Eesti Linnade ja Valdade Liit | Otsi | Sisukaart   
  Aktuaalset  | Seadusandlus  | Brüsseli esindus  | Välissuhted  | Andmebaasid  | Uurimused/käsiraamatud  | Linke
Aktuaalset
 
Uudised
  Arhiiv
  ELL-uudis (listi uudiskirjad)
  Brüsselist memod
    2018 Brüssel
    2017 Brüssel
    2016 Brüssel
    2015 Brüssel
    2014 Brüssel
    2013 Brüssel
    2012 Brüssel
    2011 Brüssel
    2010 Brüssel
    2009 Brüssel
    2008 Brüssel
    2007 Brüssel
    2006 Brüssel
    2005 Brüssel
Pressiteated
Omavalitsusliitude läbirääkimised
Seisukohad
Linnade ja Valdade Päevad
Konverentsid, seminarid
Liitu meilinglistiga
Huvitavaid fakte
KOV ja kliima
Kalender
 


LVP_2015_logo
Linnade ja Valdade Päevad 2018
14.-15. märts Original Sokos Hotel Viru konverentsikeskuses


31. märtsil 2012 a. toimunud Linnade ja Valdade Üldkogu materjalid

Eesti Regionaalse ja Kohaliku Arengu Sihtasutus
Esilehekülg > Aktuaalset > Uudised > Brüsselist memod > 2007 Brüssel


29.jaanuar - 1.veebruar 2007
Print

E-nädalakiri 4/2007

Sisukord:

1. ELAN võrgustiku koosolek
2. EL Regioonide Komitee COTER komisjoni koosolek
3. Diskussioon Brüsseli omavalitsuste maja nimest
4.Konverentsid, seminarid, muud

1. ELAN võrgustiku koosolek

30.jaanuaril toimus Wales`i majas (Rond Point Shuman 11) ELAN võrgustiku koosolek. Koosolekul tutvustas Euroopa Kohalike ja Piirkondlike Omavalitsuste Nõukogu (CEMR) esindaja Angelika Poth Mögele CEMR`i 2007.a. tööprogrammi.

Prioriteetideks on siseturu küsimused (avalikud teenused ja avalikud hanked), keskkond (kliimamuutused), energia, transport; sotsiaalpoliitika (migratsioon, demograafilised muutused, sotsiaalne kaasatus); sotsiaaldialoogi arendamine, eriti uutes liikmemaades, tööseadusandluse moderniseerimine; ühtekuuluvuspoliitika ja ettevalmistustööd 2013.aasta järgseks perioodiks.Aasta 2007 on kuulutatud Euroopa võrdsete võimaluste aastaks. 14.märtsil toimub Pariisis rahvuslike omavalitsusliitude direktorite ja peasekretäride nõupidamine, kus muuhulgas arutusel uue regionaalasjade töögrupi moodustamine, struktureeritud dialoogi edasiarendamine omavalitsusliitude ja Euroopa Komisjoni vahel, Euroopa väikelinnade foorumi projekti tutvustamine, sõpruslinluse edendamine ja sellega seonduv 10-12.mail Rhodosel toimuv konverents.

Frank Hiltermann, Hollandi liidu esindaja, andis ülevaate 2006.a. sügisel tehtud küsitlusest liitude lobby töö kohta Brüsselis. Liitudel on suured lootused seoses valmiva omavalitsuste majaga, sest ühise katuse all olles paraneb koostöö ja see aitab kaasa ka lobby võimalustele institutsioonides.

Liidud töötavad oma kontaktidega eri tasanditel, oleks mõistlik olemasolevat ressurssi paremini ära kasutada ja struktureerida. Oma kontakte saaks ükteiseke vahendada, kasutada ühis- ja koostöö eeliseid.

