Eesti Linnade ja Valdade Liit | Otsi | Sisukaart   
  Aktuaalset  | Seadusandlus  | Brüsseli esindus  | Välissuhted  | Andmebaasid  | Uurimused/käsiraamatud  | Linke
Uurimused/käsiraamatud
 
Teadustööd
Uurimistööd
Analüüsid
Käsiraamatud
Haldusreform
 


LVP_2015_logo
Linnade ja Valdade Päevad 2018
14.-15. märts Original Sokos Hotel Viru konverentsikeskuses


31. märtsil 2012 a. toimunud Linnade ja Valdade Üldkogu materjalid

Eesti Regionaalse ja Kohaliku Arengu Sihtasutus
Esilehekülg > Uurimused/käsiraamatud > Teadustööd


Omavalitsuste – Põltsamaa linn, Põltsamaa vald, Pajusi vald – võimalik ühinemine ja selle mõju valla haldussuutlikkusele
Print

Magistritöö ökonoomika ja ettevõtluse erialal
Autor: Reelika Neeno
Juhendaja: dotsent Uno Silberg
Kaitstud: 2006
Eesti Maaülikool
Majandus- ja sotsiaalinstituut


SISUKORD

SISUKORD.......................................................................................................................3
SISSEJUHATUS ..............................................................................................................4
1. AVALIK SEKTOR.......................................................................................................6
    1.1. Ühiskondlikud institutsioonid ja huvid..................................................................6
    1.2. Kohalike omavalitsuste kujunemine Eestis..........................................................11
    1.3. Üleriigiline planeering „Eesti 2010”....................................................................16
2. VÕIMALIKE ÜHINEVATE OMAVALITSUSTE – PÕLTSAMAA LINN, PÕLTSAMAA VALD, PAJUSI VALD - DEMOGRAAFILINE JA SOTSIAALMAJANDUSLIK TAUST...........................................................................18
    2.1. Ümbritsev keskkond ............................................................................................18
    2.2. Demograafilised näitajad .....................................................................................21
    2.3. Infrastruktuur........................................................................................................24
    2.4. Haridus, kultuur ja sport.......................................................................................31
    2.5. Tervishoid ja sotsiaalhoolekanne .........................................................................36
    2.6. Majandustegevus ja tööturg .................................................................................39
    2.7. Finantsnäitajad .....................................................................................................42
    2.8. Juhtimine ja valitsemine.......................................................................................54
3. VÕIMALIK ÜHINEMISPROTSESS JA SELLE MÕJU VALLA HALDUSSUUTLIKKUSELE........................................................................................57
    3.1. Üldandmed ........................................................................................................57
    3.2. Küsitluse analüüs .................................................................................................58
    3.3. Rahvaküsitlus .......................................................................................................78
    3.4. Järeldused ja ettepanekud.....................................................................................80
KOKKUVÕTE................................................................................................................84
KASUTATUD KIRJANDUS.........................................................................................87
LISAD............................................................................................................................90
Summary .......................................................................................................................108

SISSEJUHATUS

Vajaduse haldussüsteemi ajakohastamiseks loovad ühiskonna arengus toimuvad muutused. Kui riigipiiride muutmine on raske ja tihti seotud pikkade läbirääkimistega või ka jõu kasutamisega, siis omavalitsuste piiride nihutamine riigisiseselt peaks toimuma vastavalt vajadustele. Haldusterritoriaalsete piiride muutmise põhjustab enamasti soov uue omavalitsusüksuse moodustamiseks, mis oleks ühtne nii majanduslikus kui logistilises mõttes ning mille elanikkonna paiknemine ja vastavad ajaloolis-kultuurilised seosed loovad eelduse ühinemiseks.

Käesoleva magistritöö eesmärgiks on analüüsida omavalitsuste – Põltsamaa linna, Põltsamaa valla, ja Pajusi valla võimalikku ühinemist ning selle mõju valla haldussuutlikkusele.

Töö eesmärgist tulenevalt on käesolevas magistritöös püstitatud järgmised uurimisülesanded:

1. Anda ülevaade avaliku sektori olemusest ja kohalike omavalitsuste kujunemisest Eestis ja üleriigilisest planeeringust „Eesti 2010”.

2. Analüüsida võimalike ühinevate omavalitsuste demograafilist ja sotsiaalmajanduslikku tausta, andes põhjalikuma ülevaate eraldi iga omavalitsuse kohta.

3. Kirjeldada omavalitsuste – Põltsamaa linn, Põltsamaa vald, Pajusi vald – halduskorraldust pärast võimalikku ühinemist võttes aluseks suunatud küsitluse analüüsi tulemusi.

Lisaks on töö lõpus toodud järeldused ja ettepanekud omavalitsuste võimaliku ühinemise läbiviimiseks ning kokkuvõte.

Ühinemiseks on vähemalt kaks teed:

Esimese võimalusena võib administratiivpiiride muutmine toimuda radikaalse haldusreformi käigus, kui piiri muutus toimub kokkulepitud kriteeriumite alusel ja kui vaja, siis ka ilma osapoolte nõusolekuta. Reeglina algatab radikaalse haldusreformi riigi valitsus ja selle näitena võib tuua 1938. aastal toimunud haldusreformi, mille käigus vähenes valdade arv Eesti Vabariigi territooriumil 365-lt 248-le. Reformi läbiviimise kriteeriumiks oli väikeste, mitmest eraldi asetsevast osavallast koosnevate ja majanduslikult elujõuetute valdade likvideerimine ja reformi tulemusel valdade majandusliku olukorra ning haldussuutlikkuse parandamine.

Teise võimalusena toimub haldusterritoriaalsete piiride muutmine vabatahtlikult, omavalitsuste enda initsiatiivil, ajendiks kas majanduslikud või poliitilised põhjused. Selliste liitumiste näiteks võib tuua ka aastatel 1996-1999 Eesti Vabariigis toimunud valdade ühinemisi. Läbivaks jooneks ühinemistel oli linna või alevi (ehk keskuse) ühinemine oma tagamaaga. Liituvad osapooled olid oma rahvaarvult võrdsed või ületas tagamaa oma rahvaarvult keskuse. Loomuliku tõmbekeskuse olemasolu lihtsustas oluliselt ühinemise protsessi ja aitas põhjendada ühinemise vajalikkust territoriaalse reformi käigus nähakse omavalitsuse üksuste ühinemist ja territooriumi haldusjaotuse korrastumist, millega kaasneb:

* kohaliku omavalitsuse üksuste haldussuutlikkuse ja edukate projektitaotluste koostamise suutlikkuse tõus;

* kohaliku omavalituse üksuste poolt tema territooriumil pakutavate avalike teenuste kättesaadavuse ja kvaliteedi paranemine;

* kohaliku omavalitsuse üksuste koostöövõime arenemine.

Magistritöö koostamisel on tuginetud avaliku halduse ja halduskultuuri erialasele kirjandusele. Lisaks on saadud täiendavat informatsiooni haldusreformi käsitlevast seadusest, omavalitsuste dokumentidest, teabekandjatele esitatud teabenõuetest ning internetist. Tööd illustreerivad erinevad tabelid, joonised ja lisad.

Kogu tekst (.pdf, 685.43kb)


15.03.2007

 
 Struktuur Meedia Tagasiside | © Eesti Linnade Liit