa.eu/en/activities/rome.htm

3. Regioonide komitee COTER komisjoni koosolek

16.märtsil toimus Regioonide Komitee COTER (territoriaalse ühtekuuluvuse poliitika) komisjoni koosolek. Koosoleku päevakorras oli  üleeuroopaliste transpordivõrkude arendamine,  TEN-T (Trans-Euroopa võrgustikud) suuniste rakendamine.  TEN-T sätestab Euroopa Liidu ühishuvis olevaid ning üldist majanduskasvu ja erinevate regioonide sidusust toetavate prioriteetsete infrastruktuuri võrgustike arendamist, pidades silmas ajahorisonti 2020.


Seoses regionaalministrite mitteametliku kohtumisega 25.mail 2007 plaanib COTER komisjon vastu võtta avalduse Euroopa Liidu territoriaalse tegevuskava koostamise kohta. COTER komisjon rõhutab avalduses regionaalplaneerimise olulisust, samuti vajadust määratleda kõigi transpordivõrkude (maanteede, raudteede, veeteede) roll ja äärepoolsemate piirkondade ühendusteede parandamist peamiste transpordivõrkudega.


Eesistujamaa on palunud osaleda COTER komisjoni linnaarenduse ja territoriaalse ühtekuuluvuse ministrite mitteametlikul kohtumise ettevalmistamisel Lepzigis, kus on kavas vastu võtta Lepzigi harta, mille eesmärgiks on  linnamõõtme tugevdamine .

Komisjoni algatus „Piirkonnad majandusmuutustes” on  saanud Regioonide komiteelt positiivse hinnangu. Samas oleks vaja täpsustada piirkondade ja linnade koostöövorme, sest mõlemad on abikõlbulikud programmide „INTERREG IV C” ja URBACT 2007-2013” raames. Juba toimivate võrgustike tööprogrammid tuleks avaldada ka internetis, samuti kokkuvõtted toimunud kohtumistest. Raportöör Alvaro Ancisi (Itaalia) arvates tuleks rohkem selgitada, et tegemist on täiendava meetmega ja et algatus ei tõrjuks kõrvale Euroopa piirkondade seniseid koostöövorme. Samuti peaks Euroopa Komisjon kaasama Regioonide komitee algatuse edukuse aruteludesse.

Viimase teemana oli arutluses lennutranspordi poliitika (raportöör Gordon Keymer, Suurbritannia). Õhutranspordi laienemine on kiirendanud majanduskasvu ja aidanud luua töökohti 2007.a. jaanuaris avaldas Euroopa Komisjon „lennujaamade paketi”, mis sisaldab määrust lennujaamamaksude kohta, lennujaamade ummikute leevendamise tegevuskava ja aruannet 1996.a. maapealse käitluse (st. reisijatega seotud teenused, näiteks lennule registreerimine ja toitlustamine) tegevuskava kohta.

Komisjon soovis antud direktiiviga tekitada suuremat konkurentsi ja langetada hindu, kuid tuntakse muret, et edasine liberaliseerimine võib vähendada töötajate sotsiaalkindlustust ja õiguskaitset.

COTER komisjoni järgmine koosolek toimub Saksamaal Halles 23.-24.mail.

Täiendav teave:
http://www.toad.cor.europa.eu/CORConvocation.aspx?body=coter-iv&date=16032007

Konverentsid, seminarid, muud

·    NEEBOR võrgustiku 2.aastakonverents toimub sel aastal Poolas Elblagis. Avamisel on lubanud osaleda regionaalvolinik Danuta Hübner. Juba praegu ootab Warmia-Mazuri regionaalne esindus Brüsselis konverentsil osalejate kontaktandmeid, samuti ettepanekuid esinejate kohta. Kontakt: Ewa Malz, e-post: warmia.mazury1@skynet.be

·    Euroopa Komisjonil kodulehelt on võimalik leida ülevaadet Euroopa ajaloo tähtsündmustest alates Teise Maailmasõja lõpust. Kodulehel on 17 Euroopa lõimumise lugu kajastavat videoklippi, kus kõnelevadas Winston Churchilli, Konrad Adenauerit, Paul Henri Spaaki ja teisi Euroopa Liidu rajajad. Võimalik on vaadata ka katkendeid Rooma lepingu sõlmimise salvestusest 1957. aastal, Robert Schumani 1950. aasta 9. mai kõnest, Euroopa Parlamendi esimestest otsevalimistest 1979. aastal, Berliini müüri langemisest 1989. aastal.
Kodulehekülg on loodud osana Rooma lepingu 50. aastapäeva tähistamisest.
Täiendav teave: http://europa.eu/abc/history/index_et.htm

* 24.-25.märtsil on avatud kõik Euroopa Liidu liikmesriikide  suursaatkonnad Brüsselis, sest tähistatakse  Rooma lepingu aastapäeva. Eesti suursaatkond on avatud  mõlemal päeval 10.30 - 17.30. Lisaks saatkonnas toimuvale on veel ühes Brüsseli galeriis Eestit esindamas Andres Toltsi maalid.

Koostas:
Anne-Ly Reimaa
Rue de Luxembourg, 3
B-1000 Brüssel, Belgia
e-post: annely.reimaa@ell.ee
16.03.2007


19.03.2007

 
 Struktuur Meedia Tagasiside | © Eesti Linnade Liit