CEMR esitab tavaliselt omavalitsusliitudele väljatöötatud positsioonid ja parandused, mida tuleks tõhusamalt vahendada parlamendiliikmetele ja nende abidele.Samuti oleks vajalik läbi töötadaEuroopa seadusandluse mõju kohalikul tasandil ja rahvuslikus kontekstis liikmesmade valitsuste esindajatega. Liitudel on kontaktid Euroopa Komisjoni volinike McCreevy, Ferrero-Waldneri, Kallase, Kroesi, Hübneri, Spidola, Dimase ja Barroso kabinettidega.

Sylvain Chevassus andis teada, et 24.aprillil toimub CEMR`i keskkonna ja 25.aprillil energia alane töögrupp Brüsselis. Koosolekud toimuvad uues loodavas omavalitsuste ja regioonide majas aadressil Square de Meeûs 1.

Arutlusel oli 2007. aastal toimuvad Regioonide komitee Avatud päevad, mis toimuvad 8.-11.oktoobril samaaegselt täiskogu istungiga Brüsselis ja üleriiklike omavalitsusliitude osalus selles.

Liitude seisukoht oli, üritus on suunatud eelkõige Brüsselis asuvatele regionaalsetele esindustele ja liidud saavad kaasa aidata vajadusel kontaktide ja teabe vahendamisega (näiteks saksa linnade liit vahendab linnade huvisid). Sel aastal on erandiks Küprose liit, kes on võtniud kohustuse olla konglomeraadi juhtpartner, läti liit vahendab Vidzeme regiooni huve.

2. EL Regioonide Komitee COTER komisjoni koosolek

31.jaanuaril toimus Regioonide komitee COTER (territoriaalse ühtekuuluvuse poliitika) komisjoni koosolek, kus päevakorras Euroopa lennujaamade tulevik ja Euroopa Komisjoni teatise „Piirkonnad majandusmuutustes” (Regions for Economic Change EfEC) arutelu, mida tutvustas Dirk Ahner, regionaalpoliitika peadirektoraadi peadirektor. 2007-2013.aasta ühtekuuluvuspoliitika aitab oluliselt kaasa territoriaalsele koostööle, suunates koostööd selgemalt Lissaboni ja Göteborgi eesmärkide täitmisele.

Püütakse parandada ja täiustada koostöövõrkude ja eriti linnade arendamiseks ettenähtudprogrammeINTERACT ja EPSON. Siiski on territoriaalse koostöö rahastamise kogumaht (7,8 miljardit eurot, st 2,5 % kõigist ühtekuuluvuspoliitika vahenditest)väiksem oodatust. EfEC algatuse raames on komisjonil on kavas rahastada 30 erinevat võrgustikku ajavahemikus 2007–2013. Käesoleva aastal algul alustatakse 4 võrgustikuga (Bringing innovative ideas to the market more quickly, Improving the capacity of regions for research ans innovation, A low carbon economy, Improving air quality),mis saavad rahastuse aasta teisel poolel.

Võrgustike moodustamisel on oluline, et nad oleksid nn regionaalsed delegatsioonid (regional delegations), mis esindaksid laiapõhjalist koostööd ja ei koosneks vaid spetsialistidest (soovitus on olla vähem akadeemilisem). Tähtis on kaasata koostöösse tsiviilühiskonna erinevaid esindajaid. Algatus on eelkõige suunatud uutele liikmesriikidele ideede ja kogemuste levitamiseks. Eesmärgiks on uute ideedekajastamine komisjoniprogrammides.

Algatus EfEC püüab edendad majanduse moderniseerimist (töödokument SEC (2006) 1432), olla sillaks võrgustike programmide vahel, parandada infokommunikatsiooni ja keskse elemendina nn. kiire tee valik(Fast track option - FTO), mis annab komisjonile võimaluse võtta endale juhtroll väljavalitud ideede katsetamiseks jakiireks kasutuselevõtuks Euroopa Regionaalpoliitika programmides, mida toetab ERDF. Sellega loob Euroopa komisjon katsebaasi oma majanduse moderniseerimise alaste ideede jaoks teemade piires, mida ta ise on kavandanud. FTO-s osalemiseks tuleb esitada regioonidel koostöötaotlus kindla teemaga tegelemiseks, kasutades rahastamist INTERREG`i, URBACT`i või EQUAL programmidest.

Oluline on koostada töökava ja ka nn. tööplaan (action plan) regiooniti ja selle elluviimiseks taotleda lisavahendeid Euroopa Komisjonilt. 2007.a. soovib komisjon leida täiendavalt 11 uut võrgustike koostööteemat, võrgustiku oletuslik eelarve võib ulatuda ca 4 miljonit EURini. Taotluse täiendavaks rahastamiseks peaks esitama võrgustikujuhtpartner.

Alates käesolevast aastast hakkab toimuma igal aastal ühel ajal Euroopa Ülemkogu kevadise kohtumisega algatuse "Piirkonnad majandusmuutustes" konverents koos oma veebilehe ja väljaannetega. Samuti hakatakse välja andma aastaauhinda parimate projektiideede eest majanduse moderniseerimise eri kategooriates.

Üksikasjalik teave esimese auhindade taotlemise võimaluse kohta avaldatakse 2007. aasta 7.-8.märtsil toimuval konverentsil.

COTER komisjon tegeleb aktiivselt ettepanekute esitamisega linnatranspordi alasesse rohelisse raamatusse, mis eeldatavalt võetakse vastu septembris 2007. Samuti kaalutaksetäiendusettepanekuid ja analüüsi territoriaalse ühtekuuluvuspoliitika, linnamõõtme ja territoriaalse koostöö paremaks integreerimiseks uue põlvkonna programmides.

COTER komisjoni järgmine koosolek toimub 16.märtsil Brüsselis.

Täiendav teave:
http://www.ec.europa.eu/regional_policy/conferences/regionseconomicchange/doc/comm_et_acte.pdf

http://www.siseministeerium.ee/?id=17671

http://www.toad.cor.europa.eu/CORConvocation.aspx?body=coter-iv&date=31012007

3. Diskussioon Brüsseli omavalitsuste maja nimest

Seoses uue omavalitsuste ja regioonide maja valmimisega on CEMR`i ja omavalitsusliitude vahel vallandunud diskussioon uue ühise kodu nimetuse ümber. Majja asuvad lisaks kaks suurt linnade huve esindavat organisatsiooni EUROCITIES ja G4 (Hollandi suurlinnad).

EUROCITIES`e ettepanek on nimetada hoone „House of the European Cities, Towns and Regions”.

CEMR on kutsunudliikmeid üles pakkuma lingvistiliselt ja sisuliselt paremini kõlavat varianti, pealegi on mitmetes maades inglise keelsed sõnad „town” ja „city” peaaegu sünonüümideks. Pakutud variant tundub kohmakas ja liiga pikk.

Näiteks Inglise liit on välja pakkunud akronüümi „House of CLAPTRAP” ehk lahtiseletatult- House ofCities, Local Authorities, Provinces, Towns, Regions And Peripheries.

Taani ja Küprose liidu ettepanek nimeks on the House of Local and Regional Governments”, Läti ja Eesti liidu poolt „House of Municipalities, Cities & Regions".

CEMR`i peasekretär Jeremy Smith on asunud toetama Islandi liidu ettepanekut nimeks -
„the House of Cities and Communities (Communes)”, pakkudes omalt poolt välja kaks varianti:
„The House of Cities, Communities and Regions” või
„The House of Cities, Communes and Regions” .

Selgituseks on toodud, et sõna „commune” kasutatkse ka prantsuse keeles, seevastu väljend „communities” on omasem inglise keelele. Eesmärgiks on siiski, et maja nimi oleks märgiks, et seal asuvad esindused esindavad igas suuruses kohalikke omavalitsusi ja ei rõhutaks liialt linnade või urbaniseertunud omavalitsuste esindatust.

4.Konverentsid, seminarid, muud

- Seoses 4.märtsil toimuvate Riigikogu valmistega korraldab Eesti Selts 7.veebruaril Brüsselis Eesti Alalises esinduses valimisdebati. Debati peamiseks eesmärgiks on Brüsselis resideeruvatele eestlastele anda ülevaade valimiste eel infot erakondade valimisplatvormidest jaarutleda Eesti arengut puudutavate küsimuste üle.

Vestlusringi juhib Indrek Treufeldt. Debatis osalevadKatrin Saks (Sotsiaaldemokraatlik Erakond), Siiri Oviir (Keskerakond), Mart Laar (Erakond Isamaa ja Res Publica Liit) ja Raivo Järvi (Eesti Reformierakond).

- 5.-6. veebruaril arutatakse Brüsselis kolmandal Euroopa Parlamendi ja riiklike parlamentide vahelisel kohtumisel Lissaboni strateegia tulevikku. Kohtumise korraldavad Euroopa Parlament (president Hans-Gert Pöttering) ning Saksamaa Bundestag (president Norbert Lammert). Kohtumine keskendub kolmele valdkonnale:jätkusuutlik energeetika, siseturg ning innovatsioon ja inimkapital: haridus, töökohtade loomine ning sotsiaalsed aspektid.

Eestist osalevad kohtumisel Riigikogu liikmed Olav Aarna, Igor Gräzin ja Liina Tõnisson. Parlamentidevahelise kohtumise eesmärgiks on riiklike parlamentide saadikute kaasamine aruteludesse ELi tasandil. Nende osalemine on ülioluline, sest enamik muudatustest tuleb läbi viia just riiklikul tasandil. Kohtumise päevakord ning lisainfo:
http://www.europarl.europa.eu/webnp/cms/lang/en/pid/470

-  Euroopa Parlament kinnitas 31.jaanuaril parlamendikomisjonide ning allkomisjonide uue koosseisu. Eesti saadikute uus kuuluvus komisjonidesse on järgmine: 
Tunne Kelam -  regionaalarengukomisjon;, kaitse- ja julgeoleku allkomisjon;
Marianne Mikko - kultuuri- ja hariduskomisjon, kalanduskomisjon;
Siiri Oviir - tööhõive- ja sotsiaalkomisjon, naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon;
Katrin Saks -välisasjade komisjon; inimõiguste allkomisjon,
Toomas Savi – arengukomisjon ja
Andres Tarand - tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon.

- Euroopa Liidu ühise välispoliitika juht Javier Solana nimetas 29.jaanuaril oma isiklikuks esindajaks inimõiguste küsimustes eestlanna Riina Kionka.
Kionka valimine on hea märk ennekõike kümnele uuele liikmesmaale, kes ühinesid Euroopa Liiduga 2004. aastal, kuid kelle hulgast polnud siiani Solana meeskonnas ühtegi inimest.

Ameerikas Detroitis sündinud Kionka töötas Eesti välisministeeriumis alates 1993. aastast. Aastal 2000 sai temast neljaks aastaks Eesti suursaadik Saksamaal ja pärast seda välisministeeriumi asekantsler Euroopa Liidu alal. 2005. aasta juulikuus asus Kionka tööle Euroopa Liidu transatlantiliste suhete, inimõiguste ja ÜRO direktoraadis, kus tema ülesandeks oli juhatada osakonda, mis töötas välja Euroopa Liidu ühtseid välispoliitilisi seisukohti USA ja Kanada suunal. Lähitulevikus on Kionka sõnul kõige pakilisem töö oma meeskonna kokkupanek. 

Koostas:

Anne-Ly Reimaa
Rue de Luxembourg, 3
B-1000 Brüssel, Belgia
e-post: annely.reimaa@ell.ee

07.02.2007


07.02.2007

 
 Struktuur Meedia Tagasiside | © Eesti Linnade Liit